Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 04/08/2020
Date de péremption : 31/08/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Bucarest: Travaux de construction de conduites d'eau et de canalisations d'eaux usÈes grande distance

2020/S 149-366294  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
04/08/2020
S149
Roumanie-Bucarest: Travaux de construction de conduites d'eau et de canalisations d'eaux usÈes grande distance

2020/S 149-366294

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Travaux

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2019/S 195-474871)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: S.C. Ap?-Canal Ilfov S.A.
NumÈro national d'identification: 25709173
Adresse postale: Str. Livezilor nr. 94
Ville: Bucure?ti
Code NUTS: RO321 Bucure?ti
Code postal: 052431
Pays: Roumanie
Point(s) de contact: Ana Baicoianu
Courriel: contact@acilfov.ro
TÈlÈphone: +40 374205200 / 374205204
Fax: +40 374205204 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.acilfov.ro Adresse du profil díacheteur: www.e-licitatie.ro

www.acilfov.ro
www.e-licitatie.ro
Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Contract de execu?ie lucr?ri R-03 ÑReabilitare ?i extindere re?ele alimentare cu ap?, re?ele de canalizare, sta?ii de pompare ap uzat Ón Pantelimon, Br?ne?tiî, pentru ÑProiect regional de dezvoltare a infrastructurii de ap ?i ap uzat din jude?ul Ilfov, Ón perioada 2014-2020î

NumÈro de rÈfÈrence: 25709173/2019/6

II.1.2)
Code CPV principal
45231300 Travaux de construction de conduites d'eau et de canalisations d'eaux usÈes grande distance

II.1.3)
Type de marchÈ
Travaux

II.1.4)
Description succincte:
Lucrarile acestui contract fac parte din ÑProiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov, in perioada 2014-2020î din cadrul Programului Opera?ional De Infrastructur Mare (POIM). Contract de execu?ie lucr?ri R-03 ÑReabilitare si extindere re?ele alimentare cu ap?, re?ele de canalizare, sta?ii de pompare ap uzat Ón Pantelimon, Branestiî ñ contractul de lucrari cuprinde executia constructiilor civile, a instalatiilor mecanice, electrice si automatizare, inclusiv furnizarea si montarea echipamentelor aferente, pentru reabilitarea ?i extinderea re?elelor de alimentare cu ap?, a re?elelor de canalizare ?i a sta?iilor de pompare ap uzat?, Ón conformitate cu cerin?ele/impunerile ?i restric?iile specificate Ón documentele achizi?iei. Termene pentru depunerea/raspunsul la solicitarile de clarificari/informatii suplimentare: A. Termenul-limita pana la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de maximum 20 de zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor; B. Termenul-limita pana la care entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare este de 11 zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor.

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
30/07/2020

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2019/S 195-474871

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: III.1.3)

Endroit o se trouve le texte rectifier: Capacitatea tehnic ?i profesional

Au lieu de:

Nota: numarul de ani solicitati in vederea demonstrarii experientei similare se vor calcula prin raportare la data-limita de depunere a ofertelor stabilita in anuntul de participare initial publicat. Modul de calcul al perioadei indicate mai sus (ultimii cinci ani, impliniti la data termenului-limita pentru depunerea ofertelor) nu va fi afectat de eventuale decalari ale termenului de depunere a ofertelor.

Lire:

Nota: numarul de ani solicitati in vederea demonstrarii experientei similare se vor calcula prin raportare la data-limita de depunere a ofertelor stabilita in anuntul de participare. Modul de calcul al perioadei indicate mai sus (ultimii cinci ani, impliniti la data termenului limita pentru depunerea ofertelor) in cazul in care exista decalari ale termenului-limita pentru depunerea ofertelor, sunt aplicabilie prevederile art. 13 alin. (2) din Instructiunea ANAP nr. 2/2017 emisa la data de 19 aprilie 2017.

NumÈro de section: IV.2.2)

Endroit o se trouve le texte rectifier: Termen limit pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare

Au lieu de:

Date: 20/08/2020

Lire:

Date: 31/08/2020

NumÈro de section: IV.2.7)

Endroit o se trouve le texte rectifier: Condi?ii de deschidere a ofertelor

Au lieu de:

Date: 20/08/2020

Lire:

Date: 31/08/2020

NumÈro de section: IV.2.6)

Endroit o se trouve le texte rectifier: Perioada minim pe parcursul c?reia ofertantul trebuie s Ó?i men?in oferta

Au lieu de:

Date: 20/12/2020

Lire:

Date: 31/12/2020

VII.2)
Autres informations complÈmentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
45221211 - Passage inférieur 
45231111 - Travaux de démontage et de remplacement de pipelines 
45231300 - Travaux de construction de conduites d'eau et de canalisations d'eaux usées à grande distance 
45232152 - Travaux de construction de stations de pompage 
45233144 - Travaux de construction de passages supérieurs 
71322000 - Services de conception technique pour la construction d'ouvrages de génie civil