Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 23/05/2023
Date de péremption : 27/06/2023
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Bucure?ti:MatÈriel de rÈseau

2023/S 98-306262  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
23/05/2023 S98 Roumanie-Bucure?ti: MatÈriel de rÈseau 2023/S 098-306262 Avis de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: MINISTERUL APARARII-UNITATEA MILITARA 01829 NumÈro national d'identification: 4266987 Adresse postale: Strada: Padina, nr. 41-49 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 014032 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Mihaela Claudia Ionita Courriel: achizitii_um01829@roaf.ro TÈlÈphone: +40 725054478 Fax: +40 0213185414 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.roaf.ro Adresse du profil díacheteur: www.e-licitatie.ro
I.3) Communication
Les documents du marchÈ sont disponibles gratuitement en accËs direct non restreint et complet, l'adresse: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100166198 Adresse laquelle des informations complÈmentaires peuvent Ítre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionnÈ(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes au(x) point(s) de contact susmentionnÈ(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur MinistËre ou toute autre autoritÈ nationale ou fÈdÈrale, y compris leurs subdivisions rÈgionales ou locales
I.5) ActivitÈ principale DÈfense
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
ECHIPAMENTE DE RE?EA NumÈro de rÈfÈrence: 14
II.1.2) Code CPV principal 32420000 MatÈriel de rÈseau
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Contract de furnizare ÑEchipament de re?eaî, cod C.P.V. 32420000-3 - Echipament de re?ea Obiectul contractului Ón reprezint? furnizarea completului ,, ÑEchipament de re?eaî, Ón cantitatea ?i cu cerin?ele tehnice anexate. Nr. crt. PRODUS Cantitate
   1.  Lot 1 Switch rackabil FO, 24 porturi SFP 15
   2.  Lot 2 Switch rackabil PoE, 24 porturi RJ45 20 Descrierea acestora este prezentat Ón specifica?iile tehnice ?i cerin?ele tehnice anexate prezentului caiet de sarcini. OEncheierea unui/ unor contracte de furnizare de echipamente de re?ea pentru extinderea re?elelor de comunica?ii clasificate din marile unit??i ?i unit??i subordonate Statului Major al For?elor Aeriene. Switch-urile de diferite tipuri (FO ?i RJ45) cu management, sunt necesare pentru conectarea terminalelor de date ?i de voce IP . Switch-urile vor fi folosite Ón special pentru re?ele, acolo unde num?rul de terminale de date ?i voce este mai redus. Necesitatea lor este impus? de conectarea Ón continu? cre?tere a utilizatorilor la diferite re?ele.
II.1.5) Valeur totale estimÈe Valeur hors TVA: 1 865 000.00 RON
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour nombre maximal de lots: 2 Nombre maximal de lots pouvant Ítre attribuÈs un soumissionnaire: 2
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Switch rackabil PoE, 24 porturi RJ45
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 32420000 MatÈriel de rÈseau
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO321 Bucure?ti Lieu principal d'exÈcution:
UM 01829 Bucure?ti, Str. Padina, nr.41-49, sector 1, Bucure?ti.
II.2.4) Description des prestations:
Switch rackabil PoE, 24 porturi RJ45 ?i 4 sloturi SFP FO, complet echipat, 20 buc
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous CritËre de qualitÈ - Nom: Termen de garan?ie / PondÈration: 20 Prix - PondÈration: 80
II.2.6) Valeur estimÈe Valeur hors TVA: 140 000.00 RON
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DurÈe en jours: 70 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Switch rackabil FO, 24 porturi SFP
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 32420000 MatÈriel de rÈseau
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO321 Bucure?ti Lieu principal d'exÈcution:
UM 01829 Bucure?ti, Str. Padina, nr.41-49, sector 1, Bucure?ti.
