Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 02/12/2022
Date de péremption : 17/01/2023
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Bucure?ti:Maintenance et réparation de matériel de technologies de l'information

2022/S 233-668629  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
02/12/2022 S233 Roumanie-Bucure?ti: Maintenance et réparation de matériel de technologies de l'information 2022/S 233-668629 Avis de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Banca Nationala a Romaniei Numéro national d'identification: R 361684 Adresse postale: Strada: Doamnei, nr. 8 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 030051 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Liviu Romanescu Courriel: liviu.romanescu@bnro.ro Téléphone: +40 311323272 Fax: +40 213110162 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.bnr.ro Adresse du profil d'acheteur: www.e-licitatie.ro
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100160355 Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: banca
I.5) Activité principale Autre activité: Politica monetara
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Service si suport SAN Numéro de référence: 361684_2022_3
II.1.2) Code CPV principal 50312600 Maintenance et réparation de matériel de technologies de l'information
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Prin incheierea contractului se urmareste asigurarea serviciilor de suport tehnic ?i între?inere pentru componentele re?elei SAN (Storage Area Network) aflate în patrimoniul B?ncii Na?ionale a României, în conformitate cu specifica?iile tehnice. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 18 Data de raspuns la toate solicitarile de clarificari: a 11-a zi, anterior datei limita de depunere oferte
II.1.5) Valeur totale estimée Valeur hors TVA: 2 520 000.00 RON
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO321 Bucure?ti Lieu principal d'exécution:
Sediul central ?i secundar al BNR
II.2.4) Description des prestations:
Datorita faptului ca reteaua SAN a BNR si componentele acesteia reprezinta elemente critice ale sistemului informatic fara de care activitatea institutiei ar fi perturbata, este necesar sa se incheie un contract pentru achizitionarea serviciilor de mentenanta si suport pentru aceste echipamente. Se urmareste: - eliminarea intreruperilor datorate nefunctionarii unei componente sau a unui intreg sistem, precum si minimizarea timpului de nefunctionare prin inlocuirea acestora intr-un timp cat mai scurt; - intretinerea acestor componente si sisteme, prin revizii tehnice periodice; - obtinerea de asistenta tehnica specializata in cazul unor incidente - obtinerea de recomandari pentru optimizarea utilizarii resurselor alocate, recomandari de tip best practice din partea producatorilor.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Critère de qualité - Nom: Experienta similar? expert principal sisteme de stocare / Pondération: 6 Critère de qualité - Nom: Experien?? similar? - Arhitect infrastructura IT / Pondération: 6 Critère de qualité - Nom: Experienta similara manager de proiect / Pondération: 8 Prix - Pondération: 80
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 36 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
I. Operatorul economic participant la procedur?, indiferent de calitatea acestuia (ofertant cu oferta individual?, ofertant asociat, subcontractant, ter? sus?in?tor), nu trebuie s? se regaseasc? în situa?iile prev?zute la art. 164, 165, 167 din Legea nr.98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrat? îndeplinirea preliminar? a cerin?ei: se va completa DUAE de c?tre ofertan?i, cu informa?iile aferente situa?iei lor. Cerin?a este aplicabil? inclusiv pentru eventualii asocia?i/ subcontractan?i/ ter?i sus?in?tori. Astfel, dac? este cazul, ofertan?ii vor prezenta câte un DUAE distinct, completat de fiecare dintre eventualii asocia?i/ subcontractan?i/ ter?i sus?in?tori, cu informa?iile aferente situa?iei lor. Formularul DUAE va fi completat electronic, prin intermediul aplica?iei SEAP. In func?ie de modul de participare, respectiv de existenta uneia sau a mai multor situa?ii