Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/11/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Bucure?ti:Carburant diesel

2022/S 225-648409  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
22/11/2022 S225 Roumanie-Bucure?ti: Carburant diesel 2022/S 225-648409 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: AGENTIA NATIONALA DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA NumÈro national d'identification: 9051601 Adresse postale: Strada: Independen?ei, nr. 202A Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 060022 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Cercelaru Nicoleta Courriel: dap@ancpi.ro TÈlÈphone: +40 213152520 Fax: +40 213152520 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.ancpi.ro Adresse du profil díacheteur: www.e-licitatie.ro
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Agence/office national(e) ou fÈdÈral(e)
I.5) ActivitÈ principale Services gÈnÈraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Furnizare carburant auto, pe baza de carduri NumÈro de rÈfÈrence: 9051601-2002PAAPD48750
II.1.2) Code CPV principal 09134200 Carburant diesel
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Actiunea de achizitie vizeaza atribuirea unui acord cadru ce are ca obiect furnizarea de : Carburant auto pe baz? de carduri. Corespunz?tor cantit??ilor de produse livrate ce se vor asigura, contractantul va pune la dispozi?ia ANCPI un num?r de 28 Carduri, din care : c'te unul pentru fiecare autoturism = 27, plus unul necesar generatorului de la Data Center, cu o valabilitate de 48 luni pentru fiecare card. Num?rul de zile p'n? la care se pot solicita clarific?ri: 20 zile Ónainte de data limit? de depunere a ofertelor.ANCPI va r?spunde Ón mod clar ?i complet tuturor solicit?rilor de clarific?ri, potrivit prevederilor alin. (1), art. 161 din Legea nr. 98/2016, Ón a 11-a zi Ónainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 1 912 512.00 RON
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 09132100 Essence sans plomb
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO322 Ilfov Lieu principal d'exÈcution:
Bucuresti, str. Splaiul Independentei nr. 202A, sector 6
II.2.4) Description des prestations:
Obiectul achizi?iei Ól constituie Furnizare carburan?i pe baz? de carduri, pentru o cantitatea total? de 283.200 litri, din care : 244.800 litri Motorin? Euro 5 + 38.400 litri Benzina f?ra Plumb, livrabil? Ón 4 ani de implementare ai Acordului cadru. OEn acest sens, Contractantul va pune la dispozi?ia ANCPI un num?r de 28 Carduri, din care : c'te unul pentru fiecare autoturism = 27, plus unul necesar generatorului de la Data Center, cu o valabilitate de 48 luni pentru fiecare card. Valoarea f?r? TVA a Acordului cadru =
   2. 810.880 LEI, aferent? unei cantit??i totale 283.200 litri ñ carburanti auto, livrabili Ón 4 ani de valabilitate a intelegerii scrise, in format de acord cadru; Valoarea estimat? a celui mai mare Contract subsecvent care se anticipeaz? c? va fi atribuit pe durata Acordului-cadru = 644.160 lei, fara TVA - corespunzatoare unei cantit??i maxime de 64.900 litri Carburanti auto, din care : 56.100 litri Motorin? Euro 5 + 8800 litri Benzina f?r? plumb; Valoarea estimat? a celui mai mic Contract subsecvent care se anticipeaz? c? va fi atribuit pe durata Acordului-cadru = 29.280 lei, fara TVA - corespunzatoare unei cantit??i minime de 2950 litri Carburanti auto, din care : 2550 litri Motorin? Euro 5 + 400 litri Benzin? f?r? plumb; Estim?ri ale cantit??ilor minime ?i maxime care ar putea fi solicitate pe durata Óntregului Acord-cadru - Cantit??i minime = 141.600 litri Carburanti auto ( 122.400 litri Motorina Euro 5 + 19.200 litri Benzin? f?r? plumb), Cantit??i maxime = 283.200 litri Carburant auto (244800 litri Motorin? Euro 5 +38.400 litri Benzin? f?r? plumb). Functie de disponisbilitatile financiare alocate cu aceasta destinatie, in principiu, se estimeaza incheierea a cel putin 8 contracte subsecvente, cate 2 in fiecare an.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2022/S 184-517725
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 61771 IntitulÈ:
Acord-cadru Furnizare carburant auto , pe baza de carduri
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
14/11/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: OMV PETROM MARKETING NumÈro national d'identification: RO 11201891 Adresse postale: Strada Coralilor, Nr. 22, Sector: 1 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 013329 Pays: Roumanie Courriel: danut.trifu@petrom.com TÈlÈphone: +40 800080077 Fax: +40 212063120
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 2 810 880.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 1 912 512.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
