Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/11/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Bucure?ti:Chlorure d'hydrogËne, acides inorganiques, dioxyde de silicium et de soufre

2022/S 225-648047  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
22/11/2022 S225 Roumanie-Bucure?ti: Chlorure d'hydrogËne, acides inorganiques, dioxyde de silicium et de soufre 2022/S 225-648047 Avis d'attribution de marchÈ ñ secteurs spÈciaux RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: EntitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Electrocentrale Bucuresti S.A.
NumÈro national d'identification: RO15189596 Adresse postale: Strada: Independen?ei, nr. 227 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 060041 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Celina Marcas Courriel: celina.marcas@elcen.ro TÈlÈphone: +40 212751474 Fax: +40 212751598 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.elcen.ro Adresse du profil díacheteur: www.e-licitatie.ro
I.6) ActivitÈ principale ...lectricitÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Acid clorhidric de concentratie min 32% si hidoxid de sodiu 100% NumÈro de rÈfÈrence: 372/2022
II.1.2) Code CPV principal 24311400 Chlorure d'hydrogËne, acides inorganiques, dioxyde de silicium et de soufre
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Acid clorhidric de concentratie min 32% si hidoxid de sodiu 100% ñ detalii in caietul de sarcini . Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor : 15. Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor clarificarilor/informatiilor suplimentare care au fost adresate de operatorii economici interesati in termenul prevazut mai sus, in a 10 a zi fata de termenul limita de depunere a ofertelor.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 24311520 Hydroxyde de sodium
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO321 Bucure?ti Lieu principal d'exÈcution:
Bucure?ti - Centrala Termoelectrica SUD Bucure?ti - Centrala Termoelectrica VEST Bucure?ti - Centrala Termoelectrica PROGRESU Bucuresti - Centrala Termoelectrica GROZAVESTI
II.2.4) Description des prestations:
,, Acid clorhidric de concentratie min 32% si hidoxid de sodiu 100%,, - detalii in caietul de sarcini
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Termenul de livrare / PondÈration: 20 Prix - PondÈration: 80
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.6) EnchËre Èlectronique
Une enchËre Èlectronique a ÈtÈ utilisÈe
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2022/S 192-545303
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis pÈriodique indicatif
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea îsau echivalentî. 1 In conformitate cu art.78 din legea 99/2016, entit. contr. impune ca modalitate de comunicare: mijloacele electronice prin intermediul SICAP.
   2. Pentru informatii privind vizualizarea sau crearea DUAE accesati www.e-licitatie.ro R?spunsurile la DUAE ale operatorilor economici care particip? la procedur? vor fi completate Ón SEAP Ón mod direct, dup? autentificare, de c?tre fiecare participant. Detalii cu privire la Óntocmirea DUAE ve?i reg?si, dup? autentificarea Ón sistem, Ón sec?iunea ÑInforma?ii DUAEî ñ Ghid de completare DUAE. Prezentarea DUAE odata cu oferta este obligatorie, sub sanctiunea respingerii ofertei ca inacceptabila in conformitate cu art.143 al.(2) lit b din HG 394/2016.
   3. Informatii suplim. privind licitatia electronica si particip. la procedura on-line: ï Ofertantii participanti trebuie s? fie Ónreg. in SICAP avand certif. digital valid . Informatii disponibile pentru conectare si inregistrare la: http://www.e-licitatie.ro ï In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, in vederea departajarii ofertelor, se va utiliza facilitatea de reofertare din SICAP disponibila in etapa DELIBERARE.
   4. Pentru vizualizarea documentatiei recomandam operatorilor economici sa procure programul disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica
   5. Informatii privind tertii sustinatori Angajamentul/angajamentele tertilor sustinatori din care sa rezulte modul efectiv in care se va materializa sustinerea; In DUAE, se vor regasi: informatiile cu privire la tertul sustinator, inclusiv m?surile avute Ón vedere de acesta pentru a accesa Ón orice moment resursele necesare. Se va atasa DUAE al tertului sustinator si angajamentul ferm al acestuia din care trebuie s? rezulte modul efectiv Ón care va asigura Óndeplinirea angajamentului. Documentele justificative care probeaza cele declarate in DUAE si asumate in angajament se vor solicita numai ofertantului clasat pe primul loc in clasamentul intermediar, intocmit dupa finalizarea etapei de licitatie electronica.
   6. Informatii privind asocierea Acord de asociere din care sa rezulte cine este liderul asociatiei si partea din contract pe care o va indeplini fiecare asociat precum si imputernicirea liderului asociatiei de a semna oferta in numele asociatiei Daca ofertantul castigator va fi o asociatie, autoritatea contractanta solicita legalizarea asocierii conform prevederilor legale pana la data incheierii contractului de achizitie publica. In cazul asocierii, indeplinirea conditiilor de calificare prevazute la cap.III.1.1.a) este obligatorie pentru fiecare dintre asociati. Capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii Acord de asociere, atasat DUAE, din care sa rezulte cine este liderul asociatiei si partea din contract pe care o va indeplini fiecare asociat precum si imputernicirea liderului asociatiei de a semna oferta in numele asociatiei. In conformitate cu art.205 al.(2) din lege 99/2016, autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc in clasamentul intermediar, intocmit dupa finalizarea etapei de licitatie electronica, sa prezinte documentele justificative ca dovada a informatiilor cuprinse in DUAE.
   7.  Mod de constituire garantie de buna executie : ï a) prin virament bancar in contul beneficiarului ï b) prin instrument de garantare astfel: i) scrisoare de garan?ie emis? de o institu?ie de credit bancara sau de institutie financiara nebancara din Rom'nia sau din alt stat; ii) asigurare de garan?ii emis?: - fie de o societate de asigur?ri care de?ine autoriza?ie de func?ionare emis? Ón Rom'nia sau Óntr-un alt stat membru al Uniunii Europene ?i/sau care este Ónscris? Ón registrele publicate pe site-ul Autorit??ii de Supraveghere Financiar?, dup? caz; - fie de o societate de asigur?ri dintr-un stat ter? printr-o sucursal? autorizat? Ón Rom'nia de c?tre Autoritatea de Supraveghere Financiar?." ï c) prin combinarea modalitatilor de constituire prevazute la lit.a) si b) ï d) prin re?ineri succesive din facturile introduse la plat? . Alegerea uneia dintre aceste metode de constituire a garan?iei de bun? execu?ie este obligatorie pentru contractant odat? cu prezentarea ofertei. www.e-licitatie.ro http://www.e-licitatie.ro
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucuresti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro TÈlÈphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: SERVICIUL JURIDIC ELCEN Adresse postale: Splaiul Independentei nr.227 Ville: Bucuresti Code postal: 060041 Pays: Roumanie TÈlÈphone: +40 212751443 Fax: +40 212751598 Adresse internet: www.elcen.ro
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
17/11/2022 Acid clorhidric de concentratie min 32% si hidoxid de sodiu 100% 22/11/2022 ROU National
 
 
C L A S S E    C P V
24311400 - Chlorure d'hydrogène, acides inorganiques, dioxyde de silicium et de soufre 
24311520 - Hydroxyde de sodium