Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 29/09/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Bucure?ti:Maintenance et réparation de matériel de technologies de l'information

2023/S 188-587199  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
29/09/2023 S188 Roumanie-Bucure?ti: Maintenance et réparation de matériel de technologies de l'information 2023/S 188-587199 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Banca Nationala a Romaniei Numéro national d'identification: R 361684 Adresse postale: Strada: Doamnei, nr. 8 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 030051 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Clara Calin Courriel: flory.calin@bnro.ro Téléphone: +40 311323271 Fax: +40 213110162 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.bnr.ro Adresse du profil d'acheteur: www.e-licitatie.ro
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: banca
I.5) Activité principale Autre activité: Politica monetara
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Servicii de mentenan?? ?i suport pentru sistemele de backup ?i arhivare Numéro de référence: 361684_2022_3
II.1.2) Code CPV principal 50312600 Maintenance et réparation de matériel de technologies de l'information
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Obiectul contractului const? în achizi?ia de servicii de mentenan?? ?i suport pentru sistemele de backup ?i arhivare ale B?ncii Na?ionale a României.Este necesar? perfectarea unui nou contract pentru prestarea serviciilor de suport tehnic ?i între?inere pentru echipamentele folosite pentru stocare, backup ?i arhivare (re?eaua SAN - storage area network) în infrastructura securizat? dedicat? sistemelor Regis, Safir ?i Swift, aflate în patrimoniul B?ncii Na?ionale a României, în condi?iile în care actualul contract urmeaz? s? expire în anul 2023. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 18 Data de raspuns la toate solicitarile de clarificari: a 11-a zi, anterior datei limita de depunere oferte
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO321 Bucure?ti Lieu principal d'exécution:
Serviciile de mentenan?? ?i suport vor fi prestate la sediul central si la sediul de continuitate (din Bucure?ti) ?i la sediul secundar (situat la 300 km de Bucure?ti), apar?inând Autorit??ii contractante.
II.2.4) Description des prestations:
DDatorit? faptului c? re?eaua SAN ?i componentele acesteia reprezint? elemente critice ale sistemului informatic al B?ncii Na?ionale a României, f?r? de care activitatea institu?iei ar fi perturbat?, este necesar s? se încheie un contract pentru achizi?ionarea serviciilor de mentenan?? ?i suport pentru aceste echipamente. Se urm?re?te: - eliminarea întreruperilor datorate nefunc?ion?rii unei componente sau a unui întreg sistem, precum ?i minimizarea timpului de nefunc?ionare prin înlocuirea acestora într-un timp cât mai scurt; - între?inerea acestor componente ?i sisteme, prin revizii tehnice periodice; - ob?inerea de asisten?? tehnic? specializat? în cazul unor incidente; - ob?inerea de recomand?ri pentru optimizarea utiliz?rii resurselor alocate, recomand?ri de tip best practice din partea produc?torilor.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Experien?? similar? - Expert principal sisteme de stocare / Pondération: 10 Critère de qualité - Nom: Experien?? similar? - Arhitect infrastructura IT / Pondération: 10 Prix - Pondération: 80
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2023/S 137-437550
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché

Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
DUAE: Nu este permisa modificarea formularului DUAE decât in sensul complet?rii acestuia cu informa?iile solicitate. Pentru completare se va utiliza exclusiv formularul DUAE pus la dispozi?ie de c?tre Banca Na?ional? a României pentru aceasta procedura de atribuire. Se va prezenta Formularul DUAE (Partea III - Motive de excludere) completat cu datele/informa?iile de referin?? in raport cu dispozi?iile art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016. Se vor completa, de asemenea, în cadrul DUAE informa?iile privind: - datele de identificare si informa?ii privind operatorul economic: se va completa DUAE, Partea II: Informa?ii referitoare la operatorul economic, sec?iunea A: Informa?ii privind operatorul economic; - situa?ia juridica a ofertantului si starea acestuia: se va completa DUAE, Partea III: Motive de excludere, sec?iunea C: Motive legate de insolventa, conflicte de interese sau abateri profesionale; - persoanele care reprezint? ofertantul in rela?ia cu ter?ii: se va completa DUAE, Partea II: Informa?ii referitoare la operatorul economic, sec?iunea B: Informa?ii privind reprezentan?ii operatorului economic. Se vor preciza informa?iile cu privire la toate persoanele care sunt membri ai organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului ofertant sau are putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, a?a cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv, iar in situa?ia in care oferta este semnata de o persoana împuternicit?, alta decât reprezentantul legal al societ??ii, se vor include si informa?iile referitoare la aceasta persoana si precizarea cu privire la aceasta calitate. Documentele justificative DUAE se transmit doar in urma cererii Bancii Nationale a Romaniei, cu respectarea cerintelor si informatiilor cuprinse in solicitarea formulata de banca, in calitatea sa de achizitor. Banca Nationala a Romaniei, va solicita documentele doveditoare privind indeplinirea criteriilor de calificare, ofertantului clasat pe primul loc in urma aplicarii criteriului de atribuire, chiar daca acestea au fost depuse odata cu oferta, ofertantul avand obligatia de a depune in cadrul raspunsului, toate documentele justificative. Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/tert sustinator/subcontractant) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila. Modalitatea de departajare a ofertelor clasate pe primul loc: În cazul în care dou? sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul ob?inut la factorii de evaluare în ordinea descresc?toare a ponderilor acestora. În situa?ia în care egalitatea se men?ine, autoritatea contractant? va recurge la solicitarea transmiterii de c?tre operatorii economici de documente care con?in noi pre?uri (reofertare de pre?). Ulterior, în cazul în care vor continua s? subziste situa?ii de natura celor anterior men?ionate se va reaplica sistemul explicitat, pân? la momentul în care se va realiza o departajare a ofertelor pe pozi?ii distincte în clasament. Operatorii economici vor adresa solicitarile de clarificari in legatura cu documentatia de atribuire, in limba romana, prin intermediul S.E.A.P., in Sectiunea "Solicitari de clarificare/Intrebari" din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice iar raspunsurile la acestea vor fi publicate in limba romana, in SEAP la Sectiunea "Lista clarificari, notificari si decizii" din cadrul anuntului de participare. In calculul termenului aferent solicit?rilor de clarificari adresate de operatorii economici cu privire la documentatia de atribuire, data transmiterii solicit?rii de clarific?ri în S.E.A.P. (SICAP) si data limita stabilita pentru depunerea ofertelor nu se iau in calcul. In calculul termenului de raspuns la solicitarile de clarificari, data publicarii raspunsului la solicitarile de clarificari si data limita precizata pentru depunerea ofertelor nu se iau in calcul. Pentru transmiterea solicitarilor de clarificari operatorii economici trebuie sa se inregistreze in S.E.A.P. (SICAP) (www.e-licitatie.ro) ca operator economic si sa se inscrie la procedura de atribuire, ca participant. Detalii privind inregistrarea in SEAP (SICAP) si participarea la procedurile de atribuire online se pot obtine de la operatorul SEAP (SICAP) ( www.e-licitatie.ro ). Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare in legatura cu oferta, in limba romana, prin utilizarea facilitatilor tehnice disponibile in SEAP - Sectiunea "Solicitari de clarificare/Intrebari". Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor, prin intermediul SEAP - Sectiunea "Solicitari de clarificare/Intrebari", integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, in format electronic, sub forma unuia sau a mai multor documente/fisiere distincte semnate cu semnatura electronica conform prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica. Toate documentele/inscrisurile referitoare la procedura de atribuire, transmise de catre ofertanti (oferta, documente de calificare, solicitari de clarificari, raspunsuri la solicitarile de clarificari) vor fi redactate in limba romana sau vor fi prezentate insotite de traducerea autorizata in limba romana. Pentru participare la procedura de atribuire, to?i ofertan?ii/ofertan?ii asocia?i, subcontractan?ii ?i ter?ii sus?in?tori trebuie s? fie înregistra?i în SEAP ?i s? de?in? un certificat digital valid necesar accesului în SEAP, precum ?i în termen de valabilitate. Toate cerintele sunt obligatorii. Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea "sau echivalent". www.e-licitatie.ro www.e-licitatie.ro
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucuresti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: www.cnsc.ro
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
26/09/2023 Servicii de mentenan?? ?i suport pentru sistemele de backup ?i arhivare 29/09/2023 ROU National Original
 
 
C L A S S E    C P V
50312600 - Maintenance et réparation de matériel de technologies de l'information