Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 24/11/2023
Date de péremption : 27/12/2023
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Bucure?ti:Agents nettoyants

2023/S 227-714800  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 24/11/2023 S227 Roumanie-Bucure?ti: Agents nettoyants 2023/S 227-714800 Avis de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: SPITALUL DE BOLI CRONICE SF LUCA Numéro national d'identification: 4340650 Adresse postale: Strada: Berceni, nr. 12 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 041915 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Daniela Visanu Courriel: achizitii@spitalulsfluca.ro Téléphone: +40 213343010 Fax: +40 213343014 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.spitalulsfluca.ro Adresse du profil d'acheteur: https://www.e-licitatie.ro
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100173234 Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activité principale Santé
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
FURNIZARE PRODUSE DE CURATENIE Numéro de référence: 3-4340650-2023
II.1.2) Code CPV principal 39831240 Agents nettoyants
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Acord cadru de furnizare - Produse de curatenie, pe loturi, pentru 24 luni, in conformitate cu solicitarile din caietul de sarcini. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor este de minim 20 zile. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet solicitarilor de clarificari sau informatiilor suplimentare in a 11 a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor. Orice solicitare de clarificare transmisa dupa data mentionata, va pune AC in imposibilitatea de a oferi un raspuns si drept urmare se va considera TARDIVA. Orice solicitare de clarificari trebuie transmisa in SEAP (www.e-licitatie.ro). www.e-licitatie.ro
II.1.5) Valeur totale estimée Valeur hors TVA: 1 057 883.84 RON
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour nombre maximal de lots: 9
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
CONSUMABILE COMPATIBILE CU MASINA DE SPALAT PARDOSELI - LAVOR PROFESSIONAL
Lot nº: 9
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 39831240 Agents nettoyants
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO321 Bucure?ti Lieu principal d'exécution:
Sos.Bercen nr.12 Sector 4 Bucuresti
II.2.4) Description des prestations:
Cantitati conform cerintelor din caietul de sarcini
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 25 950.00 RON
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 24 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Modul de departajare al ofertelor: In cazul in care in urma stabilirii clasamentului final conform criteriului de atribuire, ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, comisia de evaluare va solicita clarificari prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi. In cazul in care egalitatea ofertelor se mentine autoritatea contractanta solicita din nou reofertarea pretului, iar in cazul in care dupa rereofertare preturile vor fi egale procedura se va anula. Not?: func?ie de situa?ia concret?, autoritatea contractant? va aplica corespunz?tor prevederile art.138 alin 1 si 2 din Anexa la H.G. nr.395/2016.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
SOLU?II ?I DETERGEN?I
Lot nº: 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 39831240 Agents nettoyants
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO321 Bucure?ti Lieu principal d'exécution:
Sos.Berceni nr.12 Sector 4 Bucuresti
II.2.4) Description des prestations:
Cantitati conform cerintelor din caietul de sarcini
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 123 288.00 RON
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 24 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Modul de departajare al ofertelor: In cazul in care in urma stabilirii clasamentului final conform criteriului de atribuire, ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, comisia de evaluare va solicita clarificari prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi. In cazul in care egalitatea ofertelor se mentine autoritatea contractanta solicita din nou reofertarea pretului, iar in cazul in care dupa rereofertare preturile vor fi egale procedura se va anula. Not?: func?ie de situa?ia concret?, autoritatea contractant? va aplica corespunz?tor prevederile art.138 alin 1 si 2 din Anexa la H.G. nr.395/2016.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
MOP TIP TALPA COMPATIBIL CU CARUCIORUL DE CURATENIE - SHOPSTER DES
Lot nº: 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 39831240 Agents nettoyants
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO321 Bucure?ti Lieu principal d'exécution:
Sos.Berceni nr.12 Sector 4 Bucuresti
II.2.4) Description des prestations:
Cantitati conform cerintelor din caietul de sarcini
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 210 000.00 RON
