Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/06/2022
Date de péremption : 25/07/2022
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Bucure?ti: Carburant diesel

2022/S 119-334721  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
22/06/2022 S119 Roumanie-Bucure?ti: Carburant diesel 2022/S 119-334721 Avis de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: JUDETUL ILFOV - CONSILIUL JUDETEAN Numéro national d'identification: 4192545 Adresse postale: Strada: ERNEST JUVARA , nr. 3-5 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 010446 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Calinoiu Constantin Courriel: cjilfov@cjilfov.ro Téléphone: +40 2127534/2125693 Fax: +40 2127534/2125699 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.cjilfov.ro Adresse du profil d'acheteur: www.e-licitatie.ro
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100148468 Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Achizi?ia de combustibili (benzin? ?i motorin?) pe baz? de bonuri valorice ?i carduri pentru autovehiculele ?i utilajele din parcul auto al Consiliului Jude?ean Ilfov ?i al unit??ilor subordonate Numéro de référence: 4192545_2021_PAAPD1316716
II.1.2) Code CPV principal 09134200 Carburant diesel
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
"Achizi?ia de combustibili (benzin? ?i motorin?) pe baz? de bonuri valorice ?i carduri pentru autovehiculele ?i utilajele din parcul auto al Consiliului Jude?ean Ilfov ?i al unit??ilor subordonate", Achizi?ia de carburan?i pentru consumul propriu al Consiliului Jude?ean Ilfov ?i al unit??ilor subordonate respectiv, Serviciului de Între?inere Drumuri Jude?ene, Centrului Militar Jude?ean Ilfov, Inspectoratului pentru Situa?ii de Urgen?? "Dealul Spirii" Bucure?ti - Ilfov - Grupul de Interven?ie nr. 4 Otopeni, Compartimentului Structura Teritorial? pentru Probleme Speciale Ilfov. În conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea nr. 98/2016,cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, termenul limit? pân? la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarific?ri sau informa?ii suplimentare în leg?tur? cu documenta?ia de atribuire este de maxim 20 zile înainte de data limit? de depunere a ofertelor. În conformitate cu prevederile art. 160 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare termenul limit? în care autoritatea contractant? va r?spunde în mod clar ?i complet tuturor solicit?rilor de clarificare/informa?iilor suplimentare este în a 11-a zi înainte de data limit? de depunere a ofertelor. Autoritatea contractant? men?ioneaz? c? va r?spunde la solicit?rile de clarific?ri adresate de operatorii economici pân? la termenul limit? stabilit în Anun?ul de participare.
II.1.5) Valeur totale estimée Valeur hors TVA: 8 372 000.00 RON
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 09132100 Essence sans plomb
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO32 Bucure?ti-Ilfov Lieu principal d'exécution:
Jude?ul Ilfov ?i Municipiul Bucure?ti
II.2.4) Description des prestations:
"Achizi?ia de combustibili (benzin? ?i motorin?) pe baz? de bonuri valorice ?i carduri pentru autovehiculele ?i utilajele din parcul auto al Consiliului Jude?ean Ilfov ?i al unit??ilor subordonate", Achizi?ia de carburan?i pentru consumul propriu al Consiliului Jude?ean Ilfov ?i al unit??ilor subordonate respectiv, Serviciului de Între?inere Drumuri Jude?ene, Centrului Militar Jude?ean Ilfov, Inspectoratului pentru Situa?ii de Urgen?? "Dealul Spirii" Bucure?ti - Ilfov - Grupul de Interven?ie nr. 4 Otopeni, Compartimentului Structura Teritorial? pentru Probleme Speciale Ilfov. Valoarea total? estimat?:
   8. 372.000,00Moneda RON Valoarea estimat? a celui mai mare contract subsecvent care se anticipeaz? c? va fi atribuit pe durata acordului-cadru:
   7. 252.000,00 lei f?r? T.V.A. Valoarea estimat? a celui mai mic contract subsecvent care se anticipeaz? c? va fi atribuit pe durata acordului-cadru:
   1. 120.000,00 lei f?r? T.V.A. Estim?ri ale cantit??ilor minime ?i maxime care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru - cantit??i minime 448.000,00 litri, cantit??i maxime 837.200,00 litri. Estim?ri ale cantit??ilor minime ?i maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmeaz? s? fie atribuite pe durata acordului-cadru: cantit??i minime 112.000,00 litri, cantit??i maxime 725.200,00 litri.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Critère de qualité - Nom: Politica de responsabilitate social?/de mediu/s?n?tate în raport cu efectele produselor furnizate (Prs) / Pondération: 10 Prix - Pondération: 90
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 48 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
