Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 14/01/2022
Date de péremption : 22/02/2022
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Bucure?ti: Carburéacteurs de type kérosène

2022/S 10-022013  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
14/01/2022 S10 Roumanie-Bucure?ti: Carburéacteurs de type kérosène 2022/S 010-022013 Avis de marché - secteurs spéciaux Fournitures
 
 
Section I: Entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA Numéro national d'identification: RO 11054529 Adresse postale: Strada: Golescu Dinicu, nr. 38 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 010873 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Alin - Mihai MUNTEANU Courriel: alin.munteanu@cfr.ro Téléphone: +40 372843233 Fax: +40 213192401 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.cfr.ro Adresse du profil d'acheteur: www.e-licitatie.ro
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100134971 Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.6) Activité principale Services de chemin de fer
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
COMBUSTIBIL TIP P Numéro de référence: 7/4/1671/28.10.2021
II.1.2) Code CPV principal 09131100 Carburéacteurs de type kérosène
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Achizi?ia de combustibil tip P este necesara pentru alimentarea felinarelor de la macazele necentralizate si a l?mpilor ce asigura iluminarea semnalelor mecanice, acolo unde nu se poate asigura iluminarea electrica. De asemenea, acest combustibil se utilizeaz pentru cur??area/degresarea diferitelor elemente ale instala?iilor SCB, precum si pentru degresarea/cur??area pieselor componente ale ma?inilor de mica mecanizare, autovehiculelor si utilajelor din dotare. Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarific?ri/informa?ii suplimentare în leg?tur cu documenta?ia de atribuire pana in a 22-a zi înainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Entitatea contractant va r?spunde in mod clar si complet tuturor solicit?rilor de clarific?ri/informa?ii suplimentare in leg?tura cu documenta?ia de atribuire in a 12-a zi înainte de data limit de depunere a ofertelor. Entitatea contractant nu va r?spunde la solicit?rile de clarific?ri transmise dup data limita stabilit?. Orice solicitare de clarific?ri trebuie transmis in SEAP, semnat cu semn?tura electronic extinsa.
II.1.5) Valeur totale estimée Valeur hors TVA: 207 290.00 RON
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO321 Bucure?ti Lieu principal d'exécution:
Livrarea se va face in condi?ii DDP- locatii de pe raza Sucursalelor Regionale CF Bucure?ti, Craiova, Cluj, Bra?ov, Ia?i, Gala?i, Constanta Conform Anexa Caietului de Sarcini nr 7/3/3335/17.09.2021, livrarea se va face vrac, cu cisterna.
II.2.4) Description des prestations:
Achizitia de combustibil tip P este necesara pentru alimentarea felinarelor de la macazele necentralizate si a lampilor ce asigura iluminarea semnalelor mecanice, acolo unde nu se poate asigura iluminarea electrica. De asemenea, acest combustibil se utilizeaza pentru curatarea/degresarea diferitelor elemente ale instalatiilor SCB, precum si pentru degresarea/curatarea pieselor componente ale masinilor de mica mecanizare, autovehiculelor si utilajelor din dotare. Cantitatea (unitatea de m?sur?): 21,82 tone. Dupa cum urmeaza: Sucursala RCF :
   1.  Bucuresti 3 T
   2.  Craiova 4 T
   3.  Cluj 4 T
   4.  Brasov 4 T
   5.  Iasi 5 T
   6.  Galati
   0. 64 T
   7.  Constanta
   1. 18 T
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 4 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires surse proprii ale Directiei Achizitii Sectoriale, Contracte si Valorificare Active prevazute in BVC al CNCF CFR SA pentru anul 2021 la capitolul "Cheltuieli materiale - combustibili"
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Cerin?a nr.