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 24 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Modul de departajare al ofertelor: In cazul in care in urma stabilirii clasamentului final conform criteriului de atribuire, ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, comisia de evaluare va solicita clarificari prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi. In cazul in care egalitatea ofertelor se mentine autoritatea contractanta solicita din nou reofertarea pretului, iar in cazul in care dupa rereofertare preturile vor fi egale procedura se va anula. Not?: func?ie de situa?ia concret?, autoritatea contractant? va aplica corespunz?tor prevederile art.138 alin 1 si 2 din Anexa la H.G. nr.395/2016.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
COVORA? ANTIBACTERIAN
Lot nº: 7
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 39831240 Agents nettoyants
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO321 Bucure?ti Lieu principal d'exécution:
Sos.Berceni nr.12 Sector 4 Bucuresti
II.2.4) Description des prestations:
Cantitati conform cerintelor din caietul de sarcini
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 67 320.00 RON
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 24 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Modul de departajare al ofertelor: In cazul in care in urma stabilirii clasamentului final conform criteriului de atribuire, ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, comisia de evaluare va solicita clarificari prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi. In cazul in care egalitatea ofertelor se mentine autoritatea contractanta solicita din nou reofertarea pretului, iar in cazul in care dupa rereofertare preturile vor fi egale procedura se va anula. Not?: func?ie de situa?ia concret?, autoritatea contractant? va aplica corespunz?tor prevederile art.138 alin 1 si 2 din Anexa la H.G. nr.395/2016.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
MATERIALE DE CUR??ENIE PENTRU IGIEN?
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 39831240 Agents nettoyants
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO321 Bucure?ti Lieu principal d'exécution:
Sos.Berceni nr.12 Sector 4 Bucuresti
II.2.4) Description des prestations:
Cantitati conform cerintelor din caietul de sarcini
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 58 533.84 RON
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 24 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Modul de departajare al ofertelor: In cazul in care in urma stabilirii clasamentului final conform criteriului de atribuire, ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, comisia de evaluare va solicita clarificari prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi. In cazul in care egalitatea ofertelor se mentine autoritatea contractanta solicita din nou reofertarea pretului, iar in cazul in care dupa rereofertare preturile vor fi egale procedura se va anula. Not?: func?ie de situa?ia concret?, autoritatea contractant? va aplica corespunz?tor prevederile art.138 alin 1 si 2 din Anexa la H.G. nr.395/2016.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
CONSUMABILE PENTRU SISTEMUL AUTOMAT DE DOZARE EXISTENT SAU PUS LA DISPOZITIE DE CATRE FURNIZOR, CU TITLU GRATUIT
Lot nº: 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 39831240 Agents nettoyants
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO321 Bucure?ti Lieu principal d'exécution:
Sos.Berceni nr.12 Sector 4 Bucuresti
II.2.4) Description des prestations:
Cantitati conform cerintelor din caietul de sarcini
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 250 320.00 RON
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 24 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Modul de departajare al ofertelor: In cazul in care in urma stabilirii clasamentului final conform criteriului de atribuire, ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, comisia de evaluare va solicita clarificari prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi. In cazul in care egalitatea ofertelor se mentine autoritatea contractanta solicita din nou reofertarea pretului, iar in cazul in care dupa rereofertare preturile vor fi egale procedura se va anula. Not?: func?ie de situa?ia concret?, autoritatea contractant? va aplica corespunz?tor prevederile art.138 alin 1 si 2 din Anexa la H.G. nr.395/2016.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
MATERIALE DE CURATENIE PENTRU MENAJ
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 39831240 Agents nettoyants
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO321 Bucure?ti Lieu principal d'exécution:
Sos.Berceni nr.12 Sector 4 Bucuresti
II.2.4) Description des prestations:
Cantitati conform cerintelor din caietul de sarcini
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 220 872.00 RON
