Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 26/01/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Bucure?ti: Essence

2022/S 18-043241  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
26/01/2022 S18 Roumanie-Bucure?ti: Essence 2022/S 018-043241 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii Numéro national d'identification: 14751237 Adresse postale: Delea Noua ,nr.2,sector 3, Bucuresti Ville: Bucuresti Code NUTS: RO România Code postal: 030925 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Catalin CALOIU, Mirela BEJGU Courriel: cristina.scurtu@ancom.ro Téléphone: +40 372845579 Fax: +40 372845402 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.ancom.org.ro Adresse du profil d'acheteur: www.e-licitatie.ro
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Acord-cadru in baza caruia se vor incheia contracte subsecvente avand ca obiect furnizarea de carburanti (benzina si motorina) cu alimentare la pompa pe baza unui sistem de carduri de credit (coduri CPV: 09132000-3 si 09134200-9). Numéro de référence: SAO/CC/01/2018
II.1.2) Code CPV principal 09132000 Essence
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
A. Acord-cadru in baza caruia se vor incheia contracte subsecvente avand ca obiect furnizarea de carburanti pentru autovehicule si grupuri electrogene (benzina si motorina) pe baza unui sistem de carduri de credit (coduri CPV: 09132000-3 si 09134200-9) in conformitate cu cerintele minime obligatorii solicitate in Sectiunea 2: Caietul de sarcini. i. Calendarul estimativ de atribuire a contractelor subsecvente: contractele subsecvente se vor incheia, astfel incat sa nu fie depasite limitele unui an bugetar (sa nu se depaseasca 31.12 a fiecarui an) si in conditiile existentei resurselor financiare alocate cu aceasta destinatie. Contractele subsecvente se estimeaza a se incheia pentru urmatoarele perioade: a) 01.05.2018* - 31.12.2018; b) 01.01.2019 - 31.12.2019; c) 01.01.2020 - 31.12.2020; d) 01.01.2021 - 31.12.2021. e) 01.01.2022 - 30.04.2022* * In situatia in care acordul-cadru se semneaza dupa 01.05.2018, incheierea primului contract subsecvent se va incheia in anul 2018 in functie de data semnarii acordului-cadru de catre ambele parti. In aceasta situatie, data de incetare a ultimului contract subsecvent si respectiv a acordului-cadru se va determina in mod corespunzator, astfel incat sa nu se depaseasca perioada maxima de derulare a acordului-cadru de 48 de luni. In masura in care, avand in vedere prevederile legislatiei privind finantele publice, nu pot fi identificate fondurile necesare a fi angajate prin incheierea contractelor subsecvente pentru perioadele mentionate mai sus, se vor incheia contracte subsecvente pentru perioade mai mici, in functie de fondurile care pot fi disponibilizate pentru aceasta destinatie. B. Estimare cantitati care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele ce urmeaza a fi atribuite pe durata acordului-cadru: minim 10.500,00 litri carburanti (din care
   1. 575,00 litri benzina si
   8. 925 litri motorina) si maxim 409.972,00 litri carburanti (din care 61.496,800 litri benzina si 348.476,00 litri motorina) in conformitate cu prevederile din Sectiunea 2: Caietul de sarcini din Documentatia de atribuire. C. Autoritatea contractanta va rapunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari: in a 10-a zi inainte de termenul limita stabilit in Anuntul de participare pentru depunerea ofertelor.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 6 061 482.52 RON
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 09134200 Carburant diesel
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO România Lieu principal d'exécution:
A.) Carduri de credit:sediul central si sediile DR ale ANCOM din min. Bucuresti, Iasi, Cluj-Napoca si Timisoara. B.) Carburant: statiile de distributie de carburant de pe teritoriul Romaniei.
