Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 17/03/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Bucure?ti:Cabines de peinture

2023/S 55-158444  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
17/03/2023 S55 Roumanie-Bucure?ti: Cabines de peinture 2023/S 055-158444 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Aerospatiala "Elie Carafoli" - I.N.C.A.S. Bucuresti Numéro national d'identification: RO 434670 Adresse postale: Strada: Maniu Iuliu, nr. 220 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 061126 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Marilena Corina Balauru Courriel: balauru.corina@incas.ro Téléphone: +40 214340083/0746100506 Fax: +40 0214340082 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.incas.ro Adresse du profil d'acheteur: www.e-licitatie.ro
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: institut de cercetare
I.5) Activité principale Autre activité: cercetare-dezvoltare
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Incinta pentru acoperiri "Green" de suprafete in atmosfera controlata (cu recuperator caldura si umidificare) - (Modulul Tehnologic 3) Numéro de référence: 434670_2022_16
II.1.2) Code CPV principal 39236000 Cabines de peinture
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Mention?m c? achizitia active corporale "Incinta pentru acoperiri "Green" de suprafete in atmosfera controlata (cu recuperator caldura si umidificare) - (Modulul Tehnologic 3)" este necesara în vederea realizarii în bune conditii a activitatilor din planul proiectului Platforma de Dezvoltare Tehnologica pentru Tehnologii "Green" în Aviatie si Fabricatie Ecologica cu Valoare Adaugata Superioara; TGA- Technologies for Green Aviation conform specificatiilor si cerintelor acestuia. Achizitia active corporale "Incinta pentru acoperiri "Green" de suprafete in atmosfera controlata (cu recuperator caldura si umidificare) - (Modulul Tehnologic 3)" include urmatoarele (fara alte costuri suplimentare pentru AC): cabina de vopsire si uscare industriala - incinta realizata din pereti sandwich, usa acces, sistem de termoventilatie, panou de comanda, arzator, recuperator de caldura, umidificator, filtre ce asigura un mediu de lucru protejat ecologic, kit de pulverizare a lacurilor si vopselelor, precum si toate accesoriile necesare pentru punerea in functiune si testarea instalatiei chiar daca acestea nu au fost solicitate expres de catre AC; livrarea echipamentelor in locatia din Craiova apartinand AC (adresa indicata de AC); instalarea/testarea/punerea in functiune pe pozitia indicata de AC; garantie si mentenanta pe perioada garantiei; instruirea personalului AC privind utilizarea/exploatarea echipamentului si a accesoriilor conexe; materiale si consumabile pentru realizarea unor repere de test (precum si parametrii aferenti), furnizate impreuna cu echipamentele pentru efectuarea testelor privind acceptanta, chiar daca acestea nu au fost solicitate expres de catre AC. Testarea si receptia echipamentului se va efectua pe baza unui reper indicat de catre AC. Achizitia active corporale "Incinta pentru acoperiri "Green" de suprafete in atmosfera controlata (cu recuperator caldura si umidificare) - (Modulul Tehnologic 3)" se va implementa conform cerintelor din Referatul de necesitate intocmit de George CRISTEA si va fi realizata in concordanta cu cerintele contractuale coroborate cu cerintele minimale impuse de Caietul de Sarcini. Mention?m c? Achizitia active corporale "Incinta pentru acoperiri "Green" de suprafete in atmosfera controlata (cu recuperator caldura si umidificare) - (Modulul Tehnologic 3)" este necesara în vederea realizarii în bune conditii a activitatilor din planul Proiectului Platforma de Dezvoltare Tehnologica pentru Tehnologii "Green" în Aviatie si Fabricatie Ecologica cu Valoare Adaugata Superioara; TGA- Technologies for Green Aviation.
   1.  In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, termenul limita pana la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 20 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.
