Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/05/2023
Date de péremption : 21/06/2023
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Bucure?ti:Location d'autobus et d'autocars avec chauffeur

2023/S 97-302238  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
22/05/2023 S97 Roumanie-Bucure?ti: Location d'autobus et d'autocars avec chauffeur 2023/S 097-302238 Avis de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI NumÈro national d'identification: 4183199 Adresse postale: Strada: Independen?ei, nr. 313 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 060042 Pays: Roumanie Point(s) de contact: POLITEHNICA DIN BUCURESTI UNIVERSITATEA Courriel: achizitii@upb.ro TÈlÈphone: +40 214029205 Fax: +40 214029372 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.upb.ro Adresse du profil díacheteur: www.e-licitatie.ro
I.3) Communication
Les documents du marchÈ sont disponibles gratuitement en accËs direct non restreint et complet, l'adresse: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100166149 Adresse laquelle des informations complÈmentaires peuvent Ítre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionnÈ(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes au(x) point(s) de contact susmentionnÈ(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur MinistËre ou toute autre autoritÈ nationale ou fÈdÈrale, y compris leurs subdivisions rÈgionales ou locales
I.5) ActivitÈ principale ...ducation
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
SERVICII DE TRANSPORT AUTO NumÈro de rÈfÈrence: 4183199_2023_PAAP_490
II.1.2) Code CPV principal 60172000 Location d'autobus et d'autocars avec chauffeur
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Servicii de transport auto - in cantitatile si cu specificatiile tehnice detaliate in caietul de sarcini. Cantitatile minime si maxime ale acordului cadru: Cant. Min 1 Cant. Max. 684 Cantitatile minime si maxime ale contractului subsecvent: Cant. Min 1 Cant. Max 15 Valoarea celui mai mare contract subsecvent este in valoare de 91.035,00 lei fara TVA. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 20 Autoritatea contractanta va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari in a 12 a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor
II.1.5) Valeur totale estimÈe Valeur hors TVA: 4 151 196.00 RON
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO321 Bucure?ti Lieu principal d'exÈcution:
UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI - SPLAIUL INDEPENDENTEI, NR. 313, SECTOR 6
II.2.4) Description des prestations:
Servicii de transport auto - conform caiet de sarcini UPB urmareste incheierea unui acord cadru pe o perioada de 2 ani cu toti operatorii economici a caror oferta este declarata admisibila, atribuind ulterior, prin reluarea competitiei, contracte subsecvente de servicii de transport auto intern si international de pasageri pentru destinatiile stabilite de autoritatea contractanta in invitatia de participare la reluarea competitiei. MODALITATE DE LUCRU: Autoritatea contractanta va transmite pe adresa de email dedicata o invitatie la reofertare, invitatie care va cuprinde: destinatia, numar de persoane, datele de plecare/intoarcere. Dupa primirea ofertelor se va intocmi un proces verbal si se va comunica oferta declarata castigatoare tuturor ofertantilor care au transmis oferta
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimÈe
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DurÈe en mois: 24 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section III: Renseignements díordre juridique, Èconomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activitÈ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
1)Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre toti ofertantii ale caror oferte vor fi declarate admisibile. Numarul operatorilor economici cu care se va incheia acordul - cadru va fi de cel putin 3 operatori (numarul maxim fiind nelimitat) atribuind ulterior, prin reluarea competitiei intre operatorii economici semnatari ai acordului-cadru, contracte subsecvente de servicii de transport auto pentru destinatiile / durata / conditiile deplasarii stabilite de catre autoritatea contractanta in etapa de reluare a competitiei. Aceste documente pot fi: certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat, etc.), valabile la momentul prezentarii. Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente : angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere, dupa caz. Nedepunerea acestora odata cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE, atat ale ofertantului/candidatului, cat si ale subcontractantului/tertului sustinator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire. 2)Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv, valabile la momentul prezentarii. Se va completa DUAE, urmand ca documentele justificative care demonstreaza cele asumate prin DUAE sa fie prezentate de ofertan?ii clasati pe primele 20 locuri, la solicitarea autoritatii contractante. 3) Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art.166 alin (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice. 4) Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 59 din Legea nr 98/2016 privind achizitiile publice (evitarea conflictului de interese)-Informatii privind personalul autoritatii contractante care sunt implicate Ón desfasurarea procedurii de atribuire: Rector: Mihnea COSTOIU, Director General: Mihai COROCAESCU, Director Economic: Dorina ADAMESCU, Director Achizitii Publice: Costel BOERSAN, Responsabil achizitii: Cosmin TONCIU, Consilier Juridic: Daniela STANCULEANU, Aniella VIERIU - membru comisia de evaluare, Alexandra COMANDARU - membru comisia de evaluare, Alina SANDU- membru comisia de evaluare, Rodica Manolache ñ CFPP. Se va completa DUAE, urmand ca documentele justificative care demonstreaza cele asumate prin DUAE sa fie prezentate doar de catre toti ofertantii ale caror oferte vor fi declarate admisibile. Numarul operatorilor economici cu care se va incheia acordul - cadru va fi de cel putin 3 operatori (numarul maxim fiind nelimitat), la solicitarea autoritatii contractante.