II.2.4) Description des prestations:
A. Acord-cadru in baza caruia se vor incheia contracte subsecvente avand ca obiect furnizarea de carburanti pentru autovehicule si grupuri electrogene (benzina si motorina) pe baza unui sistem de carduri de credit (coduri CPV: 09132000-3 si 09134200-9) in conformitate cu cerintele minime obligatorii solicitate in Sectiunea 2: Caietul de sarcini. i. Calendarul estimativ de atribuire a contractelor subsecvente: contractele subsecvente se vor incheia, astfel incat sa nu fie depasite limitele unui an bugetar (sa nu se depaseasca 31.12 a fiecarui an) si in conditiile existentei resurselor financiare alocate cu aceasta destinatie. Contractele subsecvente se estimeaza a se incheia pentru urmatoarele perioade: a) 01.05.2018* - 31.12.2018; b) 01.01.2019 - 31.12.2019; c) 01.01.2020 - 31.12.2020; d) 01.01.2021 - 31.12.2021. e) 01.01.2022 - 30.04.2022* * In situatia in care acordul-cadru se semneaza dupa 01.05.2018, incheierea primului contract subsecvent se va incheia in anul 2018 in functie de data semnarii acordului-cadru de catre ambele parti. In aceasta situatie, data de incetare a ultimului contract subsecvent si respectiv a acordului-cadru se va determina in mod corespunzator, astfel incat sa nu se depaseasca perioada maxima de derulare a acordului-cadru de 48 de luni. In masura in care, avand in vedere prevederile legislatiei privind finantele publice, nu pot fi identificate fondurile necesare a fi angajate prin incheierea contractelor subsecvente pentru perioadele mentionate mai sus, se vor incheia contracte subsecvente pentru perioade mai mici, in functie de fondurile care pot fi disponibilizate pentru aceasta destinatie. B. Estimare cantitati care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele ce urmeaza a fi atribuite pe durata acordului-cadru: minim 10.500,00 litri carburanti (din care
   1. 575,00 litri benzina si
   8. 925 litri motorina) si maxim 409.972,00 litri carburanti (din care 61.496,800 litri benzina si 348.476,00 litri motorina) in conformitate cu prevederile din Sectiunea 2: Caietul de sarcini din Documentatia de atribuire. C. Autoritatea contractanta va rapunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari: in a 10-a zi inainte de termenul limita stabilit in Anuntul de participare pentru depunerea ofertelor.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2018/S 056-124887
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: SC-DAC-9465 Intitulé:
Contract subsecvent nr. 14
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
20/04/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: OMV PETROM MARKETING S.R.L.
Numéro national d'identification: RO 11201891 Adresse postale: STR.AV.CAPITAN ALEXANDRU SERBANESCU,NR.85 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 011062 Pays: Roumanie Courriel: Magdalena.Vlad@petrom.com Téléphone: +40 800080077 Fax: +40 212063120 Adresse internet: www.petrom.com
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 89 650.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 89 650.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: SC-DAC-4357 Intitulé:
Contract subsecvent nr. 12
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
24/02/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: OMV PETROM MARKETING S.R.L.
Numéro national d'identification: RO 11201891 Adresse postale: STR.AV.CAPITAN ALEXANDRU SERBANESCU,NR.85 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 011062 Pays: Roumanie Courriel: Magdalena.Vlad@petrom.com Téléphone: +40 800080077 Fax: +40 212063120 Adresse internet: www.petrom.com
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 89 650.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 89 650.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: SC-DAC-6877 Intitulé:
Contract subsecvent nr. 13
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
23/03/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: OMV PETROM MARKETING S.R.L.
Numéro national d'identification: RO 11201891 Adresse postale: STR.AV.CAPITAN ALEXANDRU SERBANESCU,NR.85 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 011062 Pays: Roumanie Courriel: Magdalena.Vlad@petrom.com Téléphone: +40 800080077 Fax: +40 212063120 Adresse internet: www.petrom.com
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 89 650.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 89 650.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: SC-DAA-2106 Intitulé:
Contract subsecvent nr. 3
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
23/01/2019
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: OMV PETROM MARKETING SRL Numéro national d'identification: RO11201891 Adresse postale: Str Coralilor nr. 22, Cladirea Infinity, Oval B, et. 1, sector 1 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO România Code postal: 013329 Pays: Roumanie Courriel: danut.trifu@petrom.com Téléphone: +40 800080077 Adresse internet: www.petrom.com
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 1 279 707.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 1 279 707.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: SC-DAA-42681 Intitulé:
Contract subsecvent nr. 2
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
20/12/2018
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: OMV PETROM MARKETING SRL Numéro national d'identification: RO11201891 Adresse postale: Str. Corarilor nr. 22, Cladirea Infinity, Oval B, Et. 1, Sector 1 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO România Code postal: 013329 Pays: Roumanie Courriel: danut.trifu@ancom.org.ro Téléphone: +40 800080077 Adresse internet: www.petrom.com
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 116 337.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 116 337.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: SC-21959 Intitulé:
Contract subsecvent de furnizare nr. 1
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
26/06/2018
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: OMV PETROM MARKETING SRL Numéro national d'identification: RO11201891 Adresse postale: Str. Coralilor nr. 22, cladirea Infinity, Oval B, Et. 1, sector 1 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO România Code postal: 013329 Pays: Roumanie Courriel: danut.trifu@petrom.com Téléphone: +40 800080077 Adresse internet: www.petrom.com
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 360 720.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 360 720.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: SC-DAC-11545 Intitulé:
Contract subsecvent nr. 8
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
09/04/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: OMV PETROM MARKETING S.R.L.
