Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/05/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Bucure?ti:Joints d'ÈtanchÈitÈ

2023/S 97-302311  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
22/05/2023 S97 Roumanie-Bucure?ti: Joints d'ÈtanchÈitÈ 2023/S 097-302311 Avis d'attribution de marchÈ ñ secteurs spÈciaux RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: EntitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.
NumÈro national d'identification: 10874881 Adresse postale: Strada: Polon?, nr. 65 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 010494 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Eugen Cretu Courriel: seapSNN@nuclearelectrica.ro TÈlÈphone: +40 212031302 Fax: +40 212031315 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.nuclearelectrica.ro/ Adresse du profil díacheteur: www.e-licitatie.ro
I.6) ActivitÈ principale ...lectricitÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Materiale mecanice NumÈro de rÈfÈrence: 10874881/2022/334.07
II.1.2) Code CPV principal 34312500 Joints d'ÈtanchÈitÈ
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Achizitia are ca obiect materiale mecanice, constituite Ón 6 loturi, necesare pentru activitatile de intretinere preventiva si corectiva ale sistemelor mecanice de la CNE Cernavod?, precum si pentru implementarea modificarilor de proiect aprobate, prin incheierea unor acorduri cadru cu o durata de 24 luni. Se vor achizi?iona urm?toarele categorii de produse, astfel: Lot 1: Materiale diverse Lot 2: Adezivi si etansanti Lot 3: Placi, garnituri si inele de etansare Lot 4: Tevi, fitinguri si accesorii teava Lot 5: Table, profile si bare Lot 6: Dispozitive si componente de asamblare Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor este de 20 zile. Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari sau informatiilor suplimentare in a 11-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor. Entitatea contractanta va raspunde doar la solicitarile de clarificari adresate de operatorii economici pana la termenul-limita stabilit.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) (Accord pour publication oui) Valeur hors TVA: 3 300 000.00 RON
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Table, profile si bare
Lot n : 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 44330000 Barres, tiges, fils et profilÈs pour la construction
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO223 Constan?a Lieu principal d'exÈcution:
Judetul Constanta
II.2.4) Description des prestations:

Lot 5: Table, profile si bare Lista generica/exemplificativa de produse (categorie de produse) este inclusa Ón Anexa 5 la Caietul de Sarcini CS CA# CR 37842, Rev.00. Conform preciz?rilor din Caietul de sarcini, in perioada de valabilitate a acordului - cadru, Ón functie de necesit??ile obiective, concrete, ale entitatii contractante, vor putea fi achizitionate ?i alte produse din aceea?i categorie, care nu sunt incluse Ón Anexa 5 la Caietul de Sarcini. Lista de Produse, cantitatile si termenele de livrare, precum si orice alte cerinte/informatii necesare privind Produsele care vor face obiectul fiecarui contract subsecvent, vor fi comunicate de c?tre Entitatea contractanta Promiten?ilor Furnizori cu ocazia initierii procesului de reluare a competitiei. Pentru produsele echivalente ofertate Ón cadrul procesului de reluare a competi?iei, operatorii economici semnatari ai acordurilor cadru vor demostra Ón ofert?, prin mijloace adecvate, c? solu?ia propus? Óndepline?te Óntr-un mod echivalent cerin?ele solicitate de entitatea contractant? sau vor include Ón propunerea tehnic? informa?ii complete care s? permit? entit??ii contractante evaluarea comparativ? cu produsul solicitat, din punct de vedere func?ional, dimensional ?i al caracteristicilor tehnice.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Tevi, fitinguri si accesorii teava
Lot n : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 44160000 Pipelines, tuyauterie, conduites, gainage, tubage et articles connexes
