Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 21/03/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Bucure?ti: Matériaux de construction ferroviaire ferrées

2022/S 56-147841  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
21/03/2022 S56 Roumanie-Bucure?ti: Matériaux de construction ferroviaire ferrées 2022/S 056-147841 Avis d'attribution de marché - secteurs spéciaux Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA Numéro national d'identification: RO 11054529 Adresse postale: Strada: Golescu Dinicu, nr. 38 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 010873 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Monica Jitea Courriel: alin.munteanu@cfr.ro Téléphone: +40 372843299 Fax: +40 213192432 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.cfr.ro Adresse du profil d'acheteur: www.e-licitatie.ro
I.6) Activité principale Services de chemin de fer
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
PIESE DE SCHIMB PENTRU APARATE DE CALE Numéro de référence: 11054529_2019_0.2.A.1.2.
II.1.2) Code CPV principal 34946100 Matériaux de construction ferroviaire ferrées
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Pentru asigurarea desfasurarii activitatii de intretinere si reparatii curente a infrastructurii feroviare CNCF CFR SA isi propune incheierea unui acord cadru de furnizare : "Piese de schimb pentru aparate de cale" pe o perioada de 4 (patru) ani. Piesele de schimb pentru aparatele de cale sunt p?r?i componente ale acestora (aparatul de cale este o instala?ie fix? a c?ii construit? pentru ramificarea ?i încruci?area la nivel a liniilor de cale ferat?). Aparatele de cale sunt împ?r?ite dup? utilitatea acestora în: schimb?toare de cale simple, travers?ri cu jonc?iune dubl? sau simpl? ?i bretele de cale simple sau combinate. Piesele de schimb pentru aparatele de cale vor fi utilizate pe linii cf cu urm?toarele caracteristici: - Ecartament: 1435 mm - vitez? pe linia direct?: ? 160 km/h - sarcina max pe osie: 250 kN - tipul c?ii cale f?r? joante (cfj) sau cale cu joante (ccj) Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarific?ri/informa?ii suplimentare în leg?tur? cu documenta?ia de atribuire pana in a 22-a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire: a 12-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor. Orice solicitare de clarificari trebuie transmisa in SICAP, semnata cu semnatura electronica extinsa.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) (Accord pour publication oui) Offre la plus basse: 19 521 828.94 RON / Offre la plus élevée: 20 235 629.66 RON prise en considération
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO România Lieu principal d'exécution:
Locul principal de livrare: Loca?iile de pe raza Sucursalelor RCF 1-8 . Conform graficului de livrare stabilit la semnarea fiecarui contract subsecvent . Conditii - DDP conform INCOTERMS.
II.2.4) Description des prestations:
PIESE DE SCHIMB PENTRU APARATE DE CALE " Cantitate minima acord cadru: 185,61 to. Piese de schimb pentru aparate de cale. Cantitate maxima acord cadru:
   1. 761,421 to. Piese de schimb pentru aparate de cale. Cantitate minima contract subsecvent: 185,61 to Piese de schimb pentru aparate de cale. Cantitate maxima contract subsecvent: 516,26 to. Piese de schimb pentru aparate de cale. Frecventa de atribuire a contractelor subsecvente: maxim 2(doua)/an. Primul contract subsecvent se va incheia pentru o cantitate estimata de 473,62 to Piese de schimb pentru aparate de cale iar urmatoarele contracte subsecvente se vor incheia in functie de valoarea fondurilor alocate Directiei Linii. ANUL I PIESE DE SCHIMB PENTRU APARATE DE CALE Cantit??i estimate(tone) = minim 258,13 si maxim 473,62 tone Valoare estimata (lei ) = minim
   2. 860.981,27 si maxim
   5. 249.362,53 lei fara TVA. ANUL II PIESE DE SCHIMB PENTRU APARATE DE CALE Cantit??i estimate(tone) = minim 258,13 si maxim 516,26 tone Valoare estimata (lei ) = minim
   2. 860.981,27 si maxim
   5. 721.962,55 lei fara TVA. ANUL III PIESE DE SCHIMB PENTRU APARATE DE CALE Cantit??i estimate(tone) = minim 258,13 si maxim 516,26 tone Valoare estimata (lei ) = minim
   2. 860.981,27 si maxim
   5. 721.962,55 lei fara TVA. ANUL IV PIESE DE SCHIMB PENTRU APARATE DE CALE Cantit??i estimate(tone) = minim 185,61 si maxim 255,281 tone Valoare estimata (lei ) = minim
   2. 057.206,58 si maxim
   2. 829.404,41 lei fara TVA
