Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 26/01/2022
Date de péremption : 04/03/2022
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Bucure?ti: Imprimantes laser

2022/S 18-042857  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
26/01/2022 S18 Roumanie-Bucure?ti: Imprimantes laser 2022/S 018-042857 Avis de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: CASA NATIONALA DE PENSII PUBLICE Numéro national d'identification: 13574005 Adresse postale: Strada: Latina, nr. 8 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 020793 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Savin Mitranescu Courriel: savin.mitranescu@cnpp.ro Téléphone: +40 0213162664 Fax: +40 0213169281 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.cnpp.ro Adresse du profil d'acheteur: www.e-licitatie.ro
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100135720 Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales
I.5) Activité principale Protection sociale
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Achizi?ia de imprimante multifunctionale monocrom de tip A3 Numéro de référence: 13574005_2022_PAAPD1334574
II.1.2) Code CPV principal 30232110 Imprimantes laser
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Achizi?ia are ca scop achizi?ionarea imprimantelor multifunc?ionale necesare pentru desf??urarea activit??ii personalului suplimentar al Casei Na?ionale de Pensii Publice (CNPP), angajat în baza OUG nr.90/2021privind unele m?suri din domeniul pensiilor publice. Pentru a putea finaliza într-un termen rezonabil procesul de evaluare (culegere, verificare, analiz?) date, având în vedere c? personalul CNPP existent este insuficient numeric ?i deja blocat în procesele opera?ionale interne, nedigitalizate, este necesar? o infuzie consistent? de capital uman pe o perioada limitat?. Pentru îndeplinirea obiectivului men?ionat anterior, CNPP a estimat un necesar suplimentar de 1000 angaja?i, pe o perioad? determinat? de maximum 18 luni, astfel încât s? poat? fi parcurs? cu succes etapa evalu?rii pensiilor în vederea recalcul?rii. Suplimentarea personalului necesar aducerii la îndeplinire a procesului de evaluare ?i recalculare a dosarelor de pensii din sistemul public a fost legiferat? prin apari?ia OUG nr.90/2021. Procesul de recrutare ?i angajare a persoanelor pentru ocuparea celor
   1. 000 posturi care va desf??ura exclusiv activit??i dedicate procesului de evaluare/revizuire a dosarelor de pensii, este finalizat. Pentru desf??urarea activit??ii personalului angajat suplimentar, CNPP trebuie s? asigure tehnica de calcul necesar?. În acest sens, CNPP demareaz? procedurile pentru achizi?ia a 60 de imprimante monocrom de tip A3 care vor s? fie utilizate de c?tre personalul implicat în procesul de evaluare a dosarelor de pensii.
II.1.5) Valeur totale estimée Valeur hors TVA: 1 212 000.00 RON
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO321 Bucure?ti Lieu principal d'exécution:
Conform Anexa la Caietul de Sarcini.
II.2.4) Description des prestations:
Achizi?ia are ca scop achizi?ionarea imprimantelor multifunc?ionale necesare pentru desf??urarea activit??ii personalului suplimentar al Casei Na?ionale de Pensii Publice (CNPP), angajat în baza OUG nr.90/2021privind unele m?suri din domeniul pensiilor publice. Produsele ce urmeaza a fi furnizate sunt descrise detaliat in Caietul de Sarcini.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Critère de qualité - Nom: Componenta tehnic? / Pondération: 5 Critère de qualité - Nom: Component? tehnic? / Pondération: 5 Critère de qualité - Nom: Componenta tehnica / Pondération: 5 Critère de qualité - Nom: Componenta tehnica / Pondération: 5 Critère de qualité - Nom: Componenta tehnica / Pondération: 10 Prix - Pondération: 70
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en jours: 90 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
a) Motive de excludere: Ofertan?ii, asocia?ii, subcontractan?ii ?i ter?ii sus?in?tori nu trebuie s? se reg?seasc? în situa?iile prev?zute de dispozi?iile art. 164, art. 165, art. 167 din Legea nr. 98/2016, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare. Modalitatea prin care poate fi demonstrat? îndeplinirea cerin?ei: Ofertantul dup? înscrierea în SEAP în procedur? completeaz? "R?spuns DUAE" (inclusiv pentru asocia?i/subcontractan?i/ter?i sus?in?tori) ca prim? dovad? a neîncadr?rii în situa?iile de excludere, cu informa?iile aferente situa?iei lor. Nedepunerea "R?spuns DUAE" cu oferta (inclusiv pentru asociat/subcontractant/ter? sus?in?tor) atrage respingerea acesteia ca inacceptabil?. Documentele suport actualizate/la zi care probeaz? îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaz? a fi prezentate, la solicitarea autorit??ii contractante, doar în cazul ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire (si, daca este cazul, pentru tertii sustinatori/subcontractorii acestuia): A) Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribu?iilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat) pentru sediul social, actualizate la momentul prezent?rii; B) Cazierul judiciar al operatorului economic ?i al membrilor organului de administrare, de conducere sau supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, a?a cum rezult? din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv, valabil la data prezent?rii; C) Dup? caz, documente prin care se demonstreaz? faptul c? operatorul economic poate beneficia de derog?rile prev?zute la art. 166 alin.