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO223 Constan?a Lieu principal d'exÈcution:
Judetul Constanta
II.2.4) Description des prestations:

Lot 4: Tevi, fitinguri si accesorii teava Lista generica/exemplificativa de produse (categorie de produse) este inclusa Ón Anexa 4 la Caietul de Sarcini CS CA# CR 37842, Rev.00. Conform preciz?rilor din Caietul de sarcini, in perioada de valabilitate a acordului - cadru, Ón functie de necesit??ile obiective, concrete, ale entitatii contractante, vor putea fi achizitionate ?i alte produse din aceea?i categorie, care nu sunt incluse Ón Anexa 4 la Caietul de Sarcini. Lista de Produse, cantitatile si termenele de livrare, precum si orice alte cerinte/informatii necesare privind Produsele care vor face obiectul fiecarui contract subsecvent, vor fi comunicate de c?tre Entitatea contractanta Promiten?ilor Furnizori cu ocazia initierii procesului de reluare a competitiei. Pentru produsele echivalente ofertate Ón cadrul procesului de reluare a competi?iei, operatorii economici semnatari ai acordurilor cadru vor demostra Ón ofert?, prin mijloace adecvate, c? solu?ia propus? Óndepline?te Óntr-un mod echivalent cerin?ele solicitate de entitatea contractant? sau vor include Ón propunerea tehnic? informa?ii complete care s? permit? entit??ii contractante evaluarea comparativ? cu produsul solicitat, din punct de vedere func?ional, dimensional ?i al caracteristicilor tehnice.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Placi, garnituri si inele de etansare
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 34312500 Joints d'ÈtanchÈitÈ
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO223 Constan?a Lieu principal d'exÈcution:
Judetul Constanta
II.2.4) Description des prestations:

Lot 3: Placi, garnituri si inele de etansare Lista generica/exemplificativa de produse (categorie de produse) este inclusa Ón Anexa 3 la Caietul de Sarcini CS CA# CR 37842, Rev.00. Conform preciz?rilor din Caietul de sarcini, in perioada de valabilitate a acordului - cadru, Ón functie de necesit??ile obiective, concrete, ale entitatii contractante, vor putea fi achizitionate ?i alte produse din aceea?i categorie, care nu sunt incluse Ón Anexa 3 la Caietul de Sarcini. Lista de Produse, cantitatile si termenele de livrare, precum si orice alte cerinte/informatii necesare privind Produsele care vor face obiectul fiecarui contract subsecvent, vor fi comunicate de c?tre Entitatea contractanta Promiten?ilor Furnizori cu ocazia initierii procesului de reluare a competitiei. Pentru produsele echivalente ofertate Ón cadrul procesului de reluare a competi?iei, operatorii economici semnatari ai acordurilor cadru vor demostra Ón ofert?, prin mijloace adecvate, c? solu?ia propus? Óndepline?te Óntr-un mod echivalent cerin?ele solicitate de entitatea contractant? sau vor include Ón propunerea tehnic? informa?ii complete care s? permit? entit??ii contractante evaluarea comparativ? cu produsul solicitat, din punct de vedere func?ional, dimensional ?i al caracteristicilor tehnice.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Materiale diverse
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 19500000 Produits en caoutchouc et en plastique
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO223 Constan?a Lieu principal d'exÈcution:
Judetul Constanta
II.2.4) Description des prestations:

Lot 1: Materiale diverse Lista generica/exemplificativa de produse (categorie de produse) este inclusa Ón Anexa 1 la Caietul de Sarcini CS CA# CR 37842, Rev.00. Conform preciz?rilor din Caietul de sarcini, in perioada de valabilitate a acordului - cadru, Ón functie de necesit??ile obiective, concrete, ale entitatii contractante, vor putea fi achizitionate ?i alte produse din aceea?i categorie, care nu sunt incluse Ón Anexa 1 la Caietul de Sarcini. Lista de Produse, cantitatile si termenele de livrare, precum si orice alte cerinte/informatii necesare privind Produsele care vor face obiectul fiecarui contract subsecvent, vor fi comunicate de c?tre Entitatea contractanta Promiten?ilor Furnizori cu ocazia initierii procesului de reluare a competitiei. Pentru produsele echivalente ofertate Ón cadrul procesului de reluare a competi?iei, operatorii economici semnatari ai acordurilor cadru vor demostra Ón ofert?, prin mijloace adecvate, c? solu?ia propus? Óndepline?te Óntr-un mod echivalent cerin?ele solicitate de entitatea contractant? sau vor include Ón propunerea tehnic? informa?ii complete care s? permit? entit??ii contractante evaluarea comparativ? cu produsul solicitat, din punct de vedere func?ional, dimensional ?i al caracteristicilor tehnice.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Adezivi si etansanti
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 24911200 AdhÈsifs
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO223 Constan?a Lieu principal d'exÈcution:
Judetul Constanta
II.2.4) Description des prestations:

Lot 2: Adezivi si etansanti Lista generica/exemplificativa de produse (categorie de produse) este inclusa Ón Anexa 2 la Caietul de Sarcini CS CA# CR 37842, Rev.00. Conform preciz?rilor din Caietul de sarcini, in perioada de valabilitate a acordului - cadru, Ón functie de necesit??ile obiective, concrete, ale entitatii contractante, vor putea fi achizitionate ?i alte produse din aceea?i categorie, care nu sunt incluse Ón Anexa 2 la Caietul de Sarcini. Lista de Produse, cantitatile si termenele de livrare, precum si orice alte cerinte/informatii necesare privind Produsele care vor face obiectul fiecarui contract subsecvent, vor fi comunicate de c?tre Entitatea contractanta Promiten?ilor Furnizori cu ocazia initierii procesului de reluare a competitiei. Pentru produsele echivalente ofertate Ón cadrul procesului de reluare a competi?iei, operatorii economici semnatari ai acordurilor cadru vor demostra Ón ofert?, prin mijloace adecvate, c? solu?ia propus? Óndepline?te Óntr-un mod echivalent cerin?ele solicitate de entitatea contractant? sau vor include Ón propunerea tehnic? informa?ii complete care s? permit? entit??ii contractante evaluarea comparativ? cu produsul solicitat, din punct de vedere func?ional, dimensional ?i al caracteristicilor tehnice.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Dispozitive si componente de asamblare
Lot n : 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 44530000 Attaches
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO223 Constan?a Lieu principal d'exÈcution:
Judetul Constanta
II.2.4) Description des prestations:

Lot 6: Dispozitive si componente de asamblare Lista generica/exemplificativa de produse (categorie de produse) este inclusa Ón Anexa 6 la Caietul de Sarcini CS CA# CR 37842, Rev.00. Conform preciz?rilor din Caietul de sarcini, in perioada de valabilitate a acordului - cadru, Ón functie de necesit??ile obiective, concrete, ale entitatii contractante, vor putea fi achizitionate ?i alte produse din aceea?i categorie, care nu sunt incluse Ón Anexa 6 la Caietul de Sarcini. Lista de Produse, cantitatile si termenele de livrare, precum si orice alte cerinte/informatii necesare privind Produsele care vor face obiectul fiecarui contract subsecvent, vor fi comunicate de c?tre Entitatea contractanta Promiten?ilor Furnizori cu ocazia initierii procesului de reluare a competitiei. Pentru produsele echivalente ofertate Ón cadrul procesului de reluare a competi?iei, operatorii economici semnatari ai acordurilor cadru vor demostra Ón ofert?, prin mijloace adecvate, c? solu?ia propus? Óndepline?te Óntr-un mod echivalent cerin?ele solicitate de entitatea contractant? sau vor include Ón propunerea tehnic? informa?ii complete care s? permit? entit??ii contractante evaluarea comparativ? cu produsul solicitat, din punct de vedere func?ional, dimensional ?i al caracteristicilor tehnice.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2022/S 186-527800
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis pÈriodique indicatif
