Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 23/02/2021
Date de péremption : 22/03/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Bucarest: ...tudes de faisabilitÈ, service de conseil, analyse

2021/S 37-093353  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
23/02/2021
S37
Roumanie-Bucarest: ...tudes de faisabilitÈ, service de conseil, analyse

2021/S 037-093353

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Services

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2021/S 021-050170)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Compania Na?ional de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.
NumÈro national d'identification: 16054368
Adresse postale: Str. Dinicu Golescu nr. 38
Ville: Bucure?ti
Code NUTS: RO321 Bucure?ti
Code postal: 010873
Pays: Roumanie
Point(s) de contact: Dnei B?rbulescu Ioana Silvia ñ ?ef Departament achizi?ii buget de stat ?i venituri proprii
Courriel: achizitiipublicebuget@andnet.ro
TÈlÈphone: +40 212643310
Fax: +40 212643417
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.cnadnr.ro
Adresse du profil díacheteur: www.e-licitatie.ro

Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Servicii de proiectare faza studiu de fezabilitate pentru obiectivele: lot 1: pod DN 72 km 67+542, jude?ul Prahova; pod DN 7C km 88+494, jude?ul Arge?; pod DN 1D km 41+730, jude?ul Ialomi?a; pod DN 3 km 47+700, jude?ul C?l?ra?i; lot 2: pod DN 54 km 62+093, jude?ul Teleorman; pod DN 54 km 64+001, jude?ul Teleorman; pod DN 65E km 14+790, jude?ul Teleorman; pod DN 2B [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

www.e-licitatie.ro
NumÈro de rÈfÈrence: 16054368/2020/2370/S/10

II.1.2)
Code CPV principal
71241000 ...tudes de faisabilitÈ, service de conseil, analyse

II.1.3)
Type de marchÈ
Services

II.1.4)
Description succincte:
Servicii de proiectare faza studiu de fezabilitate pentru obiectivele: ó lot 1: pod DN 72 km 67+542, judetul Prahova; pod DN 7C km 88+494, judetul Arges; pod DN 1D km 41+730, judetul Ialomita; pod DN 3 km 47+700, judetul Calarasi; ó lot 2: pod DN 54 km 62+093, judetul Teleorman; pod DN 54 km 64+001, judetul Teleorman; pod DN 65E km 14+790, judetul Teleorman; pod DN 2B km 33+209, judetul Buzau; ó lot 3: pod DN 7 km 81+900, judetul Dambovita; pod DN 1A km 176+606, judetul Brasov; pod DN 1B km 47+070, judetul Prahova; pod DN 13 km 39+754, Hoghiz; ó lot 4: pod DN 13A km 91+997; pod DN 13A km 105+046, Vlahita; pod DN 13A km 127+241, judetul Harghita; pod DN 13A km 29+459, Chibed; ó lot 5: pod DN 13 km 104+116, Vanatori; pod DN 13C km 10+021, Cristuru Secuiesc; pod DN 13C km 12+734, Cristuru Secuiesc; pod DN 13C km 15+306, Ruganesti; pod DN 13C km 16+323, Ruganesti; ó lot 6: pod pe DN 1 km 131+784, la Busteni; pod pe DN 1 A km 140+337, la Cheia. Descrierea serviciilor este disponibila in caietul de sarcini. Anexat documentatiei de atribuire se regasesc toate documentele necesare pentru elaborarea ofertei. Termene pentru depunerea/raspunsul la solicitarile de clarificari/informatii suplimentare: A. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, termenul-limita pana la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de maximum 22 de zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor; B. In conformitate cu prevederile art. 161 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, termenul-limita in care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare este in a 11-a zi inainte de data-limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractant men?ioneaz c va r?spunde la solicit?rile de clarific?ri adresate de operatorii economici p'n la termenul-limit stabilit in anuntul de participare.

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
18/02/2021

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2021/S 021-050170

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: IV.2.2)

Lot n : 1, 2, 3, 4, 5, 6

Endroit o se trouve le texte rectifier: Termen limit pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare

Au lieu de:

Date: 04/03/2021

Lire:

Date: 22/03/2021

NumÈro de section: IV.2.7)

Lot n : 1, 2, 3, 4, 5, 6

Endroit o se trouve le texte rectifier: Condi?ii de deschidere a ofertelor

Au lieu de:

Date: 04/03/2021

Lire:

Date: 22/03/2021

NumÈro de section: IV.2.6)

Lot n : 1, 2, 3, 4, 5, 6

Endroit o se trouve le texte rectifier: Perioada minim pe parcursul c?reia ofertantul trebuie s Ó?i men?in oferta

Au lieu de:

Date: 04/07/2021

Lire:

Date: 22/07/2021

VII.2)
Autres informations complÈmentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
71241000 - Études de faisabilité, service de conseil, analyse