Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 10/10/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Bucure?ti:Caméras de sécurité

2023/S 195-609230  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 10/10/2023 S195 Roumanie-Bucure?ti: Caméras de sécurité 2023/S 195-609230 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: SERVICIUL DE PROTECTIE SI PAZA - U.M. 0149 F BUCURESTI Numéro national d'identification: 4283635 Adresse postale: Strada: Bulevardul Geniului, nr. 42B Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 060117 Pays: Roumanie Point(s) de contact: CRISTIAN DAVID Courriel: achizitii1@spp.ro Téléphone: +40 0214081169 Fax: +40 0213122649 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.spp.ro Adresse du profil d'acheteur: www.e-licitatie.ro
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activité principale Ordre et sécurité publics
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Contract furnizare echipamente, mijloace si materiale destinate pregatirii specifice si desfasurarea de interventii de tip multi-risc aferente obiectivului de investi?ii "Sistem integrat pentru interven?ia la dezastre, urgen?e ?i crize", prin Programul Opera?ional Infrastructura Mare, cod MySMIS: 137307 Numéro de référence: 4283635/137307/3222601036/2
II.1.2) Code CPV principal 35125300 Caméras de sécurité
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Contractul are ca obiect furnizarea de echipamente, mijloace si materiale destinate pregatirii specifice si desfasurarea de interventii de tip multi-risc, în cadrul proiectului "SISTEM INTEGRAT PENTRU INTERVEN?IA LA DEZASTRE, URGEN?E ?I CRIZE" cod MySMIS: 137307, finantat prin Programul Opera?ional Infrastructura Mare Operatorii economici interesa?i pot solicita clarific?ri privind con?inutul documenta?iei de atribuire cu cel pu?in 18 zile înainte de data limit? de depunere a ofertelor. Autoritatea contractant? va r?spunde în mod clar ?i complet solicit?rilor de clarificare în a 12-a zi înainte de data limit? de depunere a ofertelor.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 208 500.00 RON
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 31224400 Câbles de connexion 35240000 Sirènes 44618100 Conteneurs légers
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO321 Bucure?ti Lieu principal d'exécution:
Bulevardul Geniului nr. 42B
II.2.4) Description des prestations:
Camera video Fisheye - 12 buc Camera video cube IP - 15 buc Camera video PTZ tip mini dome - 9 buc Sirena stroboscopica IP - 9 buc Set conectica - 3 set Geanta transport - 12 buc
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Programul Opera?ional Infrastructura Mare 2014-2020, Axa prioritar? 5, Obiectivul specific
   5. 2. - Cre?terea nivelului de preg?tire pentru o reac?ie rapid? ?i eficient? la dezastre a echipajelor de interven?ie, cod proiect MySMIS: 137307 ?i "Sistem integrat pentru interven?ia la urgen?e, dezastre ?i crize".
II.2.14) Informations complémentaires ID 3222601036 (prev?zut în cererea de finan?are) - Achizi?ie utilaje, echipamente, active fixe corporale ?i necorporale, obiecte de inventar necesare dot?rii ?i dezvolt?rii sistemului integrat
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2023/S 139-441418
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: N2658 Intitulé:
Contract furnizare echipamente
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
02/10/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Syntegra Security Numéro national d'identification: RO24827308 Adresse postale: Strada Prop??irii, Nr. 7, Sector: 1 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 012963 Pays: Roumanie Courriel: office@syntegra.ro Téléphone: +40 733460552 Adresse internet: www.syntegra.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 243 696.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 208 500.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Precizarea nr. 1:Documentul unic de Achizi?ii European se va completa direct în SEAP în cadrul anun?ului de participare. Informa?ii referitoare la modul de completare: Notificarea ANAP referitoare la utilizarea Documentului Unic European (DUAE) astfel cum a fost acesta integrat în SEAP ?i Ghidul de utilizare a Documentului Unic European, disponibil la accesarea contului SEAP. Precizarea nr. 2: Solicit?rile de clarific?ri referitoare la prezenta documenta?ie de atribuire se vor adresa în mod exclusiv în SEAP în cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, autoritatea contractant? urmând s? nu dea curs solicit?rilor adresate prin alt? modalitate de comunicare decât cea stabilit?. Precizarea nr. 3: Dac? se va constata c? doi sau mai mul?i operatori economici sunt clasa?i pe primul loc al clasamentului, autoritatea contractant? va solicita prin intermediul SEAP noi propuneri financiare pentru departajarea ofertelor de la ofertan?ii clasa?i pe primul loc. Precizarea nr. 4: Operatorii economici pot vizualiza documenta?ia de atribuire înc?rcat? în SEAP cu ajutorul unui program de vizualizare a fi?ierelor semnate electronic cu semn?tur? electronic? extins?, program disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de servicii de semn?tur? electronic?. Precizarea nr. 5: Documentele prezentate într-o alt? limb? decât cea român? trebuie s? fie înso?ite de o traducere autorizat? în limba român?. Precizarea nr. 6: Solicit?rile de clarific?ri/informa?ii suplimentare pot fi transmise autorit??ii contractante prin intermediul SEAP cu cel pu?in 18 zile înainte de data limit? de depunere a ofertelor. Autoritatea contractant? va r?spunde în mod clar ?i complet tuturor solicit?rilor de clarificare/informa?iilor suplimentare în a 12-a zi înainte de termenul limit? stabilit pentru depunerea ofertelor. Precizarea nr. 7: Au dreptul de a participa la prezenta procedur? de atribuire, în calitate de ofertant individual/ofertant asociat/candidat/ter? sus?in?tor/subcontractant, operatorii economici defini?i la art. 3 alin. (1) lit. jj) din Legea nr. 98/2016 privind achizi?iile publice, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare. Precizarea nr. 8: Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea "sau echivalent"
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucuresti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
05/10/2023 Contract furnizare echipamente, mijloace si materiale destinate pregatirii specifice si desfasurarea de interventii de tip multi-risc aferente obiectivului de investi?ii "Sistem integrat pentru interven?ia la dezastre, urgen?e ?i crize", prin Programul Opera?ional Infrastructura Mare, cod MySMIS: 137307 10/10/2023 ROU National
 
 
C L A S S E    C P V
31224400 - Câbles de connexion 
35125300 - Caméras de sécurité 
35240000 - Sirènes 
44618100 - Conteneurs légers