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : AC 14 ; 15 ; 17 ; 18 ; 19
Lot n : 5 IntitulÈ:
Table, profile si bare
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
08/02/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 10 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 10 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 10
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ACS SERVICE MEDEEA SRL NumÈro national d'identification: 25256170 Adresse postale: Strada Medeea, Nr. 1c Ville: Constanta Code NUTS: RO223 Constan?a Code postal: 900154 Pays: Roumanie Courriel: alexandra.stancu@acsauto.ro TÈlÈphone: +40 724222795
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Romalexis NumÈro national d'identification: 7822246 Adresse postale: Strada 8 Martie, Nr. 68A Ville: Constanta Code NUTS: RO223 Constan?a Code postal: 900278 Pays: Roumanie Courriel: office@romalexis.ro TÈlÈphone: +40 724684084 Fax: +40 341808828 Adresse internet: www.romalexis.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 1 800 000.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 1 800 000.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payÈ pour les achats d'opportunitÈ
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : AC 16
Lot n : 3 IntitulÈ:
Placi, garnituri si inele de etansare
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
08/02/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 3 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 3 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 3
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ACS SERVICE MEDEEA SRL NumÈro national d'identification: 25256170 Adresse postale: Strada Medeea, Nr. 1c Ville: Constanta Code NUTS: RO223 Constan?a Code postal: 900154 Pays: Roumanie Courriel: alexandra.stancu@acsauto.ro TÈlÈphone: +40 724222795
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: S.C. ETANSARI GRAFEX S.R.L.
NumÈro national d'identification: 8925614 Adresse postale: Strada: Dumbravei, nr. 1, Sector: -, Judet: Prahova, Localitate: Ploiesti, Cod postal: 100197 Ville: Ploiesti Code NUTS: RO316 Prahova Code postal: 100197 Pays: Roumanie Courriel: office@grafex.ro TÈlÈphone: +40 244513123 Fax: +40 244511702 Adresse internet: www.grafex.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Romalexis NumÈro national d'identification: 7822246 Adresse postale: Strada 8 Martie, Nr. 68A Ville: Constanta Code NUTS: RO223 Constan?a Code postal: 900278 Pays: Roumanie Courriel: office@romalexis.ro TÈlÈphone: +40 724684084 Fax: +40 341808828 Adresse internet: www.romalexis.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 1 500 000.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 1 500 000.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payÈ pour les achats d'opportunitÈ
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 689
Lot n : 2 IntitulÈ:
Adezivi si etansanti
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
16/05/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Romalexis NumÈro national d'identification: 7822246 Adresse postale: Strada 8 Martie, Nr. 68A Ville: Constanta Code NUTS: RO223 Constan?a Code postal: 900278 Pays: Roumanie Courriel: office@romalexis.ro TÈlÈphone: +40 724684084 Fax: +40 341808828
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 4 050.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 2 630.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payÈ pour les achats d'opportunitÈ
