Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 23/11/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Bucure?ti:Médailles

2022/S 226-649308  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
23/11/2022 S226 Roumanie-Bucure?ti: Médailles 2022/S 226-649308 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: UM 0929 Bucuresti Numéro national d'identification: 13624359 Adresse postale: Strada: Francez?, nr. 48-50 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 030105 Pays: Roumanie Point(s) de contact: IANCU ELENA Courriel: iulia.maghiar@dcti.ro Téléphone: +40 21377725473 Fax: +40 213134388 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.sri.ro Adresse du profil d'acheteur: www.e-licitatie.ro
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales
I.5) Activité principale Ordre et sécurité publics
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Furnizare semne onorifice Numéro de référence: 39/98511/2022
II.1.2) Code CPV principal 18512200 Médailles
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Furnizare semne onorifice in vederea acordarii distinctiilor cuvenite cadrelor militare in activitate
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 1 018 500.00 RON
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Semn onorific "În servicul Patriei" pentru ofi?eri
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 18512200 Médailles
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO321 Bucure?ti Lieu principal d'exécution:
Bucuresti
II.2.4) Description des prestations:
Semn onorific "În servicul Patriei" pentru ofi?eri, conform caietului de sarcini
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Termen de livrare / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este de 296.200,00 lei. Cantitatea minima si maxima a unui contract subsecvent este cea prevazuta in caietul de sarcini. Val garantiei de participare, care se va depune in favoarea autoritatii contractante este de
   2. 962,00 lei.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Semn onorific "În servicul Patriei" pentru mai?tri militari, subofi?eri ?i SGP
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 18512200 Médailles
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO321 Bucure?ti Lieu principal d'exécution:
Bucure?ti
II.2.4) Description des prestations:
Semn onorific "În servicul Patriei" pentru mai?tri militari, subofi?eri ?i SGP, conform caietului de sarcini
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Termen de livrare / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este de147.850,00 lei. Cantitatea minima si maxima a unui contract subsecvent este cea prevazuta in caietul de sarcini. Val garantiei de participare, care se va depune in favoarea autoritatii contractante este de
   1. 478,00 lei.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 089-240601
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 98
Lot nº: 1,2 Intitulé:
Acord cadru furnizare semne onorifice
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
30/09/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 6 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 4 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 6
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: P&M GRAVURA S.R.L.
Numéro national d'identification: RO 13321045 Adresse postale: Strada Splaiul Unirii, Nr. 313, Sector: 3 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 020065 Pays: Roumanie Courriel: contact@pmgravura.ro Téléphone: +40 213373614 Fax: +40 213373614 Adresse internet: www.pmgravura.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 1 346 400.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 1 018 500.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 1
Lot nº: 1,2 Intitulé:
Contract subsecvent de furnizare semne onorifice
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
27/10/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 6 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 4 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 6
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: P&M GRAVURA S.R.L.
Numéro national d'identification: RO 13321045 Adresse postale: Strada Splaiul Unirii, Nr. 313, Sector: 3 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 020065 Pays: Roumanie Courriel: contact@pmgravura.ro Téléphone: +40 213373614 Fax: +40 213373614 Adresse internet: www.pmgravura.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 1 346 400.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 239 425.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
 