   2.  In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (2) din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, Autoritatea Contractanta va raspunde, in mod clar si complet, tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare, in a 11-a zi inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Termenul de r?spuns la clarific?ri a fost stabilit astfel încât operatorii economici sa aib? o perioada adecvata pentru analizarea documenta?iei de atribuire si, ulterior, pentru elaborarea ofertelor prin prisma r?spunsurilor oferite de Autoritatea Contractanta. Nota: Clarific?rile transmise dup? acest termen (20 zile anterior datei limita de depunere a ofertelor) vor fi luate în considerare doar în m?sura în care autoritatea contractant? apreciaz? c? formularea r?spunsului la aceste solicit?ri este în interesul derul?rii în condi?ii bune a procedurii de atribuire.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 876 543.72 RON
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 50000000 Services de réparation et d'entretien 51500000 Services d'installation de machines et d'équipements 79632000 Services de formation de personnel
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO411 Dolj Lieu principal d'exécution:
Craiova
II.2.4) Description des prestations:
Mention?m c? achizitia active corporale "Incinta pentru acoperiri "Green" de suprafete in atmosfera controlata (cu recuperator caldura si umidificare) - (Modulul Tehnologic 3)" este necesara în vederea realizarii în bune conditii a activitatilor din planul proiectului Platforma de Dezvoltare Tehnologica pentru Tehnologii "Green" în Aviatie si Fabricatie Ecologica cu Valoare Adaugata Superioara; TGA- Technologies for Green Aviation conform specificatiilor si cerintelor acestuia. Achizitia active corporale "Incinta pentru acoperiri "Green" de suprafete in atmosfera controlata (cu recuperator caldura si umidificare) - (Modulul Tehnologic 3)" include urmatoarele (fara alte costuri suplimentare pentru AC): cabina de vopsire si uscare industriala - incinta realizata din pereti sandwich, usa acces, sistem de termoventilatie, panou de comanda, arzator, recuperator de caldura, umidificator, filtre ce asigura un mediu de lucru protejat ecologic, kit de pulverizare a lacurilor si vopselelor, precum si toate accesoriile necesare pentru punerea in functiune si testarea instalatiei chiar daca acestea nu au fost solicitate expres de catre AC; livrarea echipamentelor in locatia din Craiova apartinand AC (adresa indicata de AC); instalarea/testarea/punerea in functiune pe pozitia indicata de AC; garantie si mentenanta pe perioada garantiei; instruirea personalului AC privind utilizarea/exploatarea echipamentului si a accesoriilor conexe; materiale si consumabile pentru realizarea unor repere de test (precum si parametrii aferenti), furnizate impreuna cu echipamentele pentru efectuarea testelor privind acceptanta, chiar daca acestea nu au fost solicitate expres de catre AC. Testarea si receptia echipamentului se va efectua pe baza unui reper indicat de catre AC. Achizitia active corporale "Incinta pentru acoperiri "Green" de suprafete in atmosfera controlata (cu recuperator caldura si umidificare) - (Modulul Tehnologic 3)" se va implementa conform cerintelor din Referatul de necesitate intocmit de George CRISTEA si va fi realizata in concordanta cu cerintele contractuale coroborate cu cerintele minimale impuse de Caietul de Sarcini. Mention?m c? Achizitia active corporale "Incinta pentru acoperiri "Green" de suprafete in atmosfera controlata (cu recuperator caldura si umidificare) - (Modulul Tehnologic 3)" este necesara în vederea realizarii în bune conditii a activitatilor din planul Proiectului Platforma de Dezvoltare Tehnologica pentru Tehnologii "Green" în Aviatie si Fabricatie Ecologica cu Valoare Adaugata Superioara; TGA- Technologies for Green Aviation.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Perioada de Garantie / Pondération: 5 Critère de qualité - Nom: Panou de comanda / Pondération: 15 Critère de qualité - Nom: Sistem de umidificare cu statie automata de tratarea apei / Pondération: 5 Critère de qualité - Nom: Recuperator de caldura (Rc) / Pondération: 15 Critère de qualité - Nom: Arzator cu flacara directa si detector de CO / Pondération: 10 Prix - Pondération: 50