Numéro national d'identification: RO 11201891 Adresse postale: STR.AV.CAPITAN ALEXANDRU SERBANESCU,NR.85 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 011062 Pays: Roumanie Courriel: Magdalena.Vlad@petrom.com Téléphone: +40 800080077 Fax: +40 212063120 Adresse internet: www.petrom.com
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 100 230.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 100 230.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: SC-DAC-34837 Intitulé:
Contract subsecvent nr. 10
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
17/12/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: OMV PETROM MARKETING S.R.L.
Numéro national d'identification: RO 11201891 Adresse postale: STR.AV.CAPITAN ALEXANDRU SERBANESCU,NR.85 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 011062 Pays: Roumanie Courriel: Magdalena.Vlad@petrom.com Téléphone: +40 800080077 Fax: +40 212063120 Adresse internet: www.petrom.com
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 89 650.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 89 650.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: SC-DAC-1675 Intitulé:
Contract subsecvent nr. 11
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
25/01/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: OMV PETROM MARKETING S.R.L.
Numéro national d'identification: RO 11201891 Adresse postale: STR.AV.CAPITAN ALEXANDRU SERBANESCU,NR.85 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 011062 Pays: Roumanie Courriel: Magdalena.Vlad@petrom.com Téléphone: +40 800080077 Fax: +40 212063120 Adresse internet: www.petrom.com
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 89 650.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 89 650.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: SC-DAC-15337 Intitulé:
Contract subsecvent nr. 9
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
20/05/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: OMV PETROM MARKETING S.R.L.
Numéro national d'identification: RO 11201891 Adresse postale: STR.AV.CAPITAN ALEXANDRU SERBANESCU,NR.85 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 011062 Pays: Roumanie Courriel: Magdalena.Vlad@petrom.com Téléphone: +40 800080077 Fax: +40 212063120 Adresse internet: www.petrom.com
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 701 610.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 701 610.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: SC-DAC-9062 Intitulé:
Contract subsecvent nr. 7
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
17/03/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: OMV PETROM MARKETING S.R.L.
Numéro national d'identification: RO 11201891 Adresse postale: STR.AV.CAPITAN ALEXANDRU SERBANESCU,NR.85 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 011062 Pays: Roumanie Courriel: Magdalena.Vlad@petrom.com Téléphone: +40 800080077 Fax: +40 212063120 Adresse internet: www.petrom.com
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 100 230.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 100 230.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: SC-DAC-5412 Intitulé:
Contract subsecvent nr. 6
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
14/02/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: OMV PETROM MARKETING S.R.L.
Numéro national d'identification: RO 11201891 Adresse postale: STR.AV.CAPITAN ALEXANDRU SERBANESCU,NR.85 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 011062 Pays: Roumanie Courriel: Magdalena.Vlad@petrom.com Téléphone: +40 800080077 Fax: +40 212063120 Adresse internet: www.petrom.com
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 100 230.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 100 230.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: SC-21958 Intitulé:
Acord-cadru avand ca obiect furnizarea de carburanti (benzina si motorina)
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
26/06/2018
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 0
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: OMV PETROM MARKETING S.R.L.