Ofertantul va elabora oferta in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire si va indica motivat in cuprinsul acesteia care informatii din propunerea tehnica si/sau din propunerea financiara sunt confidentiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala, Ón baza legisla?iei aplicabile. NOTA GARANTIE DE PARTCIPARE : OEn cazul viramentului bancar, plata se va realiza Ón contul ANCPI, IBAN RO63TREZ7005005XXX000970 deschis la Activitatea de Trezorerie ?i Contabilitate Public? Bucure?ti (ATCPMB) Documentul de plat? va fi Ónc?rcat Ón SEAP, semnat cu semn?tur? electronic?, p'n? la data limit? de depunere a ofertelor. Dup? aceast? dat?, autoritatea contractant? solicit? ofertan?ilor clarific?ri Ón scopul prezent?rii Ón original a documentului privind garan?ia de participare, Ón cazul Ón care acesta face parte din categoria documentelor cu regim special a c?ror valabilitate este condi?ionat? de prezentarea Ón forma original?. OEn cazul particip?rii Ón comun la procedura de atribuire, garan?ia de participare trebuie constituit? Ón numele asocierii ?i s? men?ioneze c? acoper? Ón mod solidar to?i membrii grupului de operatori economici. Garan?ia de participare emis? Ón alt? limb? se va Ónc?rca Ón SEAP, Ónso?it? de traducerea autorizat? Ón limba rom'n?, urm'nd ca ulterior, la solicitarea autorit??ii contractante s? fie prezentat? Ón forma original? emis? Ón statul de re?edin??. Garan?ia de participare, constituit? de ofertantul a c?rui ofert? a fost stabilit? ca fiind c'?tig?toare, se restituie de c?tre autoritatea contractant? Ón cel mult 3 zile lucr?toare de la data constituirii garan?iei de bun? execu?ie. OEn cazul unei proceduri de atribuire a unui acord-cadru, precum ?i Ón cazul atribuirii unui contract pentru care nu este obligatorie constituirea garan?iei de bun? execu?ie, garan?ia de participare constituit? de ofertantul a c?rui ofert? a fost stabilit? c'?tig?toare se restituie de c?tre autoritatea contractant? Ón cel mult 3 zile lucr?toare de la data semn?rii acorduluicadru/contractului. Garan?ia de participare, constituit? de ofertan?ii a c?ror ofert? nu a fost stabilit? c'?tig?toare, se restituie de c?tre autoritatea contractant? dup? semnarea contractului de achizi?ie public?/acordului-cadru cu ofertantul/ofertan?ii ale c?rui/c?ror oferte au fost desemnate c'?tig?toare, dar nu mai t'rziu de 3 zile lucr?toare de la data semn?rii contractului de achizi?ie public?/acordului-cadru cu ofertantul declarat c'?tig?tor. OEn cazul Ón care autoritatea contractant? se afl?, conform prevederilor art. 212 alin. (1) sau art. 213, Ón situa?ia de a anula procedura de atribuire, garan?ia de participare se restituie dup? data expir?rii termenului de depunere a unei contesta?ii cu privire la aceast? decizie, dar nu mai t'rziu de 3 zile lucr?toare de la aceast? dat?. Dup? primirea comunic?rii prev?zute la art. 215, ofertan?ii ale c?ror oferte au fost declarate nec'?tig?toare au dreptul de a ob?ine eliberarea garan?iei de participare Ónainte de expirarea perioadei prev?zute la alin. (3), dac? transmit autorit??ii contractante o solicitare Ón acest sens. Autoritatea contractant? are obliga?ia de a restitui garan?ia de participare Ón cel mult 3 zile lucr?toare de la primirea unei solicit?ri Ón acest sens. Oferta are caracter obligatoriu, din punctul de vedere al continutului, pe toata perioada de valabilitate stabilita de catre autoritatea contractanta si asumata de ofertant. Comisia de evaluare va stabili oferta c'stigatoare, dintre ofertele admisibile, pe baza aplicarii criteriului pentru atribuirea contractului de achizitie publica. Autoritatea contractanta poate solicita ofertantilor sa depuna toate sau o parte dintre documentele justificative ca dovada a informatiilor cuprinse Ón DUAE, Ón orice moment pe durata desfasurarii unei proceduri de atribuire, daca acest lucru este necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii. OEnainte de atribuirea acordului cadru, autoritatea contractanta solicita ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, sa prezinte documente justificative actualizate prin care sa demonstreze indeplinirea tuturor criteriilor de calificare, in conformitate cu informatiile cuprinse Ón DUAE. Orice comunicare, solicitare, informare, notificare si altele asemenea vor fi Óncarcate Ón SEAP si vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat Ón conditiile legii. îCerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea îsau echivalentî
   1.  Autoritatea contractant? are obliga?ia de a accepta ca fiind suficient ?i relevant pentru demonstrarea faptului c? ofertantul/candidatul nu se Óncadreaz? Ón una dintre situa?iile prev?zute la art. 164, 165 ?i 167, orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, Ón ?ara de origine sau Ón ?ara Ón care ofertantul/candidatul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autorit??i competente din ?ara respectiv?.
   2.  OEn cazul Ón care exist? incertitudini Ón ceea ce prive?te existen?a sau inexisten?a unei situa?ii de excludere, autoritatea contractant? are dreptul de a solicita Ón mod direct informa?ii de la autorit??ile competente str?ine prev?zute la pct.
