Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/06/2022
Date de péremption : 04/07/2022
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Bucure?ti: ...crans

2022/S 119-334523  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
22/06/2022 S119 Roumanie-Bucure?ti: ...crans 2022/S 119-334523 Avis de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: SOCIETATEA ROM¬NA DE TELEVIZIUNE NumÈro national d'identification: R 8468440 Adresse postale: Strada: Doroban?i, nr. 191 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 010565 Pays: Roumanie Point(s) de contact: ANCA IVCOVICI Courriel: anca.ivcovici@tvr.ro TÈlÈphone: +40 213199112 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.tvr.ro Adresse du profil díacheteur: www.e-licitatie.ro
I.3) Communication
Les documents du marchÈ sont disponibles gratuitement en accËs direct non restreint et complet, l'adresse: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100148438 Adresse laquelle des informations complÈmentaires peuvent Ítre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionnÈ(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes au(x) point(s) de contact susmentionnÈ(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Serviciu Public
I.5) ActivitÈ principale Autre activitÈ: Media
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Achizitia de Sisteme de afisare productie semnale video pentru Proiectul Conferinta Plenipotentiarilor UIT 2022 NumÈro de rÈfÈrence: 84684402022-ANCOM1
II.1.2) Code CPV principal 32351200 ...crans
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Achizitia de Sisteme de afisare productie semnale video pentru Proiectul Conferinta Plenipotentiarilor UIT 2022 - 4 loturi
II.1.5) Valeur totale estimÈe Valeur hors TVA: 3 263 500.00 RON
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour nombre maximal de lots: 4 Nombre maximal de lots pouvant Ítre attribuÈs un soumissionnaire: 4
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Video wall 50mp
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 32351200 ...crans
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO321 Bucure?ti Lieu principal d'exÈcution:
Sediul SRTV - Calea Dorobantilor nr. 191, sector 1 Bucuresti
II.2.4) Description des prestations:
Video wall 50mp - conform Caiet de sarcini
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous CritËre de qualitÈ - Nom: Factor de evaluare tehnic - nivel pixel pitch / PondÈration: 5 Prix - PondÈration: 95
II.2.6) Valeur estimÈe Valeur hors TVA: 1 950 000.00 RON
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DurÈe en jours: 30 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Data limita livrare produse: 23.09.2022
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Video wall 10mp
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 32351200 ...crans
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO321 Bucure?ti Lieu principal d'exÈcution:
Sediul SRTV - Calea Dorobantilor nr. 191, sector 1 Bucuresti
II.2.4) Description des prestations:
Video wall 10mp - conform Caiet de sarcini
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous CritËre de qualitÈ - Nom: Factor evaluare tehnic / PondÈration: 30 Prix - PondÈration: 70
II.2.6) Valeur estimÈe Valeur hors TVA: 450 000.00 RON
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DurÈe en jours: 30 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Data limita livrare produse: 23.09.2022
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Procesor video pentru video wall asimetric
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 32351200 ...crans
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO321 Bucure?ti Lieu principal d'exÈcution:
Sediul SRTV - Calea Dorobantilor nr. 191, sector 1 Bucuresti
II.2.4) Description des prestations:
Procesor video pentru video wall asimetric - conform Caiet de sarcini
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimÈe Valeur hors TVA: 73 500.00 RON
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DurÈe en jours: 30 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Data limita livrare produse: 23.09.2022
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Video proiector si ecran dual cu stativ si accesorii
Lot n : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 32351200 ...crans
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO321 Bucure?ti Lieu principal d'exÈcution:
Sediul SRTV - Calea Dorobantilor nr. 191, sector 1 Bucuresti
II.2.4) Description des prestations:
Video proiector si ecran dual cu stativ si accesorii - conform Caiet de sarcini
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous CritËre de qualitÈ - Nom: Factor de evaluare tehnic - luminozitate / PondÈration: 5 Prix - PondÈration: 95
II.2.6) Valeur estimÈe Valeur hors TVA: 790 000.00 RON
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DurÈe en jours: 30 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Data limita livrare produse: 23.09.2022
 
 