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 24 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Modul de departajare al ofertelor: In cazul in care in urma stabilirii clasamentului final conform criteriului de atribuire, ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, comisia de evaluare va solicita clarificari prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi. In cazul in care egalitatea ofertelor se mentine autoritatea contractanta solicita din nou reofertarea pretului, iar in cazul in care dupa rereofertare preturile vor fi egale procedura se va anula. Not?: func?ie de situa?ia concret?, autoritatea contractant? va aplica corespunz?tor prevederile art.138 alin 1 si 2 din Anexa la H.G. nr.395/2016.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
DETERGENTI COMPATIBILI CU MASINA DE SPALAT PARDOSELI - LAVOR PROFESSIONAL
Lot nº: 8
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 39831240 Agents nettoyants
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO321 Bucure?ti Lieu principal d'exécution:
Sos.Berceni nr.12 Sector 4 Bucuresti
II.2.4) Description des prestations:
Cantitati conform cerintelor din caietul de sarcini
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 44 000.00 RON
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 24 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Modul de departajare al ofertelor: In cazul in care in urma stabilirii clasamentului final conform criteriului de atribuire, ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, comisia de evaluare va solicita clarificari prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi. In cazul in care egalitatea ofertelor se mentine autoritatea contractanta solicita din nou reofertarea pretului, iar in cazul in care dupa rereofertare preturile vor fi egale procedura se va anula. Not?: func?ie de situa?ia concret?, autoritatea contractant? va aplica corespunz?tor prevederile art.138 alin 1 si 2 din Anexa la H.G. nr.395/2016.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
REZERVA PENTRU SISTEMUL AUTOMAT DE DOZARE EXISTENT SAU PUS LA DISPOZITIE DE CATRE FURNIZOR, CU TITLU GRATUIT
Lot nº: 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 39831240 Agents nettoyants
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO321 Bucure?ti Lieu principal d'exécution:
Sos.Berceni nr.12 Sector 4 Bucuresti
II.2.4) Description des prestations:
Cantitati conform cerintelor din caietul de sarcini
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 57 600.00 RON
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 24 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Modul de departajare al ofertelor: In cazul in care in urma stabilirii clasamentului final conform criteriului de atribuire, ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, comisia de evaluare va solicita clarificari prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi. In cazul in care egalitatea ofertelor se mentine autoritatea contractanta solicita din nou reofertarea pretului, iar in cazul in care dupa rereofertare preturile vor fi egale procedura se va anula. Not?: func?ie de situa?ia concret?, autoritatea contractant? va aplica corespunz?tor prevederile art.138 alin 1 si 2 din Anexa la H.G. nr.395/2016.
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Se va completa DUAE, doar in SEAP (instructiuni privind completarea DUAE sunt disponibile la adresa www.e-licitatie.ro). Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 59-60, 164, 165, 167 din Legea nr.98/2016. - Modalitate de indeplinire: DUAE aferent procedurii de atribuire este configurat de catre autoritatea contractanta direct in SEAP la definirea documentatiei de atribuire. Raspunsurile vor fi completate de operatorii economici direct in SEAP, dupa autentificare, tinand cont de calitatea in care acestia participa la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Autoritatea contractanta exclude de la procedura de atribuire orice operator economic care se incadreaza in oricare din prevederile art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016. Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere, (dupa caz); declaratie conform art. 60 din legea 98/2016, (formularul nr.1). Documentele justificative care probeaza cele asumente in angajamente/acorduri vor fi solicitate doar ofertantului declarat castigator la solicitarea autoritatii contractante. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante doar de ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. DUAE se va depune, dupa caz, de catre tertul sustinator si de subcontractant. In cazul asocierii, criteriile de calificare privind situatia personala vor fi indeplinite de fiecare asociat. Forma juridica pe care trebuie sa o ia asocierea grupului de operatori economici carora li s-a atribuit contractul; autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita legalizarea asocierii in cazul in care oferta comuna va fi declarata castigatoare.
