Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/05/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure négociée sans mise en concurrence
Type de document : Avis d'attribution
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Bucure?ti:Médicaments divers

2023/S 97-302405  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
22/05/2023 S97 Roumanie-Bucure?ti: Médicaments divers 2023/S 097-302405 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: UM 0929 Bucuresti Numéro national d'identification: 13624359 Adresse postale: Strada Francez?, Nr. 48-50 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 030105 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Luiza STEFAN Courriel: iulia.maghiar@dcti.ro Téléphone: +40 377725023 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.e-licitatie.ro
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales
I.5) Activité principale Ordre et sécurité publics
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Furnizare diverse produse farmaceutice de uz uman - Lot 102
II.1.2) Code CPV principal 33690000 Médicaments divers
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Furnizare diverse produse farmaceutice de uz uman, necesare men?inerii unui sistem de s?n?tate performant din punct de vedere al practicilor medicale ?i ob?inerea / prelungirea acredit?rii de func?ionare a Farmaciei U.M. 0521 Bucure?ti. Lot 102: COMBINATII ( BRINZOLAMIDUM + TIMOLOLUM)
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 1 696.00 RON
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO32 Bucure?ti-Ilfov
II.2.4) Description des prestations:
Furnizare diverse produse farmaceutice de uz uman, necesare pentru asigurarea necesit??ilor reale de diverse produse farmaceutice de uz uman, cu scopul îndeplinirii obliga?iilor ce decurg conform statutului de unitate sanitar? a Beneficiarului-pl?titor: U.M. 0521 Bucure?ti.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Attribution d'un marché sans publication préalable d'un avis d'appel à la concurrence au Journal officiel de l'Union européenne (dans les cas énumérés ci-dessous) Explication:
Având în vedere Principiile Cur?ii Europene de Justitie afirmate în cazul Milan (Commission v Italy C199/85) care stabilesc c? derog?rile trebuie s? fie strict interpretate iar sarcina de a dovedi c? circumstan?ele justific? derogarea trebuie îndeplinit? de partea care dore?te s? invoce aceast? derogare, autoritatea contractanta justifica utilizarea acestei proceduri demonstrând: - extrema urgenta; - faptul c? motivele de extrem? urgen?? sunt determinate de evenimente imprevizibile; - faptul c? apari?ia situa?iei de extrem? urgen?? nu se datoreaz? sub nicio form? unei ac?iuni sau inac?iuni a autorit??ii contractante, acestea fiind conditii necesar a fi indeplinite cumulativ pentru a deveni aplicabile prevederile art.104 alin 1 lit c din Legea 98/2016:a) extrema urgen?? - extrema urgenta a fost generata de necesitatea asigur?rii necesit??ilor reale de diverse produse farmaceutice de uz uman, cu scopul îndeplinirii obliga?iilor ce decurg conform statutului de unitate sanitar? a Beneficiarilor-pl?titori: U.M. 0521 Bucure?ti ?i U.M. 0510 Bucure?tib) faptul c? motivele de extrem? urgen?? sunt determinate de evenimente imprevizibile: necesitatea asigur?rii f?r? întârzieri a diverselor produse framaceutice de uz uman, cu scopul îndeplinirii în condi?ii optime a actului medical. În acest context, termenul de derulare a unei proceduri concuren?iale, de tip licita?ie deschis?, cu un num?r mare de loturi, de aproximativ 150 zile, nu poate fi respectat f?r? ca acest fapt s? aib? un impact negativ major atât asupra activit??ii specifice a unit??ilor sanitare cu rol de Beneficiar-pl?titor: U.M. 0521 Bucure?ti ?i U.M. 0510 Bucure?ti, cât ?i asupra s?n?t??ii pacien?ilor;c) faptul c? apari?ia situa?iei de extrem? urgen?? nu se datoreaz? sub nicio form? unei ac?iuni sau inac?iuni a autorit??ii contractante: afluxul de pacien?i cu care se confrunt? Beneficiarul-pl?titor U.M. 0521 Bucure?ti dup? încetarea st?rii de alert? pe teritoriul României ?i complexitatea cazurilor prezentate nu au putut fi previzionate.
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 78.1 Intitulé:
Furnizare diverse produse farmaceutice de uz uman - Lot 102
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
29/07/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 0
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: EUROPHARM HOLDING Numéro national d'identification: RO 6567900 Adresse postale: Strada IONESCU CRUM, Nr. 1 Ville: Brasov Code NUTS: RO122 Bra?ov Code postal: 500443 Pays: Roumanie Courriel: corina.plesa@eph.ro Téléphone: +40 732307508/ +40 732307562 Fax: +40 268307513 Adresse internet: www.eph.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 3 046.40 RON Valeur totale du marché/du lot: 1 696.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Prezentul anun? se refer? la o procedur? de Negociere fara publicare prealabil? conform art. 68 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 98 / 2016, organizata pe 336 de loturi ?i atest? îndeplinirea obliga?iilor stabilite în sarcina autorit??ii contractante prin art. 145 din Legea nr. 98 / 2016 pentru Lotul 102. A fost semnat un contract de furnizare cu un Beneficiar-pl?titor: U.M. 0521 BUCURE?TI.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucuresti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro Téléphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Persoana care se consider? v?t?mat? de un act al autorit??ii contractante poate sesiza Consiliul în vederea anul?rii actului autorit??ii contractante, oblig?rii acesteia la emiterea unui act sau la adoptarea de m?suri de remediere, precum ?i pentru recunoa?terea dreptului pretins sau a interesului legitim, cu respectarea termenelor stabilite prin art. 8 din Legea nr. 101 / 2016 privind remediile ?i c?ile de atac în materie de atribuire a contractelor de achizi?ie public?, a contractelor sectoriale ?i a contractelor de concesiune de lucr?ri ?i concesiune de servicii, precum ?i pentru organizarea ?i func?ionarea Consiliului Na?ional de Solu?ionare a Contesta?iilor.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Unitatea Militara 0929 Bucuresti Ville: Bucuresti Pays: Roumanie Courriel: luizastefan@dcti.ro Téléphone: +40 377725023 Adresse internet: www.e-licitatie.ro
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
17/05/2023 Furnizare diverse produse farmaceutice de uz uman - Lot 102 22/05/2023 ROU National
 
 
C L A S S E    C P V
33690000 - Médicaments divers