Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 24/11/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Bucure?ti:Ordinateur de bureau

2023/S 227-714754  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 24/11/2023 S227 Roumanie-Bucure?ti: Ordinateur de bureau 2023/S 227-714754 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: INSPECTORATUL GENERAL AL POLITIEI ROMANE NumÈro national d'identification: 4453144 Adresse postale: Strada: Mihai Vod?, nr. 6 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 050041 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Bogdan Mociornita Courriel: achizitii@politiaromana.ro TÈlÈphone: +40 212082525 Fax: +40 213174965 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.politiaromana.ro Adresse du profil díacheteur: www.e-licitatie.ro
I.4) Type de pouvoir adjudicateur MinistËre ou toute autre autoritÈ nationale ou fÈdÈrale, y compris leurs subdivisions rÈgionales ou locales
I.5) ActivitÈ principale Ordre et sÈcuritÈ publics
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Echipamente de resortul tehnologiei informatiilor NumÈro de rÈfÈrence: 4453144/2023/956289
II.1.2) Code CPV principal 30213300 Ordinateur de bureau
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Se inten?ioneaz? achizi?ionarea de echipamente de resortul tehnologiei informa?iilor. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 18 zile (inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor) Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/ informatiilor suplimentare: 11 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 24 956 430.99 RON
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Statie de lucru fixa tip I
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 30213300 Ordinateur de bureau
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO321 Bucure?ti Lieu principal d'exÈcution:
Sediul I.G.P.R. din ?oseaua ?tefan cel Mare nr.13-15
II.2.4) Description des prestations:
Statie de lucru fixa tip I Valoare total? acord-cadru (lei f?r? TVA) - 25.210.100 lei Cant. per contract subsecvent min - 1 buc Cant. per contract subsecvent max - 1000 buc; Cant. per acord cadru min - 1 buc; Cant. per acord cadru max - 10000 buc; Valoare cel mai mare contract subsecvent -
   2. 521.010,00 lei
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Garantia peste valoarea minima solicitata de 24 luni(garan?ia maxim? ofertat? va fi de 60 de luni) / PondÈration: 20 Prix - PondÈration: 80
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
Proiecte cu finan?are din Fonduri Externe Nerambursabile aferente cadrului financiar 2021-2027, Proiecte cu finan?are din Fonduri Externe Nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020, Proiecte cu finan?are din sumele reprezent'nd asisten?a financiar? nerambursabil? aferent? PNRR, Proiecte cu finan?are din sumele aferente componentei de Ómprumut a PNRR.
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
1.Va fi declarat? c'?tig?toare oferta care va ob?ine cel mai mare punctaj general dup? aplicarea criteriilor tehnico-economice pentru ECHIPAMENTE IT&C, pentru fiecare lot in parte.
   2. Punctaj ECHIPAMENTE IT&C= pre?ul ofertei*80% + garantie *20%
   3.  Specifica?iile tehnice pentru ÑECHIPAMENTE IT&Cî ofertate trebuie s? Óndeplineasc? specifica?iile tehnice minimale din prezentul caiet de sarcini, altfel oferta va fi declarat? neconform?.
   4.  Ofertele care nu Óndeplinesc condi?ia de la punctul 3 vor fi declarate neconforme ?i nu se vor aplica criteriile de la punctele 1 ?i 2 Ón evaluarea final?.
