Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 23/11/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Bucure?ti:Logiciels de microÈdition

2022/S 226-649325  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
23/11/2022 S226 Roumanie-Bucure?ti: Logiciels de microÈdition 2022/S 226-649325 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: UM 02499 BUCURESTI NumÈro national d'identification: 5129783 Adresse postale: Strada: Taberei, nr. 7-9 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 061352 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Cristian Agapi Courriel: cagapi@mapn.ro TÈlÈphone: +40 0213195770 Fax: +40 0213195770 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.cybercommand.ro Adresse du profil díacheteur: www.e-licitatie.ro
I.4) Type de pouvoir adjudicateur MinistËre ou toute autre autoritÈ nationale ou fÈdÈrale, y compris leurs subdivisions rÈgionales ou locales
I.5) ActivitÈ principale DÈfense
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Acord-cadru de furnizare Licen?? Microsoft Office Professional Plus 2021 sau echivalent NumÈro de rÈfÈrence: 5129783_2022_PAAPD1358094
II.1.2) Code CPV principal 48315000 Logiciels de microÈdition
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
OEncheierea unui acord-cadru de furnizare, cu un singur operator economic, Ón vederea achizi?ion?rii ,,Licen?? Microsoft Office Professional Plus 2021 sau echivalentî. Structurile desemnate Ón anexa nr. 2 la Caietul de sarcini (Unitatea Militar? 02499 Bucure?ti, Unitatea Militar? 02482 Bucure?ti, Unitatea Militar? 02412 Bucure?ti, Unitatea Militar? 02474 Bra?ov, Unitatea Militar? 02558 Timi?oara, Unitatea Militar? 02275 B?l??te?ti, Unitatea Militar? 02460 Sibiu, Unitatea Militar? 02417 Foc?ani, Unitatea Militar? 02122 Bucure?ti, Unitatea Militar? 02534 Ia?i ?i Unitatea Militar? 02484 Bucure?ti) au dreptul de a Óncheia contracte subsecvente Ón baza acordului-cadru ce urmeaz? a fi atribuit Ón urma derul?rii prezentei proceduri de achizi?ie public?, Ón limita cantit??ilor stabilite pentru fiecare structur? Ón parte, conform datelor prezentate Ón anexa nr. 3 la Caietul de sarcini. Structurile desemnate mai sus vor atribui contractele de achizi?ie public? subsecvente acordului ñ cadru Óncheiat cu operatorul economic semnatar, respect'nd elementele/condi?iile prev?zute Ón acordul-cadru. Termen limit? de solicitare clarific?ri la documenta?ie atribuire: 17 zile anterior datei limit? de depunere oferte. Autoritatea contractant? va r?spunde Ón mod clar ?i complet tuturor solicit?rilor de clarific?ri Ón a 11-a zi Ónainte de data limit? de depunere a ofertelor.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 20 702 365.45 RON
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO321 Bucure?ti Lieu principal d'exÈcution:
Livrarea produselor se realizeaz? electronic, Ón conturile de client Microsoft ale beneficiarilor.
II.2.4) Description des prestations:
OEncheierea unui acord-cadru de furnizare, cu un singur operator economic, Ón vederea achizi?ion?rii ,,Licen?? Microsoft Office Professional Plus 2021 sau echivalentî. Cantitatea minim? estimat? a acordului-cadru 103 licen?e Cantitatea maxim? estimat? a acordului-cadru
   8. 791 licen?e. Cantit??ile estimate ale celui mai mare contract subsecvent ce urmeaz? a fi Óncheiat: cantitatea minim? 1 licen??; cantitatea maxim? 250 licen?e. Valoarea estimat? a celui mai mare contract subsecvent care se estimeaz? c? va fi Óncheiat: 625.000,00 lei f?r? TVA.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2022/S 127-360976
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : BA-1149 IntitulÈ:
Acord-cadru de furnizare Licen?? Microsoft Office Professional Plus 2021 sau echivalent
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
21/10/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 3 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 3
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS NumÈro national d'identification: RO 427320 Adresse postale: Strada Calea Victoriei, Nr. 35, Sector: 1 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Pays: Roumanie Courriel: bid.b2b@orange.com TÈlÈphone: +40 762835514 Adresse internet: www.hellofix.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 21 977 500.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 20 702 365.45 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : BA-1322 IntitulÈ:
Contract subsecvent de furnizare nr. 1 pentru Licen?? Microsoft Office Professional Plus 2021 sau echivalent
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
04/11/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 3 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 3
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS NumÈro national d'identification: RO 427320 Adresse postale: Strada Calea Victoriei, Nr. 35, Sector: 1 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Pays: Roumanie Courriel: bid.b2b@orange.com TÈlÈphone: +40 762835514 Adresse internet: www.hellofix.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 1 107 500.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 1 043 242.85 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
 1)Documentul unic de Achizitii European (DUAE) se va transmite Ón format electronic prin accesarea adresei: http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub, Ón vederea complet?rii de c?tre operatorii economici interesa?i. 2) Documentul unic de Achizitii European se va depune obligatoriu odat? cu oferta sub sanc?iunea respingerii acesteia din urm? ca inacceptabil? conform art. 137 alin. (2) lit. b) din HG 395/2016, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare. 3) OEn situa?ia Ón care se constat? c? ofertele clasate pe primul loc au pre?uri egale, autoritatea contractant? va recurge la solicitarea transmiterii, de c?tre operatorii economici afla?i Ón aceast? situa?ie, de documente care con?in noi pre?uri (reofertare de pre?). Ulterior, Ón cazul Ón care vor continua s? subziste situa?ii de natura celei anterior men?ionate se va reaplica sistemul explicitat anterior, p'n? la momentul Ón care se va realiza o departajare a ofertelor pe pozi?ii distincte Ón clasament. 4) Solicit?rile de clarific?ri ale poten?ialilor ofertan?i se vor adresa exclusiv Ón SEAP cu 17 zile Ónainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertei. 5) Autoritatea contractant? va r?spunde Ón mod clar ?i complet tuturor solicit?rilor de clarific?ri Ón a 11-a zi Ónainte de data limit? de depunere a ofertelor. 6) Solicit?rile de clarific?ri privind ofertele depuse, se transmit Ón SEAP la sec?iunea aferent? din cadrul procedurii de atribuire. Ofertan?ii vor transmite r?spunsurile la clarific?ri ?i eventualele documente solicitate pe parcursul evalu?rii ofertelor prin intermediul SEAP, integral Ón sec?iunea corespunz?toare respectivei solicit?ri, sub forma unuia sau mai multor documente fi?iere distincte semnate cu semn?tur? electronica. 7) Cerin?ele tehnice definite la nivelul anun?ului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit produc?tor, la m?rci, brevete, tipuri, la o origine sau la o produc?ie/metoda specific? de fabrica?ie/prestare/execu?ie, vor fi Ón?elese ca fiind Ónso?ite de men?iunea îsau echivalentî. http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucuresti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro TÈlÈphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
18/11/2022 Acord-cadru de furnizare Licen?? Microsoft Office Professional Plus 2021 sau echivalent 23/11/2022 ROU National
 
 
C L A S S E    C P V
48315000 - Logiciels de microédition