(2), art. 167 alin.(2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizi?iile publice, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, dup? caz; D) Alte documente edificatoare, dup? caz. Pentru ofertan?ii str?ini: se vor prezenta orice documente edificatoare, eliberate de autorit??i competente din ?ara în care ace?tia sunt reziden?i, prin care s? dovedeasc? îndeplinirea obliga?iilor restante de plat? a impozitelor c?tre bugetul de stat ?i bugetul local, în conformitate cu legisla?ia din ?ara de reziden??. Documentele depuse vor fi înso?ite de traducere autorizat? în limba român?. b) Informa?ii privind evitarea conflictului de interese: - Ofertan?ii, asocia?ii ?i ter?ii sus?in?tori nu trebuie s? se afle în situa?iile prev?zute de dispozi?iile art. 59 ?i 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizi?iile publice, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare. Modalitatea prin care poate fi demonstrat? îndeplinirea cerin?ei: Ofertan?ii, asocia?ii ?i ter?ii sus?in?tori depun declara?ia privind neîncadrarea în situa?iile poten?ial generatoare de conflict de interese, cu men?ionarea persoanelor care de?in func?ii de decizie în cadrul autorit??ii contractante. Declara?ia va fi prezentat? odat? cu "R?spuns DUAE", semnat? cu semn?tur? electronic? extins?. Casa Na?ional? de Pensii Publice precizeaz? c? persoanele ce de?in func?ii de decizie în ceea ce prive?te organizarea, derularea ?i finalizarea acestei proceduri de atribuire, în sensul art. 167 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 98/2016, coroborat cu prevederile art.21 alin.(3) lit.a) din HG nr. 395/2016 sunt urm?toarele: Daniel Baciu, Nicoleta Dina, Veronica Marinescu, Mariana Mihaela Agafi?ei, Iulica Tudor, Anghelina Alexandrina Toader, Marilena Zlate, Petru Costea, Marlena Carmen Andrei, Bogdan Constantin Opris, Savin Teodor Mitranescu, Valentin Mihai Popovici, Simona Liana Blîndu. Operatorii economici ce depun ofert? trebuie s? dovedeasc? o form? de înregistrare în condi?iile legii din ?ara de reziden??, din care s? reias? c? sunt legal constitui?i, nu se afl? în niciuna dintre situa?iile de anulare a constituirii, precum ?i faptul c? au capacitatea profesional? de a furniza produsele care fac obiectul contractului. Obiectul contractului trebuie s? aib? corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de O.N.R.C. sau de institu?iile abilitate (în cazul ofertan?ilor str?ini). Cerin?a se aplic? inclusiv pentru subcontractan?i ?i/sau ter?i sus?in?tori care completeaz? informa?iile aferente situa?iei lor la nivelul unui DUAE distinct. Modalitatea prin care poate fi demonstrat? îndeplinirea cerin?ei: Ofertantul are obliga?ia de a completa DUAE cu informa?iile necesare pentru demonstrarea capacit??ii de exercitare a activit??ii profesionale. Ofertantul clasat pe primul loc dup? aplicarea criteriului de atribuire la ofertele declarate admisibile, la solicitarea comisiei de evaluare, trebuie sa faca dovada: - Capacit??ii de exercitare a activit??ii profesionale (forma de înregistrare ?i obiectul de activitate), prin prezentarea certificatului O.N.R.C. sau pentru ofertan?ii str?ini, document echivalent emis în ?ara de reziden??, în limba în care a fost emis, însotit de traducerea autorizat? în limba român?. În cazul unei oferte depus? de c?tre o asociere, fiecare asociat (inclusiv liderul) va avea capacitatea profesional? de a realiza activit??ile care fac obiectul acordului cadru pentru partea de contract pe care o va realiza. Informa?iile din certificatul O.N.R.C. trebuie s? fie reale/actuale la data prezent?rii acestuia. Pentru îndeplinirea obliga?iei referitoare la modul de completare DUAE de c?tre operatorii economici participan?i la procedurile de atribuire, prev?zut? la art. 60 alin. (1) ?i (4), art. 69 alin. (1) ?i (3), art. 123 alin. (2) ?i (3) din H.G. nr. 395/2016, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, este înscris în registrele comerciale în statul membru de stabilire, astfel cum este descris în anexa XI la Directiva 2014/24/UE, ace?tia vor completa direct în SEAP, în sec?iunea dedicat? a procedurii de interes, DUAE-ul deja configurat de autoritatea contractant?.