corespunz?toare celor 3 tipuri de entit??i: asociat, subcontractant sau ter? sus?in?tor, ofertan?ii vor prezenta împreun? cu formularele DUAE, si: - angajamentul ter?ului sus?in?tor din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sus?inerea acestuia; - acordul de asociere din care sa rezulte cel pu?in informa?iile privind asocia?ii si datele de identificare ale acestora, partea/p?r?ile din contract ce urmeaz? sa fie executata/e de fiecare asociat in parte, liderul asocierii; - acordul de subcontractare din care s? rezulte cel pu?in informa?iile privind subcontractantul ?i datele de identificare, partea/p?r?ile din contract ce urmeaz? s? fie executate de c?tre subcontractant, inclusive procentul de subcontractare pentru fiecare subcontractant în parte, precum ?i modul efectiv prin care subcontractantul asigur? îndeplinirea obliga?iilor asumate. Documentele justificative care probeaz? îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaz? a fi prezentate la solicitarea autorit??ii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul în urma aplic?rii criteriului de atribuire (inclusiv pentru eventualii asocia?i/ subcontractan?i/ ter?i sus?in?tori), la finalizarea evalu?rii ofertelor. Aceste documente pot fi: certificate de atestare fiscala privind plata impozitelor, taxelor sau a contribu?iilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.), actualizate la momentul prezent?rii. Ofertantul va prezenta documente(certificate)pentru sediul principal, iar pentru sediile secundare/ punctele de lucru va prezenta o declara?ie pe proprie r?spundere privind îndeplinirea obliga?iilor de plat? a impozitelor, taxelor sau contribu?iilor la bugetul general consolidat; cazierul judiciar al operatorului economic ?i al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, a?a cum rezult? din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv. Pentru ofertan?ii str?ini se accepta orice document considerat edificator in tara de origine sau in tara in care acesta este stabilit, cum ar fi: certificate, caziere judiciare, declara?ii pe proprie r?spundere sau alte documente echivalente emise de autorit??ile competente din tara respectiva, înso?it de traducere autorizata in limba romana; dup? caz, documente prin care se demonstreaz? faptul ca operatorul economic poate beneficia de derog?rile prev?zute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizi?iile publice; alte documente edificatoare, dup? caz. II. Operatorul economic participant la procedur?, indiferent de calitatea acestuia (ofertant cu oferta individual?, ofertant asociat, subcontractant, ter? sus?in?tor), nu trebuie s? se reg?seasc? în situa?iile prev?zute la art. 58-63 din Legea nr. 98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrat? îndeplinirea preliminar? a cerin?ei: ofertan?ii (inclusiv eventualii asocia?i/ subcontractan?i/ ter?i sus?in?tori) vor completa la nivelul DUAE, informa?iile aferente situa?iei lor precum ?i Formularul pus la dispozi?ie de autoritatea contractant? în Sec?iunea "Formulare". Formularul se va prezenta odat? cu DUAE. Persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: Consiliul de administratie al BNR: Guvernator - Mugur Isarescu Prim-Viceguvernator - Florin Georgescu Viceguvernator - Leonardo Badea Viceguvernator - Eugen Nicolaescu Membru - Virgiliu Stoenescu Membru - Csaba Balint Membru - Gheorghe Gherghina Membru - Cristian Popa Membru - Dan-Radu Ru?anu Conducerea Directiei Achizitii Gabriela Preda - Director Conducerea Directiei Buget si Analiza Financiara Ion Paduraru - Director Gabriela Otilia Latea - Director adjunct Conducerea Directiei Contabilitate Iulia Stanciu - Director Daniela Ilie - Director adjunct Conducerea Directiei Juridice Alexandru Paunescu - Director Conducerea Direc?iei servicii informatice Ovidiu Dragomir - Director Tiberiu Pirvulescu - Director adjunct Operatorul economic participant la procedur?, indiferent de calitatea acestuia (ofertant cu oferta individual?, ofertant asociat, subcontractant), trebuie s? dovedeasc? o form? de înregistrare în condi?iile legii din ?ara de reziden??. Operatorul economic trebuie s? dovedeasc? faptul c? este legal