Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 09/10/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Bucure?ti:Conduites à haute pression

2023/S 194-608734  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 09/10/2023 S194 Roumanie-Bucure?ti: Conduites à haute pression 2023/S 194-608734 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Turbomotoare Comoti Numéro national d'identification: 445238 Adresse postale: Strada: Maniu Iuliu, nr. 220D Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 061126 Pays: Roumanie Point(s) de contact: RUXANDRA SLUJITORU Courriel: ruxandra.slujitoru@comoti.ro Téléphone: +40 214340231 Fax: +40 214340241 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.comoti.ro Adresse du profil d'acheteur: www.e-licitatie.ro
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Institut National
I.5) Activité principale Autre activité: Cercetare-Dezvoltare
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Lot.3 Re?ea conducte de aer înalt? presiune si elemente de siguran??, comand? ?i control pentru Dezvoltarea infrastructurii de cercetare pentru caracterizarea etan??rilor cu labirin?i rotativi Numéro de référence: 44523820231.3
II.1.2) Code CPV principal 44161500 Conduites à haute pression
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Achizitionare re?ea conducte de aer înalt? presiune si elemente de siguran??, comand? ?i control Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare in a 10-a zi inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor cf OUG 107/2017. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 19.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 765 980.98 RON
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO321 Bucure?ti Lieu principal d'exécution:
La sediul I.N.C.D. Turbomotoare COMOTI, B-dul Iuliu Maniu nr. 220D, sector 6, Bucuresti
II.2.4) Description des prestations:
Achizitionare re?ea conducte de aer înalt? presiune si elemente de siguran??, comand? ?i control in conformitate cu caietul de sarcini.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
"Dezvoltarea infrastructurii de cercetare pentru caracterizarea etan??rilor cu labirin?i rotativi"- INFRASEAL cod MySMIS 133818, contractul de cercetare nr. 11/1.1.3H/28.04.2020
II.2.14) Informations complémentaires INFRASEAL "Dezvoltarea infrastructurii de cercetare pentru caracterizarea etan??rilor cu labirin?i rotativi" cod MySMIS 133818, proiect contractat cu Ministerul Educa?iei ?i Cercet?rii în calitate de Organism Intermediar (OI), în numele ?i pentru Ministerul Fondurilor Europene (MFE) în calitate de Autoritate de Management (AM) pentru Programul Opera?ional Competitivitate 2014-2020 (POC), Axa prioritar? 1, Ac?iunea A.1.1.3 Crearea de sinergii cu programul Orizont 2020. Propunerea de proiect a fost evaluat? ?i certificat? de c?tre Clean Sky 2 Joint Undertaking în data de 27 August 2019 prin mecanismul programului de cercetare european Orizont 2020 prin contractul de cercetare nr. 11/1.1.3H/28.04.2020.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2023/S 144-456313
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: FP092501 Intitulé:
Contract de furnizare produse - Lot.3 Re?ea conducte de aer înalt? presiune si elemente de siguran??, comand? ?i control pentru Dezvoltarea infrastructurii de cercetare pentru caracterizarea etan??rilor cu labirin?i rotativi
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
28/09/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: PREPITECH Numéro national d'identification: RO30805207 Adresse postale: Strada OTELARILOR, Nr. 62 Ville: Sibiu Code NUTS: RO126 Sibiu Pays: Roumanie Courriel: scprepitech@gmail.com Téléphone: +40 745013938
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 778 414.30 RON Valeur totale du marché/du lot: 765 980.98 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Cerinte constituire garantie de participare: - Perioada de valabilitate a garantiei de participare trebuie sa fie cel pu?in egal? cu perioada de valabilitate a ofertei; - Garantia de participare trebuie s? fie prezentat? cel mai târziu la data ?i ora limit? de depunere a ofertelor ?i trebuie s? prevad? c? plata se va executa necondi?ionat la prima cerere a beneficiarului pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa pesoanei garantate; - Garantia de participare va fi re?inut?