Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 26/01/2022
Date de péremption : 21/02/2022
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Bucure?ti: Logiciels de bases de données

2022/S 18-042929  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
26/01/2022 S18 Roumanie-Bucure?ti: Logiciels de bases de données 2022/S 018-042929 Avis de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII Numéro national d'identification: 16973795 Adresse postale: Strada: Plevnei, nr. 141 B Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 060011 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Ana Brâncu? Courriel: marcel.dita@csm1909.ro Téléphone: +40 0213116953 Fax: +40 0213116953 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.csm1909.ro Adresse du profil d'acheteur: www.e-licitatie.ro
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100135754 Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: CONFORM LEGII NR. 303/200
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
FURNIZARE de pachete software necesare dezvolt?rii modulului STATIS ,aferente proiectului "Eliminarea factorilor pentru infla?ia de cauze, identificarea elementelor normative ?i a tendin?elor de aglomerare - EFICIEN??", cod SIPOCA 752/ cod My SMIS 129914 Numéro de référence: 16973795202106
II.1.2) Code CPV principal 48611000 Logiciels de bases de données
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
FURNIZARE de pachete software necesare dezvolt?rii modulului STATIS, aferente proiectului "Eliminarea factorilor pentru infla?ia de cauze, identificarea elementelor normative ?i a tendin?elor de aglomerare - EFICIEN??", cod SIPOCA 752/ cod My SMIS 129914.
II.1.5) Valeur totale estimée Valeur hors TVA: 15 000.00 RON
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO321 Bucure?ti Lieu principal d'exécution:
Sediul autorit??ii contractante -conform sectiunii
   3. 4.1. din caietul de sarcini
II.2.4) Description des prestations:
CONFORM SPECIFICATIILOR DIN CAIETUL DE SARCINI
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 8 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
"Eliminarea factorilor pentru infla?ia de cauze, identificarea elementelor normative ?i a tendin?elor de aglomerare - EFICIEN??", cod SIPOCA 752/ cod My SMIS 129914
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Cerin?a nr. 1: Ofertan?ii, ter?ii sus?in?tori ?i subcontractan?ii nu trebuie s? se reg?seasc? în situa?iile prev?zute la art.164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 cu modificarile ?i complet?rile ulteriore. Modalitatea de îndeplinire: Se va completa DUAE în conformitate cu art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016. Documentele justificative care probeaz? îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, la nivelul pentru care depune ofert?, urmeaz? a fi prezentate, la solicitarea autorit??ii contractante doar ofertantului clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evalu?rii ofertelor sunt: - câte o declara?ie pe proprie r?spundere din partea ofertantului/ter?/subcontractant c? nu se afl? în situa?iile prev?zute la art.164.165,167 din Legea nr.98/2016; - certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribu?iilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) VALABILE la momentul prezent?rii, doar pentru sediul principal, pentru sediile secundare/punctele de lucru, ofertantii vor depune o declara?ie pe propria r?spundere privind îndeplinirea obliga?iilor de plat? a impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul general consolidat datorate; - cazierul judiciar al operatorului economic ?i al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, a?a cum rezult? din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv; - dup? caz, documente prin care se demonstreaz? faptul c? operatorul economic poate beneficia de derog?rile prev?zute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizi?iile publice; - alte documente edificatoare, dup? caz. În cazul în care în ?ara de origine sau ?ara în care este stabilit ofertantul/ter?ul sus?in?tor/subcontractantul nu se emit documente de natura celor prev?zute mai sus sau respectivele documente nu vizeaz? toate situa?iile prev?zute la art.164, 165 ?i 167, autoritatea contractant? are obliga?ia de a accepta o declara?ie pe proprie r?spundere sau, dac? în ?ara respectiv? nu exist? prevederi legale