   1.  certificate constatatoare privind plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) valabile la momentul prezentarii, pentru sediul principal, iar pentru sediile secundare/punctele de lucru, o declaratie pe propria raspundere privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul general consolidat datorate;
   2.  cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;
   3.  dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;
   4.  alte documente edificatoare, dupa caz." Potrivit prevederilor art.193 din Legea 98/2016, autoritatea contractanta va accepta in cadrul ofertelor DUAE (Documentul Unic de Achizitie European) in locul documentelor solicitate in vederea demonstrarii cerintelor de calificare, ca dovada preliminara. DUAE poate fi completat doar in SEAP, (instructiuni privind completarea DUAE sunt disponibile la adresa www.e-licitatie.ro). Persoane cu functii de decizie in cadrul autoritatii contractante, respectiv cele cu putere de reprezentare din partea furnizorilor de servicii auxiliare achizitiei, implicate in procedura de achizitie in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire:
   1.  Dr. Stolica Bogdan Romeo Constantin - Manager;
   2.  Dr. Jianu Daiana - Director medical;
   3.  Ec. Niculae Cristina Romanita - Director Financiar Contabil;
   4.  Ec. Visanu Daniela - Serviciu Achizitii Publice, Aprovizionare, Urmarire contracte. In cazul ofertantilor care sunt persoane juridice straine se vor prezenta certificate/documente echivalente care sa fie valabile la momentul prezentarii. In cazul in care in tara de origine sau tara in care este stabilit ofertantul/tertul sustinator/subcontractantul nu se emit documente de natura celor prevazute mai sus, sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art.164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractanta are obligatia de a accepta o declaratie pe proprie raspundere sau,daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens. Informatii privind asociatii: In cazul depunerii unei oferte comune, DUAE va fi completat de fiecare operator economic in parte. Se va prezenta Acordul de asociere cu urmatoarele prevederi minime: - asociatii sunt responsabili solidar si nelimitat de executarea contractului - nominalizarea liderului asocierii; - comunicarile se vor face cu liderul asocierii; Nominalizarea persoanei care semneaza in numele si din partea liderului, precum si imputernicirea de a semna contractul in numele asocierii. Nota: Autoritatea contractanta va solicita legalizarea asocierii in cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare; - atunci cand un grup de operatori economici depune oferta comuna, capacitatea - economico - financiara, se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. Modalitate de indeplinire: DUAE aferent procedurii de atribuire este configurat de catre autoritatea contractanta direct in SEAP la definirea documentatiei de atribuire. Raspunsurile vor fi completate de operatorii economici direct in SEAP, dupa autentificare, tinand cont de calitatea in care acestia participa la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completare DUAE, urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Informatii privind partea/partile din contract pe care operatorul economic, are eventual, intentia sa o subcontracteze. Ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract care urmeaza sa le subcontracteze si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi. In cazul in care ofertantul utilizeaza capacitatile subcontractantului/ subcontractantilor pentru a indeplini criteriile de calificare, se va prezenta cate un formular DUAE separat pentru fiecare dintre subcontractanti, completat si semnat in mod corespunzator de catre fiecare dintre acestia. Modalitate de indeplinire: DUAE aferent procedurii de atribuire este configurat de catre autoritatea contractanta direct in SEAP la definirea documentatiei de atribuire. Raspunsurile vor fi completate de operatorii economici direct in SEAP, dupa autentificare, tinand cont de calitatea in care acestia participa la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completare DUAE, urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor - acordul/acordurile de subcontractare; - documente justificative ale subcontractantului/subcontractantilor. Cerinta nr.