II.2.4) Description des prestations:
Switch rackabil FO, 24 port SFP, ?i minim 4 porturi Combo SFP, complet echipat, 15 bucati
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous CritËre de qualitÈ - Nom: Termen de garan?ie / PondÈration: 20 Prix - PondÈration: 80
II.2.6) Valeur estimÈe Valeur hors TVA: 1 725 000.00 RON
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DurÈe en jours: 70 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section III: Renseignements díordre juridique, Èconomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activitÈ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
NeÓncadrarea Ón situa?iile prev?zute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 Condi?ie de calificare : Ofertan?ii, ter?ii sus?in?tori ?i subcontractan?ii nu trebuie s? se reg?seasc? Ón situa?iile de excludere prev?zute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 (completare Formularul nr. 2 ?i Formularul nr. 3). Modalitatea de Óndeplinire: Se va completa DUAE Ón conformitate cu art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016. Documentele justificative care probeaz? Óndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaz? a fi prezentate, la solicitarea autorit??ii/entit??ii contractante doar ofertantului clasat pe primul loc Ón clasamentul intermediar Óntocmit la finalizarea evalu?rii ofertelor sunt: - certificate constatatoare privind plata impozitelor, taxelor sau a contribu?iilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) valabile la momentul prezent?rii, pentru sediu principal, iar pentru sediile secundare/punctele de lucru, o declara?ie pe propria r?spundere privind Óndeplinirea obliga?iilor de plat? a impozitelor, taxelor sau contibu?iilor la bugetul general consolidate datorate; - cazierul judiciar al operatorului economic ?i al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control Ón cadrul acestuia, a?a cum rezult? din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv; - dup? caz, documente prin care se demonstreaz? faptul c? operatorul economic poate beneficia de derog?rile prev?zute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizi?iile publice; OEn cazul Ón care Ón ?ara de origine sau ?ara Ón care este stabilit ofertantul/subcontractantul nu se emit documente de natura celor prev?zute mai sus sau respectivele documente nu vizeaz? toate situa?iile prev?zute la art. 164, 165 ?i 167, autoritatea/entitatea contractant? are obliga?ia de a accepta o declara?ie pe proprie r?spundere sau, dac? Ón ?ara respectiv? nu exist? prevederi legale referitoare la declara?ia pe propria r?spundere, o declara?ie autentic? dat? Ón fa?a unui notar, a unei autorit??i administrative sau judiciare sau a unei asocia?ii profesionale care are competen?e Ón acest sens. Evitarea conflictului de interese Condi?ie de calificare: Operatorii economici participan?i la procedura de atribuire trebuie s? analizeze o poten?ial? inciden?? a unei situa?ii de natura celor precizate de art. 60 din Legea nr. 98/2016. Preciz?m c? persoanele cu func?ie de decizie din cadrul autorit??ii contractante cu privire la organizarea, derularea ?i finalizarea procedurii de atribuire sunt: Valentin NECULAI (Comandantul U.M. 01829), Aurel VASILE (?ef de stat major), Bianca ASAN (Ofiter specialist), George ?TEF?NESCU (Ofi?er specialist), Cristian DIMA (Ofi?er specialist), Mihaela Anton (Contabil ?ef), Mihaela IONI?? (referent achizi?ii), Cosmin - Gabriel IONI?? (consilier juridic), Gabriel STROEMBU (?ef foma?iune), Augustin ñ Viorel OLTEANU (maistru militar specialist).