Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 13/10/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Bucure?ti:...chographe

2023/S 198-619957  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 13/10/2023 S198 Roumanie-Bucure?ti: ...chographe 2023/S 198-619957 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Institutul National de Gerontologie si Geriatrie ANA ASLAN NumÈro national d'identification: 4283333 Adresse postale: Strada: C?ld?ru?ani, nr. 9 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 011241 Pays: Roumanie Point(s) de contact: MARIAN MIREA Courriel: mireamarian@ana-aslan.ro TÈlÈphone: +40 310859301 Fax: +40 212231480 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.ana-aslan.ro Adresse du profil díacheteur: www.e-licitatie.ro
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: INGG ANAASLAN
I.5) ActivitÈ principale SantÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
FURNIZARE DE PRODUSE ñ Echipamente medicale ñ ECOGRAFE NumÈro de rÈfÈrence: 4283333/71.02
II.1.2) Code CPV principal 33112200 ...chographe
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Contract de furnizare privind achizitionarea de produse - Echipamente medicale ñ ECOGRAFE, pentru fiecare lot in parte, procedura se va finaliza prin incheierea unui contract de furnizare, cu o valabilitate de 6 luni; Lotul 1 - Ecograf cu sonda muscheloscheletala = 1 buc; Lotul 2 - Ecograf cu sonda de parti moi = 2 buc. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor este de minim 20 zile. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet solicitarilor de clarificari sau informatiilor suplimentare in a 11 a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor. Orice solicitare de clarificare transmisa dupa data mentionata, va pune AC in imposibilitatea de a oferi un raspuns si drept urmare se va considera TARDIVA. Orice solicitare de clarificari trebuie transmisa in SEAP (www.e-licitatie.ro). www.e-licitatie.ro
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 2 484 400.00 RON
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Ecograf cu sonda de parti moi
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33112200 ...chographe 51500000 Services d'installation de machines et d'Èquipements 80530000 Services de formation professionnelle
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO321 Bucure?ti Lieu principal d'exÈcution:
Str. Caldarusani nr. 9 sector 1 Bucuresti, conform comenzilor transmise. Se vor respecta clauzele contractuale.
II.2.4) Description des prestations:
Ecograf cu sonda de parti moi = 2 buc. In conformitate cu cerintele solicitate in caietul de sarcini.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Termenul de livrare (TLn) / PondÈration: 5 CritËre de qualitÈ - Nom: Garantia produselor (Tg) / PondÈration: 5 Prix - PondÈration: 90
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Modul de departajare al ofertelor: In cazul in care doua sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face avand in vedere punctajul obtinut la factorii de evaluare in ordinea descrescatoare a ponderilor acestora. In situatia in care egalitatea se mentine, autoritatea contractanta are dreptul sa solicite noi propuneri financiare, si oferta castigatoare va fi desemnata cea cu propunerea financiara cea mai mica. Art. 139 din H.G. 395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare.
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Ecograf cu sonda muscheloscheletala
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33112200 ...chographe 51500000 Services d'installation de machines et d'Èquipements 80530000 Services de formation professionnelle
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO321 Bucure?ti Lieu principal d'exÈcution:
Str. Caldarusani nr. 9 sector 1 Bucuresti, conform comenzilor transmise. Se vor respecta clauzele contractuale.
