Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 13/10/2021
Date de péremption : 12/11/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Bucure?ti: Location de vÈhicules industriels avec chauffeur

2021/S 199-519221  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 13/10/2021 S199 Roumanie-Bucure?ti: Location de vÈhicules industriels avec chauffeur 2021/S 199-519221 Avis de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: SALUBRIZARE SECTOR 5 S.A.
NumÈro national d'identification: 42049930 Adresse postale: Strada: Fabrica de Chibrituri, nr. 9-11 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 050182 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Monica Ghita Courriel: achizitii@salubrizare5.ro TÈlÈphone: +40 726185113 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.salubrizare5.ro Adresse du profil díacheteur: www.e-licitatie.ro
I.3) Communication
Les documents du marchÈ sont disponibles gratuitement en accËs direct non restreint et complet, l'adresse: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100129005 Adresse laquelle des informations complÈmentaires peuvent Ítre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionnÈ(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes au(x) point(s) de contact susmentionnÈ(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) ActivitÈ principale Autre activitÈ: Tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Servicii de Inchiriere Utilaje fara sofer NumÈro de rÈfÈrence: 14
II.1.2) Code CPV principal 60182000 Location de vÈhicules industriels avec chauffeur
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Servicii de Inchiriere Utilaje fara sofer Lot 1: Plug pentru deszapezire cu sistem prindere frontala inclus si raspanditor material antiderapant - 8 buc conform specificatii caiest de sarcini Lot 2: Autoutilitara dotata cu bena - 10 buc conform specificatii caiest de sarcini
II.1.5) Valeur totale estimÈe Valeur hors TVA: 13 250 376.00 RON
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots Nombre maximal de lots pouvant Ítre attribuÈs un soumissionnaire: 2
Le pouvoir adjudicateur se rÈserve le droit d'attribuer des marchÈs combinant les lots ou groupes de lots suivants:
In conformitate cu prevederile art. 141 din Legea nr. 98/2016, ofertele pot fi depuse pentru unul, pentru mai multe sau pentru toate loturile.
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Autoutilitara dotata cu bena
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 60182000 Location de vÈhicules industriels avec chauffeur
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO321 Bucure?ti Lieu principal d'exÈcution:
Sos Viilor nr. 52-54, Sector 5, Bucuresti
II.2.4) Description des prestations:
Autoutilitara dotata cu bena - 10 buc conform specificatii tehnice caiet de sarcini
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous CritËre de qualitÈ - Nom: Factorul de evaluare ìKilometrajî / PondÈration: 40 Prix - PondÈration: 60
II.2.6) Valeur estimÈe Valeur hors TVA: 7 361 320.00 RON
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DurÈe en jours: 1460 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Plug pentru deszapezire cu sistem prindere frontala inclus si raspanditor material antiderapant
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 60182000 Location de vÈhicules industriels avec chauffeur
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO321 Bucure?ti Lieu principal d'exÈcution:
Sos. Viilor nr. 52-54, Sector 5, Bucuresti
II.2.4) Description des prestations:
Plug pentru deszapezire cu sistem prindere frontala inclus si raspanditor material antiderapant - 8 buc conform specificatii caiet de sarcini
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous CritËre de qualitÈ - Nom: factorul de evaluare ìKilometrajî / PondÈration: 40 Prix - PondÈration: 60
II.2.6) Valeur estimÈe Valeur hors TVA: 5 889 056.00 RON
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DurÈe en jours: 1460 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section III: Renseignements díordre juridique, Èconomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activitÈ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art.60, 164, 165, 167 din Legea 98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi: - certificate fiscale privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii; - cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control Ón cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN autorizat conform Legii 359/2004. - dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice; - alte documente edificatoare, dupa caz. Autoritatea contractanta va verifica (in)existenta unei situatii de excludere prevazuta la art. 164, art. 165 si art. 167 din Legea nr. 98/2016, in legatura cu subcontractantii propusi. In cazul in care este identificata o situatie de excludere, cu aplicarea in mod corespunzator a dispozitiilor art. 174 din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractanta va solicita ofertantului o singura data sa inlocuiasca un subcontractant in legatura cu care a rezultat, in urma verificarii, ca se afla in aceasta situatie. Operatorii economici nerezidenti (straini) au dreptul de a prezenta orice documente edificatoare, eliberate de autoritatile din tara in care acestia sunt rezidenti prin care sa dovedeasca indeplinirea obligatiilor scadente de plata a impozitelor catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu legislatia din tara de rezidenta. Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana. OEn cazul Ón care ofertantul/candidatul inten?ioneaz s subcontracteze o parte/p?r?i din contract, DUAE include ?i informa?ii privind partea din contract care urmeaz a fi eventual subcontractat ?i va avea anexat acordul de subcontractare. Subcontractan?ii pe a c?ror capacit??i se bazeaz ofertantul/candidatul trebuie s completeze, la r'ndul lor, DUAE separat, incluz'nd toate informa?iile men?ionate la alin. (1) lit. a), precum ?i cele de la alin. (1) lit. b) ?i c) care prezint relevan? din perspectiva capacit??ilor subcontractan?ilor pe care se bazeaz ofertantul/candidatul Ón cadrul procedurii de atribuire respective. OEn cazul subcontractan?ilor pe a c?ror capacit??i ofertantul/candidatul nu se bazeaz?, DUAE va con?ine numai informa?iile men?ionate la alin. (1) lit. a), conform art. 193 alin 3) din legea 98/2016. Persoanele din cadrul Autoritatii Contractante cu functie de decizie referitoare la organizarea, derularea si finalizarea prezentei proceduri de atribuire, conform prevederilor art. 58-63, din Legea nr. 98/2016: - Membrii cu functii de decizie: Presedinte CA: Ceti Claudiu-Octavian, Director General: Fecioru Andrei, Director Economic: Serban Carmen-Marilena, Director Tehnic: Tiu Alexandru, Director Salubrizare:Petre Irinel-Marius, Sef Serviciu Achizitii si Urmarire Contracte: Ghita Monica. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile ce fac obiectul contractului. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor de mai sus: - certificat constatator emis de ONRC din care sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economic sau, in cazul ofertantilor straini, documentele echivalente emise in tara de rezidenta. Se va completa DUAE. Persoanele juridice straine vor prezenta orice documente relevante care sa dovedeasca forma de inregistrare si, dupa caz, de atestate ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu cerintele legale din tara in care este stabilit operatorul economic. Documentele vor fi prezentate sub forma unei traduceri autorizare prezentare in copie semnata pentru conformitatea cu originalul. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asuamate prin formularul DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante doar de cel clasat pe locul
   1. 