(completare Formularul nr. 4), Modalitate de Óndeplinire: Se va completa DUAE de c?tre operatorii economici participan?i la procedura de atribuire a contractului de achizi?ie public?. Autoritatea contractant? are obliga?ia complet?rii formularului de integritate conform art. 5 din Legea nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese Ón procedura de atribuire a contractelor de achizi?ie public. Not?: OEn cazul Ón care exist? incertitudini Ón ceea ce prive?te situa?ia personal? a ofertantului, autoritatea contractant? va solicita Ón mod direct informa?ii de la autorit??ile competente care emit documentele de natura celor prev?zute mai sus. OEn conformitate cu legisla?ia intern? a statului Ón care sunt stabili?i ofertan?ii, aceste solicit?ri se refer? la persoane fizice ?i persoane juridice, inclusiv, dup? caz, la directori de companii sau la orice persoan? cu putere de reprezentare, de decizie sau de control Ón ceea ce priveste ofertantul. Pentru persoanele juridice rom'ne documentele se prezint? Ón original, copie legalizat? sau copie lizibil? cu men?iunea Ñconform cu originalulíí, iar pentru persoanele juridice str?ine documentele se prezint? Ón original sau copie conform? cu originalul ?i vor fi Ónso?ite de traducere autorizat? ?i legalizat?. OEn cazul unei asocieri se va depune acordul de asociere, semnat de p?r?i, respectiv Ón cazul subcontractarii se depune acordul de subcontractare, semnat de par?i. Nedeclararea subcontractantului/subcontractan?ilor presupune derulararea contractului fara posibilitatea adaugarii unui /mai multor subcontratractan?i pe parcursul derularii contractului. Autoritatea contractant? are dreptul de a solicita ca asocierea sa fie legalizat? numai Ón cazul Ón care oferta comun? este declarat? c'?tigatoare ?i numai dac? o astfel de m?sur? reprezint? o condi?ie necesar? pentru buna Óndeplinire a contractului. Dac? ofertantul apeleaz? la subcontractan?i ñdeclara?ie privind partea/p?r?ile din contract care sunt Óndeplinite de subcontractan?i ?i specializarea acestora. Dac? ofertantul nu apeleaz? la subcontractan?i ñ declara?ie pe proprie raspundere Ón acest sens. Dovedirea Ónregistr?rii ca persoan? juridic? Indeplinirea cerintei: Detinerea Certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, care sa ateste ca ofertantul este abilitat sa desfasoare activitati similare celor care fac obiectul prezentei achizitii (obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC). Operatorii economici care depun ofert? trebuie s? dovedeasc? o form? de Ónregistrare Ón condi?iile legii din ?ara rezident?, din care s? reias? c? operatorul economic este legal constituit, c? nu se afl? Ón niciuna din situa?iile de anulare a constituirii, precum ?i faptul c? are capacitatea profesional? de a realiza activit??ile ce fac obiectul contractului de achizi?ie public?. Cerin?a se aplic? inclusiv pentru subcontractan?i ?i/sau ter?i sus?in?tori care completeaz? informa?iile aferente situa?iei lor la nivelul unui DUAE distinct. Informatiile cuprinse in acesta trebuie sa fie reale/ actuale la data prezentarii. A. Pentru persoanele juridice romane Modalitatea de Óndeplinire:Prezentarea certificatului constatator , emis de Oficiul Na?ional al Registrului Comer?ului (ONRC) de pe l'ng? instan?a competent?, din care s? rezulte: -adresa actual?; -domeniul de activitate al operatorului economic; -obiectul contractului trebuie s? aib? corespondent Ón codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC; Vor fi descalifica?i operatorii economici care nu au ca domeniu de activitate produc?ia sau comercializarea produselor pentru care depune oferta. Se permite depunerea/prezentarea documentului solicitat Ón oricare din formele: copie legalizat?