   1.  (3) OEn cazul Ón care Ón ?ara de origine sau Ón ?ara Ón care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor prev?zute la pct.1 sau respectivele documente nu vizeaz? toate situa?iile prev?zute la art. 164, 165 ?i 167, autoritatea contractant? are obliga?ia de a accepta o declara?ie pe propria r?spundere sau, dac? Ón ?ara respectiv? nu exist? prevederi legale referitoare . Autoritatea/entitatea contractantul exclude din procedura de atribuire a acordului-cadru orice operator economic care se afl? Ón oricare dintre urm?toarele situa?ii: a) a Ónc?lcat reglement?rile obligatorii Ón domeniile mediului, social ?i al rela?iilor de munc?, stabilite prin legisla?ia adoptat? la nivelul Uniunii Europene, legisla?ia na?ional?, prin acorduri colective sau prin tratatele, conven?iile ?i acordurile interna?ionale Ón aceste domenii, iar Autoritatea/entitatea contractant? poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de prob? adecvat, cum ar fi decizii ale autorit??ilor competente prin care se constat? Ónc?lcarea acestor obliga?ii; b) se afl? Ón procedura insolven?ei sau Ón lichidare, Ón supraveghere judiciar? sau Ón Óncetarea activit??ii; c) a comis o abatere profesional? grav? care Ói pune Ón discu?ie integritatea, iar Autoritatea/entitatea contractant? poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de prob? adecvat, cum ar fi o decizie a unei instan?e judec?tore?ti sau a unei autorit??i administrative; d) Autoritatea/entitatea contractant? are suficiente indicii rezonabile/informa?ii concrete pentru a considera c? operatorul economic a Óncheiat cu al?i operatori economici acorduri care vizeaz? denaturarea concuren?ei Ón cadrul sau Ón leg?tur? cu procedura Ón cauz?; e) se afl? Óntr-o situa?ie de conflict de interese Ón cadrul sau Ón leg?tur? cu procedura Ón cauz?, iar aceast? situa?ie nu poate fi remediat? Ón mod efectiv prin alte m?suri mai pu?in severe; f) participarea anterioar? a operatorului economic la preg?tirea procedurii de atribuire a condus la o distorsionare a concuren?ei, iar aceast? situa?ie nu poate fi remediat? prin alte m?suri mai pu?in severe; g) operatorul economic ?i-a Ónc?lcat Ón mod grav sau repetat obliga?iile principale ce-i reveneau Ón cadrul unui contract de achizi?ii publice/sectoriale, al unui contract de achizi?ii sectoriale sau al unui contract de concesiune Óncheiate anterior, iar aceste Ónc?lc?ri au dus la Óncetarea anticipat? a respectivului contract, plata de daune-interese sau alte sanc?iuni comparabile; h) operatorul economic s-a f?cut vinovat de declara?ii false Ón con?inutul informa?iilor transmise la solicitarea Autorit??ii/entit??ii contractante Ón scopul verific?rii absen?ei motivelor de excludere sau al Óndeplinirii criteriilor de calificare ?i selec?ie, nu a prezentat aceste informa?ii sau nu este Ón m?sur? s? prezinte documentele justificative solicitate; i) operatorul economic a Óncercat s? influen?eze Ón mod nelegal procesul decizional al Autorit??ii/entit??ii contractante, s? ob?in? informa?ii confiden?iale care i-ar putea conferi avantaje nejustificate Ón cadrul procedurii de atribuire sau a furnizat din neglijen?? informa?ii eronate care pot avea o influen?a semnificativ? asupra deciziilor Autorit??ii/entit??ii contractante privind excluderea din procedura de atribuire a respectivului operator economic, selectarea acestuia sau atribuirea acordului-cadru c?tre respectivul operator economic. Prin excep?ie de la lit. b), Autoritatea/entitatea contractant? nu exclude din procedura de atribuire un operator economic Ómpotriva c?ruia s-a deschis procedura general? de insolven?? atunci c'nd, pe baza informa?iilor ?i/sau documentelor prezentate de operatorul economic Ón cauz?, stabile?te c? acesta are capacitatea de a executa acordul-cadru. Aceasta presupune c? respectivul operator economic se afl? fie Ón faza de observa?ie ?i a adoptat m?surile necesare pentru a Óntocmi un plan de reorganizare fezabil, ce permite continuarea, de o manier? sustenabil?, a activit??ii curente, fie este Ón cadrul fazei de reorganizare judiciar? ?i respect? integral graficul de implementare a planului de reorganizare aprobat de instan??.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucuresti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Agen?ia Na?ionala de Cadastru si Publicitate Imobiliara - Serviciul Achizi?ii Adresse postale: SPLAIUL INDEPENDENTEI Ville: Bucuresti Code postal: 060022 Pays: Roumanie Courriel: sap@ancpi.ro TÈlÈphone: +40 213152520 Fax: +40 213152520 Adresse internet: www.ancpi.ro
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
17/11/2022 Furnizare carburant auto, pe baza de carduri 22/11/2022 ROU National
 
 
C L A S S E    C P V
09132100 - Essence sans plomb 
09134200 - Carburant diesel