III.1.2) CapacitÈ Èconomique et financiËre Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
Loturile: 1,2Specificati cifra de afaceri medie anualaOfertantii, eventual subcontractanti /asociatii/ terti sustinatori sa dovedeasca conform prevederilor art. 175 alin. 2 din Legea 98/2016 sa aiba o cifra de afaceri minim anuala in valoare de:Lot 1: Plug pentru deszapezire cu sistem prindere frontala inclus si raspanditor material antiderapant =
   1. 472.264 lei fara TVALot 2: Autoutilitara dotata cu bena =
   1. 840.330 lei fara TVA Niveau(x) spÈcifique(s) minimal/minimaux exigÈ(s):
Ofertantii, eventual subcontractanti/asociatii / terti sustinatori vor completa la nivelul DUAE, informatiile aferente situatiei lor, cifra de afaceri minim anuala in valoare de:Lot 1: Plug pentru deszapezire cu sistem prindere frontala inclus si raspanditor material antiderapant =
   1. 472.264 lei fara TVALot 2: Autoutilitara dotata cu bena =
   1. 840.330 lei fara TVADocumentele justificative urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc (inclusiv pentru subcontractanti/asociatii / terti sustinatori) la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi: contabile (ex. situatii financiare/declaratii extrase bancare/rapoarte de audit/alte documente edificatoare) care sa releve faptul ca Ón ultimul an ofertantul a Ónregistrat cifra de afaceri declarata in DUAE.
III.1.3) CapacitÈ technique et professionnelle Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
Loturile: 1,2Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificatSe solicita operatorului economic cu experienta similiara privind contractul de servicii in ultimii 3 ani in valoarea cumulata minim (fara TVA) de: Lot 1: Plug pentru deszapezire cu sistem prindere frontala inclus si raspanditor material antiderapant =
   1. 472.264 lei fara TVALot 2: Autoutilitara dotata cu bena =
   1. 840.330 lei fara TVA Niveau(x) spÈcifique(s) minimal/minimaux exigÈ(s):
Ofertantii, eventual subcontractanti/asociatii / terti sustinatori vor completa la nivelul DUAE, informatiile aferente situatiei lor. Se va completa cerinta corespunzatoare in DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire.Pentru contractul prezentat ca experienta similara ofertantii trebuie sa prezinte prin completarea DUAE cel putin urmatoarele:Numarul si data contractului;- Denumirea si/sau obiectul contractului;- Valoarea contractului (Ón lei fara TVA);- Denumirea si adresa completa a Beneficiarului;- Data si numarul documentului de receptie (coroborat cu termenul limita de livrare stipulat Ón contract); Documentul de receptie poate fi Ónlocuit, dupa caz, de: ï document constatator;ïrecomandare din partea beneficiarului; ï alte procese verbale sau documente care pot face dovada Óndeplinirii clauzelor contractuale asumate prin contractul prezentat ca experienta similara.- Ponderea si/sau activitatile pentru care a fost responsabil;- Valoarea serviciilor similare prestate in cadrul contractului
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
Le marchÈ implique la mise en place d'un accord-cadre Accord-cadre avec un seul opÈrateur
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de rÈception des offres ou des demandes de participation Date: 12/11/2021 Heure locale: 15:00
IV.2.3) Date díenvoi estimÈe des invitations soumissionner ou participer aux candidats sÈlectionnÈs
IV.2.4) Langue(s) pouvant Ítre utilisÈe(s) dans l'offre ou la demande de participation:
roumain
IV.2.6) DÈlai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit Ítre valable jusqu'au: 12/02/2022
IV.2.7) ModalitÈs díouverture des offres Date: 12/11/2021 Heure locale: 15:00 Lieu:
In SEAP
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marchÈ renouvelable: non
VI.3) Informations complÈmentaires:
Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea îsau echivalentî.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucuresti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro TÈlÈphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
In termen de 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al entitatii contractante considerat nelegal, conform art. 8 din Legea 101/2016.
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
08/10/2021
 
 
C L A S S E    C P V
60182000 - Location de véhicules industriels avec chauffeur