/copie lizibil? cu men?iunea Ñconform cu originalul sau emis Ón forma electronica( av'nd Óncorporata, atasata sau logic asociata semnatura electronica extinsa (Notificare ONRC_Serviciul InfoCert_AC_0). Informatiile cuprinse in acesta trebuie sa fie actuale/reale la data limita de depunere a ofertelor. Se va solicita ofertantului situat pe primul loc sa prezinte, Ónainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica, Certificatul constatator emis de ORC in original sau in copie legalizata , Ón cazul Ón care initial a fost prezentat Ón forma copie ,,conform cu originalulíí. B. Pentru persoane juridice straine: Modalitatea de Óndeplinire - Prezentarea de documente care dovedesc o forma de Ónregistrare/atestare ori apartenen?? din punct de vedere profesional , conform legii ??rii de reziden?? a operatorului economic (se va verifica prin accesarea Ñhttp://ec.europa.eu/markt/ecertis/login.doî). In cazul ofertantilor de alta nationalitate dec't cea rom'na, documentele mentionate vor fi transmise Ón limba de origine, insotite de o traducere autorizat? (traducerea realizat? de un traduc?tor autorizat) a acestora in limba romana. - Prezentarea Certificatului de Reziden?? Fiscal? (evitarea dublei impuneri) sau o declara?ie valabil? pentru anul calendaristic Ón curs. C. Pentru persoane fizice - se vor prezenta documente edificatoare prin care s? dovedeasc? o form? de Ónregistrare ca persoan? fizic? Ón conformitate cu prevederile legale din ?ara Ón care ofertantul este rezident. OEn cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente.In cazul asocierii mai multor persoane juridice, cerintele privind situatia personala a ofertantului si capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (Ónregistrare si atestare) trebuie sa fie Óndeplinite de fiecare asociat Ón parte. Vor fi descalifica?i operatorii economici care nu fac dovada unei forme de Ónregistrare ?i nu au ca domeniu de activitate principal sau secundar furnizarea produselor solicitate prin prezenta documenta?ie de atribuire. Dac? exist? asocia?i documentul solicitat va fi depus ?i de c?tre ace?tia. http://ec.europa.eu/markt/ecertis/login.do
III.1.2) CapacitÈ Èconomique et financiËre Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
Specificati cifra de afaceri medie anualaCifra de afaceriOfertantul trebuie s? demonstreze c? a realizat o medie a cifrei de afaceri anuale cel putin egal? cu valoarea estimat? a contractului ce urmeaz? a fi atribuit (cifra de afaceri anual? general? se va demonstra pentru ultimii 3 ani 2020, 2021 ?i 2022), astfel : Lot I :
   1. 725.000,00 lei f?r? TVA; Lot II: 140.000,00 lei f?r? TVA; Niveau(x) spÈcifique(s) minimal/minimaux exigÈ(s):
Se va completa Documentul Unic de Achizitii European (DUAE), urmand ca documentul justificativ sa fie prezentat doar de c?tre ofertantul clasat pe locul 1 Ón clasamentul intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, astfel: a) declara?ii sau extrase bancare corespunz?toare;b) prezentarea situa?iilor financiare sau a extraselor din situa?iile financiare, Ón cazul Ón care publicarea situa?iilor financiare este prev?zut? de legisla?ia ??rii Ón care este stabilit operatorul economic;OEn cazul Ón care, din motive obiective ?i justificate, operatorul economic nu este Ón m?sur? s? prezinte una sau mai multe dintre informa?iile ?i documentele prev?zute la alin. (1), operatorul economic este autorizat s? fac? dovada situa?iei sale economice ?i financiare prin orice alt document pe care autoritatea contractant? Ól consider? adecvat.OEn situa?ia Ón care ofertantul a fost Ónfiin?at sau ?i-a Ónceput activitatea economic? de mai pu?in de 3 ani se va lua Ón considerare prezentarea informa?iilor corespunz?toare perioadei efective de activitate.OEn cazul Ón care ofertantul Ó?i demonstreaz? c? a realizat o medie a cifrei de afaceri anual? invoc'nd si sustinerea acordat? de catre un alt operator economic, atunci acesta are obliga?ia de a dovedi sus?inerea de care beneficiaz? prin prezentarea unui angajament ferm al ofertantului.Operatorul economic prezint? Ón DUAE informa?iile solicitate pentru sus?inerea ofertantului. Ter?ul sus?in?tor are calitatea de a sprijini ofertantul ?i nu de a Ónlocui capacitatea economic? ?i financiar? a acestuia.