   5.  Evaluarea ofertelor se realizeaz? prin acordare, pentru fiecare ofert? Ón parte a unui punctaj rezultat ca umare a aplic?rii algoritmului de calcul stabilit Ón documenta?ia de atribuire. Clasamentul ofertelor se stabile?te prin ordonarea descresc?toare a punctajelor respective, oferta c'?tig?toare fiind cea de pe primul loc, respectiv cea cu cel mai mare punctaj. OEn cazul Ón care dou? sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face av'nd Ón vedere punctajul ob?inut la factorii de evaluare Ón ordinea descresc?toare a ponderilor acestora(criteriul financiar, apoi criteriul garan?ie). OEn situa?ia Ón care egalitatea se men?ine, autoritatea contractant? are dreptul s? solicite noi propuneri financiare ?i oferta c'?tig?toare va fi desemnat? cea cu propunerea financiar? cea mai mic?. Autoritatea contractant? inten?ionez? s? utilizeze pentru contarctarea produselor ce fac obiectul prezentului cord-cadru toate sursele de finan?are pe care le va avea la dispozi?ie pe toat? perioada de derulare a acestuia, aceast? achizi?ie public? nefiind finan?at? exclusiv din fondurile PNRR, drept pentru care nu se impun adoptarea m?surior legislative impuse de organizarea unor astfel de proceduri de atribuire. Propunerile financiare se vor solicita prin intermediul SEAP, la sec?iunea Óntreb?ri/clarific?ri.
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Statie de lucru fixa tip II
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 30213300 Ordinateur de bureau
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO321 Bucure?ti Lieu principal d'exÈcution:
Sediul I.G.P.R. din ?oseaua ?tefan cel Mare nr.13-15
II.2.4) Description des prestations:
Statie de lucru fixa tip II Valoare total? acord-cadru (lei f?r? TVA) - 20.168.100 lei Cant. per contract subsecvent min - 1 buc Cant. per contract subsecvent max - 1000 buc; Cant. per acord cadru min - 1 buc; Cant. per acord cadru max - 6000 buc; Valoare cel mai mare contract subsecvent -
   3. 361.350,00 lei
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Garantia peste valoarea minima solicitata de 24 luni(garan?ia maxim? ofertat? va fi de 60 de luni) / PondÈration: 20 Prix - PondÈration: 80
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
Proiecte cu finan?are din Fonduri Externe Nerambursabile aferente cadrului financiar 2021-2027, Proiecte cu finan?are din Fonduri Externe Nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020, Proiecte cu finan?are din sumele reprezent'nd asisten?a financiar? nerambursabil? aferent? PNRR, Proiecte cu finan?are din sumele aferente componentei de Ómprumut a PNRR
II.2.14) Informations complÈmentaires 11. Va fi declarat? c'?tig?toare oferta care va ob?ine cel mai mare punctaj general dup? aplicarea criteriilor tehnico-economice pentru ECHIPAMENTE IT&C, pentru fiecare lot in parte.
   2. Punctaj ECHIPAMENTE IT&C= pre?ul ofertei*80% + garantie *20%
   3.  Specifica?iile tehnice pentru ÑECHIPAMENTE IT&Cî ofertate trebuie s? Óndeplineasc? specifica?iile tehnice minimale din prezentul caiet de sarcini, altfel oferta va fi declarat? neconform?.
   4.  Ofertele care nu Óndeplinesc condi?ia de la punctul 3 vor fi declarate neconforme ?i nu se vor aplica criteriile de la punctele 1 ?i 2 Ón evaluarea final?.
   5.  Evaluarea ofertelor se realizeaz? prin acordare, pentru fiecare ofert? Ón parte a unui punctaj rezultat ca umare a aplic?rii algoritmului de calcul stabilit Ón documenta?ia de atribuire. Clasamentul ofertelor se stabile?te prin ordonarea descresc?toare a punctajelor respective, oferta c'?tig?toare fiind cea de pe primul loc, respectiv cea cu cel mai mare punctaj. OEn cazul Ón care dou? sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face av'nd Ón vedere punctajul ob?inut la factorii de evaluare Ón ordinea descresc?toare a ponderilor acestora(criteriul financiar, apoi criteriul garan?ie). OEn situa?ia Ón care egalitatea se men?ine, autoritatea contractant? are dreptul s? solicite noi propuneri financiare ?i oferta c'?tig?toare va fi desemnat? cea cu propunerea financiar? cea mai mic?. Autoritatea contractant? inten?ionez? s? utilizeze pentru contarctarea produselor ce fac obiectul prezentului cord-cadru toate sursele de finan?are pe care le va avea la dispozi?ie pe toat? perioada de derulare a acestuia, aceast? achizi?ie public? nefiind finan?at? exclusiv din fondurile PNRR, drept pentru care nu se impun adoptarea m?surior legislative impuse de organizarea unor astfel de proceduri de atribuire. Propunerile financiare se vor solicita prin intermediul SEAP, la sec?iunea Óntreb?ri/clarific?ri.
