Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 23/11/2022
Date de péremption : 22/12/2022
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Bucure?ti:Autres conteneurs

2022/S 226-649260  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
23/11/2022 S226 Roumanie-Bucure?ti: Autres conteneurs 2022/S 226-649260 Avis de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Spitalulul Clinic de Ortopedie Traumatologie si TBC Osteoarticular Foisor Numéro national d'identification: 5062357 Adresse postale: Strada: Ferdinand I, nr. 35-37 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 021382 Pays: Roumanie Point(s) de contact: MAGDALENA STOIAN Courriel: aprovizionare@foisor.ro Téléphone: +40 2520057 Fax: +40 212523512 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.foisor.ro Adresse du profil d'acheteur: www.e-licitatie.ro
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100159911 Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Agence/office régional(e) ou local(e)
I.5) Activité principale Santé
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Set container dezinfectie osoasa Numéro de référence: 5062357202219
II.1.2) Code CPV principal 44619000 Autres conteneurs
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Set container dezinfectie grefa osoasa sistem bicameral ce indeplineste conditii de camera curata clasa A rezista la variatii mari de temperatura: +85°C - 80°C rezista la +85°C timp de min. 15 minute rezista la temperatura de conservare de - 80°C timp indelungat (5 ani conform standardelor europene in vigoare ale bancilor de grefe osoase) este prevazut cu senzor de temperatura este prevazut cu agitator magnetic este livrat steril Sistemul Electronic de Achizitii Publice Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 21.06.2022 12:28 Pagina 1 este prevazut cu sistem de identificare vizuala si sigilare este inchis ermetic in scopul prezervarii sterilitatii grefei osoase este prevazut cu un sistem care sa asigure evacuarea lichidului de procesare din interiorul containerului este prevazut cu un sistem de semnalizare a stadiului de testare a grefei osoase compatibil cu aparatul de dezinfectie a grefelor osoase tip "Lobator sd" -aparate aflate in custodia spitalului Conform prevederilor O.U.G. 107/ 2017 Autoritatea Contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/ informatiilor suplimentare in a 10-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 15 zile
II.1.5) Valeur totale estimée Valeur hors TVA: 1 210 000.00 RON
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO321 Bucure?ti Lieu principal d'exécution:
magazia centrala a spitalului
II.2.4) Description des prestations:
Set container dezinfectie grefa osoasa set 550 1100 605000 1210000 conform caiet de sarcini
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 36 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:

   1. ) Cerinta
:
Ofertantii participanti la procedura vor face dovada neincadrarii in situatiile prevazute la art. 59, art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016 achizitiile publice.
   1. ) Mod de dovedire: Se va completa Documentul unic de achizitie European (DUAE) cu privire la neincadrarea in situatiile de excludere prevazute de legislatia nationala. Nota1: Se solicita atat ofertantului asociat, cat si tertului sustinator sau subcontractantului. Nota2: Daca tertul/tertii, subcontractantul/subcontractantii se incadreaza in unul dintre motivele de excludere prevazute la art. 59, 164, 165 autoritatea contractanta solicita ca operatorul economic sa inlocuiasca tertul/tertii sustinator/sustinatori, respectiv subcontractantul/subcontractantii; Avand in vedere prevederile art. 196 din Legea 98/2016, daca acest lucru este necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii, la solicitarea autoritatii contractante, se vor completa si atasa de catre ofertantul clasat pe primul loc in ierarhia intermediara urmare finalizarii evaluarii urmatoarele: a). certificatul de cazier judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia si sau al celor care au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ORC/actul constitutive sau dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute de art. 166, alin. 2, art. 167, alin. 2, art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. In cazul unei asocieri certificatul va fi prezentat de fiecare asociat in parte. b). certificatul de cazier fiscal al persoanei juridice - in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea cf. cu originalul(scanat). In cazul unei asocieri certificatul va fi prezentat de fiecare asociat in parte. c). documente eliberate de autoritatile legale competente, care sa ateste faptul ca ofertantul si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor taxelor catre bugetul general consolidat, precum si taxele locale, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara in este stabilit, in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea cf. cu originalul (scanate),pentru persoanele juridice romane, respectiv original sau copie cf. cu originalul si traduse in limba romana (scanate), in cazul persoanelor juridice straine. In cazul unei asocieri certificatele vor fi prezentate de fiecare asociat in parte. Nota: Din Certificatul de atestare fiscala/Certificatul privind plata impozitelor si taxelor locale trebuie sa reiasa ca ofertantul nu are datorii restante la momentul prezentarii acestora ca urmare a solicitarii transmise de catre autoritatea contractanta in conf. cu prevederile art. 196 din Legea 98/2016. Dovada achitarii taxelor se face prin prezentarea formularelor tip emise de organismele competente privind indeplinirea obligatiilor de plata. Ofertele depuse de operatorii economici care figureaza cu datorii neachitate catre bugetul de stat sau bugetul local si care nu au obtinut inlesniri/reesalonari la plata acestor datorii (cu luarea in considerare a scadentei de plata a acestora), vor fi descalificate/respinse.