referitoare la declara?ia pe propria r?spundere, o declara?ie autentic? dat? în fa?a unui notar, a unei autorit??i administrative sau judiciare sau a unei asocia?ii profesionale care are competen?e în acest sens. Aceste documente se vor prezenta la solicitarea autorit??ii contractante doar de c?tre ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul întocmit la finalizarea evalu?rii ofertelor. Cerin?a nr. 2 Declara?ie pe propria r?spundere privind neîncadrarea în situa?iile poten?ial generatoare de conflict de interese, a?a cum sunt acestea definite la art. 60 din Legea nr. 98/2016. Aceast? declara?ie se va depune odat? cu DUAE. Din partea autorit??ii contractante, persoanele cu func?ii de decizie din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii sunt: Mihai-Bogdan MATEESCU Judec?tor, Pre?edinte CSM; Nicolae Andrei SOLOMON Procuror, Vicepre?edinte CSM; Eduard Cristian CIOBOTARU Judec?tor, Secretar General, CSM; Diana CALI?OIU Consilier Direc?ia Afaceri Europene, Rela?ii Interna?ionale ?i Proiecte, CSM, Asistent manager de proiect; Alina Gabriela SANDU Consilier Direc?ia Afaceri Europene, Rela?ii Interna?ionale ?i Proiecte, CSM, Responsabil monitorizare ?i evaluare; Maria PETRE Consilier Direc?ia Afaceri Europene, Rela?ii Interna?ionale ?i Proiecte, CSM, Responsabil raportare; C?t?lin ?ORLEI Consilier, Cabinetul Pre?edintelui CSM Responsabil grup ?int?; Ana- Maria- Magdalena BRÂNCU? Consilier BAPP, CSM, Responsabil achizi?ii publice; Gabriela IONI?? Consilier, Expert achizi?ii publice; Bogdan ZALANA Consilier Direc?ia economic? ?i administrativ, CSM, Manager financiar; Andreea CHIRICU?? Consilier Direc?ia economic? ?i administrativ, CSM, Expert financiar 1; Clementina Manuela ?TEF?NESCU ?ef Serviciu Salarizare ?i Buget, Direc?ia economic? ?i administrativ, CSM, Expert financiar 2; Loredana IORDACHE Consilier Direc?ia economic? ?i administrativ, Expert financiar 3; Bogdana MARU?CA Judec?tor Direc?ia Legisla?ie, Documentare ?i Contencios, CSM, Responsabil coordonare tehnic? componente; Violanda Gabriela MAJERI Procuror, Direc?ia Legisla?ie, Documentare ?i Contencios, CSM, Responsabil juridic; Alexandru C?LUIAN Expert it/Responsabil IT; Zoica Iosif-Florea Consilier superior Direc?ia economic? ?i administrativ - Biroul contabilitate, CSM; Roxana Daniela MODORAN Consilier DEA, CSM; C?t?lina CONSTANTIN Consilier Direc?ia economic? ?i administrativ, CSM; Diana EPURE Judec?tor Director DAERIP; M?d?lina DUMITRESCU Director, Direc?ia economic? ?i administrativ; Cosmin Sterea-Grossu Expert principal, ?ef serviciu, Serviciul Informatic? ?i Statistic? Judiciar?; Silviu U?? Consilier Biroul Informatic?, CSM Expert IT; Florica - Livia SCRIECIU ?ef Biroul Achizi?ii Publice ?i Protocol, CSM. Cerin?a nr. 1- Forma de înregistrare Operatorii economici care depun ofert? trebuie s? dovedeasc? o form? de înregistrare în condi?iile legii din ?ara rezident?, din care s? reias? c? operatorul economic este legal constituit, c? nu se afl? în niciuna din situa?iile de anulare a constituirii, precum ?i faptul c? are capacitatea profesional? de a realiza activit??ile ce fac obiectul contractului de achizi?ie public?. Cerin?a se aplic? inclusiv pentru subcontractan?i ?i/sau ter?i sus?in?tori care completeaz? informa?iile aferente situa?iei lor la nivelul unui DUAE distinct. Modalitatea de îndeplinire: Se va completa DUAE de c?tre operatorii economici participan?i la procedura de atribuire a contractului de achizi?ie public? cu informa?iile solicitate de c?tre autoritatea contractant? - informa?ii referitoare la îndeplinirea cerin?elor privind capacitatea de exercitare a activit??ii profesionale. Documentul justificativ care probeaz? îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificatul constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertan?ilor persoane juridice/fizice str?ine, documentele echivalente emise în ?ara de reziden??, traduse în limba român?, urmeaz? s? fie prezentate, la solicitarea Autorit??ii contractante, doar de c?tre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evalu?rii ofertelor. In situa?ia în care vor fi executate p?r?i din contract de c?tre subcontractan?i, dovada înregistr?rii ?i coresponden?a activit??ilor principale/secundare din cadrul acestuia cu obiectul achizi?iei se va prezenta obligatoriu ?i de c?tre subcontractan?i, pentru partea din contract pe care o vor realiza.