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Statie de lucru grafica
Lot n : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 30213300 Ordinateur de bureau
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO321 Bucure?ti Lieu principal d'exÈcution:
Sediul I.G.P.R. din ?oseaua ?tefan cel Mare nr.13-15
II.2.4) Description des prestations:
Statie de lucru grafica. Valoare total? acord-cadru (lei f?r? TVA) -2.941.175 lei Cant. per contract subsecvent min - 1 buc Cant. per contract subsecvent max - 100 buc; Cant. per acord cadru min - 1 buc; Cant. per acord cadru max - 500 buc; Valoare cel mai mare contract subsecvent - 588.235,00 lei
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Garantia peste valoarea minima solicitata de 24 luni(garan?ia maxim? ofertat? va fi de 60 de luni) / PondÈration: 20 Prix - PondÈration: 80
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
Proiecte cu finan?are din Fonduri Externe Nerambursabile aferente cadrului financiar 2021-2027, Proiecte cu finan?are din Fonduri Externe Nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020, Proiecte cu finan?are din sumele reprezent'nd asisten?a financiar? nerambursabil? aferent? PNRR, Proiecte cu finan?are din sumele aferente componentei de Ómprumut a PNRR.
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
1.Va fi declarat? c'?tig?toare oferta care va ob?ine cel mai mare punctaj general dup? aplicarea criteriilor tehnico-economice pentru ECHIPAMENTE IT&C, pentru fiecare lot in parte.
   2. Punctaj ECHIPAMENTE IT&C= pre?ul ofertei*80% + garantie *20%
   3.  Specifica?iile tehnice pentru ÑECHIPAMENTE IT&Cî ofertate trebuie s? Óndeplineasc? specifica?iile tehnice minimale din prezentul caiet de sarcini, altfel oferta va fi declarat? neconform?.
   4.  Ofertele care nu Óndeplinesc condi?ia de la punctul 3 vor fi declarate neconforme ?i nu se vor aplica criteriile de la punctele 1 ?i 2 Ón evaluarea final?.
   5.  Evaluarea ofertelor se realizeaz? prin acordare, pentru fiecare ofert? Ón parte a unui punctaj rezultat ca umare a aplic?rii algoritmului de calcul stabilit Ón documenta?ia de atribuire. Clasamentul ofertelor se stabile?te prin ordonarea descresc?toare a punctajelor respective, oferta c'?tig?toare fiind cea de pe primul loc, respectiv cea cu cel mai mare punctaj. OEn cazul Ón care dou? sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face av'nd Ón vedere punctajul ob?inut la factorii de evaluare Ón ordinea descresc?toare a ponderilor acestora(criteriul financiar, apoi criteriul garan?ie). OEn situa?ia Ón care egalitatea se men?ine, autoritatea contractant? are dreptul s? solicite noi propuneri financiare ?i oferta c'?tig?toare va fi desemnat? cea cu propunerea financiar? cea mai mic?. Autoritatea contractant? inten?ionez? s? utilizeze pentru contarctarea produselor ce fac obiectul prezentului cord-cadru toate sursele de finan?are pe care le va avea la dispozi?ie pe toat? perioada de derulare a acestuia, aceast? achizi?ie public? nefiind finan?at? exclusiv din fondurile PNRR, drept pentru care nu se impun adoptarea m?surior legislative impuse de organizarea unor astfel de proceduri de atribuire. Propunerile financiare se vor solicita prin intermediul SEAP, la sec?iunea Óntreb?ri/clarific?ri.
