Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 04/08/2020
Date de péremption : 21/08/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Bucarest: Travaux de construction de conduites d'eau et de canalisations d'eaux usées à grande distance

2020/S 149-366299  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
04/08/2020
S149
Roumanie-Bucarest: Travaux de construction de conduites d'eau et de canalisations d'eaux usées à grande distance

2020/S 149-366299

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Travaux

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2019/S 195-474870)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: S.C. Ap?-Canal Ilfov S.A.
Numéro national d'identification: 25709173
Adresse postale: Str. Livezilor nr. 94
Ville: Bucure?ti
Code NUTS: RO321 Bucure?ti
Code postal: 052431
Pays: Roumanie
Point(s) de contact: Ana Baicoianu
Courriel: contact@acilfov.ro
Téléphone: +40 374205200 / 374205204
Fax: +40 374205204 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.acilfov.ro Adresse du profil d'acheteur: www.e-licitatie.ro

www.acilfov.ro
www.e-licitatie.ro
Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Contract de execu?ie lucr?ri R-02 "Reabilitare ?i extindere re?ele alimentare cu ap?, re?ele de canalizare, sta?ii de pompare ap uzat în Jilava" pentru "Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de ap ?i ap uzata din jude?ul Ilfov, în perioada 2014-2020"

Numéro de référence: 25709173/2019/5

II.1.2)
Code CPV principal
45231300 Travaux de construction de conduites d'eau et de canalisations d'eaux usées à grande distance

II.1.3)
Type de marché
Travaux

II.1.4)
Description succincte:
Lucrarile acestui contract fac parte din "Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov, in perioada 2014-2020" din cadrul Programului Opera?ional De Infrastructur Mare (POIM). Contract de execu?ie lucr?ri R-02 "Reabilitare si extindere re?ele alimentare cu ap?, re?ele de canalizare, sta?ii de pompare ap uzat în Jilava" - contractul de lucrari cuprinde executia constructiilor civile, a instalatiilor mecanice, electrice si automatizare, inclusiv furnizarea si montarea echipamentelor aferente, pentru reabilitarea ?i extinderea re?elelor de alimentare cu ap?, a re?elelor de canalizare ?i a sta?iilor de pompare ap uzat?, în conformitate cu cerin?ele/impunerile ?i restric?iile specificate în documentele achizi?iei. Termene pentru depunerea/raspunsul la solicitarile de clarificari/informatii suplimentare: A. Termenul-limita pana la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de maximum 20 de zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor; B. Termenul-limita pana la care entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare este de 11 zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
30/07/2020

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2019/S 195-474870

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Termen limit pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare

Au lieu de:

Date: 12/08/2020

Lire:

Date: 21/08/2020

Numéro de section: IV.2.7)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Condi?ii de deschidere a ofertelor

Au lieu de:

Date: 12/08/2020

Lire:

Date: 21/08/2020

Numéro de section: IV.2.6)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Perioada minim pe parcursul c?reia ofertantul trebuie s î?i men?in oferta

Au lieu de:

Date: 12/12/2020

Lire:

Date: 21/12/2020

Numéro de section: III.1.3)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Capacitatea tehnic ?i profesional

Au lieu de:

Nota: numarul de ani solicitati in vederea demonstrarii experientei similare se vor calcula prin raportare la data-limita de depunere a ofertelor stabilita in anuntul de participare initial publicat. Modul de calcul al perioadei indicate mai sus (ultimii cinci ani, impliniti la data termenului-limita pentru depunerea ofertelor) nu va fi afectat de eventuale decalari ale termenului de depunere a ofertelor.

Lire:

Nota: numarul de ani solicitati in vederea demonstrarii experientei similare se vor calcula prin raportare la data-limita de depunere a ofertelor stabilita in anuntul de participare. Modul de calcul al perioadei indicate mai sus (ultimii cinci ani, impliniti la data termenului-limita pentru depunerea ofertelor) in cazul in care exista decalari ale termenului-limita pentru depunerea ofertelor, sunt aplicabilie prevederile art. 13 alin. (2) din Instructiunea ANAP nr. 2/2017 emisa la data de 19 aprilie 2017.

VII.2)
Autres informations complémentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
45221211 - Passage inférieur 
45231111 - Travaux de démontage et de remplacement de pipelines 
45231300 - Travaux de construction de conduites d'eau et de canalisations d'eaux usées à grande distance 
45232152 - Travaux de construction de stations de pompage 
45233144 - Travaux de construction de passages supérieurs 
71322000 - Services de conception technique pour la construction d'ouvrages de génie civil