III.1.2) Capacité économique et financière Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critères de sélection:
Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificatCerin?a nr.1 Subcontractarea/sus?inerea ter?uluiOfertantul are obliga?ia de a cuprinde în oferta sa denumirea subcontractan?ilor ?i datele de contact ale acestora, partea/ p?r?ile din contract care urmeaz? a fi îndeplinite de c?tre subcontractanti,procentul la care se ridic? partea/ p?r?ile respective, precum ?i acordul subcontractantilor cu privire la aceste aspecte. Autoritatea contractant? va verifica existen?a unei situa?ii de excludere prev?zute la art.164,165 ?i 167 în leg?tur? cu subcontractantii propu?i.În cazul în care este identificat? o situa?ie de excludere,cu aplicarea în mod corespunz?tor a dispozi?iilor art. 171 din Legea nr. 98/ 2016,AC va solicita ofertantului,o singur? dat?,s? înlocuiasc? un subcontractant în leg?tur? cu care a rezultat,în urma verific?rii,c? se afla în aceast? situa?ie.Noii subcontractanti au obliga?ia de a prezenta o declara?ie pe propria r?spundere prin care î?i asum? respectarea prevederilor caietului de sarcini ?i a propunerii tehnice depuse de c?tre contractant la ofert?, aferent? activit??ii supuse subcontract?rii.Op.Ec.are dreptul,s? invoce sus?inerea unui/unor ter?/ter?i în ceea ce prive?te îndeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnic? ?i profesional?,indiferent de natura rela?iilor juridice existente între operatorul economic ?i ter?ul/ter?ii respectiv/respectivi,prezentând un angajament în acest sens din partea ter?ului/ter?ilor.Odat? cu angajamentul de sus?inere,ofertantul are obliga?ia s? prezinte documente transmise acestuia de c?tre ter?ul/ter?ii sus?in?tor/sus?in?tori,din care s? rezulte modul efectiv prin care ter?ul/ter?ii sus?in?tor/sus?in?tori va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de sus?inere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament.Cerin?a nr. 2:AsociereaÎn cazul în care mai mul?i operatori economici particip? în comun la procedura de atribuire,îndeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnic? ?i prof.se demonstreaz? prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului,iar AC solicit? ca ace?tia s? r?spund? în mod solidar pentru executarea contractului de achizi?ie public?.Informa?ii privind asocia?ii:În cazul Asocierii, se vor completa Informa?ii privind asocierea" si va fi avizat de fiecare membru al asocierii. Se vor depune ?i urm?toarele documente: a) Acord de asociere semnat ?i ?tampilat de c?tre to?i asocia?ii, în care s? se men?ioneze c? to?i asocia?ii î?i asum? r?spunderea colectiv? ?i solidara pentru îndeplinirea contractului, iar liderul asocia?iei este împuternicit s? ac?ioneze în numele tuturor asocia?ilor. În?elegerea trebuie s? stipuleze, de asemenea ca to?i asocia?ii sunt obliga?i s? reamâna în asociere pe întreaga durat? a contractului.b) O declara?ie semnat? ?i ?tampilat? de to?i asocia?ii, prin care se obliga ca în cazul în care oferta este declarat? câ?tig?toare, vor legaliza asocierea, iar contractul de asociere legalizat va fi prezentat Autorit??ii Contractante înainte de data semn?rii contractului.c) Fiecare asociat va completa declara?ia DUAE.Cerin?a nr.3 - Dovedirea experien?ei similareOperatorii economici vor face dovada c? în ultimii trei ani calcula?i pan? la data limit? de depunere a ofertelor au livrat produse similare.Prin produs similar se în?elege produse comparabile cu cele care fac obiectul contractului.Prin livrari de produse similare în raport cu cele care fac obiectul contractului se consider? orice tip de licen??.În acest sens, vor prezenta o list? cu livr?ri de produse în ultimii 3 ani din care s? rezulte c? au fost livrate produse în valoare cumulat? de minim 15.000,00 lei,f?r? TVA la nivelul a minim 1 contract sau maxim 2 contracte. Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