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea îsau echivalentî. 1) In cazul in care se constata ca doua sau mai multe oferte sunt clasate pe acelasi loc, entitatea contractanta va incheia acordul-cadru cu toti operatorii economici care depun oferte admisibile. 2) In cazul depunerii unei oferte comune, fiecare operator economic membru al asocierii va completa un DUAE si va depune in oferta, alaturi de DUAE, Acordul de asociere (Formularul III.1.8) din care sa rezulte partea de contract executata de fiecare operator economic asociat. 3) Daca un operator economic considera ca anumite clauze contractuale ii sunt defavorabile, acesta va solicita entitatii contractante, pana la termenul-limita stabilit prevazut la sectiunile I.3) si II.1.4) din prezenta Fisa de date, clarificari/modificari ale acestora, astfel incat, daca entitatea contractanta decide completarea/reformularea/modificarea clauzelor in discutie, aceasta informatie sa poata fi publicata in SEAP si adusa la cunostinta tuturor operatorilor economici interesati pana la termenul pana la care entitatea contractanta va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari/informatiilor suplimentare, prevazut la sectiunea II.1.4) din Fisa de date. Se vor avea in vedere dispozitiile art. 143 alin. (3), lit. b) din HG nr. 394/2016, potrivit carora o oferta este considerata neconforma in cazul in care contine propuneri de modificare a clauzelor contractuale pe care le-a stabilit entitatea contractanta in cadrul documentatiei de atribuire, care sunt in mod evident dezavantajoase pentru aceasta din urma, iar ofertantul, desi a fost informat cu privire la respectiva situatie, nu accepta renuntarea la clauzele respective. 4) Entitatea contractanta isi rezerva dreptul de a verifica oricand pe parcursul derularii procedurii exactitatea informatiilor si dovezilor furnizate de ofertanti. 5) Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea Ñsau echivalentî. 6) (a) Eventualele solicitari de clarificari referitoare la prezenta documentatie de atribuire, se vor transmite in mod exclusiv in SEAP la Sectiunea ÑIntrebariî din cadrul anuntului de participare. Pentru transmiterea solicitarilor de clarificari in legatura cu Documentatia de atribuire, operatorii economici trebuie sa se inregistreze in SEAP si sa se inscrie ca participanti la procedura de atribuire. (b) Solicitarile de clarificari care vor fi transmise in SEAP in legatura cu documentatia de atribuire, vor fi formulate obligatoriu in limba romana. Toate solicitarile de clarificari, care au fost transmise SEAP numai in limba engleza, vor fi formulate si in limba romana si retransmise in SEAP. Entitatea contractanta va raspunde numai solicitarilor de clarificari formulate/reformulate in limba romana. 7) Conform OUG nr. 25/2021 privind modificarea si completarea unor acte normative in domeniul achizitiilor publice, care modifica si prevederile Legii nr. 99/2016, au dreptul de a participa la procedurile de atribuire, in oricare dintre calitatile de ofertant/candidat/tert sustinator/subcontractant, numai persoanele fizice sau juridice, de drept public ori de drept privat, sau grup ori asociere de astfel de persoane, inclusiv orice asociere temporara formata intre doua ori mai multe dintre aceste entitati, care ofera in mod licit pe piata executarea de lucrari, furnizarea de produse ori prestarea de servicii, si care este/sunt stabilita/stabilite in: (i) un stat membru al Uniunii Europene; (ii) un stat membru al Spatiului Economic European (SEE); (iii) tari terte care au ratificat Acordul privind Achizitiile Publice al Organizatiei Mondiale a Comertului (AAP), in masura in care contractul sectorial atribuit intra sub incidenta anexelor 3, 4 si 5, 6 si 7 la Apendicele I al Uniunii Europene la acordul respectiv; (iv) tari terte care se afla in proces de aderare la Uniunea Europeana; (v) tari terte care nu intra sub incidenta pct. (iii), dar care sunt semnatare ale altor acorduri internationale prin care Uniunea Europeana este obligata sa acorde accesul liber la piata in domeniul achizitiilor publice. Lista tarilor din care operatorii economici rezidenti pot participa la procedurile de achizitii, aprobata prin Ordinul ANAP nr. 549 din 22 aprilie 2021 se regaseste la adresa: http://anap.gov.ro/web/ordinul-549-2021-300-549-pentru-aprobarea-listei-tarilor-care-se-incadreaza-in-categoriile-prevazute-la-art-3-alin-1-lit-jj-pct-iii-v-din-legea-nr-98-2016-privind-achizitiile-publice-art/. Conform prevederilor art. II.
