Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 26/01/2022
Date de péremption : 02/03/2022
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Bucure?ti: Consommables mÈdicaux

2022/S 18-042931  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
26/01/2022 S18 Roumanie-Bucure?ti: Consommables mÈdicaux 2022/S 018-042931 Avis de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti NumÈro national d'identification: 4505332 Adresse postale: Strada: Floreasca, nr. 8 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 014461 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Achizitii Serviciul Courriel: achizitii.urgentafloreasca@yahoo.com TÈlÈphone: +40 0215992283 Fax: +40 0215992282 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.urgentafloreasca.ro Adresse du profil díacheteur: www.e-licitatie.ro
I.3) Communication
Les documents du marchÈ sont disponibles gratuitement en accËs direct non restreint et complet, l'adresse: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100135753 Adresse laquelle des informations complÈmentaires peuvent Ítre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionnÈ(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes au(x) point(s) de contact susmentionnÈ(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Spital
I.5) ActivitÈ principale SantÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Kit elastic urgente NumÈro de rÈfÈrence: 4505332072022
II.1.2) Code CPV principal 33140000 Consommables mÈdicaux
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Kit elastic urgente conform caiet de sarcini Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 20 de zile Termenul limita pana la care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor va fi in a 11-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor
II.1.5) Valeur totale estimÈe Valeur hors TVA: 12 364 560.00 RON
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO321 Bucure?ti Lieu principal d'exÈcution:
Calea Floreasca, nr. 8, Bucuresti, Sector 1, Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti
II.2.4) Description des prestations:
Kit elastic urgente conform caiet de sarcini
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimÈe
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DurÈe en mois: 48 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires surse de finantare: FNUASS + Buget de stat + Programe nationale de sanatate + Programe de cercetare + Accize bugetare (contract CAS, programe de sanatate)
 
 
Section III: Renseignements díordre juridique, Èconomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activitÈ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Cerinta nr. 1 * - Informatii privind neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice cu modificarile si completarile ulterioare; Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant-daca este cazul) va completa cerinta corespunzatoare din formularul DUAE. Cerinta nr. 2 * - Informatii privind neincadrarea in prevederile art. 165 , art. 166, alin. 2 si art. 167 din Legea nr. 98 / 2016 privind achizitiile publice cumodificarile si completarile ulterioare; Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant-daca este cazul) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE. Cerinta nr. 3 - Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 59 si 60 din Legea nr. 98 / 2016 privind achizitiile publice cu modificarile si completarile ulterioare; Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant-daca este cazul) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire SI SE VA ATASA DECLARATIA IN SEAP ODATA CU DUAE. Persoane cu functie de decizie din cadrul Spitalului Clinic de Urgenta Bucuresti sunt: Conf.Univ.Dr. Ionut Negoiñ Manager; Dr. Dan Aurel Ionescu ñDirector Medical Interimar; Ec. Elena Cirstea ñ Director Financiar Contabil - Interimar, Laura Munteanu-Rosu ñ Director Ingrijir, Insp. Mihaila Marian - Sef Serviciu Achizitii Publice. Documentele justificative care sustin cerintele 1 si 2 si care se vor prezenta doar de catre operatorii economici clasati pe primele 3 locuri - Indeplinirea obligatiilor exigibile de plata la bugetul consolidat al statului. Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire. Pentru confirmarea celor declarate in DUAE se va solicita doar ofertantilor clasati pe primele 3 locuri dupa aplicarea criteriului de atribuire prezentarea pana la data incheierii raportului procedurii de atribuire a urmatoarelor documente: - certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice privind obligatiile de plata la bugetul consolidat al statului in original sau copie certificata pe proprie raspundere pentru conformitate cu originalul, document din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii restante la momentul in care trebuie sa prezinte acest certificat. In acest caz sunt aplicabile prevederile art. 166 (2) din Legea nr. 98 / 2016 privind achizitiile publice cu modificarile si completarile ulterioare; - certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice privind obligatiile de plata la bugetul local in original sau copie certificata pe proprie raspundere pentru conformitate cu originalul, document din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii restante la momentul in care trebuie sa prezinte acest certificat. In acest caz sunt aplicabile prevederile art. 166 (2) din Legea nr. 98 / 2016 privind achizitiile publice cu modificarile si completarile ulterioare. Pentru persoane juridice straine: Operatorul economic va prezenta documente edificatoare ñ eliberate de autoritati ale tarii de origine (certificate, caziere judiciare, alte documente echivalente) pentru a rezulta apartenenta / Ónregistrarea la organe din tara respectiva. Se vor prezenta certificate/documente suport conform prevederilor legale, care sa ateste ca acestia nu inregistreaza obligatii fiscale restante in conditiile legii incidente in tara de rezidenta. Documentele prezentate in alta limba decat cea romana vor fi insotite de traducere autorizata. Pentru persoanele juridice straine ca modalitate de indeplinire a cerintei este si completarea DUAE conform art. 193 dinLegea 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, urmand ca documentele edificatoare sa fieprezentate doar la solicitarea autoritatii contractante, la finalizarea evaluarii ofertelor. In ceea ce priveste obligatiile fiscale acestea vor fi indeplinite in conformitate cu prevederile din tara de rezidenta, ca sunt legal constituiti, ca nu se afla in niciuna dintre situatile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitate profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre toti operatorii economici (lider,asociat, tert sustinator) participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentul justificativ care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE este Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta. * documentele solicitate la cerintele 1 si 2 vor fi valabile la data depunerii ofertelor si vor reflecta faptul ca ofertantul nu are datorii restante la momentul prezentarii acestora . Aceste documente vor fi prezentate doar de catre operatorii economici clasati pe primele 3 locuri ca urmare a intocmirii clasamentului rezultat dupa aplicarea criteriului de atribuire "pretul cel mai scazut". Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de Ónregistrare Ón conditiile legii din tara de rezidenta, ca sunt legal constituiti, ca nu se afla Ón niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitatea prin care poate fi demonstrata Óndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici (lider, asociat, tert sustinator) participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentul justificativ care probeaza Óndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE este certificatul constatator emis de ONRC, sau Ón cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise Ón tara de rezidenta. OEnainte de atribuirea acordului cadru, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor (lider, asociat, tert sustinator) clasati pe primele 3 locuri dupa aplicarea criteriului de atribuire sa prezinte documente justificative in original sau copie certificata pe proprie raspundere pentru conformitate cu originalul, prin care sa demonstreze Óndeplinirea criteriilor de calificare, Ón conformitate cu informatiile cuprinse Ón DUAE.
III.1.2) CapacitÈ Èconomique et financiËre CritËres de sÈlection tels que mentionnÈs dans les documents de la consultation
III.1.3) CapacitÈ technique et professionnelle Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificatOperatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca faptul ca au capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Pentru contractele de achizitie de bunuri: esantioane, descrieri sau fotografii, cu certificate de autenticitateOperatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca ca produsele ofertate respecta cerintele minimale ale caietului de sarcini. Pentru contractele de achizitie de bunuri: certificate emise de organisme de control al calitatiiOperatorii economici ( producatori/distribuitori ai producatorilor ) vor face dovada implementarii unui standard emis de organisme de control al calitatii ISO 13485 sau echivalent in activitatea de productie a materialelor sanitare/dispozitivelor medicale. Certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calitatiiOperatorii economici vor face dovada implementarii unui standard privind managementul calitatii conform ISO 9001:2015 sau echivalent in activitatea de furnizare materiale sanitare/dispozitive medicale. Niveau(x) spÈcifique(s) minimal/minimaux exigÈ(s):
Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei:se va completa DUAE de catre operatorii economici(lider asociat,tert sustinator)participantii la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.Documentul justificativ care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE este certificat/document emis sau contrasemnat de catre beneficiar care sa confirme furnizarea de produse similare,prin cel putin un contract de furnizare din ultimi trei ani calendaristici. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici ( lider, asociat, tert sustinator ) participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situariei lor. Se vor prezenta descrieri, fotografii, esantioane cu bunurile ofertate insotite de certificate de autenticitate. In cazul in care ambalajul esantioanelor este defacut autoritatea contractanta va suporta costul acestora. Ofertantii clasati pe primele 3 locuri dupa aplicarea criterului de atribuire, pana la data incheierii raportului procedurii de atribuire, trebuie sa prezinte in sutinerea acestei cerintei in xerocopie certificata cu originalul certificate/ documente emise de organisme de control al calitatii acreditate sau alte probe/dovezi. Ofertantii clasati pe primele 3 locuri dupa aplicarea criteriului de atribuire,pana la data incheierii raportului procedurii de atribuire, trebuie sa prezinte in sustinerea acestei cerinte in xerocopie certificata cu originalul un certificat emis de organism de certificare acreditate sau alte probe/dovezi.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
Le marchÈ implique la mise en place d'un accord-cadre Accord-cadre avec plusieurs opÈrateurs Nombre maximal envisagÈ de participants l'accord-cadre: 3
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de rÈception des offres ou des demandes de participation Date: 02/03/2022 Heure locale: 15:00
IV.2.3) Date díenvoi estimÈe des invitations soumissionner ou participer aux candidats sÈlectionnÈs
IV.2.4) Langue(s) pouvant Ítre utilisÈe(s) dans l'offre ou la demande de participation:
roumain
IV.2.6) DÈlai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit Ítre valable jusqu'au: 02/09/2022
IV.2.7) ModalitÈs díouverture des offres Date: 02/03/2022 Heure locale: 15:00 Lieu:
In SEAP Informations sur les personnes autorisÈes et les modalitÈs d'ouverture:
membrii comisiei de evaluare
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marchÈ renouvelable: non
VI.3) Informations complÈmentaires:
A. Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea îsau echivalentî. B.Avand in vedere ca autoritatea contractanta va semna acordul cadru doar cu operatorii economici situati pe locul I,II, III dupa caz, modul de departajare a ofertelor cu preturi egale se va face astfel:
   1.  In cazul in care comisia constata ca au fost depuse/introduse in SEAP mai mult de doua oferte admisibile cu preturi egale la ofertantii clasati pe locul I, autoritatea contractanta va transmite prin SEAP, o solicitare de clarificare referitoare la depunerea unor noi propuneri financiare imbunatatite (cu 2 zecimale), iar operatorii economici vor transmite raspunsul lor folosind facilitatile oferite de SEAP, caz in care contractul va fi atribuit primilor 3 ofertanti care au pretul cel mai scazut.
   2. In cazul in care comisia constata ca au fost depuse mai mult de 2 oferte admisibile cu preturi egale de catre ofertantii clasati pe locul II, modul de departajare a acestora se va face prin solicitarea, in SEAP, a unei noi propuneri financiare imbunatatite (cu 2 zecimale), iar operatorii economici vor transmite raspunsul lorfolosind facilitatile oferite de SEAP, astfel incat ofertantul clasat pe locul I sa nu fie afectat, respectiv noua propunere financiara sa nu fie egala sau mai mica decat oferta clasata pe locul I.
   3. In cazul in care comisia constata ca au fost depuse mai mult de 2 oferte admisibile cu preturi egale de catre ofertantii clasati pe locul III, modul de departajare a acestora se va face prin solicitarea in SEAP, a unei noi propuneri financiare imbunatatite (cu 2 zecimale), iar operatorii economici vor transmite raspunsul lor folosind facilitatile oferite de SEAP, astfel incat ofertantii clasati pe locul II sa nu fie afectati, respectiv noua propunere financiara sa nu fie egala sau mai mica decat oferta clasata pe locul II. C. In termen de maxim 3 zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor, ofertantii vor prezenta la registratura autoritatii contractante documentul in original privind garan?ia de participare, Ón cazul Ón care acesta face parte din categoria documentelor cu regim special a c?ror valabilitate este condi?ionat? de prezentarea Ón forma original?.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucuresti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro TÈlÈphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti Adresse postale: Calea Floreasca, nr. 8, Sector 1, Judet: Bucuresti Ville: Bucuresti Code postal: 014461 Pays: Roumanie Courriel: achizitii.urgentafloreasca@yahoo.com TÈlÈphone: +40 215992308 Adresse internet: www.urgentafloreasca.ro
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
21/01/2022 Roumanie-Bucure?ti: Consommables mÈdicauxType díacheteur: AutresType díavis: Avis de marchÈType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: Fournitures 02/03/2022 26/01/2022 RO National
 
 
C L A S S E    C P V
33140000 - Consommables médicaux