Cerin?a nr.1.Se va completa DUAE de c?tre fiecare subcontractant/ter? sus?in?tor în parte.Acordul de subcontractare/angajamentul ferm de sus?inere se va depune odat? cu DUAE.Odat? cu angajamentul de sus?inere,ata?at DUAE,ofertantul are obliga?ia s? prezinte documente transmise acestuia de c?tre ter?ul/ter?ii sus?in?tor/sus?in?tori,din care s? rezulte modul efectiv prin care ter?ul/ter?ii sus?in?tor/sus?in?tori va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de sus?inere,documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament.Cerin?a nr.2.Se va completea DUAE de c?tre fiecare asociat în parte iar documentele justificative care probeaz? îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaz? a fi prezentate la solicitarea AC doar de ofertantul clasat pe primul lor în clasamentul întocmit la finalizarea evalu?rii ofertelor.Acordul de asociere se va depune odat? cu DUAE.Cerin?a nr.3.Se va completa DUAE de c?tre operatorii ec.participan?i la procedura de atribuire cu info.ce descriu nivelul lor de experien??,prin raportare la contractele furnizate în trecut.Documentele justificative care rezult? din îndeplinirea celor declarate în DUAE sunt certificate/documente cuprinzând date ?i beneficiari publici sau priva?i cum ar fi num?rul ?i data contractului invocat drept experien?? similar?, tipul contractului, valoarea f?r? TVA, beneficiarul, facturi, procese -verbale de recep?ie, recomand?ri,etc.Asociatul/asocia?ii nominaliza?i vor prezenta distinct DUAE în care se vor cuprinde informa?iile solicitate ce descriu nivelul lor de experien?? similar? cum ar fi: num?rul ?i data contractului invocat drept experien?? similar?, tipul contractului, valoarea f?r? TVA, beneficiarul, facturi, procese -verbale de recep?ie, recomand?ri,etc.Documentele justificative vor fi prezentate la solicitarea autorit??ii contractante doar de c?tre ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul întocmit la finalizarea evalu?rii ofertelor.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 21/02/2022 Heure locale: 15:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
roumain
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit être valable jusqu'au: 21/06/2022
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 21/02/2022 Heure locale: 15:00 Lieu:
In SEAP
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.3) Informations complémentaires:
Pân? la data ?i ora limit? de depunere a ofertelor, operatorul economic va depune în SICAP:
   1.  Oferta (propunerea tehnic? ?i propunerea financiar?);
   2.  DUAE;
   3.  Declara?ie pe proprie r?spundere privind neîncadrarea în situa?iile poten?ial generatoare de conflict de interese, a?a cum sunt acestea definite la art. 60 din Legea nr. 98/2016;
   4.  Acordul de asociere semnat de toti membrii asocierii;
   5.  Împuternicire din partea fiec?rui membru al Asocierii pentru aceea?i persoana, autorizând persoana desemnat? s? semneze Oferta ?i s? angajeze Ofertantul în procedura de atribuire;
   6.  Acordul de subcontractare/Acordurile de subcontractare pentru Subcontractan?ii cunoscu?i la momentul depunerii Ofertei;
   7.  ANGAJAMENT privind sus?inerea tehnica si profesional? a ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici ?i anexele acestuia constând în documentele transmise operatorului economic Ofertant de c?tre ter?ul/ter?ii sus?in?tor/sus?in?tori din care rezult? modul efectiv în care ace?tia din urm? asigur? îndeplinirea angajamentului de sus?inere;
   8.  Scrisoarea de Ofert?;