/restituit? în condi?iile prev?zute la art. 37 din HG nr. 395/2016 ?i art. 1541 din Legea 98/2016; - Garantia de participare trebuie s? fie irevocabil?; - Daca garantia de participare se constituie prin virament bancar, transferul va fi efectuat in contul autoritatii contractante IBAN RO97 RZBR 0000 0600 0660 2892 deschis la RAIFFEISEN BANK - Agen?ia Uverturii, CUI: RO 445238, Institutul National de Cercetare Dezvoltare Turbomotoare COMOTI. In acest caz se va incarca in SEAP, pana la data limita depunere oferte, si dovada platii acesteia. - Pentru echivalenta Leu/Euro sau alta valuta, se va utiliza cursul comunicat de BNR. Data de referinta la care se va face echivalenta leu/euro sau alta valuta va fi 5 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor; - În cazul constituirii garan?iei de participare prin virament sau ordin de plata, operatorii economici vor face dovada confirm?rii viramentului de c?tre banca pân? la data ?i ora limit? de depunere a ofertelor. Garan?ia de participare emisa în alta limba decât româna va fi prezentata în original si va fi însotita de traducere autorizata; - Ofertele neînsotite de garan?ia de participare, astfel cum a fost solicitata în documentatia de atribuire, vor fi respinse. Cerinte constituire garantie de buna executie: - Garan?ia de bun? execu?ie se constituie în termen de 5 zile lucr?toare de la semnarea contractului de achizi?ie public?; - Perioada de valabilitate a garan?iei de bun? execu?ie va fi cu 30 zile mai mare decât perioada contractului; - Daca contractantul este o asociere de operatori economici, instrumentul de garantare trebuie emis in numele asocierii. Nu trebuie emise conditii de asigurare suplimentare care exced conditiilor formulate in contractul incheiat; - Daca garantia de buna executie se constituie prin virament bancar, transferul va fi efectuat in contul autoritatii contractante IBAN RO97 RZBR 0000 0600 0660 2892 deschis la RAIFFEISEN BANK - Agen?ia Uverturii, CUI: RO 445238, Institutul National de Cercetare Dezvoltare Turbomotoare COMOTI; - Daca garan?ia de bun? execu?ie se face printr-un instrument de garantare emis de o societate de asigurari, operatorul economic va prezenta autoritatii contractante instrumentul insotit de o adresa din partea societatii de asigurari emitente prin care se confirma ca instrumentul de garantare este valabil si in vigoare indiferent de prevederile vreunei polite de asigurare si ca angajamentul societatii de asigurare fata de autoritatea contractanta va fi exclusiv in baza respectivului instrument de garantare. Nerespectarea conditiilor vor duce la neacceptarea, de catre autoritatea contractanta, a instrumentului de garantare prezentat; - Scrisoarea de garantie emisa de o societate bancara sau de o o societate de asigurari trebuie sa prevada ca plata garantiei de buna executie se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate; - Daca garan?ia de bun? execu?ie se constituie prin retineri succesive contractorul are obligatia de a deschide un cont la dispozi?ia autorit??ii contractante, la o banc? agreat? de ambele p?r?i, conform art. 154 alin (4) lit. d) din Legea nr. 98/2016 ?i art. 40 alin (4) si (6) din HG nr. 395/2016; - În situa?ia execut?rii garan?iei de bun? execu?ie, par?ial sau total, contractantul are obliga?ia de a reîntregi garan?ia în cauz? raportat la restul r?mas de executat; - Garan?ia de bun? execu?ie va fi eliberat?/restituit? în cel mult 14 zile de la data îndeplinirii de c?tre contractant a obliga?iilor asumate prin contract, dac? nu au fost ridicate pân? la aceast? dat? preten?ii asupra acesteia. - În cazul supliment?rii valorii contractului pe parcursul execut?rii acestuia, contractantul are obliga?ia de a completa garan?ia de buna executie în corela?ie cu noua valoare. Alte informatii: - Documentele emise într-o alta limba decât limba româna vor fi prezentate înso?ite de traducerile autorizate în limba româna. - Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea la anumite standarde, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/ prestare/ executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea "sau echivalent". - Pl??ile în favoarea Contractantului se vor efectua cu ordin de plata în termen de 60 de zile de la data emiterii facturii fiscale în original ?i a tuturor documentelor justificative din contract. - Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari înainte de data limita de depunere a ofertelor este 19 zile. - Autoritatea contractanta va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari/ informatii suplimentare pana în a 11-a zi înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor, conform art. 161 alin.2 din Legea 98 /2016.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucuresti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro Téléphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
04/10/2023 Lot.3 Re?ea conducte de aer înalt? presiune si elemente de siguran??, comand? ?i control pentru Dezvoltarea infrastructurii de cercetare pentru caracterizarea etan??rilor cu labirin?i rotativi 09/10/2023 ROU National
 
 
C L A S S E    C P V
44161500 - Conduites à haute pression