   1.  Ofertan?ii, ter?ii sus?in?tori ?i subcontractan?ii nu trebuie s se reg?seasc în situa?iile prev?zute la art. 177, 178 ?i 180 din Legea nr. 99/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrat îndeplinirea cerin?ei: se va completa DUAE de c?tre operatorii economici participan?i la procedura de atribuire cu informa?iile aferente situa?iei lor. Documentele justificative care probeaz îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaz a fi prezentate, la solicitarea entit??ii contractante, doar de c?tre ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar, întocmit la finalizarea evalu?rii ofertelor. Aceste documente sunt: a) certificate constatatoare cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribu?iilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) valabile la momentul prezent?rii; b) cazierul judiciar al operatorului economic ?i al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, a?a cum rezult din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv; c) dup caz, documente prin care se demonstreaz faptul c operatorul economic poate beneficia de derog?rile prev?zute la art. 179 alin. (2), art. 180 alin. (2), art. 184 din Legea nr. 99/2016 privind achizi?iile sectoriale; d) orice document considerat edificator, în ?ara de origine sau în ?ara în care ofertantul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare, sau alte documente echivalente emise de autorit??i competente din ?ara respectiv?. În cazul în care, în ?ara de origine sau în tara în care ofertantul este stabilit, nu se emit documente de natura celor prev?zute mai sus sau respectivele documente nu vizeaz toate situa?iile prev?zute la art.177, 178 si 180, entitatea contractant accepta o declara?ie pe propria r?spundere sau, dac în ?ara respectiv nu exist prevederi legale referitoare la declara?ia pe propria r?spundere, se accept o declara?ie autentic dat în fa?a unui notar, a unei autorit??i administrative sau judiciare sau a unei asocia?ii profesionale care are competen?e în acest sens. Modalitatea de îndeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii: Se va completa în acest sens documentul DUAE de c?tre fiecare ofertant, ofertant asociat, ter sus?in?tor, subcontractant, cu informa?iile aferente situa?iei lor, urmând ca documentele justificative s fie solicitate de c?tre entitatea contractant doar ofertantului clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evalu?rii ofertelor. Not?: R?spunsurile la DUAE se completeaz?, în SEAP, în mod direct, dup autentificare. Necompletarea DUAE odat cu oferta (inclusiv pentru asociat/ter sus?in?tor/subcontractant) atrage respingerea acesteia ca inacceptabil?. Corespondent DUAE - Motive de excludere (A - Motive referitoare la condamn?rile penale, B - Motive legate de plata impozitelor sau a contribu?iilor la asigur?rile sociale, C - Motive legate de insolven??, conflicte de interese sau abateri profesionale). Cerin?a nr.
   2.  Informa?ii privind neîncadrarea în prevederile art.73 din Legea nr. 99/2016. Persoanele cu func?ii de decizie din cadrul entit??ii contractante în ceea ce prive?te organizarea, derularea ?i finalizarea procedurii de atribuire: PINTEA Ioan - Director General; BAICU Sorina - Director Financiar.; SCURTU Viorel - Director Gen. Adj. Exploatare; UNGUREANU Mihai-Director Gen. Adj. Guvernan? ?i Administrare; MITROI Valentin - Director - Direc?ia Achizi?ii Sectoriale, Contracte ?i Valorificare Active; CRISTEA Daniela - Director - Direc?ia Opera?iuni Financiare; STROE Claudiu - Director - Direc?ia Juridic ?i Resurse Umane; DUMITRESCU Daniela- ?ef Serviciu - Serviciul Achizi?ii Sectoriale Fonduri Proprii ?i Buget de Stat; MUNTEANU Alin-Mihai - ?ef Proiect - Birou Achizi?ii Directe, Monitoriz?ri Raport?ri; DRAGOMIRESCU Bianca - Expert achizi?ii - Serviciul Achizi?ii Sectoriale Fonduri Proprii ?i Buget de Stat; DROB Silviana - Expert achizi?ii - Serviciul Achizi?ii Sectoriale Fonduri Proprii ?i Buget de Stat; TOMA MIRELA - Expert achizi?ii - Serviciul Achizi?ii Sectoriale Fonduri Proprii ?i Buget de Stat; TOMU GABRIEL - Consilier Juridic Specialist - Direc?ia Achizi?ii Sectoriale, Contracte ?i Valorificare Active; STANCIU Emilia Marina - ?ef Birou - Birou Emitere Facturi; MITROI Marilena - Economist Specialist - Direc?ia Achizi?ii Sectoriale, Contracte ?i Valorificare Active; POPESCU Constantin Cornel - ?ef Serviciu - Serviciul