Section III: Renseignements díordre juridique, Èconomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activitÈ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164,165,167 din Legea 98/2016. Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.Conform Art. 63, alin. (1) din Legea 98/2016, persoanele cu functii de decizie in cadrul autoritatii contractante sunt: - Presedinte Director General, Dan Cristian Turturica - Coord. Dir. Studiouri Centrale, Cristian Vaileanu - Coord. Dep. Economic, Mihaela Woytovict - Cristian Laslo, presedinte cu drept de vot comisie de evaluare - Iulian Preorocu, membru comisie de evaluare oferte - Gabriel Szilagyi, membru comisie de evaluare oferte - Dragos Niculescu, membru comisie de evaluare oferte - Anca Ivcovici, membru comisie de evaluare oferte - Daniel Zainescu, Traian Marmureanu, Catargiu Veronica si Aura Linte, membri supleanti comisie de evaluare oferte OEn vederea verificarii informatiilor cuprinse Ón DUAE, conform art. 196 din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractanta are dreptul sa solicite iar ofertantul are obligatia de a prezenta documente justificative care probeaza Óndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, cum ar fi: - cazier judiciar pentru ofertant si pentru persoanele care sunt membri ai organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului ofertant sau are putere de reprezentare, de decizie sau de control Ón cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv; - certificate constatatoare privind lipsa datoriilor RESTANTE cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii. - documente prin care se demostreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 (daca este cazul). Pentru ofertantii straini se accepta orice document considerat edificator Ón tara de origine sau Ón tara Ón care acesta este stabilit, cum ar fi declaratii pe proprie raspundere, certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autoritatile competente din tara respectiva, Ónsotit de traducere autorizata Ón limba rom'na. Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii vor depune o declaratie privind neÓncadrarea in situatiile prevazute la Art. 59 ?i 60 din Legea 98/2016. Declaratia de neÓncadrare se va prezenta odata cu DUAE. La solicitarea autoritatii contractante, ofertantul clasat pe locul I dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, precum si fiecare dintre asociati,tertii sustinatori, subcontractantii care au completat DUAE distinct, va/vor prezenta documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE. Neindeplinirea cerintei, nedepunera DUAE pentru toti participantii la procedura odata cu oferta, atrage respingerea acesteia ca inacceptabila (cf. art.137 alin 2 lit.b) din HG 395/2016). Ofertantii trebuie sa dovedeasca forma de Ónregistrare Ón conditiile legii, Ón tara de rezidenta, din care sa rezulte ca este legal constituit, ca este Ón functiune si ca are capacitatea de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor, conform Art.193-195 din Legea 98/2016.DUAE se va completa de catre ofertanti,terti sustinatori si subcontractanti,cu informatiile aferente situatiei lor. OEn vederea verificarii informatiilor cuprinse Ón DUAE, conform art. 196 din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractanta are dreptul sa solicite iar ofertantul are obligatia de a prezenta documente justificative care probeaza Óndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, cum ar fi: - pentru operator economic rom'n: certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe l'nga Tribunalul competent teritorial. Din certificatul constatator/extrasul de registru prezentat trebuie sa rezulte: a) obiectul de activitate al ofertantului; obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent Ón CAEN din certificatul constatator emis de ONRC; b) starea ofertantului; c) persoanele care reprezinta ofertantul Ón relatia cu tertii. Informatiile cuprinse Ón acest document, trebuie sa fie reale/actuale la data prezentarii. Certificatul constatator va fi prezentat original, copie legalizata sau copie conform cu originalul. Nota: Se permite dovedirea capacitatii de exercitare a activitatii profesionale si prin prezentarea certificatului constatator emis de catre ONRC Ón forma electronica, prin intermediul serviciului online InfoCert, av'nd Óncorporata, atasata sau logic asociata semnatura electronica extinsa. - Pentru ofertantii straini se accepta orice document considerat edificator Ón tara de origine sau Ón tara Ón care acesta este stabilit, cum ar fi declaratii pe proprie raspundere, certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autoritatile competente din tara respectiva, Ónsotit de traducere autorizata Ón limba rom'na se va reformula Pentru persoanele juridice straine: se vor prezenta documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridical/ sau de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care candidatul/ofertantul este resident. Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana efectuata de catre un traducator autorizat. NOTA: In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest certificat pentru partea din contract pe care o va realiza. La solicitarea autoritatii contractante, ofertantul clasat pe locul I dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, precum si fiecare dintre asociati,tertii sustinatori, subcontractantii care au completat DUAE distinct, va/vor prezenta documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE. Neindeplinirea cerintei, nedepunera DUAE pentru toti participantii la procedura odata cu oferta, atrage respingerea acesteia ca inacceptabila (cf. art.137 alin 2 lit.b) din HG 395/2016).
