Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 06/05/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Bucure?ti: Électricité

2022/S 89-245580  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
06/05/2022 S89 Roumanie-Bucure?ti: Électricité 2022/S 089-245580 Avis d'attribution de marché - secteurs spéciaux Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: METROREX S.A.
Numéro national d'identification: RO 13863739 Adresse postale: Strada: Golescu Dinicu, nr. 38 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 010873 Pays: Roumanie Point(s) de contact: ?tefan Cristian Adrian Courriel: alexandru.fieraru@metrorex.ro Téléphone: +40 0213193601 Fax: +40 0213125149 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.metrorex.ro Adresse du profil d'acheteur: www.e-licitatie.ro
I.6) Activité principale Services de chemin de fer urbain, de tramway, de trolleybus ou d'autobus
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Energie electric? pentru o perioad? de 6 luni Numéro de référence: 13863739_2022_PAAPD1345974
II.1.2) Code CPV principal 09310000 Électricité
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Furnizare de energie electric? pentru o perioad? de 6 luni, conform specifica?iilor din Caietul de sarcini. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 20 Entitatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari in a 11-a zi dinainte de data limita de depunere a ofertelor.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO321 Bucure?ti Lieu principal d'exécution:
Romania, Bucuresti - franco puncte de racordare
II.2.4) Description des prestations:
Încheierea unui contract de furnizare energie electric? pentru o perioad? de 6 luni, pentru necesarul Metrorex, aferent sistemului de alimentare ce include 36 locuri de consum, eviden?iate în ANEXA 2-C.S. (81 de puncte de m?surare a energiei electrice alimentate la medie tensiune (10 kV ?i 20 kV). Cantitatea total? de energie electric? estimat? pentru 6 luni este de 96.700 MWh. Cantitatea de energie electric? livrat? profilat la medie tensiune, care face obiectul contractului de furnizare este eviden?iat? în ANEXA 1 ?i este defalcat? pe zile standard ?i intervale baz? de decontare, respectiv ANEXA 2 energia ?i puterea electric? lunar?. Cantitatea de energie electric? livrat? profilat la medie tensiune, care face obiectul contractului de furnizare este eviden?iat? în ANEXA 1 - C.S. ?i este defalcat? pe zile standard ?i intervale baz? de decontare, respectiv ANEXA 2 - C.S. energia ?i puterea electric? lunar?. Cantitatea total? de energie electric? activ? ?i reactiv? consumat? este cea rezultat? din datele de m?surare transmise furnizorului de c?tre operatorul care asigur? serviciul de distribu?ie (în format electronic), în conformitate cu reglement?rile legale în vigoare. Furnizorul de energie va încheia contractele aferente activit??ii de transport, servicii de sistem ?i distribu?ie a energiei electrice incluzând în pre?ul de livrare costurile aferente tarifelor reglementate de ANRE, pe baza deciziilor sau ordinelor emise. Pre?ul energiei electrice este format din : - pre? energie electric? activ? (lei/MWh) la medie tensiune, cu dezechilibre incluse (componenta fix?); - tarife reglementate ANRE, valabile la data încheierii contractului, inclusiv contribu?ia pentru cogenerare ?i valoarea certificatelor verzi (componenta variabil?), compus? din : a) tarif mediu pentru serviciul de transport, componentele tarifului de transport de introducerea energiei electrice în re?ea (TG) ?i de extragerea energiei electrice din re?ea (TL) ?i tariful pentru sistem (TSS) - Compania Na?ional? de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" S.A. (lei/ MWh); b) tarif specific pentru serviciul de distribu?ia energiei electrice (TD_MT), pentru Societatea E-Distribu?ie Muntenia (lei/MWh); c) contribu?ia pentru cogenerare de înalt? eficien?? (lei/MWh); d) contravaloarea Certificate verzi, specificat? explicit (lei/MWh); - acciza comercial? - Pre?ul nu include valoarea energiei reactive si nici TVA. Contravaloarea energiei electrice livrat? consumatorului de c?tre furnizor se calculeaz? lunar, pe baza cantit??ii totale de energie electric? consumat?, a pre?ului unitar de contract ?i a tarifelor reglementate pentru activit??ile de transport, serviciile de sistem, decontare pe pia?a angro de energie ?i distribu?ie. Cantitatea total? de energie electric? activ? ?i reactiv? consumat? este cea rezultat? din datele de m?surare transmise furnizorului de catre operatorul de distribu?ie (în format electronic), în conformitate cu reglement?rile legale în vigoare. La valoarea energiei electrice furnizate, se adaug?, dup? caz, valoarea energiei reactive înregistrat? în punctul de delimitare, care se va pl?ti la pre?uri reglementate de A.N.R.E. pentru distribuitorul concesionar E Distribu?ie Muntenia S.A., conform Ordinului ANRE nr 33 /2014, modificat ?i completat prin Ordinul A.N.R.E. 76/2016. Elementele componentei variabile r?mân neschimbate pân? la modificarea acestora prin reglement?ri specifice. Pe parcursul derul?rii contractului, valoarea certificatelor verzi prev?zut? în facturi va fi calculat? în confomitate cu prevederile art.8, alin. (4) din Legea 220/2008, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, dar ?i reglement?rilor Ordinului A.N.R.E. nr. 187/7 noiembrie 2018. Pre?ul contractului, calculat conform prezentului capitol se aplic? ?i pentru noile locuri de consum avizate conform art.
   3. 5.3., lit.k) din Caietul de Sarcini.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Ponderea energiei electrice ob?inut? din surse de energie regenerabile (SER-E)-%, în totalul cantit??ii de energie electric? ce va ofertat?/furnizat? / Pondération: 5 Prix - Pondération: 95
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 058-153206
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis périodique indicatif
 
 
Section V: Attribution du marché

Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucuresti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro Téléphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: METROREX S.A., Direc?ia Juridic? Adresse postale: B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, Sector 1 Ville: Bucuresti Code postal: 010873 Pays: Roumanie Courriel: contact@metrorex.ro Téléphone: +40 213193601/5389 Fax: +40 0213125149 Adresse internet: www.metrorex.ro
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
03/05/2022 Roumanie-Bucure?ti: ÉlectricitéType d'acheteur: Service d'utilité publiqueType d'avis: Avis d'attribution de marchéType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Fournitures 06/05/2022 RO National
 
 
C L A S S E    C P V
09310000 - Électricité