NOT? GENERAL?: Potrivit art. 193 din Legea 98/2016, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, autoritatea contractant? accept? la momentul depunerii ofertelor DUAE (Document Unic de Achizi?ie European), ca dovad? preliminar?, în locul documentelor solicitate în vederea demonstr?rii tuturor cerin?elor de calificare. Documentul Unic de Achizi?ii Europene (DUAE) aferent procedurii de atribuire va fi configurat de c?tre autoritatea contractant? direct în SEAP la definirea documenta?iei de atribuire, în sec?iunea "Criterii DUAE", conform criteriilor de calificare ?i selec?ie stabilite. DUAE aferent procedurii de atribuire va fi completat de c?tre operatorii economici direct în SEAP, dup? autentificare, ?inând cont de calitatea în care ace?tia particip? la prezenta procedur? de atribuire, respectiv de ofertant unic / asociere (lider / ofertant asociat) / subcontractant / ter? sus?in?tor (conform Ghidului de utilizare DUAE ofertant publicat de c?tre Agen?ia pentru Agenda Digital? a României). Înainte de atribuirea contractului, autoritatea contractant? va solicita ofertantului clasat pe primul loc, dup? aplicarea criteriului de atribuire, s? prezinte documente justificative actualizate, prin care s? demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare asumate prin DUAE. Documentele justificative care probeaz? îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaz? a fi prezentate, la solicitarea autorit??ii contractante, doar de c?tre ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit în urma aplic?rii criteriului de atribuire. Autoritatea contractant? exclude un operator economic în orice moment al procedurii de atribuire în care ia la cuno?tin?? c? operatorul economic se afl?, având în vedere ac?iunile sau inac?iunile s?vâr?ite înainte sau în cursul procedurii, în una dintre situa?iile prev?zute la art. 164, 165 ?i 167, de natur? s? atrag? excluderea din procedura de atribuire. Documentele prezentate în alt? limb? decât limba român? vor fi înso?ite doar de traducerea autorizat? în limba român?. Informa?ii ?i formalit??i necesare pentru evaluarea respect?rii cerin?elor Ofertan?ii, ter?ii sus?in?tori ?i subcontractan?ii nu trebuie s? se reg?seasc? în situa?iile prev?zute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrat? îndeplinirea cerin?elor: Se va completa DUAE de c?tre operatorii economici participan?i la procedura de atribuire cu informa?iile aferente situa?iei lor. Documentele justificative care probeaz? îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaz? a fi prezentate, la solicitarea autorit??ii contractante, doar de c?tre ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit în urma aplic?rii criteriului de atribuire. Cerin?a nr. 1 Cazier judiciar al operatorului economic ?i al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, a?a cum rezult? din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv - în vederea demonstr?rii neîncadr?rii în prevederile art.164 din Legea nr. 98/2016 privind achizi?iile publice, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare (ofertant sau dup? caz, ofertant asociat, ter? sus?in?tor, subcontractant declarat). Cerin?a nr. 2 Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante - conform prevederilor art.165 din Legea nr. 98/2016 privind achizi?iile publice, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, astfel: - Certificatul privind impozitele ?i taxele locale eliberat de Direc?ia de Impozite ?i taxe locale, valabil la momentul prezent?rii. - Certificatul de atestare fiscal? eliberat de Administra?ia Finan?elor Publice pentru obliga?iile de plat? c?tre buget, valabil la momentul prezent?rii. Nota 1: Persoanele juridice/fizice str?ine, ce doresc a participa la procedur?, vor prezenta orice documente edificatoare, eliberate de autorit??i competente din ?ara în care ace?tia sunt reziden?i, valabile la momentul prezent?rii. Nota 2: Certificatul privind impozitele ?i taxele locale se va prezenta pentru sediul principal, valabil la momentul prezent?rii. Pentru sediile secundare/punctele de lucru va fi prezentat? o declara?ie pe propria r?spundere privind îndeplinirea obliga?iilor de plat? a impozitelor, taxelor sau contribu?iilor la bugetul general consolidat datorate. Dup? caz, se vor prezenta documente prin care se demonstreaz? faptul c? operatorul economic poate beneficia de derog?rile prev?zute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizi?iile publice, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare. Cerin?a nr. 3 Ofertantul sau dup? caz, ofertantul asociat, ter?ul sus?in?tor, subcontractantul declarat nu trebuie s? se încadreze în situa?iile prev?zute de art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizi?iile publice, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare. Pân? la data limit? de depunere a ofertelor se va prezenta D.U.A.E. con?inând Declara?ia privind neîncadrarea în prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizi?iile publice, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare. Cerin?a nr. 4 Declara?ie conform art. 58 privind neîncadrarea în prevederile art. 60, lit. d) ?i e) din Legea nr. 98/2016 privind achizi?iile publice, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare. Modalitate de îndeplinire: Declara?ie pe proprie r?spundere, semnat? ?i ?tampilat? de reprezentantul legal al ofertantului - Formularul nr. 2, se prezint? odat? cu DUAE (Documentul Unic de Achizi?ie European) completat. Nota: Acest formular trebuie prezentat de ofertant/ofertantul asociat/ter?ul sus?in?tor, subcontractant, dup? caz. În acest sens, ofertantul, ofertantul asociat, ter?ul sus?in?tor ?i subcontractantul nu trebuie s? se afle în conflict de interese cu urm?toarele persoane cu func?ii de decizie din cadrul autorit??ii contractante:
   1.  THUMA HUBERT PETRU ?TEFAN - Pre?edinte - Consiliul Jude?ean Ilfov
   2.  R?DULESCU ?TEFAN - Vicepre?edinte - Consiliul Jude?ean Ilfov
   3.  VOICU VINCEN?IU - Vicepre?edinte - Consiliul Jude?ean Ilfov
   4.  TRANDAFIR MONICA - Secretar General al Jude?ului Ilfov
   5.  TOADER MIHAELA-VIRGINIA - Administrator public
   6.  IACOBU? DORU MARIUS - Director Cabinet
   7.  DR?GU?ANU GINA - ?ef Serviciu - Serviciul Audit Public Intern
   8.  POP FRANCO - ?ef Serviciu - Serviciul Resurse Umane, Evaluare ?i Formare Profesional?
   9.  MARTINESCU ANDREEA - Director Executiv - Direc?ia Juridica ?i Administra?ie Public? Local? 10. SULIMAN IRINA - Director Executiv Adjunct - Direc?ia Juridica ?i Administra?ie Public? Local? 11. COMAN ADRIANA JENICA - ?ef serviciu - Serviciul Juridic - Contencios, Avizare Legalitate Acte 12. VL?DU?ESCU IONICA - ?ef serviciu - Serviciul Rela?ii cu Publicul ?i Secretariat Autoritate Teritorial? 13. CÂRCIUM?RESCU ALINA IOANA - ?ef Serviciu - Serviciul Disciplina în Construc?ii 14. MARIN HORA?IU - ?ef Serviciu Urbanism ?i Amenajarea Teritoriului 15. VOICU RAMONA - ?ef Serviciu - Serviciul Aviz?ri ?i Autoriz?ri 16. COSTEA BOGDAN - Director Executiv - Direc?ia Economic? 17. P?DURE MARILENA - Director Executiv Adjunct - Direc?ia Economic? 18. PETRESCU JANA - EUGENIA - ?ef serviciu - Serviciul Contabilitate Salarizare 19. VAIDA ANDREI C?LIN - ?ef Birou - Biroul Contabilitate 20. T?B?CARU FLORICA - ?ef Serviciu - Serviciul Buget, Venituri ?i Cheltuieli 21. GHINEA MARIUS C?T?LIN - ?ef Serviciu - Serviciul Administrativ ?i Între?inere 22. VOICU ION - ?ef Birou - Biroul Între?inere Parc Auto 23. C?LINOIU CONSTANTIN - Director General-Direc?ia General? de Investi?ii ?i Administrare Drumuri Jude?ene 24. TATU ALEXANDRA - Director Executiv Adjunct - Direc?ia de Investi?ii 25. RACOVI?? NICOLETA - Director Executiv Adjunct - Direc?ia de Investi?ii 26. B???GUI LIVIU - STELIAN - ?ef Serviciu - Serviciul Administrare Drumuri Jude?ene 27. CHELU GEORGETA - ?ef Serviciu - Serviciul Achizi?ii Publice 28. ?ÎNC? MARIUS - ?ef Serviciu - Serviciul Transporturi ?i Monitorizare Rutiera 29. RADU MARIOARA - ?ef serviciu - Serviciul Între?inere Drumuri Jude?ene 30. BI?? NICULAE - ?ef Birou - Biroul Monitorizare Contracte Asociere 31. BR?ILEANU DANIELA - ?ef Birou - Biroul S?n?tate ?i Asisten?? Social? 32. ANGHEL - PERSON ILEANA VIRGINIA - Director Executiv - Direc?ia Coordonare UAT-uri 33. CIOBANU - OPRESCU OLIVIA ANA - Arhitect ?ef 34. ALDEA GABRIELA - ?ef Serviciu - Serviciul Cooperare Intern? ?i Interna?ional? 