   1.  Operatorii economici care depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna din situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea de exercitare a activitatii profesionale ce face obiectul contractului de achizitie publica. Certificat Constatator eliberat de Ministerul Justitiei - Oficiul National al Registrului Comertului sau echivalent, din care sa rezulte obiectul de activitate. Ofertantul unic/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator ce depune oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca acesta este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Anexa 1 www.e-licitatie.ro www.e-licitatie.ro
III.1.2) Capacité économique et financière Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critères de sélection:
Loturile: 1,2,3,4,5,6,7,8,9Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificatLista principalelor livrari de produse efectuate in cursul unei perioade de pân? la 3(trei) ani, calculati pana la data limita de depunere a ofertelor, cu indicarea valorilor, a perioadelor de livrare si a beneficiarilor publici sau privati, din care sa rezulte ca ofertantul a livrat produse similare, in valoare cumulata de minim - 7,316.73 lei fara TVA pentru lotul I, - 27,609.00 lei fara TVA pentru lotul II, - 26,250.00 lei fara TVA pentru lotul III, - 15,411.00 lei fara TVA pentru lotul IV, - 7,200.00 lei fara TVA pentru lotul V,- 31,290.00 lei fara TVA pentru lotul VI,- 8,415.00 lei fara TVA pentu lotul VII,- 5,500.00 lei fara TVA pentru lotul VIII,- 5,400.00 lei fara TVA pentru lotul IX.Pentru demonstrarea capacit??ii tehnice a Operatorilor Economici, se vor prezenta copii a cel pu?in un contract de furnizare, înso?it de proces verbal de predare-primire/recep?ie a tipului de produs similar. Loturile: 1,2,3,4,5,6,7,8,9Proportia de subcontractareProportia de subcontractare - Se va preciza procentul din contract pe care operatorul economic intentioneaza sa il subcontracteze, daca este cazul. Loturile: 1,2,3,4,5,6,7,8,9Certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calitatiiDovada implementarii sistemului de management al calitatii conform SR EN ISO 9001:2015 sau echivalent, prin prezentarea unor certificate valabile emise de organisme de certificare acreditate sau alte probe/dovezi care confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii (pentru cazurile specifice prevazute de lege). Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative in sustinerea experientei similare (contracte si dovada indeplinirii acestora) se vor prezenta la solicitarea autoritatii contractante. Autoritatea contractanta prin comisia de evaluare poate solicita oricand pe parcursul perioadei de evaluare, ca ofertantii sa faca dovada prin transmiterea documentelor care dovedesc indeplinirea experientei similare. In cazul in care ofertantul va subcontracta o parte din contract, ofertantul are obligatia de a completa DUAE, "Criterii de selectie" - Sectiunea C "Capacitatea tehnica si profesionala" - subsectiunea "Proportia de subcontractare".De asemenea, fiecare subcontractant va completa un formular DUAE separat care sa cuprinda informatiile solicitate in: "Motive de excludere".Subcontractantul pe a caror capacita?i se bazeaza ofertantul trebuie sa completeze, DUAE separat, care sa cuprinda pe langa informatiile solicitate in "Motive de excludere" si informatiile solicitate in: "Criterii de selectie".In cazul in care ofertantul va subcontracta o parte din contract, ofertantul va prezenta odata cu depunerea DUAE, acordul de subcontractare. Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, la solicitarea Autoritatii Contractante, va prezenta, daca este cazul, documente relevante referitoare la capacitatea tehnica a subcontractantilor propusi cu privire la partea/partile din contract pe care acestia urmeaza sa o/le indeplineasca efectiv.Subcontractan?ii pe a caror capacita?i ofertantul/candidatul se bazeaza pentru demonstrarea indeplinirii anumitor criterii de calificare ?i selec?ie sunt considera?i ?i ter?i sus?inatori, caz in care acordul de subcontractare reprezinta, in acela?i timp, ?i angajamentul ferm.Nota 1: Conform art 170, alin (2) din Legea nr. 98/2016 - In cazul in care este identificata o situatie de excludere, cu aplicarea in mod corespunzator a dispozitiilor art. 171, Autoritatea Contractanta solicita ofertantului o singura data sa inlocuiasca un subcontractant in legatura cu care a rezultat, in urma verificarii, ca se afla in aceasta situatie.Autoritatea Contractanta va efectua plati directe corespunzatoare partii/partilor din contract indeplinite de catre subcontractantii propusi in oferta pentru serviciile prestate contractantului potrivit contractului dintre contractant si subcontractant in conformitate cu dispozitiile legale aplicabile, doar daca subcontractantii solicita acest lucru si isi exprima optiunea in acest sens la momentul semnarii acordului cadru.In conformitate cu prevederile art. 218 alin. (4) din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, Autoritatea