Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 26/01/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Bucure?ti: Logiciels de TI

2022/S 18-043208  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
26/01/2022 S18 Roumanie-Bucure?ti: Logiciels de TI 2022/S 018-043208 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii Numéro national d'identification: 14751237 Adresse postale: Strada: Delea Nou?, nr. 2 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 030925 Pays: Roumanie Point(s) de contact: C?t?lin CALOIU, Adrian LEAOT? Courriel: cristina.scurtu@ancom.ro Téléphone: +40 3728455579-358 Fax: +40 372845599-402 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.ancom.ro Adresse du profil d'acheteur: www.e-licitatie.ro
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Autoritate nationala
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Acord-cadru în baza c?ruia se vor încheia contracte subsecvente având ca obiect achizi?ia de licen?e software Microsoft, prin închiriere, pentru asigurarea legalit??ii utiliz?rii produselor software utilizate in ANCOM (cod CPV: 48517000-5) Numéro de référence: CC03/2020
II.1.2) Code CPV principal 48517000 Logiciels de TI
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Acord-cadru în baza c?ruia se vor încheia contracte subsecvente având ca obiect achizi?ia de licen?e software Microsoft, prin închiriere, pentru asigurarea legalit??ii utiliz?rii produselor software utilizate in ANCOM (cod CPV: 48517000-5), în conformitate cu cerin?ele minime obligatorii prev?zute în Sec?iunea III: Caietul de sarcini. Nu se vor încheia contracte subsecvente care s? se deruleze pe o perioad? mai mare de 24 de luni ?i, prin urmare, nu sunt aplicabile dispozi?iile art. 164 alin. (8) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 98/2016, aprobate prin H.G. nr. 395/2016, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, referitoare la ajustarea pre?urilor. Orice solicitare de clarific?ri trebuie transmis? în SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub). Num?r zile pana la care se pot solicita clarific?ri înainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 20. Autoritatea contractanta va r?spunde în mod clar si complet tuturor solicit?rilor de clarific?ri: in a 11-a zi înainte de termenul limita stabilit in anun?ul de participare pentru depunerea ofertelor. http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Offre la plus basse: 1 366 555.68 EUR / Offre la plus élevée: 1 366 555.68 EUR prise en considération
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO321 Bucure?ti Lieu principal d'exécution:
Sediul autorit??ii contractante din Mun. Bucure?ti, str. Delea Nou? nr. 2, Sector 3, Cod Po?tal: 030925 conform specifica?iilor din Caietul de sarcini.
II.2.4) Description des prestations:
Denumire: Acord-cadru în baza c?ruia se vor încheia contracte subsecvente având ca obiect achizi?ia de licen?e software Microsoft, prin închiriere, pentru asigurarea legalit??ii utiliz?rii produselor software utilizate in ANCOM (cod CPV: 48517000-5), în conformitate cu cerin?ele minime obligatorii prev?zute în Sec?iunea III: Caietul de sarcini. Toate licen?ele vor avea inclus? componenta SA (Software Assurance) ?i vor fi înso?ite de pachetul adecvat de servicii de suport tehnic de tip Microsoft Premier Support Pachetul de servicii va fi inclus în pre?ul unitar lunar al licen?elor. Estimare cantit??i care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru: închiriere de licen?e software Microsoft pentru asigurarea legalit??ii utiliz?rii produselor software utilizate in ANCOM (cod CPV: 48517000-5) pentru minim 152 licen?e pentru o lun? si maxim 46.908 licen?e pentru 36 luni (max. 1303 licen?e lunare x36 luni). Estimare cantit??i care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele ce urmeaz? a fi atribuite pe durata acordului-cadru, în conformitate cu prevederile din Sec?iunea III: Caietul de sarcini din Documenta?ia de atribuire: - cantitate minim? estimat? pentru un contract subsecvent: 152 licen?e pentru o lun?; - cantitate maxima estimata pentru un contract subsecvent: maxim 15.636 licen?e pentru 12 luni. Detalierea cantit??ilor pentru fiecare tip de licen?? este prev?zut? în Caietul de sarcini. Contractele subsecvente se estimeaz? a se încheia pentru urm?toarele perioade: a) 01.08.2020* - 31.12.2020; b) 01.01.2021- 31.12.2021; c) 01.01.2022 - 31.12.2022; d) 01.01.2023 -31.07.2023*; *În situa?ia în care acordul-cadru se semneaz? dup? 23.07.2020, încheierea primului contract subsecvent ?i activarea licen?elor se vor realiza în