Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 02/04/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Bucarest: VisiËres

2021/S 65-164733  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 02/04/2021 S65 Roumanie-Bucarest: VisiËres 2021/S 065-164733 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Sector 4 (Prim?ria Sectorului 4 Bucure?ti) NumÈro national d'identification: RO 4316422 Adresse postale: Bulevardul Metalurgiei nr. 12-18, Complex Comercial Grand Arena, et. 1, sector 4 Ville: Bucure?ti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 040532 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Iordana Hudisteanu Courriel: achizitiipublice@ps4.ro TÈlÈphone: +40 213360360 Fax: +40 213360360 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.ps4.ro Adresse du profil díacheteur: www.e-licitatie.ro
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Direc?ia General de Eviden? a Persoanelor Sector 4 NumÈro national d'identification: 29481212 Adresse postale: Str. Str?duin?ei nr. 1, sector 4 Ville: Bucure?ti Code NUTS: RO Rom'nia Code postal: 041776 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Daniela Silvia Hrynczuk Courriel: evidentapersoanes4@yahoo.com TÈlÈphone: +40 214600509 Fax: +40 214600509 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.ps4.ro Adresse du profil díacheteur: www.e-licitatie.ro
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Direc?ia General de Asisten? Social ?i Protec?ia Copilului Sector 4 NumÈro national d'identification: 17226151 Adresse postale: Str. Olteni?ei nr. 252-254, sector 4 Ville: Bucure?ti Code NUTS: RO Rom'nia Code postal: 041334 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Drago?-Vasile Pelmu Courriel: achizitii@dgaspc4.ro TÈlÈphone: +40 372715100 Fax: +40 372713885 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.dgaspc4.ro Adresse du profil díacheteur: www.dgaspc4.ro
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Direc?ia Mobilitate Urban Sector 4 NumÈro national d'identification: 38872198 Adresse postale: Str. Metalurgiei nr. 12-18, sector 4 Ville: Bucure?ti Code NUTS: RO Rom'nia Code postal: 041833 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Ioan Gaf Deac Courriel: dmu@ps4.ro TÈlÈphone: +40 371536075 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.ps4.ro Adresse du profil díacheteur: www.e-licitatie.ro
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Direc?ia Pie?e ?i Gestionare Activit??i Comerciale Sector 4 NumÈro national d'identification: 17090008 Adresse postale: Str. Giurgiului nr. 109A, sector 4 Ville: Bucure?ti Code NUTS: RO Rom'nia Code postal: 040658 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Ioan Dociu Courriel: contactdap4@gmail.com TÈlÈphone: +40 314370699 Fax: +40 314370698 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.daps4.ro Adresse du profil díacheteur: www.daps4.ro
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Direc?ia de Administrare a Unit??ilor de OEnv???m'nt Sector 4 NumÈro national d'identification: 38248861 Adresse postale: Str. Metalurgiei nr. 12-18, sector 4 Ville: Bucure?ti Code NUTS: RO Rom'nia Code postal: 041833 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Ana Maria Moc?ni? Courriel: office@daui.ro TÈlÈphone: +40 786883180 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.ps4.ro Adresse du profil díacheteur: www.e-licitatie.ro
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Direc?ia General de Impozite ?i Taxe Locale Sector 4 NumÈro national d'identification: 13839528 Adresse postale: Str. Serg. Vasile Ni?u nr. 50-54, sector 4 Ville: Bucure?ti Code NUTS: RO Rom'nia Code postal: 041546 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Ioana Bucur Courriel: office@dgitl4.ro TÈlÈphone: +40 214606166 Fax: +40 214606167 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.dgitl4.ro Adresse du profil díacheteur: http://www.dgitl4.ro
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Centrul European Cultural ?i de Tineret pentru UNESCO ÑNicolae B?lcescuî NumÈro national d'identification: 4266170 Adresse postale: Str. 11 Iunie nr. 41, sector 4 Ville: Bucure?ti Code NUTS: RO Rom'nia Code postal: 040171 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Alexandru Adrian Alexandrescu Courriel: ccnb4@yahoo.com TÈlÈphone: +40 213364340 Fax: +40 213366375 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.ps4.ro Adresse du profil díacheteur: www.e-licitatie.ro
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchÈs
Le marchÈ fait l'objet d'une procÈdure conjointe
I.4) Type de pouvoir adjudicateur AutoritÈ rÈgionale ou locale
I.5) ActivitÈ principale Services gÈnÈraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Acord-cadru ñ viziere, dispozitive de protec?ie pentru prevenirea r?sp'ndirii COVID-19 NumÈro de rÈfÈrence: 4316422/2020/22
II.1.2) Code CPV principal 18443500 VisiËres
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Obiectul achizitiei este reprezentat de furnizarea solu?iilor dezinfectante pentru m'ini, materiale de protec?ie pentru prevenirea r?sp'ndirii COVID-19. Urmare situa?iei create la nivel na?ional de c?tre pandemia cu coronavirus, pentru prevenirea r?sp'ndirii COVID-19 si Ón vederea asigur?rii protec?iei, personalului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 4, directiilor descentralizate subordonate Consiliului Local Sector 4, pe durata programului de lucru, precum ?i a elevilor din sistemul national de educatie din institutiile de invatamant situate pe raza sectorului 4, pe durata anului ?colar, se impune achizi?ia de produse care sa asigure protec?ia individuala si astfel limitarea posibilita?ilor de extindere a pandemiei, in timpul desf??ur?rii activit??ii. Numarul zilelor pana la care se pot solicita clarificari, inainte de data-limita de depunere a ofertelor/candidaturilor este de 18 zile. Termenul-limita in care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare este a 11-a zi, inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 1 800.00 RON
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO321 Bucure?ti Lieu principal d'exÈcution:
Sectorul 4 al municipiului Bucure?ti.
