Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 27/09/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Bucure?ti:Billets de transport

2023/S 186-582588  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
27/09/2023 S186 Roumanie-Bucure?ti: Billets de transport 2023/S 186-582588 Avis d'attribution de marchÈ ñ secteurs spÈciaux RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: EntitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: SNTFC "CFR CALATORI" S.A.
NumÈro national d'identification: RO 11054545 Adresse postale: Str. Dinicu Golescu, nr. 38, Sector 1 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 010873 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Georgeta Manole Courriel: georgeta.manole@cfrcalatori.ro TÈlÈphone: +40 732671661 Fax: +40 213192428 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.cfrcalatori.ro Adresse du profil díacheteur: www.e-licitatie.ro
I.6) ActivitÈ principale Services de chemin de fer
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
ÑBilet CFR din carton termoreactiv pentru emiterea legitimatiilor de calatorie in traficul interna?ionalî NumÈro de rÈfÈrence: A1-RO11054545-2023, poz. 2048 , var. 02.05.2023.
II.1.2) Code CPV principal 34980000 Billets de transport
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
ÑBilet CFR din carton termoreactiv pentru emiterea legitima?iilor de c?l?torie Ón trafic Interna?ionalî SNTFC 48/2023 Operatorul economic va putea solicita clarificari in termen de 18 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, entitatea contractanta raspunzand in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare in a 11-a zi inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) (Accord pour publication oui) Valeur hors TVA: 654 255.00 RON
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO321 Bucure?ti Lieu principal d'exÈcution:
SNTFC CFR Calatori SA- Compartimentul Distribuire Legitimatii, Str. Intrarea halta Grivita, nr. 353, sector 1
II.2.4) Description des prestations:
Achizitia de ÑBilet CFR din carton termoreactiv pentru emiterea legitima?iilor de c?l?torie Ón trafic Interna?ionalî SNTFC 48/2023 Cantitate minima acord cadru: 327.000 buc. - cantitate maxima acord cadru: 976.500 buc. Cantitate minima cel mai mare contract subsecvent: 327.000 buc. - cantitate maxima cel mai mare contract subsecvent: 450.000 buc.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2023/S 115-355293
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis pÈriodique indicatif
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 67 IntitulÈ:
Bilet CFR din carton termoreactiv pentru emiterea legitima?iilor de c?l?torie Ón trafic interna?ional
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
18/09/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ELTRONIS NumÈro national d'identification: RO 15290190 Adresse postale: Strada Bor?ului, Nr. 51B Ville: Oradea Code NUTS: RO111 Bihor Code postal: 410605 Pays: Roumanie Courriel: office@eltronis.com TÈlÈphone: +40 359199833 Fax: +40 359199833 Adresse internet: www.eltronis.com
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 849 555.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 654 255.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payÈ pour les achats d'opportunitÈ
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 271 IntitulÈ:
Bilet CFR din carton termoreactiv pentru emiterea legitimatiilor de calatorie in trafic international
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
18/09/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ELTRONIS NumÈro national d'identification: RO 15290190 Adresse postale: Strada Bor?ului, Nr. 51B Ville: Oradea Code NUTS: RO111 Bihor Code postal: 410605 Pays: Roumanie Courriel: office@eltronis.com TÈlÈphone: +40 359199833 Fax: +40 359199833 Adresse internet: www.eltronis.com
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 219 090.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 219 090.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payÈ pour les achats d'opportunitÈ
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
Perioada de valab a ofertelor 3 luni de la termenul limita de depunere a ofertelor. Note: a) EC are dreptul de a solicita ofertantilor, in circumstante exceptionale, inainte de expirarea perioadei de valabi a ofertei, prelungirea acestei perioade. b) Ofertantul are obligatia de a comunica EC daca este sau nu este de acord cu prelungirea perioadei de valab a ofertei. c) Ofertantul care nu este de acord cu prelungirea perioadei de valab a ofertei se considera ca si-a retras oferta, fara ca acest fapt sa atraga pierderea garantiei de participare. Avand in vedere dispozitiile art.138 (3) din HG 394/2016, eventualele neconcordante cu privire la indeplinirea conditiilor de forma a garantiei de participare, inclusiv cele privind cuantumul si valabilitatea, se vor clarifica de catre comisia de evaluare cu ofertantii Ón maximum 3 zile lucratoare de la data-limita de depunere a ofertelor. Ofertantul va mentiona instrumentul de garantare prin care se va constitui garantia de buna executie precum si Contul (cod IBAN) si banca Ón care se va restitui garantia de participare de catre entitatea contractanta. Toate certificatele si documentele emise in alta limba decat romana vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana. Solicitarile de clarificari ale potentialilor ofertanti se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la Sectiunea îIntrebariî din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice iar raspunsurile la acestea vor fi publicate in SEAP, la Sectiunea îDocumentatie si Clarificariî din cadrul anuntului de participare, entitatea contractanta urmand sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare decat cea stabilita in conformitate cu prevederile art. 78 alin. (1) din Legea nr. 99/2016 pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor. Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare privind ofertele depuse, in SEAP la Sectiunea ìIntrebariî. Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (Sectiunea ìIntrebariî), integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, sub forma unuia sau a mai multor documente/fisiere distincte semnate cu semnatura electronica. In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, in vederea departajarii ofertelor, entitatea contractanta (prin intermediul SEAP la Sectiunea ìIntrebariî) va solicita reofertarea, prin prezentarea unei noi propuneri financiare. Noua propunere financiara va fi depusa doar si numai in urma solicitarii entitatii contractante in vederea completarii de catre operatorii economici interesati. Dupa deschiderea ofertelor comisia de evaluare va solicita eventualele clarificari si va continua cu analiza solicitarilor din documentatia de atribuire referitoare la documentele de calificare, si oferta tehnica. Dupa finalizarea verificarilor documentelor de calificare si a propunerilor tehnice depuse de ofertanti, entitatea contractanta selecteaza in SEAP, ofertele care au fost declarate admisibile, precum si pe cele care au fost declarate inacceptabile sau neconforme. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza sa fie prezentate in conformitate cu prevederile art. 205 din Legea nr. 99/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va face dovada indeplinirii criteriilor de calificare, prin prez, la solicitarea EC, de regula a doc solicitate. Oferta castigatoare va fi desemnata in baza criteriului de atribuire, in conditiile indeplinirii tuturor specificatiilor din documentatia de atribuire si dupa prezentarea documentelor justificative actualizate prin care sa demonstreze Óndeplinirea tuturor criteriilor de calificare si selectie, in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE Modificarea AcorduluiñCadru/Contractului poate fi facuta numai Ón scris Ón conf cu prev Cap. VI ñ Sectiunea a 2-a din Legea nr. 99/2016 si Instructiunea 1/2021. îCerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea îsau echivalentî.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucuresti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: www.cnsc.ro
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Compartiment Asistenta si Avizare Juridica ñ Directia Achizitii - SNTFC CFR Calatori SA Adresse postale: Bdul Dinicu Golescu nr. 38 sector 1 Ville: Bucuresti Code postal: 010867 Pays: Roumanie Adresse internet: www.cfrcalatori.ro
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
22/09/2023 ÑBilet CFR din carton termoreactiv pentru emiterea legitimatiilor de calatorie in traficul interna?ionalî 27/09/2023 ROU National Original
 
 
C L A S S E    C P V
34980000 - Billets de transport