III.1.3) CapacitÈ technique et professionnelle Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificatExperien?a similar?Cerin?a nr.1 Ofertan?ii trebuie s? demonstreze c? Ón ultimii 3 ani (calcula?i p'n? la data limit? de depunere a ofertelor) au furnizat produse similare Ón valoare cumulat?, de minim valoarea estimat? a contractului/ lot, respectiv suma de lot I:
   1. 725.000,00 lei f?r? TVA, lot II: 140.000,00 lei f?r? TVAPrin livr?ri de produse similare Ón raport cu cele care fac obiectul contractului se Óntelege efectuarea de livr?ri de produse similare celor cuprinse Ón caietul de sarcini, respectiv, echipamente de tehnologia informa?iei. Certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calitatiiDovada implement?rii sistemului de management al calit??ii conform cu cerin?ele din standardul SR EN ISO-9001 sau echivalent prin prezentarea unor certificate emise de organisme de certificare acreditate sau alte probe/ dovezi;Not?: OEn cazul depunerii unei oferte Ón asociere, fiecare asociat are obliga?ia de a demonstra Óndeplinirea cerin?ei, pentru partea din contract pe care o realizeaz?. Documentele solicitate trebuie s? fie valabile la momentul prezent?rii. Niveau(x) spÈcifique(s) minimal/minimaux exigÈ(s):
Se va completa DUAE de c?tre operatorii economici participan?i la procedura de atribuire cu informa?iile ce descriu nivelul lor de experien??, prin raportare la contractele executate Ón trecut, corespunz?tor cerin?elor autorit??ii/entit??ii contractante.OEn cazul Ón care ofertantul Ó?i demonstreaz? capacitatea tehnic? ?i profesional?, respectiv experien?a similar? invoc'nd si sustinerea acordat? de catre un alt operator economic, atunci acesta are obligatia de a dovedi sus?inerea de care beneficiaza prin prezentarea unui angajament ferm al ofertantului respectiv.Operatorul economic prezint? Ón DUAE informa?iile solicitate pentru sus?inerea ofertantului. Ter?ul sus?in?tor are calitatea de a sprijini ofertantul ?i nu de a Ónlocui capacitatea tehnic? ?i/ sau profesional? a acestuia.La nivelul DUAE trebuie precizate informa?ii cum ar fi: num?rul ?i data contractului invocat drept experien?? similar?, tipul/categoriile de produse, valoarea, beneficiarul, data ?i num?rul documentului de recep?ie. Urm?toarele documente justificative care probeaz? Óndeplinirea cerin?ei vor fi prezentate doar de c?tre ofertantul clasat pe primul loc Ón clasamentul intermediar Óntocmit la finalizarea evalu?rii ofertelor: - procesul-verbal de recep?ie, contracte sau alte documente din care s? reias? urm?toarele informa?ii: beneficiarul, cantitatea/valoarea. Se va completa DUAE de c?tre operatorii economici participan?i la procedura de atribuire. Urm?toarele documente justificative care probeaz? Óndeplinirea cerin?ei vor fi prezentate doar de c?tre ofertantul clasat pe primul loc Ón clasamentul intermediar Óntocmit la finalizarea evalu?rii ofertelor pot fi:- certificat valabil la momentul prezent?rii, emis de un organism de certificare acreditat care s? ateste respectarea de c?tre operatorul economic a standardului ISO 9001: 2015 sau alte probe sau dovezi care confirm? asigurarea unui nivel corespunz?tor al calit??ii (pentru cazurile specifice prev?zute de lege). OEn cazul depunerii unei oferte comune, fiecare asociat trebuie s? de?in? un astfel de certificat, pentru partea din contract pe care o realizeaz?.Sanc?iunea neÓndeplinirii: Vor fi exclu?i din cadrul procedurii operatorii economici care nu prezint? documentele solicitate.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de rÈception des offres ou des demandes de participation Date: 27/06/2023 Heure locale: 15:00
IV.2.3) Date díenvoi estimÈe des invitations soumissionner ou participer aux candidats sÈlectionnÈs
IV.2.4) Langue(s) pouvant Ítre utilisÈe(s) dans l'offre ou la demande de participation:
roumain
IV.2.6) DÈlai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit Ítre valable jusqu'au: 27/09/2023
IV.2.7) ModalitÈs díouverture des offres Date: 27/06/2023 Heure locale: 15:00 Lieu:
In SEAP Informations sur les personnes autorisÈes et les modalitÈs d'ouverture:
Neculai VALENTIN, ANTON MIHAELA, VASILE AUREL, ASAN BIANCA, DIMA CRISTIAN, STEFANESCU GEORGE, OLTEANU VIOREL, STROEMBU GABRIEL, IONI?? MIHAELA CLAUDIA, IONI?? COSMIN
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marchÈ renouvelable: non
VI.3) Informations complÈmentaires:
Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea îsau echivalentî. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare in a 11-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor/adresa: www.e-licitatie.ro. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor ñ 18 zile. www.e-licitatie.ro
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucuresti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro TÈlÈphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Termenele limita de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute art. 8 din Legea nr. 101 din 19 mai 2016. Eventualele contestatii se pot depune la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor/ instanta competenta si vor fi solutionate potrivit Legii nr. 101/2016.
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
18/05/2023 ECHIPAMENTE DE RE?EA 27/06/2023 23/05/2023 ROU National
 
 
C L A S S E    C P V
32420000 - Matériel de réseau