Contracte; PREDA Georgiana - ?ef serviciu - Direc?ia Juridic ?i Resurse Umane; MELINTE Ionu - Consilier Juridic Specialist - Direc?ia Juridic ?i Resurse Umane; GHEORGHE Maria Alexandra - Consilier Juridic - Direc?ia Juridic ?i Resurse Umane; MIHAI CRENGU?A MIHAELA - Consilier Juridic - Direc?ia Juridic ?i Resurse Umane; BUHOLT Mariana - ?ef proiect Direc?ia Juridica si Resurse Umane M?RUNTU Violeta - Consilier Juridic - Direc?ia Juridic ?i Resurse Umane; PANTAZI Florin - ?ef Serviciu - Aprovizionare Administrativ Direc?ia ASCVA; VLAD Veronica - ?ef Birou -Serviciul Aprovizionare Administrativ- Direc?ia ASCVA; PRUNESCU Elena - Economist Specialist -Serviciul Aprovizionare Administrativ -Direc?ia ASCVA.. Modalitatea de îndeplinire ?i aplicabilitatea în cadrul procedurii: Se va completa în acest sens DUAE, de c?tre fiecare ofertant, ofertant asociat, ter sus?in?tor, subcontractant, cu informa?iile aferente situa?iei lor, urmând ca documentele justificative s fie prezentate de c?tre ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evalu?rii ofertelor. De asemenea, se vor depune declara?ii în conformitate cu art.73 din Legea nr. 99/2016 (Formularul nr.3 din sec?iunea formulare ?i modele de documente) de c?tre fiecare ofertant, ofertant asociat odat cu depunerea DUAE. Se va completa în acest sens DUAE de c?tre fiecare ofertant/ ofertant asociat/ subcontractant/ ter sus?in?tor. În cazul unui grup de operatori economici care î?i depun ofert comun?, fiecare membru al grupului are obliga?ia de a depune aceast declara?ie (fiecare membru al asocierii cât ?i fiecare subcontractant propus ?i/sau ter sus?in?tor). Not?:
   1. Documentele emise în alt limb decât limba român trebuie s fie înso?ite de traduceri autorizate în limba român?.
   2. În cazul în care exist incertitudini în ceea ce prive?te situa?ia personal a respectivilor ofertan?i, entitatea contractant are dreptul de a solicita, în mod direct, informa?ii de la autorit??ile competente care emit documente de natura celor prev?zute. Cerin?a nr.
   1.  Forma de înregistrare. Obiectul de activitate. Operatorii economici care depun ofert trebuie s dovedeasc o form de înregistrare în condi?iile legii din ?ara rezident?, din care s reias c operatorul economic este legal constituit, c nu se afl în niciuna din situa?iile de anulare a constituirii, precum ?i faptul c are capacitatea profesional de a realiza activit??ile ce fac obiectul contractului. Cerin?a se aplic inclusiv pentru asocia?i (în cazul unei asocieri), subcontractan?i sau ter?i sus?in?tori care completeaz informa?ii aferente situa?iei lor la nivelul unui DUAE distinct. Documentele emise în alt limb decât limba român trebuie s fie înso?ite de traduceri autorizate în limba român?. În cazul ofertelor comune (asocieri), to?i semnatarii acordului de asociere vor depune documentele de mai sus. Modalitatea de îndeplinire ?i aplicabilitatea în cadrul procedurii: Se va completa în acest sens DUAE, de fiecare ofertant, ofertant asociat, ter sus?in?tor, subcontractant cu informa?iile aferente situa?iei lor, urmând ca documentele justificative s fie prezentate, la solicitarea entit??ii contractante, doar de c?tre ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar, întocmit la finalizarea evalu?rii ofertelor. Documente suport DUAE: - Certificatul constatator emis de ONRC de pe lâng Tribunalul Municipiului Bucure?ti/ teritorial, sau document edificator. - Pentru persoanele juridice str?ine: documente edificatoare care s dovedeasc o form de înregistrare ca persoan juridic sau de atestare ori apartenen? din punct de vedere profesional, în conformitate cu prevederile legale din ?ara în care ofertantul este rezident. Se depune de c?tre fiecare ofertant/ ofertant asociat/ subcontractant/ ter sus?in?tor. Not?: 1) În cazul unui grup de operatori economici care î?i depun ofert comun?, fiecare membru al grupului are obliga?ia de a depune DUAE distinct. 2) În situa?ia în care ofertantul beneficiaz de sus?inere din partea unor ter?i sau în situa?ia în care subcontracteaz parte din contract, acesta va prezenta certificat constatator ?i pentru ter?ul sus?in?tor/ subcontractant, declara?i în DUAE. 3) Declara?ia DUAE se va completa, în SEAP, în mod direct, dup autentificarea în sistem. Corespondent DUAE - Criterii de selec?ie - A- Capacitate de a corespunde cerin?elor - Înscrierea în registrul comer?ului. Cerin?a nr.