Contractanta are obligatia de a solicita, ulterior atribuirii acordului cadru, la incheierea acestuia, prezentarea contractului/contractelor incheiate intre contractant si subcontractantul/subcontractantii nominalizat/nominalizati in oferta, astfel incat activitatile ce revin acestuia/acestora, precum si sumele aferente prestatiilor, sa fie cuprinse in contractul de achizitie publica. Raspunderea contractantului in ceea ce priveste modul de indeplinire a acordului cadru nu este diminuata in cazul in care o parte/parti din acesta sunt indeplinite de subcontractanti.Toti ofertantii vor prezenta odata cu DUAE, ACORDUL DE SUBCONTRACTARE (formularul nr.3). Acordul de subcontractare va fi prezentat semnat olograf de catre reprezentantii partilor intre care a fost incheiat, si va contine cel putin urmatoarele: numele, datele de contact, reprezentantii legali ai subcontractantului, numarul de inregistrare in cadrul societatii si data incheierii acestuia, procentul de subcontractare, serviciile ce urmeaza a fi prestate de catre subcontractant/i, optiunea privind realizarea platilor direct catre subcontractant, orice alte informatii considerate a fi relevante.Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente/acorduri vor fi solicitate doar ofertantului clasat pe primul loc dupa evaluarea ofertelor conform criteriului de atribuire ales. Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile ce atesta ca operatorul economic respecta standardele de asigurare a calitatii. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea cerintei vor fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul potential semnatar al acordului cadru clasat pe primul loc. In cazul unei asocieri, aceasta conditie trebuie indeplinita individual de fiecare asociat, pentru partea din contract (activitatea) pe care acesta o indeplineste
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre Accord-cadre avec un seul opérateur
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 27/12/2023 Heure locale: 15:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
roumain
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit être valable jusqu'au: 27/06/2024
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 27/12/2023 Heure locale: 15:00 Lieu:
In SEAP Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:
Comisia de evaluare
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.3) Informations complémentaires:
DUAE va fi configurat de catre autoritatea contractanta direct in SEAP la definirea documentatiei de atribuire. Operatorii economici care participa la procedura vor completa direct in SEAP, in sectiunea dedicata a procedurii de interes, DUAE-ul deja configurat de autoritatea contractanta. Detalii cu privire la intocmirea DUAE se vor regasi, dupa autentificarea in sistem, in sectiunea "Informatii DUAE" - Ghid de completare DUAE. Raspunsurile la solicitarile de clarificari se vor posta in SEAP la sectiunea "Raspuns consolidat", a anuntului de participare publicat pe site -ul www.e-licitatie.ro. Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare privind ofertele depuse, in SEAP la Sectiunea "Intrebari". Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (Sectiunea "Intrebari"), integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, sub forma unuia sau a mai multor documente/fisiere distincte semnate cu semnatura electronica. In cazul in care in urma stabilirii clasamentului final conform criteriului de atribuire, ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, comisia de evaluare va solicita clarificari prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi. In cazul in care egalitatea ofertelor se mentine autoritatea contractanta solicita din nou reofertarea pretului, iar in cazul in care dupa rereofertare preturile vor fi egale procedura se va anula. Not?: func?ie de situa?ia concret?, autoritatea contractant? va aplica corespunz?tor prevederile art.138 alin 1 si 2 din Anexa la H.G. nr.395/2016. Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea "sau echivalent" www.e-licitatie.ro
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucuresti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro Téléphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Eventualele contestatii se pot depune la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor/instanta competenta si vor fi solutionate potrivit Legii nr. 101/2016 cu modificarile si completarile ulterioare. Termenele de contestare sunt cele prevazute la art. 8 din Legea nr 101/2016
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: SPITALUL DE BOLI CRONICE SF LUCA Adresse postale: Sos.Berceni nr.12 Sector 4 Ville: Bucuresti Pays: Roumanie Courriel: office@spitalulsfluca.ro Téléphone: +40 213343010 Fax: +40 213343014 Adresse internet: www.spitalulsfluca.ro
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
21/11/2023 FURNIZARE PRODUSE DE CURATENIE 27/12/2023 24/11/2023 ROU National
 
 
C L A S S E    C P V
39831240 - Agents nettoyants