1.Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea "sau echivalent".
   2. Poten?ialii Ofertan?i, reziden?i în ??rile Comunit??ii Europene ?i ??rile Spa?iului Economic European (EEA), pot consulta site-ul web al Comisiei Europene - DG Cre?tere economic? disponibile la urm?toarea adres?: http://ec.europa.eu/markt/ecertis/searchDocument.do pentru a identifica ?i compara documentele echivalente (dac? sunt disponibile) solicitate de c?tre Autoritatea Contractant?în FDA.
   3. Referitor la modificarea acordului - cadru/contractului subsecvent: Achizitorul va avea dreptul de a uza oricând de toate prevederile art. 221 din Legea nr. 98/2016 cu condi?ia îndeplinirii condi?iilor impuse de acest articol. Prin urmare, uzul efectiv al acestui articol nu va putea fi niciodat? considerat ca reprezentând o schimbare a condi?iilor care au restric?ionat concuren?a. Prin men?ionarea în documenta?ia de atribuire a faptului c? în situa?ia în care condi?iile impuse de articolul 221 vor fi îndeplinite, autoritatea contractant? va avea dreptul oricand de a uza de prevederile lui, autoritatea contractant? respect? principiul transparen?ei, putând fi re?inut faptul c? restrângerea concuren?ei nu va putea fi invocat? în situa?ia în care art. 221 din Legea nr. 98/2016 va fi aplicat pe parcursul execut?rii acordului - cadru. Prezenta prevedere reprezint? un amendament care permite cre?terea valorii acordului - cadru astfel c? în cazul în care vor fi necesare modific?ri la acordul - cadru încheiat care s? duc? la cre?terea valorii lui, în baza art. 221 din Legea nr. 98/2016 (art. 72 din Directiva 24/2014) nu se va putea afirma c? modificarea reprezint? inten?ia p?r?ilor de a renegocia acordul - cadru ?i c? al?i competitori au fost priva?i de aceast? informa?ie pe care dac? ar fi ?tiut-o ar fi fost interesa?i în a licita.
   4.  Specificatiile tehnice care indica o anumita origine, sursa, productie, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comert, un brevet de inventie, o licenta de fabricatie, sunt mentionate doar pentru identificarea cu usurinta a tipului de produs si NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificatii vor fi considerate ca fiind insotite de mentiunea «sau echivalent».
   5. În cazul tuturor trimiterilor din caietul de sarcini (inclusiv anexe)/documenta?ia de atribuire, la specifica?ii tehnice, standarde na?ionale care transpun standarde europene, evalu?ri tehnice europene, specifica?ii tehnice comune, standarde interna?ionale, alte sisteme de referin?? tehnice instituite de c?tre organismele de standardizare europene sau, în lipsa oric?rora dintre acestea, la standarde na?ionale, la agremente tehnice na?ionale sau specifica?ii tehnice na?ionale referitoare la proiectarea, calcularea ?i execu?ia lucr?rilor ?i la utilizarea produselor se va lua în considerare c? este înso?it? de men?iunea "sau echivalent".
   6. În conformitate cu principiul recunoa?terii reciproce, Autoritatea contractant? va accepta documente echivalente celor solicitate la nivelul caietului de sarcini / documenta?iei de atribuire, emise de organisme stabilite în alte state membre ale Uniunii Europene sau cu care România are încheiate acorduri pentru recunoa?terea ?i echivalarea certific?rilor / autoriza?iilor în cauz?.
   7.  În cazul în care dou? sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul ob?inut la factorii de evaluare în ordinea descresc?toare a ponderilor acestora. Mai exact, va fi declarat? ca?tig?toare oferta care a obtinut cel mai mare punctaj la factorul pre?, având în vedere c? acest factor are o pondere de 60% în criteriul de atribuire. În situa?ia în care egalitatea se men?ine, autoritatea contractant? va solicita prin SEAP depunerea de noi propuneri financiare, ?i oferta câ?tig?toare va fi desemnat? cea cu propunerea financiar? cea mai mica. În situa?ia în care egalitatea se men?ine clasamentul se va stabili în ordinea descresc?toare a clasamentului ref?cut prin luarea în considerare a punctajului ob?inut de ofertele respective pentru factorul de evaluare al propunerii tehnice, respectiv termenul de livrare. http://ec.europa.eu/markt/ecertis/searchDocument.do
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucuresti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro Téléphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Unitatea Militara 0929 Bucurest Adresse postale: str. Francez? nr. 48-50, sector 3 Ville: Bucuresti Code postal: 030105 Pays: Roumanie Courriel: elenaiancu@dcti.ro Téléphone: +021 377725473 Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
18/11/2022 Furnizare semne onorifice 23/11/2022 ROU National
 
 
C L A S S E    C P V
18512200 - Médailles