   2.  Autoriza?ia de antrepozit fiscal valabil pentru activitatea de produc?ie sau depozitare produse energetice, sau atestat de înregistrare pentru comercializare ?i/sau depozitare angro de produse energetice, pentru produsul ofertat. Modalitatea de îndeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii. Se va completa DUAE de catre operatorii economici participan?i la procedura de atribuire cu informa?iile aferente situa?iei lor, urmând ca documentele justificative care probeaz îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE s fie solicitate de c?tre Entitatea Contractant la finalizarea evalu?rii ofertelor, doar ofertantului clasat pe primul loc. Document suport DUAE: Autoriza?ie de antrepozit fiscal sau Atestatul de înregistrare pentru comercializare ?i/ sau depozitare angro de produse energetice valabila pentru activitatea de produc?ie sau depozitare produse energetice se depune atât de ofertan?ii str?ini cat si de... detalii pe www.e-licitatie.ro www.e-licitatie.ro
III.1.2) Capacité économique et financière Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critères de sélection:
Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificatCerin?a nr.
   1.  Ofertantul va prezenta Certificat de calitate/buletin de analiz?/raport de încerc?ri emis în ultimile 12 luni, pe numele ofertantului, eliberat de un laborator acreditat conform IEC EN ISO 17025, din care s rezulte c produsul ofertat este conform prevederilor caietului de sarcini. Pentru ofertan?ii care au calitatea de comerciant ace?tia pot prezenta certificat de calitate/buletin de analiz?/raport de încerc?ri emis pe numele produc?torului.Cerin?a nr.
   2.  Ofertantul va prezenta fi?a de securitate a produsului conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, amendat prin Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 si Regulamentul (UE) nr. 453/2010; Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
Se va completa DUAE, urmand ca documentele justificative sa fie solicitate de catre Entitatea Contractanta la finalizarea evaluarii ofertelor, doar ofertantului clasat pe primul loc.Documentele justificative care probeaz îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, sau în situa?ia ofertan?ilor str?ini, documente echivalente emise în ?ara de reziden? (traduse de c?tre traduc?tor autorizat), urmeaz a fi prezentate, la solicitarea entit??ii contractante, doar de c?tre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evalu?rii ofertelor. Valabilitatea documentelor se va raporta la data prezent?rii.Not?:În cazul particip?rii unui grup de operatori economici prin depunerea unei oferte comune (asociere) aceast cerin? se va îndeplini de c?tre fiecare asociat în parte pentru partea/p?r?ile de contract pe care acesta/ace?tia le realizeaz?..