Numéro national d'identification: RO 11201891 Adresse postale: STR.AV.CAPITAN ALEXANDRU SERBANESCU,NR.85 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 011062 Pays: Roumanie Courriel: Magdalena.Vlad@petrom.com Téléphone: +40 800080077 Fax: +40 212063120 Adresse internet: www.petrom.com
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 9 315 436.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 6 061 482.52 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: SC-DAC-2608 Intitulé:
Contract subsecvent nr. 5
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
23/01/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: OMV PETROM MARKETING SRL Numéro national d'identification: RO11201891 Adresse postale: Str. Coralilor nr.22, Cladirea Infinity, Oval B, et. 1, sector 1 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO România Code postal: 013329 Pays: Roumanie Courriel: danut.trifu@petrom.com Téléphone: +40 800080077 Adresse internet: www.petrom.com
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 100 230.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 100 230.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: SC-DAC-40107 Intitulé:
Contract subsecvent nr. 4
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
16/12/2019
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: OMV PETROM MARKETING SRL Numéro national d'identification: RO11201891 Adresse postale: Str Coralilor nr. 22, Cladirea Infinity, Oval B, et. 1, sector 1 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO România Code postal: 013329 Pays: Roumanie Courriel: danut.trifu@petrom.com Téléphone: +40 800080077 Adresse internet: www.petrom.com
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 100 230.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 100 230.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: SC-DAC-12305 Intitulé:
Contract subsecvent nr. 15
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
25/05/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: OMV PETROM MARKETING S.R.L.
Numéro national d'identification: RO 11201891 Adresse postale: STR.AV.CAPITAN ALEXANDRU SERBANESCU,NR.85 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 011062 Pays: Roumanie Courriel: Magdalena.Vlad@petrom.com Téléphone: +40 800080077 Fax: +40 212063120 Adresse internet: www.petrom.com
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 627 550.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 627 550.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: SC-DAC-30813 Intitulé:
Contract subsecvent nr. 16
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
17/12/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: OMV PETROM MARKETING S.R.L.
Numéro national d'identification: RO 11201891 Adresse postale: STR.AV.CAPITAN ALEXANDRU SERBANESCU,NR.85 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 011062 Pays: Roumanie Courriel: Magdalena.Vlad@petrom.com Téléphone: +40 800080077 Fax: +40 212063120 Adresse internet: www.petrom.com
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 99 100.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 99 100.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
A. Ofertele vor fi deschise in SEAP. Reprezentantii ofertantilor nu pot fi prezenti la deschidere. B. Autoritatea contractanta are obligatia de a solicita ofertantilor, in circumstante exceptionale care impun o astfel de prelungire, inainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, prelungirea acesteia. In cazul extinderii valabilitatii ofertei, garantia de participare va fi prelungita in mod corespunzator. Ofertantul are obligatia de a comunica autoritatii contractante daca este sau nu de acord cu prelungirea valabilitatii ofertei. Oferta operatorului economic care refuza sa prelungeasca perioada de valabilitate a ofertei si a garantiei de participare va fi considerata inacceptabila. C. Autoritatea contractanta va rapunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari: in a 10-a zi inainte de termenul limita stabilit in Anuntul de participare pentru depunerea ofertelor. D. Precizari suplimentare cu privire la determinarea ofertei castigatoare conform pct. IV.2.1.
   1.  Clasamentul ofertelor se stabileste prin ordonarea crescatoare a preturilor totale ofertate in Lei, fara TVA, oferta castigatoare fiind cea de pe primul loc, respectiv cea cu pretul cel mai scazut.
   2.  In situatia in carepreturile totale ofertate in Lei, fara TVA, ale ofertelor clasate pe primul loc sunt egale, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor care au oferit cel mai mic pret total depunerea in SEAP a unei noi propuneri financiare (formularul de oferta si propunerea financiara detaliata), caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul total cel mai scazut in Lei, fara TVA. E. Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP operatorii economici trebuie sa dispuna de un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Tribunalul Bucuresti Adresse postale: Bd Unirii, nr. 37, sector 3, Bucuresti Ville: Bucuresti Code postal: 030823 Pays: Roumanie Courriel: tribunalul-bucuresti@just.ro Téléphone: +40 214083600 Fax: +40 214083700 Adresse internet: www.tmb.ro
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Departamentul Achizitii/Serviciul Juridic Achizitii Adresse postale: Strada Delea Noua, Nr. 2, Sector 3 Ville: Bucuresti Code postal: 030925 Pays: Roumanie Courriel: bogdan.margineanu@ancom.org.ro Téléphone: +40 372845339 Fax: +40 372845402-599 Adresse internet: www.ancom.org.ro
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
21/01/2022 Roumanie-Bucure?ti: EssenceType d'acheteur: Ministère et toutes autres autorités nationales ou fédéralesType d'avis: Avis d'attribution de marchéType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Fournitures 26/01/2022 RO National
 
 
C L A S S E    C P V
09132000 - Essence 
09134200 - Carburant diesel