35. DRAGOMIR ONORIU GABRIEL - ?ef Serviciu - Serviciul Cooperare Coordonare UAT-uri 36. GALE? LAUREN?IU-GABRIEL - ?ef Birou - Biroul Patrimoniu 37. NISTOR CALIU CRISTINA - ?ef Birou - Biroul Rela?ii cu Mass Media 38. UDREA LAUREN?IU DANIEL - ?ef Birou - Biroul Suport IT 39. ANGHELU? IULIAN-CONSTANTIN - ?ef Serviciu - Serviciul Implementare a Sistemului Smart County 40. VI?ANU IULIAN - ?ef Serviciu - Serviciul Managementul Mediului 41. MIHAI ANDREI ROBERT - Director general - Direc?ia General? Management Programe de Dezvoltare 42. CONSTANTIN ADRIANA - ?ef Birou - Biroul Resurse Umane 43. BOGASIEVICI GEORGIANA - ?ef Birou - Biroul Protocol 44. TUDORA HILDE - ANDRADA - ?TEFANIA - ?ef Birou - Biroul Protec?ia Animalelor 45. COJOCARU DORINA MARIA - Director Executiv - Direc?ia Administrativ? ?i Protocol 46. FECHETE TIBERIU-ALEXANDRU - ?ef Serviciu Inovare, Tehnologie, Servicii Sociale 47. TURBATU ANA-MARIA - ?ef Serviciu - Serviciul Mobilitate, Infrastructur? 48. NEGRIL? IOANA-CRISTINA - ?ef Serviciu - Serviciul Rela?ii cu Mass Media, Informare ?i Identitate Vizual? 49. TREVELEANU LAURA-LILIANA - ?ef Birou - Biroul Informare ?i Identitate Vizual? 50. IDITA ANAMARIA - RAMONA - ?ef Serviciu Lucr?ri Publice-func?ie public? local? 51. CO?BUC SORINA ELENA - Director Executiv - Direc?ia Comunicare ?i Mass Media 52. DUMITRACHE IOANA - MIRABELA - ?ef Birou - Biroul Coordonare Administra?ie Public? Local? 53. MOISE NICULAE-DANIEL ... detalii pe www.e-licitatie.ro www.e-licitatie.ro
III.1.2) Capacité économique et financière Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critères de sélection:
Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificatOfertantul va face dovada c? în ultimii 3 (trei) ani raporta?i la termenul limit? de depunere a ofertelor a furnizat produse similare, la nivelul unuia sau mai multor contracte în valoare cumulat? de cel pu?in
   7. 252.000,00 lei f?r? T.V.A.Prin produse similare se în?elege acele produse care îndeplinesc în mod cumulativ urm?toarele condi?ii:a) sunt destinate unor utiliz?ri identice sau similare;b) fac parte din gama normal? de produse care sunt furnizate/comercializate de c?tre operatori economici cu activitate constant? în sectorul respectiv.De exemplu: benzin?, motorin?, uleiuri minerale, orice alte produse petroliere ?i sau carburan?i lichizi cu multiple destina?ii de utilizare.Ultimii 3 ani se calculeaz? retroactiv de la data - limit? a depunerii ofertelor iar în cazul decal?rii termenului de depunere al ofertelor, perioada pentru care se solicit? experien?a similar? se va extinde corespunz?tor (cu zilele de decalare). Proportia de subcontractareDeclara?ii privind partea/p?r?ile din contract care sunt îndeplinite de subcontractan?i ?i specializarea acestora.Ofertantul a c?rui ofert? a fost declarat? câ?tig?toare are obliga?ia de a prezenta contractul/contractele încheiate cu subcontractantul/subcontractan?ii nominaliza?i în oferta, înainte de semnarea contractului de achizi?ie public?.Subcontractan?ii declara?i în ofert? nu pot fi schimba?i pe parcursul derul?rii Acordului-cadru decât cu acordul Autorit??ii contractante. Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