III.1.2) Capacité économique et financière Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critères de sélection:
Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificatOfertan?ii trebuie s? demonstreze c? în ultimii 3 ani (calcula?i pân? la data limit? de depunere a ofertelor) au furnizat produse similare de cel pu?in
   1. 212.000 lei, f?r? a se limita num?rul de contracte/documente prin care se demonstreaz? îndeplinirea cerin?ei minime.Prin produse similare se în?elege acele produse care îndeplinesc în mod cumulativ urm?toarele condi?ii:a) sunt destinate unor utiliz?ri identice sau similare;b) fac parte din gama normal? de produse care sunt furnizate/comercializate de c?tre operatori economici cu activitate constant? în sectorul respectiv.De exemplu: Imprimante multifunc?ionale monocrom A3, imprimante laser, alte echipamente IT&C.Cu privire la modul de calcul al perioadei de 3 (trei) ani, în situa?ia în care se decaleaz? termenul de depunere al ofertelor, se va extinde corespunz?tor (cu zilele de decalare) ?i perioada aferent? experien?ei similare. Proportia de subcontractarePrecizarea p?r?ii/p?r?ilor din contract pe care inten?ioneaz? s? o/le subcontracteze. Operatorii economici ofertan?i precizeaz? în DUAE num?rul ?i data acordului-cadru/contractului de subcontractare pentru partea propus? pentru subcontractare. Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
Ofertantul are obliga?ia de a completa DUAE cu informa?iile privind contractele derulate (beneficiar, valoare, dat? ini?iere, dat? încheiere, obiect, etc.), numai de c?tre operatorii economici înregistra?i.Documentele justificative care probeaz? îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaz? a fi prezentate, la solicitarea autorit??ii contractante, doar de c?tre ofertantul clasat pe primul loc (conform art. 66/HG-395/2016 ?i art.196, alin.2/Legea 98/2016), prin prezentarea de documente justificative care s? confirme derularea corespunz?toare a contractelor respective: (documente constatatoare, recomand?ri, procese verbale de recep?ie sau orice alte documente relevante în sus?inerea cerin?ei) din care s? reias? valorile, datele ?i beneficiarii publici sau priva?i. Pentru calculul echivalen?ei se va aplica cursul mediu anual lei/ alt? valut? comunicat de BNR, pentru fiecare an în parte, din ultimii 3 ani. Pentru a demonstra c? nu se afl? în situa?iile prev?zute la art. 59 - 60, art. 164, art. 165 ?i art. 167 din Legea nr. 98/2016, subcontractan?ii vor depune la solicitarea autorit??ii contractante, urm?toarele documente:1. Certificatele constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribu?iilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) valabile la data prezent?rii acestora conf. art. 202 din Lg. 98/2016;2. Cazierul judiciar al operatorului economic ?i al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, a?a cum rezult? din certificatul constatator emis de O.N.R.C./ actul constitutiv;3.Dup? caz, documente prin care se demonstreaz? faptul c? operatorul economic poate beneficia de derog?rile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizi?iile publice, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare;4. Alte documente edificatoare, dup? caz.De asemenea, o dat? cu DUAE se va depune ?i acordul de subcontractare.În temeiul art.218 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizi?iile publice, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, subcontractorii î?i vor exprima la momentul încheierii contractului de achizi?ie public? sau la momentul introducerii acestora în contractul de achizi?ie public?, dup? caz, op?iunea de a fi pl?ti?i direct de c?tre autoritatea contractant?.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 04/03/2022 Heure locale: 15:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
roumain
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit être valable jusqu'au: 04/07/2022
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 04/03/2022 Heure locale: 15:00 Lieu:
In SEAP
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.3) Informations complémentaires:
În conformitate cu dispozi?iile art. 160 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, Casa Na?ional? de Pensii Publice stabile?te un termen limit? pentru solicit?rile de clarific?ri formulate de c?tre operatorii economici ?i pentru a r?spunde în mod clar ?i complet tuturor solicit?rilor de clarific?ri/ informa?iilor suplimentare care pot fi solicitate pe perioada de depunere a ofertelor. Num?rul de zile pân? la care se pot solicita clarific?ri: 21 zile înainte de data limit? de depunere a ofertelor. Casa Na?ional? de Pensii Publice va r?spunde în mod clar ?i complet tuturor solicit?rilor de clarific?ri, potrivit prevederilor art.161 alin.(1) din Legea nr. 98/2016, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, în a 11-a zi înainte de data limit? de depunere a ofertelor. Solicitariile de clarificari se vor transmite sub form? de întreb?ri la prezenta documenta?ie de atribuire, NU se vor accepta solicitari de clarificari sub forma de Track Changes pe documentele autoritatii contractante. Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea "sau echivalent".
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucuresti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro Téléphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
În conformitate cu prevederile Legii nr. 101/2016 din 19 mai 2016 privind remediile ?i c?ile de atac în materie de atribuire a contractelor de achizi?ie public?, a contractelor sectoriale ?i a contractelor de concesiune de lucr?ri ?i concesiune de servicii, precum ?i pentru organizarea ?i func?ionarea Consiliului Na?ional de Solu?ionare a Contesta?iilor.
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
21/01/2022 Roumanie-Bucure?ti: Imprimantes laserType d'acheteur: Ministère et toutes autres autorités nationales ou fédéralesType d'avis: Avis de marchéType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Fournitures 04/03/2022 26/01/2022 RO National
 
 
C L A S S E    C P V
30232110 - Imprimantes laser