constituit, c? nu se afl? în niciuna dintre situa?iile de anulare a constituirii precum ?i faptul c? are capacitatea profesional? de a realiza activit??ile care fac obiectul contractului. Modalitatea prin care poate fi demonstrat? îndeplinirea preliminar? a cerin?ei: Ofertan?ii (inclusiv eventualii asocia?i/ subcontractan?i) vor completa la nivelul DUAE, informa?iile aferente situa?iei lor. Formularul DUAE va fi completat electronic, prin intermediul aplicatiei SEAP. Documentele justificative urmeaz? a fi prezentate la solicitarea autorit??ii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc în urma aplic?rii criteriului de atribuire (inclusiv pentru eventualii asocia?i/ subcontractan?i). Aceste documente pot fi, dup? caz: certificat constatator emis de ONRC sau în cazul ofertan?ilor str?ini, documente echivalente emise în ?ara de reziden??. Informa?iile cuprinse în Certificatul constatator s? fie reale/actuale la data prezent?rii. Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/subcontractant) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila. Din certificatul constatator/extrasul din registru, prezentat, trebuie sa rezulte: a) obiectul de activitate principal si obiectele de activitate secundare. Obiectul contractului trebuie s? aib? corespondent în codul CAEN autorizat al operatorului economic; b) situatia juridica a ofertantului si starea acestuia; c) reprezentantii legali Se permite dovedirea capacitatii de exercitare a activitatii profesionale si prin prezentarea certificatului constatator emis de catre ONRC in forma electronica, semnat cu semnatura electronica extinsa. Ofertan?ii str?ini vor prezenta documente edificatoare, traduse in limba romana de catre un traducator autorizat, reale/actuale la data prezentarii, care sa dovedeasca o forma de înregistrare ca persoana fizica/juridica sau de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional si in care sa se mentioneze persoanele care reprezinta entitatea in relatiile cu tertii, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident. De asemenea, documentele prezentate trebuie sa cuprinda informatii cu privire la starea ofertantului. Banca Nationala a Romaniei, va solicita documentele doveditoare privind indeplinirea criteriilor de calificare, ofertantului clasat pe primul loc in urma aplicarii criteriului de atribuire, chiar daca acestea au fost depuse odata cu oferta, ofertantul avand obligatia de a depune in cadrul raspunsului, toate documentele justificative (inclusiv pentru eventuali asocia?i/ subcontractan?i) Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/subcontractant) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila.
III.1.2) Capacité économique et financière Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critères de sélection:
Proportia de subcontractareOfertan?ii trebuie s? furnizeze informa?ii privind subcontractareaOfertan?ii trebuie s? precizeze partea/p?r?ile din contract pe care inten?ioneaz? sa le subcontracteze, procentul din contract ce corespunde activit??ilor pe care urmeaz? sa le realizeze subcontractantul, pentru fiecare subcontractant in parte precum si datele de identificare ale subcontractan?ilor (cel pu?in denumire, forma juridica - SRL, SA etc. si cod unic de înregistrare - CUI). Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificatOfertan?ii trebuie s? fac? dovada faptului c? în ultimii 3 ani calcula?i pân? la data limit? stabilit? pentru depunerea ofertelor, în cadrul unuia sau mai multor contracte, au prestat servicii similare, respectiv servicii de suport tehnic ?i între?inere pentru componentele unei re?ele de tip SAN ( Storage Area Network). Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