   9.  Solicit?rile de clarific?ri; 10. Graficul de livrare; 11. Proiectul de contract însu?it - Clauzele contractuale obligatorii vor trebui s? aib? men?iunea "Am citit ?i suntem de acord f?r? rezerve cu termenii ?i condi?iile contractuale prev?zute în Documenta?ia de Atribuire ?i consim?im ca, în cazul în care oferta noastr? este stabilit? ca fiind câ?tig?toare s? semn?m contractul de achizi?ie publica în conformitate cu prevederile din Documenta?ia de atribuire ?i cu necesit??ile autorit??ii contractante". Eventualele propuneri cu privire la clauzele obligatorii ale contractului se vor formula în scris, sub form? de clarific?ri, pân? la termenul limit? stabilit pentru depunerea ofertelor, în SICAP la sec?iunea Solicitari de Clarificare/Intrebari/Comunicari În cazul în care Ofertantul este un Operator Economic Individual ?i reprezentantul care semneaz? Oferta este altul decât persoana desemnat? în DUAE ca împuternicit? s? reprezinte Operatorul Economic pentru scopul acestei proceduri, Ofertantul va prezenta o Împuternicire scris?, care va include informa?ii detaliate privind reprezentarea, în original. În cazul unei Asocieri, Împuternicirea scris? din partea fiec?rui membru al Asocierii, inclusiv a Liderului pentru aceea?i persoan?/acelea?i persoane prin care aceasta este autorizat?/acestea sunt autorizate în calitate de semnatar/semnatari al/ai Ofertei s? implice Ofertantul (în calitate de Asociere) în procedura de atribuire. Toate documentele de la punctele 1-11 se vor depune numai prin mijloace electronice, în SICAP. Toate documentele de la pct.1-11 se semneaz? cu semn?tur? electronic? extins?, bazat? pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat, reprezentând documente originale. Operatorul economic trebuie s? ia toate m?surile astfel încât oferta s? fie transmis? în S.I.C.A.P., numai în format electronic si numai pân? la data limit? de depunere a ofertelor, a?a cum este aceasta eviden?iat? în cadrul anun?ului de participare. Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv for?a major?, cad în sarcina operatorului economic. Ofertele depuse dup? expirarea termenului limit? pentru depunere, vor fi respinse. Nu se accept? oferte si/sau documente nesemnate cu semn?tur? electronic? extins? valid? a semnatarului ofertei, bazat? pe un certificat calificat nesuspendat sau nerevocat la momentul semn?rii ofertei, în conformitate cu prevederile legale referitoare la semn?tur? electronic?. Operatorii economici vor avea în vedere împrejurarea c? lipsa cript?rii pre?ului ofertat în SICAP conduce la imposibilitatea acces?rii eventualelor documente deja înc?rcate la sec?iunile aferente. Dup? expirarea termenului limit? stabilit pentru depunerea ofertelor, operatorul economic nu are dreptul de a-si retrage sau de a-si modifica oferta în alte condi?ii decât cele expres reglementate de legisla?ie în acest ... detalii pe www.e-licitatie.ro www.e-licitatie.ro
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucuresti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro Téléphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Conform prevederilor Legii 101/2016, orice persoan? care consider? c? a fost v?t?mat? de o eroare sau de o neregul? printr-un act al Autorit??ii Contractante, care încalc? legile privind achizi?iile publice, poate depune o plângere în termen de 10 zile începând cu ziua urm?toare lu?rii la cuno?tin?? despre actul AC considerat nelegal: i.fie pe cale administrativ-jurisdic?ional? la Consiliul Na?ional de Solu?ionare a Contesta?iilor; ii.fie pe cale judiciar? la instan?a de judecat?
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Consiliul Superior al Magistraturii, Direc?ia legisla?ie, documentare ?i contencios Adresse postale: Calea Plevnei, nr.141 B Ville: Bucuresti Pays: Roumanie Courriel: violanda.vartolomei@csm1909.ro Téléphone: +40 0213116932 Adresse internet: www.csm1909.ro
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
21/01/2022 Roumanie-Bucure?ti: Logiciels de bases de donnéesType d'acheteur: AutresType d'avis: Avis de marchéType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Fournitures 21/02/2022 26/01/2022 RO National
 
 
C L A S S E    C P V
48611000 - Logiciels de bases de données