Ofertantul/ter?ul sus?in?tor va prezenta, ca dovad? preliminar? DUAE completat cu informa?ii relevante care s? demonstreze realizarea plafoanelor valorice / cantitative, respectiv:- num?rul, data ?i denumirea contractului invocat drept experien?? similar?;- beneficiarul acestuia ?i datele sale de contact;- valoarea f?r? T.V.A. a contractului invocat drept experien?? similar?;- data ?i num?rul documentului de recep?ie;Documentele justificative care probeaz? îndeplinirea experien?ei similare asumate prin completarea DUAE ce urmeaz? a fi prezentate, se vor solicita de c?tre autoritatea contractant?, numai ofertantului clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit în urma aplic?rii criteriului de atribuire. Pentru sus?inerea celor men?ionate în DUAE (Documentul Unic de Achizi?ie European), în vederea demonstr?rii experien?ei similare, ofertantului clasat pe primul loc în clasamentul intermediar, i se va solicita prezentarea de documente prin care se confirm? experien?a similar?, respectiv certificate / documente / recomand?ri / procese verbale de recep?ie, emise sau contrasemnate de c?tre autoritatea sau clientul beneficiar în conformitate cu art. 179 lit. (b), care s? ateste faptul c? produsele au fost furnizate în conformitate cu obliga?iile contractuale ?i din care s? reias? urm?toarele informa?ii: beneficiar (indiferent dac? acesta este autoritate contractant? sau client privat), obiectul contractului, perioada de furnizare, valoarea final? efectiv furnizat?. În cazul în care ofertantul î?i demonstreaz? experien?a similar? invocând sus?inerea de c?tre o alta persoan?, atunci acesta are obliga?ia de a dovedi sus?inerea prin prezentarea unui angajament ferm (Formular nr. 3 ?i Anexa nr. 1 la acesta), al persoanei respective. Persoana care asigur? îndeplinirea cerin?ei nu trebuie s? se afle în situa?iile prev?zute la art. 164, art. 165 si art. 167 din Legea nr. 98/2016, cu modific?rile si complet?rile ulterioare.Angajamentul ter?ului sus?in?tor (împreun? cu documente anexe la angajament, transmise acestora de c?tre ter?/ter?ii sus?in?tori, din care rezult? modul efectiv în care se va materializa sus?inerea acestuia/acestora) se prezint? odat? cu DUAE.Documentele justificative care probeaz? cele asumate în angajamente vor fi solicitate doar ofertantului clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit în urma aplic?rii criteriului de atribuire. Echivalenta lei/valut? se va efectua la cursul mediu anual comunicat de BNR, pentru fiecare an în parte. Acordul/acordurile de subcontractare se vor prezenta odat? cu DUAE.În situa?ia subcontract?rii, DUAE (Documentul Unic de Achizi?ie European) va include ?i informa?ii privind categoriile de activit??i din contract pe care inten?ioneaz? s? le subcontracteze, precum ?i procentul sau valoarea aferent? activit??ilor indicate în ofert? ca fiind realizate de c?tre subcontractan?i, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare ?i va avea anexat acordul de subcontractare (se utilizeaz? Formularul nr. 7). Subcontractan?ii pe ale c?ror capacit??i se bazeaz? ofertantul, trebuie s? completeze DUAE separat.Documentele justificative care probeaz? îndeplinirea cerin?ei asumate prin completarea DUAE urmeaz? a fi prezentate, la