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
"Platform? de dezvoltare tehnologic? pentru tehnologii "Green" în avia?ie ?i fabrica?ie ecologic? cu valoare ad?ugat? superioar? - TGA Technologies for Green aviation"; Contract Nr. 313/14.07.2020; Cod SMIS 2014+ 127115
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 228-656597
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 11 Intitulé:
Incinta pentru acoperiri "Green" de suprafete in atmosfera controlata (cu recuperator caldura si umidificare) - (Modulul Tehnologic 3)
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
03/03/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: DEWA ROMANIA Numéro national d'identification: RO 22303757 Adresse postale: Strada Prezan Constantin, mare?al, Nr. 84 Ville: Timisoara Code NUTS: RO424 Timi? Code postal: 300744 Pays: Roumanie Courriel: tehnic@dewaromania.ro Téléphone: +40 735333997 Adresse internet: www.dewaromania.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 891 068.50 RON Valeur totale du marché/du lot: 876 543.72 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Persoane de contact: 1) dl. Emil COSTEA - tel.: 0788398958; e-mail: costea.emil@incas.ro 2) dl. Radu BOGATEANU - tel.: 0721258624; e-mail: bogateanu.radu@incas.ro
   1.  DUAE aferent procedurii de atribuire este pus la dispozi?ia operatorilor economici, configurat de c?tre autoritatea contractanta direct în SEAP. Operatorii economici vor completa DUAE direct în SEAP, cu informa?iile/r?spunsurile aferente încadr?rii/neîncadr?rii în motivele de excludere, respectiv îndeplinirii criteriilor de calificare solicitate de c?tre autoritatea contractanta, ?inând cont de calitatea în care ace?tia participa la procedura de atribuire, respectiv ofertant, ofertant asociat, subcontractant, ter? sus?in?tor, dup? caz.
   2.  Solicit?rile de clarific?ri referitoare la prezenta documenta?ie de atribuire se vor adresa în mod exclusiv în SEAP în cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, autoritatea contractant? urmând s? nu dea curs solicit?rilor adresate prin alt? modalitate de comunicare decât cea stabilit?. Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarific?ri sau informa?ii suplimentare în leg?tur? cu documenta?ia de atribuire nu mai târziu de 20 zile înainte de termenul limit? stabilit pentru depunerea ofertelor. Clarific?rile transmise dup? acest termen vor fi luate în considerare doar în m?sura în care autoritatea contractant? apreciaz? c? sunt în interesul derul?rii în condi?ii bune a procedurii de atribuire. Conform art.160-161 din Legea 98/2016, autoritatea contractant? va r?spunde în mod clar ?i complet tuturor solicit?rilor de clarific?ri/ informa?ii suplimentare, în a 11-a zi inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. R?spunsul consolidat la clarific?rile solicitate va fi publicat in SEAP.
   3.  În cazul în care autoritatea contractant? solicit? prezentarea anumitor clarific?ri/complet?ri în scopul verific?rii conformit??ii ofertei cu cerin?ele impuse, r?spunsul ofertantului se transmite în SEAP, doar în format electronic, semnat cu semn?tur? electronic? extins?. În situa?ia în care r?spunsul ofertantului este postat în SEAP f?r? semn?tur? electronic? extins?, oferta sa va fi asimilat? prevederilor art. 137 alin.(2) lit.j din HG 395/2016 ?i va fi respins? ca inacceptabil?. Pe parcursul procesului de evaluare, AC poate solicita clarificari cu privire la doc primite de la of, fiind incidente dispozitiile alin (1) art. 136 din HG 395/2016. Orice comunicare, solicitare, informare, notificare si altele asemenea vor fi încarcate în SEAP si vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa. Solicit de clarificari se vor adresa in lb rom, prin intermediul SEAP, Sectiunea "Solicitari de clarificari/Intrebari/Comunicari" din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice iar raspunsurile la acestea vor fi publicate in lb romana, in SEAP la Sectiunea " Solicitari de clarificari/Intrebari/Comunicari" din cadrul anuntului de