Dac? este aplicabil, ofertan?ii vor include în DUAE, informa?iile cu privire la subcontractantul/ subcontractan?ii propu?i. Odat? cu DUAE vor prezenta ?i acordul/ acordurile de subcontractare conform formularului pus la dispozi?ie în Sec?iunea Formulare. Autoritatea contractant? va solicita ofertantului clasat pe primul loc dup? aplicarea criteriului de atribuire, documentele suport actualizate pentru demonstrarea informa?iilor din DUAE. Ofertan?ii vor include în DUAE, informa?ii cu privire prestarea de servicii similare în ultimii 3 ani calcula?i retroactiv de la data limit? de depunere a ofertelor, la nivelul a cel pu?in unui contract cu indicarea valorilor, datelor ?i a beneficiarilor publici sau priva?i.Documentele justificative urmeaz? a fi prezentate la solicitarea autorit??ii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc în urma aplic?rii criteriului de atribuire. Documentele prin care operatorii economici pot demonstra îndeplinirea cerin?ei privind experien?a similar?, pot fi urm?toarele, f?r? a se limita la: recomand?ri/ procese-verbale de recep?ie/ certificate constatatoare sau alte documente emise sau contrasemnate de autorit??ile contractante sau de c?tre clien?ii priva?i, ce confirm? experien?a similar? declarat?.NOT?:Pentru a demonstra îndeplinirea cerin?ei minime privind experien?a similar?, orice ofertant are dreptul: a) s? participe în comun cu al?i operatori economici la procedura de atribuire, în condi?iile art. 53 din Legea nr. 98/2016; b) s? invoce sus?inerea unui ter? (entitate) - inclusiv atunci când acea entitate are ?i rol de subcontractant, ?i s? utilizeze capacit??ile acestuia pentru a satisface cerin?a minim?, indiferent de natura rela?iilor juridice existente între ofertant ?i entitatea ale c?rei capacit??i le utilizeaz?, în condi?iile art. 182 din Legea nr. 98/2016; c) s? invoce sus?inere de ter?? parte: în cazul existen?ei ter?ilor sus?in?tori, al?turi de formularul DUAE, ofertantul are obliga?ia de a prezenta Angajamentul ferm privind sus?inerea tehnic? ?i profesional? a ofertantului, completat conform formularului pus la dispozi?ie în Sec?iunea Formulare. În cazul în care un ofertant î?i exercit? dreptul de a utiliza capacit??ile altor entit??i pentru a demonstra îndeplinirea experien?ei similare, atunci acesta trebuie s? transmit? împreun? cu oferta, pân? la termenul limit? comunicat pentru depunerea ofertei, inclusiv angajamentul ferm de sus?inere din partea unui ter? în ceea ce prive?te îndeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnic? ?i/sau profesional?. În func?ie de rela?ia dintre ofertant ?i entitatea ce acord? sus?inerea precum ?i caracteristicile ?i modalitatea de acordare a suportului, Angajamentul ferm privind sus?inerea tehnic? ?i profesional? a ofertantului poate include, dar nu se limiteaz? la: i. o enumerare ?i descriere a capacit??ilor pe care entitatea respectiv? le pune la dispozi?ia ofertantului, prin raportare la experien?a similar? ?i cu referire la anexa/anexele angajamentului ferm; ii. modalitatea efectiv? în care entitatea pe ale c?rei capacit??i se bazeaz? ofertantul, asigur? autorit??ii contractante îndeplinirea obliga?iilor asumate prin angajament, în situa?ia în care ofertantul c?ruia îi acord? sus?inere devine contractant ?i întâmpin? dificult??i pe parcursul derul?rii contractului (în situa?ia în care capacit??ile incluse în angajamentul ferm vizeaz? resurse netransferabile)/ iii. anexa /anexele ce prezint? modul efectiv prin care entitatea pe a c?rei capacitate se bazeaz? ofertantul, va asigura îndeplinirea angajamentului, inclusiv, dar f?r? a se limita la planificarea ?i monitorizarea fluxului de informa?ii, documente, resurse ?i altele asemenea.Conform prevederilor art. 185 din Legea nr. 98/2016, prin angajamentul ferm, ter?ul/ter?ii se va/vor angaja ca va/vor r?spunde in mod solidar cu ofertantul pentru executarea contractului de achizi?ie public?. Documentele emise într-o alt? limb? decât limba român? vor fi înso?ite de traduceri autorizate în limba româna.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 17/01/2023 Heure locale: 15:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
roumain
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit être valable jusqu'au: 17/05/2023
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 17/01/2023 Heure locale: 15:00 Lieu:
In SEAP
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.3) Informations complémentaires:
Garan?ia de participare: În scopul protej?rii autorit??ii contractante fa?? de riscul unui comportament necorespunz?tor al ofertantului pe toat? perioada implic?rii sale în procedura de atribuire, se constituie garan?ia de participare, în cuantum de 25.200,00 lei, valabil? 4 luni de la data limit? de depunere a ofertelor. Garan?ia de participare trebuie s? fie irevocabil?, necondi?ionat? ?i se va constitui in conformitate cu prevederile art. 154 din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare. Instrumentul de garantare trebuie s? prevad? c? executarea garan?iei se va executa necondi?ionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declara?iei acestuia privind culpa persoanei garantate ?i nu va con?ine mecanisme de identificare a semn?turii prin intermediul unei institu?ii de credit. Garan?ia de buna executie: În scopul asigur?rii autorit??ii contractante de îndeplinirea cantitativ?, calitativ? ?i în perioada convenit? a contractului, ofertantul declarat câ?tig?tor are obliga?ia de a constitui garan?ia de bun? execu?ie a contractului, cel mai târziu în termen de 5 zile lucr?toare de la data semn?rii contractului. Acest termen poate fi prelungit la solicitarea justificat? a contractantului, f?r? a dep??i 15 zile de la data semn?rii contractului de achizi?ie public?. Cuantumul Garan?iei de Bun? Execu?ie a Contractului reprezint? 7,5% din pre?ul Contractului f?r? TVA ?i se va constitui in conformitate cu prevederile art. 154 din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare. INSTRUMENTUL DE GARANTARE TREBUIE S? PREVAD? C? EXECUTAREA GARAN?IEI SE VA EXECUTA NECONDI?IONAT, RESPECTIV LA PRIMA CERERE A BENEFICIARULUI, PE BAZA DECLARA?IEI ACESTUIA PRIVIND CULPA PERSOANEI GARANTATE ?I NU VA CON?INE MECANISME DE IDENTIFICARE A SEMN?TURII PRIN INTERMEDIUL UNEI INSTITU?II DE CREDIT. B.N.R are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, oricand pe parcursul indeplinirii contractului, în limita prejudiciului creat, în cazul în care contractantul nu î?i îndeplineste din culpa sa obligatiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie B.N.R va notifica pretentia atât contractantului, cât ?i emitentului instrumentului de garantare, precizând obliga?iile care nu au fost respectate, precum ?i modul de calcul al prejudiciulu. Banca Na?ional? a României va elibera/restitui garan?ia de bun? execu?ie conform prevederilor art. 42 alin. (2) din Hotarârea nr. 395/2016 în baza solicit?rii scrise a operatorului economic. DUAE: Nu este permisa modificarea formularului DUAE decât in sensul complet?rii acestuia cu informa?iile solicitate. Pentru completare se va utiliza exclusiv formularul DUAE pus la dispozi?ie de c?tre Banca Na?ional? a României pentru aceasta procedura de atribuire. Se va prezenta Formularul DUAE (Partea III - Motive de excludere) completat cu datele/informa?iile de referin?? in raport cu dispozi?iile art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016. Se vor completa, de asemenea, în cadrul DUAE informa?iile privind: - datele de identificare si informa?ii privind operatorul economic: se va completa DUAE, Partea II: Informa?ii referitoare la operatorul economic, sec?iunea A: Informa?ii privind operatorul economic; - situa?ia juridica a ofertantului si starea acestuia: se va completa DUAE, Partea III: Motive de excludere, sec?iunea C: Motive legate de insolventa, conflicte de interese sau abateri profesionale; - persoanele care reprezint? ofertantul in rela?ia cu ter?ii: se va completa DUAE, Partea II: Informa?ii referitoare la operatorul economic, sec?iunea B: Informa?ii privind reprezentan?ii operatorului economic. Se vor preciza informa?iile cu privire la toate persoanele care sunt membri ai organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului ofertant sau are putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, a?a cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv, iar in situa?ia in care oferta este semnata de o persoana împuternicit?, alta decât reprezentantul legal al societ??ii, se vor include si informa?iile referitoare la aceasta persoana si precizarea cu privire la aceasta calitate. Documentele justificative DUAE se transmit doar in urma cererii Bancii Nationale a Romaniei, cu respectarea cerintelor si informatiilor cuprinse in solicitarea formulata de banca, in calitatea sa de achizitor. Banca Nationala a Romaniei, va solicita documentele doveditoare privind indeplinirea criteriilor de calificare, ofertantului clasat pe primul loc in urma aplicarii criteriului de atribuire, chiar daca acestea au fost depuse odata cu oferta, ofertantul avand obligatia de a depune in cadrul raspunsului, toate documentele justificative. Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/tert sustinator/subcontractant) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila. Modalitatea de departajare a ofertelor clasate pe primul loc: În cazul în care dou? sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul ob?inut la factorii de evaluare în ordinea descresc?toare a ponderilor acestora. În situa?ia în care egalitatea se men?ine, autoritatea contractant? va recurge la solicitarea transmiterii de c?tre operatorii economici de documente care con?in noi pre?uri (reofertare de pre?). Ulterior, în cazul în care vor continua s? subziste situa?ii de natura celor anterior men?ionate se va reaplica sistemul explicitat, pân? la momentul în care se va realiza o departajare a ofertelor pe pozi?ii distincte în clasament. Operatorii economici vor adresa solicitarile de clarificari in legatura cu documentatia de atribuire, in limba romana, prin intermediul S.E.A.P., in Sectiunea "Solicitari de clarificare/Intrebari" din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice iar raspunsurile la acestea vor fi publicate in limba romana, in SEAP la Sectiunea "Lista clarificari, notificari si decizii" din cadrul anuntului de participare. In calculul termenului aferent solicit?rilor de clarificari adresate de operatorii economici cu privire la documentatia de atribuire, data transmiterii solicit?rii de clarific?ri în S.E.A.P. (SICAP) si data limita stabilita pentru depunerea ofertelor nu se iau in calcul. In calculul termenului de raspuns la solicitarile de clarificari, data publicarii raspunsului la solicitarile de clarificari si data limita precizata pentru depunerea ofertelor nu se iau in calcul. Pentru transmiterea solicitarilor de clarificari operatorii economici trebuie sa se inregistreze in S.E.A.P. (SICAP) (www.e-licitatie.ro) ca operator economic si sa se inscrie la procedura de atribuire, ca participant. Detalii privind inregistrarea in SEAP (SICAP) si participarea la procedurile de atribuire online se pot obtine de la operatorul SEAP (SICAP) ( www.e-licitatie.ro ). Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare in legatura cu oferta, in limba romana, prin utilizarea facilitatilor tehnice disponibile in SEAP - Sectiunea "Solicitari de clarificare/Intrebari". Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor, prin intermediul SEAP - Sectiunea "Solicitari de clarificare/Intrebari", integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, in format electronic, sub forma unuia sau a mai multor documente/fisiere distincte semnate cu semnatura electronica conform prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica. Toate documentele/inscrisurile referitoare la procedura de atribuire, transmise de catre ofertanti (oferta, documente de calificare, solicitari de clarificari, raspunsuri la solicitarile de clarificari) vor fi redactate in limba romana sau vor fi prezentate insotite de traducerea autorizata in limba romana. Pentru participare la procedura de atribuire, to?i ofertan?ii/ofertan?ii asocia?i, subcontractan?ii ?i ter?ii sus?in?tori trebuie s? fie înregistra?i în SEAP ?i s? de?in? un certificat digital valid necesar accesului în SEAP, precum ?i în termen de valabilitate. Toate cerintele sunt obligatorii. Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea "sau echivalent". www.e-licitatie.ro www.e-licitatie.ro
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucuresti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: www.cnsc.ro
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal, conform art. 8, Legea nr. 101/2016
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
29/11/2022 Service si suport SAN 17/01/2023 02/12/2022 ROU National
 
 
C L A S S E    C P V
50312600 - Maintenance et réparation de matériel de technologies de l'information