III.1.6) Cautionnement et garanties exigés:
Cuantumul garan?iei de participare:
   2. 070,00 lei. Garan?ia de participare se va constitui in lei sau echivalent leu/valuta la cursul stabilit de BNR înainte cu 5 zile de la data limit stabilit pentru depunere a ofertelor. Garan?ia de participare va fi valabil 4 luni de la termenul limita de depunere a ofertelor si va fi constituita prin: - virament bancar - OP in contul RO73WBAN009948500013RO02 deschis la BANCA COMERCIALA INTESA SANPAOLO ROMANIA S.A. Sucursala/Agen?ia AGENTIA BUCURESTI MIHALACHE, sau - instrument de garantare emis de o institu?ie de credit din Romania sau din alt stat sau de o societate de asigur?ri, in condi?iile legii. - depunerea la casieria CFR in numerar. Comisia de evaluare, va solicita clarific?ri in termen de 1 zi lucr?toare de la data limita de depunere a ofertelor, privind eventualele neconcordante cu privire la îndeplinirea condi?iilor de forma a garan?iei de participare, inclusiv cele privind cuantumul si valabilitatea acesteia, acordând ofertantului un termen de 3 zile pentru a r?spunde la solicitarea de clarificare, in conf. cu prev. art. 138 alin. (3) din H.G. nr. 394/2016. Dovada constituirii garan?iei de participare trebuie sa fie prezentata cel mai târziu la data si ora limita depunere a ofertelor. Garan?ia de participare este irevocabila. ENTITATEA CONTRACTANTA are dreptul de a retine garan?ia, ofertantul pierzând astfel suma constituita, atunci când acesta din urma se afla în oricare dintre urm?toarele situa?ii: a) îsi retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia; b) oferta sa fiind stabilit câ?tig?toare dar nu constituie garan?ie de buna execu?ie; c) oferta sa fiind stabilita câ?tig?toare, refuza sa semneze contractul sectorial în perioada de valabilitate a ofertei; Restituirea garan?iei de participare se realizeaz conform art. 44 din HG nr.394/2016, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare în baza cererii scrise, conform Formularului nr. 5 din sec?iunea formulare ?i modele de... detalii pe www.e-licitatie.ro www.e-licitatie.ro
III.1.8) Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 22/02/2022 Heure locale: 15:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
roumain
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit être valable jusqu'au: 22/06/2022
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 22/02/2022 Heure locale: 15:00 Lieu:
In SEAP
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.3) Informations complémentaires:
Cerin?ele tehnice definite la nivelul anun?ului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit produc?tor, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o produc?ie/metoda specifica de fabrica?ie/prestare/execu?ie, vor fi în?elese ca fiind înso?ite de men?iunea "sau echivalent".
   1.  Un operator economic poate participa la procedur numai dac este înregistrat în SEAP.
   2.  Coresponden?a ?i toate documentele depuse de operatorii economici vor fi în limba român?, sau înso?ite de traducere autorizat în limba român?.
   3.  Documenta?ia de atribuire se posteaz integral în cadrul anun?ului de participare publicat pe site -ul www.e-licitatie.ro.
   4.  Solicit?rile de clarific?ri ale poten?ialilor ofertan?i se vor adresa în mod exclusiv în SEAP în cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice.
   5.  R?spunsurile la solicit?rile de clarific?ri se vor posta în termenul legal (conf. art.29 alin. (3) din H.G. nr.394/2016) în cadrul anun?ului de participare publicat pe site-ul www.e-licitatie.ro. Entitatea contractant nu va da curs solicitarilor adresate prin alt modalitate de comunicare.
   6.  Comisia de evaluare va transmite solicit?rile de clarificare privind ofertele depuse prin intermediul SEAP. Ofertan?ii vor transmite r?spunsurile la clarific?ri si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP, integral in sectiunea corespunz?toare respectivei solicit?ri, sub forma unuia sau a mai multor documente/fi?iere distincte semnate cu semn?tur electronic?.
   7.  În cazul în care se constat c ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, entitatea contractant va solicita prin intermediul SEAP preofertarea, prin prezentarea unei noi propuneri financiare doar pentru ofertan?ii afla?i în aceasta situa?ie, în vederea departaj?rii ofertelor ?i va fi declarat câ?tig?tor cel cu oferta cea mai mic?. Noua propunere financiar va fi depus doar ?i numai în urma solicit?rii entit??ii contractante.
   8.  Cu privire la datele cu caracter personal, se consider c ofertan?ii vor lua la cuno?tin?a Not privind informarea prelucr?rii datelor cu caracter personal, anexat documenta?iei de atribuire. Contractul se va încheia cu un singur operator economic a c?rui ofert a fost declarat admisibil ?i câ?tig?toare a procedurii. În cazul în care sunt mai multe oferte admisibile, semnatarul contractului va fi primul ofertant din clasamentul stabilit în ordine descresc?toare, ca urmare a aplic?rii criteriului de atribuire precizat în documenta?ia de atribuire. www.e-licitatie.ro www.e-licitatie.ro
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucuresti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro Téléphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
11/01/2022 Roumanie-Bucure?ti: Carburéacteurs de type kérosèneType d'acheteur: Service d'utilité publiqueType d'avis: Avis de marchéType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Fournitures 22/02/2022 14/01/2022 RO National
 
 
C L A S S E    C P V
09131100 - Carburéacteurs de type kérosène