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Termen de garantie = P 2 / Pondération: 10 Prix - Pondération: 90
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires buget de stat, titlul bugetar ,,Între?inerea infrastructurii feroviare publice" si/sau fondurile proprii ale CNCF "CFR" SA prev?zute la capitolul: cheltuieli pentru exploatare - cheltuieli materiale, din care materii prime, materiale aferente Direc?iei Linii ?i conform aprob?rii CA nr. 50/11.04.20
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2019/S 202-492838
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis périodique indicatif
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 24 Intitulé:
Contract subsecvent de achizitie sectoriala de produse "Piese de schimb pentru aparate de cale "
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
09/03/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: VAE APCAROM S.A. (actualmente Voestalpine Railway Systems Romania SA) Numéro national d'identification: RO 1151753 Adresse postale: Strada Br?ilei, Nr. 2 Ville: Buzau Code NUTS: RO222 Buz?u Code postal: 120118 Pays: Roumanie Courriel: dana.don@vaeapc.ro Téléphone: +40 0238721627 Fax: +40 0238710218 Adresse internet: www.voestalpine.com
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 5 721 709.58 RON Valeur totale du marché/du lot: 5 721 709.58 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payé pour les achats d'opportunité
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 160 Intitulé:
ACORD CADRU de achizitie de produse "PIESE DE SCHIMB PENTRU APARATE DE CALE "
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
12/12/2019
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: VAE APCAROM S.A. (actualmente Voestalpine Railway Systems Romania SA) Numéro national d'identification: RO 1151753 Adresse postale: Strada Br?ilei, Nr. 2 Ville: Buzau Code NUTS: RO222 Buz?u Code postal: 120118 Pays: Roumanie Courriel: dana.don@vaeapc.ro Téléphone: +40 0238721627 Fax: +40 0238710218 Adresse internet: www.voestalpine.com
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 19 522 692.00 RON Offre la plus basse: 19 521 828.94 RON / Offre la plus élevée: 20 235 629.66 RON prise en considération
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payé pour les achats d'opportunité
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 63 Intitulé:
Piese de schimb pentru aparate de cale
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
29/07/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: VAE APCAROM S.A. (actualmente Voestalpine Railway Systems Romania SA) Numéro national d'identification: RO 1151753 Adresse postale: Strada Br?ilei, Nr. 2 Ville: Buzau Code NUTS: RO222 Buz?u Code postal: 120118 Pays: Roumanie Courriel: dana.don@vaeapc.ro Téléphone: +40 0238721627 Fax: +40 0238710218 Adresse internet: www.voestalpine.com
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 627 324.90 RON Valeur totale du marché/du lot: 2 627 324.90 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payé pour les achats d'opportunité
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 166 Intitulé:
Contract de achizitie sectoriala de produse " Piese de schimb pentru aparate de cale"
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
30/12/2019
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: VAE APCAROM S.A. (actualmente Voestalpine Railway Systems Romania SA) Numéro national d'identification: RO 1151753 Adresse postale: Strada Br?ilei, Nr. 2 Ville: Buzau Code NUTS: RO222 Buz?u Code postal: 120118 Pays: Roumanie Courriel: dana.don@vaeapc.ro Téléphone: +40 0238721627 Fax: +40 0238710218 Adresse internet: www.voestalpine.com
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 5 249 130.46 RON Valeur totale du marché/du lot: 5 249 130.46 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payé pour les achats d'opportunité
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucuresti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro Téléphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
16/03/2022 Roumanie-Bucure?ti: Matériaux de construction ferroviaire ferréesType d'acheteur: Service d'utilité publiqueType d'avis: Avis d'attribution de marchéType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Fournitures 21/03/2022 RO National
 
 
C L A S S E    C P V
34946100 - Matériaux de construction ferroviaire ferrées