   2. ) Cerinta: Ofertantii participanti la procedura vor face dovada neincadrarii in situatiile prevazute la art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. In vederea dovedirii neincadrarii ofertantului in situatia unui conflict de interese se comunica in cele ce urmeaza lista persoanelor cu functie decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire: 1) Stoica Ioan Cristian -manager interimar ; 2) Dr. Ana Maria Munteanu- director medical; 3) Petica Mihaela - director financiar contabil interimar 4) Dinu Cristina - sef coordonator bloc operator ; 5) Lazu Magdalena - sef serviciu ATPA CISACAP 6) Stoian Magdalena - economist in cadru biroului achizitii;
   2. ) Mod de dovedire: Se va prezenta odata cu DUAE Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 58-63 din Legea nr. 98/2016, inclusiv de catre subcontractorul si/sau tertul sustinator al ofertantului - Formular nr. 4
   1. ) Cerinta: Ofertantii participanti la procedura trebuie sa fie legal inregistrati si obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la momentul prezentarii acestuia ca urmare a solicitarii transmise de catre autoritatea contractanta in conf. cu prevederile art. 196 din Legea nr. 98/2016.
   1. ) Mod de dovedire: Se va completa Documentul unic de achizitie European (DUAE) cu privire la capacitatea de exercitare a activitatii profesionale. Avand in vedere prevederile art. 196 din Legea 98/2016, daca acest lucru este necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii, la solicitarea autoritatii contractante, se va completa si atasa de catre ofertantul clasat pe primul loc in ierarhia intermediara urmare finalizarii evaluarii, certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, care va cuprinde inclusiv activitatea autorizata corespunzatoare/relevanta obiectului procedurii se va depune in copie lizibila cu mentiunea cf. cu originalul (scanata) In cazul unei asocieri certificatul va fi prezentat de fiecare asociat in parte. Cerinta autorizarii obiectului de activitate va fi necesar a fi indeplinita de fiecare asociat raportat la partea din contract pe care o executa. Nota: Solicitarea are la baza cerintele legale expuse in art. 15-25 din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea Registrul Comertului potrivit carora nu pot fi desfasurate decat activitati autorizate, prin autorizare intelegandu-se conform art. 5, alin. 1 din normativ mentionat mai sus "[...] asumarea de catre solicitant a responsabilitatii privitoare la legalitatea desfasurarii activitatilor declarate". Dovada autorizarii reiese din mentiunea cuprinsa in certificatul ORC la pct. "Sedii si/sau activitati autorizate", respectiv identificarea la acest a codului CAEN autorizat. Ofertantului clasat pe primul loc i se va solicita, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, pentru conformitate documentul emis de ORC in copie lizibila cu mentiunea cf. cu originalul (scanata).
   2. ) Cerinta: Ofertantii straini participanti la procedura trebuie sa fie legal inregistrati si trebuie sa desfasoare activitatea economica corespunzatoare/relevanta in raport cu obiectul procedurii (sau echivalentul acesteia raportat la tara in care isi desfasoara activitatea).
   2. ) Mod de dovedire: Se va completa Documentul unic de achizitie European (DUAE) cu privire la capacitatea de exercitare a activitatii profesionale. Avand in vedere prevederile art. 196 din Legea 98/2016, daca acest lucru este necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii, la solicitarea autoritatii contractante, se vor completa si atasa de catre ofertantul clasat pe primul loc in ierarhia intermediara urmare finalizarii evaluariia, copii dupa original (scanate) si traducere certificata in limba romana de un traducator autorizat, dupa documentele care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, emise de autoritatile competente din tara in care are sediul ofertantul.
   3. ) Cerinta: Ofertantii participanti la procedura vor trebui sa faca dovada detinerii Avizului de functionare emis de Ministerul Sanatatii pe numele ofertantului pentru activitatea de comercializare si distributie dizpozitive medicale conform art. 4, alin. 1, pct. 7 din H.G. 144/2010 si conform art. 888 din Legea 95/2006 sau pentru ofertantii straini , documente echivalente emise in tara de rezidenta , in termen de valabilitate la momentul prezentarii.