solicitarea autorit??ii contractante, doar de c?tre ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit în urma aplic?rii criteriului de atribuire.De asemenea, ofertantul va preciza pentru partea/p?r?ile din contract care sunt îndeplinite de subcontractan?i, informa?ii ?i documente relevante referitoare la capacitatea tehnic? ?i profesional? a acestora, cu privire la partea/p?r?ile din contract pe care ace?tia urmeaz? s? o/le îndeplineasc? efectiv, conform art. 174 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizi?iile publice, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre Accord-cadre avec un seul opérateur
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 25/07/2022 Heure locale: 15:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
roumain
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit être valable jusqu'au: 25/11/2022
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 25/07/2022 Heure locale: 15:00 Lieu:
In SEAP
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.3) Informations complémentaires:
 
1.Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea "sau echivalent.
   2.  Cu privire la factorul de evaluare Componenta financiar? - Pre?ul ofertei
:
Pre?ul ofertei = Pre?ul la pomp? (Pqm/b) - Discount acordat (Pd) - 90 puncte; Pentru compararea ofertelor va fi luat în considerare un pre? mediu respectiv pre?ul de vânzare cu am?nuntul în sta?iile de distribu?ie ale operatorului economic la nivel na?ional afi?at cu 10 (zece) zile calendaristice înainte de data limit? de depunere a ofertelor, exclusiv T.V.A., din care va fi sc?zut discountul acordat exprimat în procente (%). Compararea componentei financiare se va face prin însumarea valorilor maxime totale de benzin? ?i motorin? ale acordului-cadru X (înmul?it cu) pre?ul de referin??, din care va fi sc?zut discountul acordat exprimat în procente (%), exclusiv TVA conform urm?toarei formule: PO = [(Pqm - Dm) x 586.040,00 litri motorin?] + [(Pqb -Db) x 251.160,00 litri benzin?] unde PO - pre?ul componentei financiare a ofertei exprimat în lei pentru cantitatea total? maxim? estimat? de combustibil care face obiectul acordului-cadru, Pqm - pre?ul la pomp? /lei/litru/motorin?, f?r? TVA valabil la nivel na?ional cu 10 (zece) zile calendaristice înainte de data limit? de data limit? de depunere a ofertelor, Pqb - pre?ul la pomp? /lei/litru/benzin?, f?r? TVA valabil la nivel na?ional cu 10 (zece) zile calendaristice înainte de data limit? de data limit? de depunere a ofertelor, Dm - discount motorin?, Db - discount benzin?. Ofertantul va oferta în mod obligatoriu toate produsele. Oferta incomplet? va fi considerat? neconform? ?i în consecin?? respins?. Toate pre?urile vor fi calculate cu 2 (dou?) zecimale, exclusiv T.V.A. Discountul va fi exprimat în procent (%) f?r? zecimale ?i va fi sc?zut din pre?ul la pomp? /lei/litru/motorin?/benzin?, f?r? TVA, valabil la nivel na?ional cu 10 (zece) zile calendaristice înainte de data limit? de depunere a ofertelor.