III.1.2) CapacitÈ Èconomique et financiËre CritËres de sÈlection tels que mentionnÈs dans les documents de la consultation
III.1.3) CapacitÈ technique et professionnelle CritËres de sÈlection tels que mentionnÈs dans les documents de la consultation
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de rÈception des offres ou des demandes de participation Date: 04/07/2022 Heure locale: 15:00
IV.2.3) Date díenvoi estimÈe des invitations soumissionner ou participer aux candidats sÈlectionnÈs
IV.2.4) Langue(s) pouvant Ítre utilisÈe(s) dans l'offre ou la demande de participation:
roumain
IV.2.6) DÈlai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit Ítre valable jusqu'au: 04/10/2022
IV.2.7) ModalitÈs díouverture des offres Date: 04/07/2022 Heure locale: 15:00 Lieu:
In SEAP
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marchÈ renouvelable: non
VI.3) Informations complÈmentaires:
 
1.Ofertele vor fi deschise Ón SEAP. Reprezentantii ofertantilor nu pot fi prezenti la deschidere.
   2.  Autoritatea contractanta are obligatia de a solicita ofertantilor, Ón circumstante exceptionale care impun o astfel de prelungire, Ónainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei,prelungirea acesteia. OEn cazul extinderii valabilitatii ofertei, garantia de participare va fi prelungita Ón mod corespunzator. Ofertantul are obligatia de a comunica autoritatii contractante daca este sau nu de acord cu prelungirea valabilitatii ofertei. Oferta operatorului economic care refuza sa prelungeasca perioada de valabilitate a ofertei si a garantiei de participare va fi considerata inacceptabila.
   3.  Autoritatea contractanta va rapunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari: in a 10-a zi inainte de termenul limita stabilit in Anuntul de participare pentru depunerea ofertelor.
   4.  Precizari suplimentare cu privire la determinarea ofertei c'stigatoare conform pct. IV.2.1.
   1.  Clasamentul ofertelor se stabileste prin ordonarea descrescatoare a punctajelor totale, oferta c'stigatoare fiind cea de pe primul loc, respectiv cea cu cel mai mare punctaj.
   2.  OEn situatia Ón care pe primul loc sunt dou? sau mai multe oferte cu punctaje egale, oferta declarat? c'?tig?toare va fi cea cu cel mai mic pre?. OEn situatia Ón care, pe primul loc sunt dou? sau mai multe oferte cu punctaje egale ?i preturile totale ofertate Ón Lei, fara TVA, ale ofertelor clasate pe primul loc sunt egale, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor depunerea in SEAP a unei noi propuneri financiare, caz Ón care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul total cel mai scazut Ón Lei, fara TVA.
   5.  Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire Óncarcate Ón SEAP operatorii economici trebuie sa dispuna de un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic. Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea îsau echivalentî.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucuresti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro TÈlÈphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Notificare prealabila - Ón termen de 10 zile cf. art. 6 alin. (1) lit.a) din Legea nr. 101/2016. Contestatie ñ Ón termen de 10 zile cf. art. 8 alin. (1) lit.a) si alin. (2) din Legea nr. 101/2016.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Societatea Rom'n? de Televizune - Departamentul Juridic Adresse postale: Calea Dorobantilor 191, sector 1 Ville: Bucuresti Code postal: 010565 Pays: Roumanie Courriel: juridic@tvr.ro TÈlÈphone: +40 213199112 Adresse internet: www.tvr.ro
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
17/06/2022 Roumanie-Bucure?ti: ...cransType díacheteur: AutresType díavis: Avis de marchÈType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: Fournitures 04/07/2022 22/06/2022 RO National
 
 
C L A S S E    C P V
32351200 - Écrans