II.2.4) Description des prestations:
Ecograf cu sonda muscheloscheletala = 1 buc. in conformitate cu cerintele solicitate in caietul de sarcini.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Termenul de livrare (TLn) / PondÈration: 5 CritËre de qualitÈ - Nom: Garantia produselor (Tg) / PondÈration: 5 Prix - PondÈration: 90
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Modul de departajare al ofertelor: In cazul in care doua sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face avand in vedere punctajul obtinut la factorii de evaluare in ordinea descrescatoare a ponderilor acestora. In situatia in care egalitatea se mentine, autoritatea contractanta are dreptul sa solicite noi propuneri financiare, si oferta castigatoare va fi desemnata cea cu propunerea financiara cea mai mica. Art. 139 din H.G. 395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2023/S 098-305982
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 13418
Lot n : 2,1 IntitulÈ:
Contract de furnizare
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
10/10/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Integra Medical Business NumÈro national d'identification: RO 18315311 Adresse postale: Strada Brani?te Valeriu, Nr. 56, Sector: 3 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 030717 Pays: Roumanie Courriel: office@integramedical.ro TÈlÈphone: +40 735050003 Fax: +40 0372876588
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 2 487 375.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 2 484 400.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
DUAE va fi configurat de catre autoritatea contractanta direct in SEAP la definirea documentatiei de atribuire. Operatorii economici care participa la procedura vor completa direct in SEAP, in sectiunea dedicata a procedurii de interes, DUAE-ul deja configurat de autoritatea contractanta. Detalii cu privire la intocmirea DUAE se vor regasi, dupa autentificarea in sistem, in sectiunea ÑInformatii DUAEî ñ Ghid de completare DUAE. Raspunsurile la solicitarile de clarificari se vor posta in SEAP la sectiunea îRaspuns consolidatî, a anuntului de participare publicat pe site ñul www.e-licitatie.ro. Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare privind ofertele depuse, in SEAP la Sectiunea ìIntrebariî. Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (Sectiunea ìIntrebariî), integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, sub forma unuia sau a mai multor documente/fisiere distincte semnate cu semnatura electronica. Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea îsau echivalentî Continuarea informatii sectiunea III.1.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale Documentele edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea criteriului cu privire la capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, atat pentru ofertantul unic/ofertantul asociat cat si pentru subcontractantul declarat/i in oferta sunt: ï Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial in integralitate, din care sa rezulte ca activitatea principala/secundara pe care o desfasoara conform codificarii CAEN corespunde obiectului contractului. De asemenea, in Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial trebuie sa se regaseasca si urmatoarele informatii: datele de identificare ale operatorului economic, actionarii/asociatii, organele de conducere, administratorii, membrii Consiliului de Administratie, membrii Consiliului de Supraveghere, cotele de participare. Informatiile cuprinse in Certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data (momentul) prezentarii certificatului respectiv. In cazul ofertei comune conditia va fi indeplinita individual de fiecare membru al asocierii pentru partea de contract pe care o realizeaza Nota 1: Persoanele juridice straine, operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Documentele edificatoare vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana. Nota 2: In cazul unei oferte comune, se vor prezenta documente pentru fiecare dintre membrii grupului. Pentru indeplinirea cerintei este suficient ca obiectul de activitate al fiecarui membru sa fie in concordanta cu partea din contract pe care o va realiza. Nota 3: Autoritatea Contractanta poate solicita ofertantilor sa completeze sau sa clarifice documentele justificative prezentate ca dovada a informatiilor cuprinse in DUAE. Nota 4: Cerinta se aplica inclusiv pentru documentatia care trebuie prezentata de asociat/ subcontractanti care completeaza informatiile aferente situatiei lor la nivelul unui DUAE distinct. Toate documentele trebuie sa fie valabile LA MOMENTUL PREZENTARII ACESTORA
   2.  Aviz de functionare emis de Ministerul Sanatatii pentru activitatea de comercializare si distributie pentru categoria produselor ofertate, conform Legii 95/ 2006 art. 926, republicata si actualizata, cu modificarile si completarile ulterioare. Modalitate de indeplinire - se va completa DUAE, la sectiunea Partea V: Reducerea numarului de candidati calificati. Persoane juridice/ fizice straine vor depune documente echivalente emise in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completare DUAE, respectiv Aviz de functionare emis de Ministerul Sanatatii sau in cazul ofertantilor straini documente echivalente emise in tara de rezidenta, urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile. Toate documentele trebuie sa fie valabile LA MOMENTUL PREZENTARII ACESTORA Nota: se va completa in DEAU avizul de functionare sau echivalent (nr. data si valabilitate), la sectiunea Partea V: Reducerea numarului de candidati calificati. www.e-licitatie.ro
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucuresti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: INSTITUTUL NATIONAL DE GERONTOLOGIE SI GERIATRIE îANA ASLANî Adresse postale: str. Caldarusani, nr. 9, sector 1, Bucuresti Ville: Bucuresti Code postal: 011241 Pays: Roumanie TÈlÈphone: +40 212237192 Fax: +40 212231480 Adresse internet: www.ana-aslan.ro
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
10/10/2023 FURNIZARE DE PRODUSE ñ Echipamente medicale ñ ECOGRAFE 13/10/2023 ROU National
 
 
C L A S S E    C P V
33112200 - Échographe 
51500000 - Services d'installation de machines et d'équipements 
80530000 - Services de formation professionnelle