   3.  Descriere criteriu: Componenta tehnic? a ofertei - factor de evaluare Sus?inerea a cel pu?in unui proiect social/ s?n?tate sau a unui proiect care s? contribuie la protec?ia mediului sau în sectorul de s?n?tate pe teritoriul UE. În cadrul acestui factor de evaluare se puncteaz? valoarea pe care ofertantul o va aloca pentru implementarea pe durata primului contract subsecvent a cel pu?in unui proiect care s? aib? drept scop cre?terea calit??ii vie?ii persoanelor care locuiesc în zona/zonele geografice UE, îmbun?t??irea mediului înconjur?tor arondat acestor zone sau o investi?ia care s? contribuie la îmbun?t??irea actului medical. Ofertantul are dreptul de a alege/selecta localitatea/localit??ile unde s? deruleze aceste activit??i pentru implementarea proiectului. Proiectul se poate implementa pe întreg teritoriul UE, autoritatea contractant? neimpunând o arie de interven?ie comunitar? (localitate, jude?, regiune), nici un num?r de beneficiari c?ruia acest proiect i se adreseaz? ?i nici o arie dedicat? (cu titlu exemplificativ poluare, colectare selectiv?, schimb?ri climaterice, eficien?? energetic? etc) Proiectul de responsabilitate social? poate îmbr?ca forma unei sponsoriz?ri, dona?ii etc.
   4.  Cu privire la ofertele vor fi clasate pe acela?i loc cu punctaje egale: Autoritatea atribuie contractul ofertantului clasat pe locul I, pe baza criteriului de atribuire. În cazul în care dou? sau mai multe oferte vor fi clasate pe acela?i loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul ob?inut la factorii de evaluare, în ordinea descresc?toare a ponderilor acestora. În situa?ia în care egalitatea se men?ine, autoritatea contractant? are dreptul s? solicite noi propuneri financiare, ?i oferta câ?tig?toare va fi desemnat? cea cu propunerea financiar? cea mai mic?.
   5.  Informatii privind asociatii NOTA 1 -Ofertantul, în cazul în care este format dintr-o asociere la care particip? mai mul?i operatori economici, va prezenta acordul de asociere odat? cu DUAE. În cazul în care oferta sa este declarat? câ?tig?toare, acesta va prezenta Contractul de asociere Beneficiarului, înainte de semnarea contractului. NOTA 2 -Un asociat trebuie nominalizat lider al asocierii ?i trebuie confirmat prin depunerea scrisorilor de împuternicire semnate de persoanele cu drept de semn?tur? din partea tuturor asocia?ilor individuali din cadrul asocia?iei. Se utilizeaz? Formularul nr. 5 NOTA 3 -Oferta trebuie s? cuprind? un acord sau o scrisoare preliminar? de asociere în care s? se men?ioneze c? to?i asocia?ii î?i asum? r?spunderea solidar? pentru prestarea contractului, c? liderul asocia?iei este împuternicit ?i se oblig? s? primeasc? instruc?iuni de la ?i în numele tuturor asocia?ilor. Individual ?i colectiv, ?i ca lider al asocia?iei este responsabil pentru execu?ia contractului, inclusiv pl??ile. În?elegerea trebuie s? stipuleze de asemenea c? to?i asocia?ii din Asocia?ie/Consor?iu sunt obliga?i s? r?mân? pe întreaga durat? a contractului. NOTA 4 -Atunci când un grup de operatori economici depune ofert? comun?, capacitatea tehnic? ?i profesional? se demonstreaz? prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. NOTA 5- În cazul particip?rii la procedur? cu oferta comun?, cerin?ele privind capacitatea economic?, tehnic? ?i/sau profesional? pot fi îndeplinite prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului (asocierii). Cerin?ele de calificare privind capacitatea de exercitare a activit??ii profesionale vor fi îndeplinite de fiecare asociat în parte, în conformitate cu partea/p?r?ile din contract pe care ace?tia o vor executa conform acordului de asociere prezentat. Acordurile de asociere vor fi prezentate odat? cu DUAE (Documentul Unic de Achizi?ie European).