participare. Pt transm solicit de clarificari op ec tbe sa se inregistreze in SEAP (www.e-licitatie.ro : - ca op ec; - ca participant la procedura de atribuire. Comisia de evaluare va transmite solicit de clarificare in legatura cu oferta, in lb romana, prin utilizarea facilitatilor tehnice disponibile in SEAP (Sectiunea "Solicitari de clarificari/Intrebari/Comunicari"). Op ec vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele doc solicitate pe parcursul evaluarii of, prin intermediul SEAP (Sectiunea " Solicitari de clarificari/Intrebari/Comunicari"), integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, in format electronic, sub forma unuia sau a mai multor doc/fisiere distincte semnate cu semnatura electronica conform preved Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica. In cazul în care prin aplicarea criteriului de atribuire "cel mai bun raport calitate pret", vor rezulta doua sau mai multe oferte pe locul 1, autoritatea contractanta va solicita clarificari, in vederea prezentarii de catre operatorii economici de pe locul 1 a documentului/documentelor care contin noi valori ale pretului ofertat (re-ofertare). In cadrul procesului de reofertare prin intermediul SEAP, of au obligatia de a imbunatati sau de a mentine of initiala transmisa in SEAP. In situatia in care ofertantii nu transmit ofertele imbunatatite se considera ca acestia si-au pastrat oferta initiala. Pe parcursul procesului de evaluare, AC poate solicita clarificari cu privire la doc primite de la of, fiind incidente dispozitiile alin (1) art. 136 din HG 395/2016.
   4.  SEMNAREA CONTRACTULUI Autoritatea Contractanta va informa operatorii economici cu privire la rezultatul aplic?rii procedurii de atribuire în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Indiferent de momentul ini?ierii procedurii de atribuire, autoritatea contractant? va verifica, înainte de încheierea contractului, respectarea dispozi?iilor referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele care intr? sub incidenta legisla?iei privind finan?ele publice. Înainte de încheierea contractului, ofertantul declarat câ?tig?tor va prezenta contractele încheiate cu subcontractan?ii, în cazul în care p?r?i din contract urmeaz? sa se îndeplineasc? de unul sau mai mul?i subcontractan?i. Contractele de subcontractare vor cuprinde cel pu?in informa?iile minim solicitate de Autoritatea Contractanta prin Documenta?ia de Atribuire, în corelare cu acordurile de subcontractare prezentate în cadrul ofertei, iar valoarea acestora va fi în concordanta cu valoarea declarata. Contractele de Subcontractare vor include în mod obligatoriu o anexa în care Ofertantul desemnat câ?tig?tor ?i Subcontractantul: - vor consemna op?iunea privind plata directa a Subcontractantului, daca este cazul; - vor preciza contul bancar al Subcontractantului în care se vor realiza direct pl??ile, daca este cazul; - vor indica, pentru fiecare articol din Formularul de Propunere Financiara, suma aferenta p?r?ii subcontractate pentru care este desemnat Subcontractantul; Înainte de încheierea contractului, ofertantului declarat câ?tig?tor, în condi?iile în care acesta este o asociere, i se va solicita sa prezinte Acordul de asociere autentificat, în conformitate cu prevederile art. 54 alin. (2) din Legea 98/2016. Dup? prezentarea documentelor mai sus men?ionate, ofertantului desemnat câ?tig?tor i se va comunica data stabilit? pentru semnarea contractului. Se vor avea în vedere prevederile art. 144 din HG 395/2016. Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea "sau echivalent" Limba de redactare a ofertei - ROMANA costea.emil@incas.ro bogateanu.radu@incas.ro www.e-licitatie.ro
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucuresti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
14/03/2023 Incinta pentru acoperiri "Green" de suprafete in atmosfera controlata (cu recuperator caldura si umidificare) - (Modulul Tehnologic 3) 17/03/2023 ROU National
 
 
C L A S S E    C P V
39236000 - Cabines de peinture 
50000000 - Services de réparation et d'entretien 
51500000 - Services d'installation de machines et d'équipements 
79632000 - Services de formation de personnel