   3.  (2) din OUG nr. 25/2021, entitatea contractanta exclude din procedura de atribuire orice persoana fizica sau juridica, avand calitatea de ofertant individual/ofertant asociat/candidat/tert sustinator/subcontractant, care este stabilita intr-o tara ce nu se regaseste in Lista mai sus indicata. 8) Dupa incheierea acordului cadru, toate contractele subsecvente se vor Óncheia prin reluarea competi?iei in SEAP Óntre Promiten?ii Furnizori, Ón condi?iile prev?zute la art. 116 din HG nr. 394/2016 si prin transmiterea prin email, concomitent, c?tre to?i Promiten?ii Furnizori, a unor Invita?ii de reofertare, care vor con?ine cel pu?in informa?ii cu privire la: ? Lista de produse, cantitatile si termenul(ele) de livrare si orice alte cerinte/informatii necesare privind produsele care vor face obiectul contractului subsecvent ce urmeaz? s? fie atribuit; ? Elementele care fac obiectul relu?rii competi?iei, respectiv, ìpretul totalî, precum ?i criteriul de atribuire care urmeaz? s? fie aplicat pentru stabilirea operatorului economic c?ruia Ói va fi atribuit contractul subsecvent, respectiv ìpre?ul cel mai sc?zutî. In propunerile financiare transmise cu ocazia procesului de reofertare se va preciza si adaosul comercial aplicat de Promitentul Furnizor, adaos care nu poate depasi valoarea ofertata initial, in cadrul procedurii de atribuire a acordului - cadru; ? Modul Ón care se depune/transmite noua ofert?, documentele solicitate ?i data-limit? p'n? la care Promiten?ii Furnizori au dreptul de a depune/transmite ofertele. Oferta transmisa cu ocazia reluarii competitiei va contine: pretul unitar pentru fiecare reper solicitat, cu adaosul comercial inclus; pretul total ofertat (cu adaos inclus); valoarea adaosului comercial (in procente) care a fost aplicata intregii oferte (si care obligatoriu trebuie sa fie mai mica sau cel mult egala cu valoarea adaosului comercial ofertata initial). Pretul unitar ofertat pentru prima data in cadrul procesului de reofertare pentru fiecare produs in parte, nu va putea fi modificat / ajustat ulterior, in cadrul procesului repetitiv de reluare a competitiei, decat in sensul diminuarii acestuia. Dup? primirea ofertelor de la operatorii economici semnatari ai acordului cadru, entitatea contractanta va stabili oferta castigatoare prin aplicarea criteriului de atribuire ìPre?ul cel mai sc?zutî prin compararea preturilor totale ofertate de operatorii economici semnatari ai acordului cadru. Pretul total ofertat pentru un contract subsecvent se va calcula folosind cantitatile de produse solicitate pentru contractul subsecvent in cauza si preturile unitare ofertate cu ocazia reluarii competitiei. In situa?ia Ón care doua sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu preturi totale egale, Entitatea contractant? va solicita ofertan?ilor o nou? propunere financiar?, iar contractul va fi atribuit ofertantului a c?rui nou? propunere financiar? are pre?ul cel mai sc?zut. In situatia in care nu exista cel putin doua oferte admisibile in cadrul oricarui proces de reluare a competitiei, respectivul proces va fi anulat, iar contractul subsecvent nu va fi atribuit, urmand ca procesul de reofertare sa fie reluat pana cand se vor depune doua oferte admisibile. http://anap.gov.ro/web/ordinul-549-2021-300-549-pentru-aprobarea-listei-tarilor-care-se-incadreaza-in-categoriile-prevazute-la-art-3-alin-1-lit-jj-pct-iii-v-din-legea-nr-98-2016-privind-achizitiile-publice-art/
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucuresti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro TÈlÈphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: SN Nuclearelectrica S.A./ Directia Procurare Adresa: str. Polona nr. 65 Adresse postale: Strada: Polon?, nr. 65, Sector 1 Ville: Bucuresti Code postal: 010494 Pays: Roumanie Courriel: office@nuclearelectrica.ro TÈlÈphone: +40 212038294 Fax: +40 212031315 Adresse internet: www.nuclearelectrica.ro
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
17/05/2023 Materiale mecanice 22/05/2023 ROU National
 
 
C L A S S E    C P V
19500000 - Produits en caoutchouc et en plastique 
24911200 - Adhésifs 
34312500 - Joints d'étanchéité 
44160000 - Pipelines, tuyauterie, conduites, gainage, tubage et articles connexes 
44330000 - Barres, tiges, fils et profilés pour la construction 
44530000 - Attaches