   6.  Informa?ii cu privire la ter?ii sus?in?tori (dac? este cazul): Operatorul economic are dreptul s? invoce sus?inerea unui/unor ter?/ter?i în ceea ce prive?te îndeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnic? ?i profesional?, indiferent de natura rela?iilor juridice existente între operatorul economic ?i ter?ul/ter?ii respectiv/respectivi, in condi?iile legii. Pân? la termenul limit? stabilit pentru depunerea ofertelor, operatorii economici participan?i vor prezenta DUAE (Documentul Unic de Achizi?ie European) completat în cadrul procedurii, în mod corespunz?tor de fiecare entitate participant? în parte (ofertant, ofertant asociat, ter? sus?in?tor) în care se vor include informa?iile cu privire la existen?a unei sus?ineri de ter?? parte la care se ata?eaz? angajamentul ferm al ter?ului sus?in?tor/ angajamentele ferme ale ter?ilor sus?in?tori din care trebuie s? rezulte modul efectiv în care ter?ul/ ter?ii sus?in?tori va/vor asigura îndeplinirea angajamentului, conform prevederilor art. 182 alin (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizi?iile publice, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare. În conformitate cu art.182, alin. (1) ?i (3) din Legea nr. 98/2016 privind achizi?iile publice, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, capacitatea tehnic? ?i profesional? a ofertantului poate fi sus?inut?, pentru îndeplinirea contractului, de c?tre unul sau mai mul?i ter?i sus?in?tori. În cazul în care ofertantul î?i demonstreaz? capacitatea tehnic? ?i profesional? invocând ?i sus?inerea acordat?, în conformitate cu prevederile alin. (1), de c?tre o alt? persoan?, indiferent de natura rela?iilor juridice existente între operatorul economic ?i persoana respectiv? atunci acesta are obliga?ia de a dovedi sus?inerea de care beneficiaz?, de regul?, prin prezentarea unui angajament ferm al ter?ului/ter?ilor, prin care aceasta confirm? faptul c? va pune la dispozi?ia ofertantului resursele tehnice ?i profesionale invocate, potrivit alin (3). Persoana care asigur? sus?inerea tehnic? ?i profesional? nu trebuie s? se afle în situa?ia care determin? excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 164, 165 ?i 167 din Legea 98/2016. Angajamentul ter?ului sus?in?tor (împreun? cu documente anexe la angajament, transmise acestora de c?tre ter?/ter?ii sus?in?tori, din care rezult? modul efectiv în care se va materializa sus?inerea acestuia/acestora) se prezint? odat? cu DUAE (Documentul Unic de Achizi?ie European). Documentele justificative care probeaz? cele asumate în angajamente/acorduri vor fi prezentate, la solicitarea autorit??ii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc în urma aplic?rii criteriului de atribuire.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucuresti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro Téléphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Termenele de exercitare a c?ii de atac sunt cele prev?zute în Legea nr. 101/ 2016, cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Direc?ia Juridic? ?i Administra?ie Public? Local? - Compartimentul Avizare Legalitate Acte Adresse postale: Strada Ernest Juvara nr. 3-5, Sector 6, Bucuresti Ville: Bucuresti Code postal: 010446 Pays: Roumanie Courriel: cjilfov@cjilfov.ro Téléphone: +40 212125693 Fax: +40 212125699 Adresse internet: www.cjilfov.ro
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
17/06/2022 Roumanie-Bucure?ti: Carburant dieselType d'acheteur: Autorités locales et régionalesType d'avis: Avis de marchéType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Fournitures 25/07/2022 22/06/2022 RO National
 
 
C L A S S E    C P V
09132100 - Essence sans plomb 
09134200 - Carburant diesel