   1.  Persoane juridice/fizice rom'ne: Certificat Constatator eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului din care sa reiasa ca operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal cosntituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile ce fac obiectul contractului. OEn cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest document. Se va completa DUAE, urmand ca documentele justificative care demonstreaza cele asumate prin DUAE sa fie prezentate doar de c?tre to?i ofertan?ii ale c?ror oferte vor fi declarate admisibile. Num?rul operatorilor economici cu care se va Óncheia acordul - cadru va fi de cel pu?in 3 operatori (num?rul maxim fiind nelimitat), la solicitarea autoritatii contractante la solicitarea autoritatii contractante.
   2.  Pentru persoane juridice/fizice str?ine: - Documente care dovedesc o forma de Ónregistrare/atestare ori aparten?a din punct de vedere profesional, Ón conformitate cu prevederile legale din ?ara Ón care ofertantul este rezident (documentele vor fi prezentate traduse si autorizate Ón limba roman?). Se va completa DUAE, urmand ca documentele justificative care demonstreaza cele asumate prin DUAE sa fie prezentate doar de catre toti ofertantii ale caror oferte vor fi declarate admisibile. Numarul operatorilor economici cu care se va incheia acordul - cadru va fi de cel putin 3 operatori (numarul maxim fiind nelimitat), la solicitarea autoritatii contractante. OEn cazul depunerii unei oferte Ón asociere, fiecare asociat are obliga?ia de a demonstra Óndeplinirea cerin?ei. Documentele emise Óntr-o alt? limb? dec't rom'n? trebuie s? fie Ónso?ite de traducerea autorizat? Ón limba rom'n?. OEnainte de transmiterea comunic?rii privind rezultatul procedurii, autoritatea contractanta are dreptul s? solicite ofertantilor clasati pe primele trei locuri s? prezinte pentru conformitate documentul Ón original/copie legalizat? ñ dac? se solicit?.
III.1.2) CapacitÈ Èconomique et financiËre CritËres de sÈlection tels que mentionnÈs dans les documents de la consultation
III.1.3) CapacitÈ technique et professionnelle CritËres de sÈlection tels que mentionnÈs dans les documents de la consultation
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
Le marchÈ implique la mise en place d'un accord-cadre Accord-cadre avec plusieurs opÈrateurs Nombre maximal envisagÈ de participants l'accord-cadre: 999
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de rÈception des offres ou des demandes de participation Date: 21/06/2023 Heure locale: 15:00
IV.2.3) Date díenvoi estimÈe des invitations soumissionner ou participer aux candidats sÈlectionnÈs
IV.2.4) Langue(s) pouvant Ítre utilisÈe(s) dans l'offre ou la demande de participation:
roumain
IV.2.6) DÈlai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit Ítre valable jusqu'au: 21/10/2023
IV.2.7) ModalitÈs díouverture des offres Date: 21/06/2023 Heure locale: 15:00 Lieu:
In SEAP
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marchÈ renouvelable: non
VI.3) Informations complÈmentaires:
1)Acordul cadru se va incheia cu 3 operatori economici, departajarea ofertelor realizandu-se dupa criteriul ìpretul cel mai scazutî. 2) In cazul in care exista oferte clasate pe primul loc care prezinta un pret egal, se va solicita reofertare printr-o clarificare inaintata ofertantilor, iar ofertantii vor depune o noua oferta, in urma solicitarii de clarificari formulate de catre autoritatea contractanta. 3) In vederea reluarii competitiei si a atribuirii contractelor subsecvente, autoritatea contractanta va solicita pe email o solicitare privind reluarea competitiei constand in reofertarea atribuirii contractului subsecvent. 4) Criteriul de atribuire care se va aplica pentru atribuirea contractelor subsecvente ca urmare a reluarii competitiei este ìpretul cel mai scazutî. Elementul/factorul face face obiectul reluarii competitiei este pretul. Celelalte elemente de natura tehnica, raman neschimbate in conformitate cu caietul de sarcini. Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea îsau echivalentî.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucuresti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
17/05/2023 SERVICII DE TRANSPORT AUTO 21/06/2023 22/05/2023 ROU National
 
 
C L A S S E    C P V
60172000 - Location d'autobus et d'autocars avec chauffeur