termen de cel mult 7 zile calendaristice de la semnarea acordului-cadru de c?tre ambele p?r?i (dar nu mai devreme de 01.08.2020). În aceast? situa?ie, data de încetare a ultimului contract subsecvent ?i respectiv a acordului-cadru se va determina în mod corespunz?tor, astfel încât s? nu se dep??easc? perioada maxim? de derulare a acordului-cadru de 36 de luni. Contractele subsecvente se vor încheia astfel încât s? se asigure continuitatea dreptului de utilizare asupra produselor software pe întreaga perioad? a acordului cadru, conform necesit??ilor autorit??ii contractante. Contractele subsecvente se vor încheia pentru valoarea maxim? estimat? pentru perioada de derulare a acestora iar pre?ul se va pl?ti lunar, pentru licen?ele utilizate în luna precedent?. Pre?ul lunar se se va determina în func?ie de num?rul de licen?e utilizate în luna precedent? ?i de pre?ul unitar lunar al acestora. Pe parcursul derul?rii unui contract subsecvent , la solicitarea autorit??ii contractante se va suplimenta sau, respectiv, se va reduce num?rul licen?elor utilizate, în baza unei comenzi din partea autorit??ii contractante. Activarea noilor licen?e sau, respectiv, dezactivarea respectivelor licen?e se va realiza de la data indicat? în comand? sau în maxim 2 zile lucr?toare de la comand?, dac? aceast? dat? nu este indicat?. În m?sura în care, având în vedere prevederile legisla?iei privind finan?ele publice, nu pot fi identificate fondurile necesare a fi angajate prin încheierea contractelor subsecvente pentru perioadele men?ionate mai sus, se vor încheia contracte subsecvente pentru perioade mai mici, în func?ie de fondurile care pot fi disponibilizate pentru aceasta destina?ie. Prin încheierea acordului-cadru vor fi achizi?ionate licen?e software Microsoft, prin închiriere, pentru asigurarea legalit??ii utiliz?rii produselor software utilizate in ANCOM (cod CPV: 48517000-5), în conformitate cu cerin?ele minime obligatorii solicitate în Sectiunea 2: Caietul de sarcini, în conformitate cu prevederile Sec?iunii 3: Caietul de sarcini.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Factorul de evaluare reprezint? termenul de activare/dezactivare a licen?elor, termen care trebuie s? fie de maxim 2 zile lucr?toare de la comanda autorit??ii contractante. / Pondération: 2 Prix - Pondération: 98
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Pentru vizualizarea documenta?iei de atribuire înc?rcate în SEAP, operatorii economici trebuie s? dispun? de un program necesar vizualiz?rii fi?ierelor semnate electronic. Procentul minim de lucr?ri/servicii care urmeaz? s? fie atribuite de concesionar unor ter?i (dup? caz): -
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 114-276107
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: SC-DAC-31058 Intitulé:
Contract subsecvent nr. 8
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
21/12/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS Numéro national d'identification: RO 427320 Adresse postale: Strada Presei Libere, Nr. 3-5, Sector: 1 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 013702 Pays: Roumanie Courriel: bid@telekom.ro Téléphone: +40 214006311 Fax: +40 214006790 Adresse internet: www.telekom.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 37 959.88 EUR Valeur totale du marché/du lot: 37 959.88 EUR
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: SC-DAC-9685 Intitulé:
Contract subsecvent nr. 6
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
22/04/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS Numéro national d'identification: RO 427320 Adresse postale: Strada Presei Libere, Nr. 3-5, Sector: 1 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 013702 Pays: Roumanie Courriel: bid@telekom.ro Téléphone: +40 214006311 Fax: +40 214006790 Adresse internet: www.telekom.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 37 959.88 EUR Valeur totale du marché/du lot: 37 959.88 EUR
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: SC-DAC-12239 Intitulé:
Contract subsecvent nr. 7
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
24/05/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS Numéro national d'identification: RO 427320 Adresse postale: Strada Presei Libere, Nr. 3-5, Sector: 1 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 013702 Pays: Roumanie Courriel: bid@telekom.ro Téléphone: +40 214006311 Fax: +40 214006790 Adresse internet: www.telekom.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 265 719.16 EUR Valeur totale du marché/du lot: 265 719.16 EUR
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: SC-DAC-1513 Intitulé:
Contract subsecvent nr. 3
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
22/01/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS Numéro national d'identification: RO 427320 Adresse postale: Strada Presei Libere, Nr. 3-5, Sector: 1 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 013702 Pays: Roumanie Courriel: bid@telekom.ro Téléphone: +40 214006311 Fax: +40 214006790 Adresse internet: www.telekom.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 37 959.88 EUR Valeur totale du marché/du lot: 37 959.88 EUR
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: SC-DAC-4011 Intitulé:
Contract subsecvent nr. 4
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
19/02/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS Numéro national d'identification: RO 427320 Adresse postale: Strada Presei Libere, Nr. 3-5, Sector: 1 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 013702 Pays: Roumanie Courriel: bid@telekom.ro Téléphone: +40 214006311 Fax: +40 214006790 Adresse internet: www.telekom.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 37 959.88 EUR Valeur totale du marché/du lot: 37 959.88 EUR
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: SC-DAC-34835 Intitulé:
Contract subsecvent nr. 2
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
17/12/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS Numéro national d'identification: RO 427320 Adresse postale: Strada Presei Libere, Nr. 3-5, Sector: 1 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 013702 Pays: Roumanie Courriel: bid@telekom.ro Téléphone: +40 214006311 Fax: +40 214006790 Adresse internet: www.telekom.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 37 959.88 EUR Valeur totale du marché/du lot: 37 959.88 EUR
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: SC-DAC-25655 Intitulé:
Contract subsecvent nr, 1
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
08/09/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS Numéro national d'identification: RO 427320 Adresse postale: Strada Presei Libere, Nr. 3-5, Sector: 1 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 013702 Pays: Roumanie Courriel: bid@telekom.ro Téléphone: +40 214006311 Fax: +40 214006790 Adresse internet: www.telekom.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 151 839.52 EUR Valeur totale du marché/du lot: 151 839.52 EUR
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: SC-DAC-25641 Intitulé:
Acord-cadru avand ca obiect achizitia, prin inchiriere, a licentelor software Microsoft pentru asigurarea legalitatii utilizarii produselor software utilizate in ANCOM
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
08/09/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS Numéro national d'identification: RO 427320 Adresse postale: Strada Presei Libere, Nr. 3-5, Sector: 1 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 013702 Pays: Roumanie Courriel: bid@telekom.ro Téléphone: +40 214006311 Fax: +40 214006790 Adresse internet: www.telekom.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 1 390 245.00 EUR Offre la plus basse: 1 366 555.68 EUR / Offre la plus élevée: 1 366 555.68 EUR prise en considération
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: SC-DAC-7142 Intitulé:
Contract subsecvent nr. 5
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
26/03/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS Numéro national d'identification: RO 427320 Adresse postale: Strada Presei Libere, Nr. 3-5, Sector: 1 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 013702 Pays: Roumanie Courriel: bid@telekom.ro Téléphone: +40 214006311 Fax: +40 214006790 Adresse internet: www.telekom.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 37 959.88 EUR Valeur totale du marché/du lot: 37 959.88 EUR
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucuresti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro Téléphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Direc?ia Achizi?ii ?i Contract?ri/Serviciul Juridic Achizi?ii Adresse postale: Strada Delea Nou?, Nr. 2, Sector 3 Ville: Bucuresti Code postal: 030925 Pays: Roumanie Courriel: bogdan.margineanu@ancom.org.ro Téléphone: +40 372845339 Fax: +40 372845402-599 Adresse internet: www.ancom.ro
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
21/01/2022 Roumanie-Bucure?ti: Logiciels de TIType d'acheteur: AutresType d'avis: Avis d'attribution de marchéType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Fournitures 26/01/2022 RO National
 
 
C L A S S E    C P V
48517000 - Logiciels de TI