II.2.4) Description des prestations:
Autoritatea contractant a optat pentru Óncheierea unui acord-cadru pentru o perioada de 24 de luni, av'nd Ón vedere evolu?ia situa?iei epidemiologice pe teritoriul Rom'niei ?i evaluarea riscului de s?n?tate public pentru perioada imediat urm?toare care indic o cre?tere masiv a num?rului de persoane infectate cu coronavirusul SARS-CoV-2, precum si masurile dispuse in sarcina autoritatilor locale prin decrete si ordonante militare, in vederea limitarii infect?rii cu coronavirusul SARS-CoV-2 Ón r'ndul cetatenilor, inclusiv pentru copiii din Sistemul National de Educatie, din institutiile de Ónvatamant situate pe raza Sectorului
   4.  Tipuri de produse ce fac obiectul acordului-cadru: ó viziere: óó dispozitiv de protectie; óó material ñ policarbonat, PET etc.; óó prindere de cap, usor de curatat, foarte rezistenta, usor de purtat, confortabila; óó protectie pentru: ochi, nas, gura; óó marime: universala; óó greutate maxima: 200 g; óó grosime: 0,8-1 mm; óó rezistenta la temeperaturi: ñ 40 + 60 C; óó ecran rabatabil; óó rezistenta la factori externi, greu casabila; óó reutilizabil prin sterilizare; óó hipoalergenic?. Cantitatea minima estimat la nivelul acordului-cadru: 20 000 de bucati/viziere. Cantitatea maxim estimat la nivelul acordului-cadru: 100 000 de bucati/viziere. Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent: 1 000 000,00 RON fara TVA. Nota: preturile unitare vor include inclusiv transportul la sediu sau Ón loca?ia indicat de achizitor.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Componenta calitativ?. / PondÈration: 10 Prix - PondÈration: 90
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 087-206397
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 120 IntitulÈ:
Contract subsecvent nr. 1
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
25/03/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 18 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 18 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 18
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Virus Protect NumÈro national d'identification: 33116711 Adresse postale: Str. Pepelea nr. 1 Ville: Bucure?ti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 023832 Pays: Roumanie Courriel: contact@virusprotect.ro TÈlÈphone: +40 734001001 Adresse internet: www.virusprotect.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 2 400.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 1 800.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 543 IntitulÈ:
Acord-cadru ñ viziere, dispozitive de protec?ie pentru prevenirea r?sp'ndirii COVID-19
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
21/10/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 9 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 9
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Virus Protect NumÈro national d'identification: 33116711 Adresse postale: Str. Pepelea nr. 1 Ville: Bucure?ti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 023832 Pays: Roumanie Courriel: contact@virusprotect.ro TÈlÈphone: +40 734001001 Adresse internet: www.virusprotect.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Rovomatic Grup Construct NumÈro national d'identification: RO26158013 Adresse postale: Str. Cri?ul Alb nr. 17, sector 4 Ville: Bucure?ti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 040726 Pays: Roumanie Courriel: elena.calin@rovomatic.com TÈlÈphone: +40 726171071
Le titulaire est une PME: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Viggo Fashion International S.R.L.
NumÈro national d'identification: RO35299941 Adresse postale: Str. Lasc?r Catargiu nr. 2 Ville: Bucure?ti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 010671 Pays: Roumanie Courriel: office@viggo-tailoring.com TÈlÈphone: +40 723239809 Adresse internet: www.viggo-tailoring.com
Le titulaire est une PME: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Corporation Rom-Cons Equipment NumÈro national d'identification: RO39688720 Adresse postale: Str. Poet Vasile C'rlova nr. 9 Ville: Timi?oara Code NUTS: RO424 Timi Pays: Roumanie Courriel: licitatii@casetm.ro TÈlÈphone: +40 356455181 Adresse internet: www.crctm.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 5 000 000.00 RON Offre la plus basse: 1 200 000.00 RON / Offre la plus ÈlevÈe: 3 750 000.00 RON prise en considÈration
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Consiliul Na?ional de Solu?ionare a Contesta?iilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucure?ti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro TÈlÈphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
30/03/2021
 
 
C L A S S E    C P V
18443500 - Visières