   3. ) Mod de dovedire: Se va completa Documentul unic de achizitie European (DUAE) cu privire la Avizul de functionare emis de Ministerul Sanatatii pe numele ofertantului pentru activitatea de comercializare si distributie dispositive medicale conform art. 4, alin. 1, pct. 7 din HG 144/2010 si conform art. 188 din Legea 95/2006 in termenul de valabiliate la momentul prezentarii.. Având în vedere prevederile art. 196 din Legea 98/2016, daca acest lucru este necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii, la solicitarea autoritatii contractante, se vor completa si atasa de catre ofertantul clasat pe primul loc in ierarhia intermediara urmare finalizarii evaluarii avizul de functionare emis de Ministerul Sanatatii - în copie lizibila cu mentiunea cf. cu originalul (scanata). În cazul operatorilor economici straini se vor prezenta documente echivalente emise în conformitate cu legislatia aplicabila în tara de rezidenta.
III.1.2) Capacité économique et financière Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critères de sélection:
Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificatOfertantii participanti la procedura vor trebui sa faca dovada detinerii Declaratie producator privind compatibilitatea cu aparatul de dezinfectie a grefelor osoase tip "Lobator sd", in termen de valabilitate la momentul prezentarii Certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calitatiiOfertantii vor prezenta orice document prin care vor face dovada implementarii unui sistem de management al calitatii în conformitate cu SR EN ISO 9001, sau echivalent, respectiv un certificat emis de un organism de certificare sau alte documente care probeaza în mod concludent îndeplinirea cerintei: spre exemplu, proceduri/manual de calitate, activitate procedurata, etc. similare cu cele prevazute drept conditie pentru obtinerea unei certificari SR EN ISO 9001. Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
Se va completa Documentul unic de achizitie European (DUAE) cu privire la Declaratie producator privind compatibilitatea cu aparatul de dezinfectie a grefelor osoase tip "Lobator sd" in termenul de valabiliate la momentul prezentarii.. Având în vedere prevederile art. 196 din Legea 98/2016, daca acest lucru este necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii, la solicitarea autoritatii contractante, se vor completa si atasa de catre ofertantul clasat pe primul loc in ierarhia intermediara urmare finalizarii evaluarii Declaratie producator privind compatibilitatea cu aparatul de dezinfectie a grefelor osoase tip "Lobator sd"- în copie lizibila cu mentiunea cf. cu originalul (scanata). În cazul operatorilor economici straini se vor prezenta documente echivalente emise în conformitate cu legislatia aplicabila în tara de rezidenta. Se va completa Documentul unic de achizitie European (DUAE) cu privire la cerinta de calificare impusa. Având în vedere prevederile art. 196 din Legea 98/2016, daca acest lucru este necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii, autoritatea contractanta va solicita operatorului economic clasat pe primul loc in clasamentul intermediar ca urmare a finalizarii evaluarii sa faca dovada implementarii unui sistem de management al calitatii în conformitate cu SR EN ISO 9001, sau echivalent prin prezentarea unor certificate valabile emise de organism de calificare acreditate sau alte probe/dovezi care confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii, conform art. 200 din Legea 98/2016 - in copie lizibila cu mentiunea cf. cu originalul (scanate).
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 22/12/2022 Heure locale: 15:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
roumain
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit être valable jusqu'au: 22/06/2030
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 22/12/2022 Heure locale: 15:00 Lieu:
In SEAP Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:
comisia de evaluare
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.3) Informations complémentaires:
"Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea "sau echivalent". Solicitarile de clarificari referitorare la prezenta documentatie de atribuire, se vor adresa in mod exclusiv In SEAP la Sectiunea Intrebari din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate in SEAP atat Sectiunea Intrebari cat si la Sectiunea Documentatie, clarificari si decizii din cadrul anuntului de participare,autoritatea contractanta urmand sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare decat cea stabilita in conformitate cu prevederile art. 64 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. - Pentru transmiterea solicitarilor de clarificari privind documentatia de atribuire, operatorii economici se vor inregistra in SEAP (www.elicitatie.ro) ca operator economic si ca participant la procedura de atribuire. - Pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor: Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare in legatura cu oferta prin utilizarea facilitatilor tehnice disponibile in SEAP - Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP. www.elicitatie.ro
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucuresti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro Téléphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
18/11/2022 Set container dezinfectie osoasa 22/12/2022 23/11/2022 ROU National
 
 
C L A S S E    C P V
44619000 - Autres conteneurs