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Imprimant? tip II
Lot n : 10
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 30213300 Ordinateur de bureau 30232110 Imprimantes laser
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO321 Bucure?ti Lieu principal d'exÈcution:
Sediul I.G.P.R. din ?oseaua ?tefan cel Mare nr.13-15
II.2.4) Description des prestations:
Imprimant? tip II. Valoare total? acord-cadru (lei f?r? TVA) - 1680672 lei Cant. per contract subsecvent min - 1 buc Cant. per contract subsecvent max - 25 buc; Cant. per acord cadru min - 1 buc; Cant. per acord cadru max - 200 buc; Valoare cel mai mare contract subsecvent - 210084 lei
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Garantia peste valoarea minima solicitata de 24 luni(garan?ia maxim? ofertat? va fi de 60 de luni) / PondÈration: 20 Prix - PondÈration: 80
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
Proiecte cu finan?are din Fonduri Externe Nerambursabile aferente cadrului financiar 2021-2027, Proiecte cu finan?are din Fonduri Externe Nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020, Proiecte cu finan?are din sumele reprezent'nd asisten?a financiar? nerambursabil? aferent? PNRR, Proiecte cu finan?are din sumele aferente componentei de Ómprumut a PNRR
II.2.14) Informations complÈmentaires
Va fi declarat? c'?tig?toare oferta care va ob?ine cel mai mare punctaj general dup? aplicarea criteriilor tehnico-economice pentru ECHIPAMENTE IT&C, pentru fiecare lot in parte.
   2. Punctaj ECHIPAMENTE IT&C= pre?ul ofertei*80% + garantie *20%
   3.  Specifica?iile tehnice pentru ÑECHIPAMENTE IT&Cî ofertate trebuie s? Óndeplineasc? specifica?iile tehnice minimale din prezentul caiet de sarcini, altfel oferta va fi declarat? neconform?.
   4.  Ofertele care nu Óndeplinesc condi?ia de la punctul 3 vor fi declarate neconforme ?i nu se vor aplica criteriile de la punctele 1 ?i 2 Ón evaluarea final?.
   5.  Evaluarea ofertelor se realizeaz? prin acordare, pentru fiecare ofert? Ón parte a unui punctaj rezultat ca umare a aplic?rii algoritmului de calcul stabilit Ón documenta?ia de atribuire. Clasamentul ofertelor se stabile?te prin ordonarea descresc?toare a punctajelor respective, oferta c'?tig?toare fiind cea de pe primul loc, respectiv cea cu cel mai mare punctaj. OEn cazul Ón care dou? sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face av'nd Ón vedere punctajul ob?inut la factorii de evaluare Ón ordinea descresc?toare a ponderilor acestora(criteriul financiar, apoi criteriul garan?ie). OEn situa?ia Ón care egalitatea se men?ine, autoritatea contractant? are dreptul s? solicite noi propuneri financiare ?i oferta c'?tig?toare va fi desemnat? cea cu propunerea financiar? cea mai mic?. Autoritatea contractant? inten?ionez? s? utilizeze pentru contarctarea produselor ce fac obiectul prezentului cord-cadru toate sursele de finan?are pe care le va avea la dispozi?ie pe toat? perioada de derulare a acestuia, aceast? achizi?ie public? nefiind finan?at? exclusiv din fondurile PNRR, drept pentru care nu se impun adoptarea m?surior legislative impuse de organizarea unor astfel de proceduri de atribuire. Propunerile financiare se vor solicita prin intermediul SEAP, la sec?iunea Óntreb?ri/clarific?ri.
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Statie de lucru portabila rigidizata
Lot n : 8
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 30213300 Ordinateur de bureau 30213100 Ordinateurs portables
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO321 Bucure?ti Lieu principal d'exÈcution:
Sediul I.G.P.R. din ?oseaua ?tefan cel Mare nr.13-15
II.2.4) Description des prestations:
Statie de lucru portabila rigidizata. Valoare total? acord-cadru (lei f?r? TVA) -3025209 lei Cant. per contract subsecvent min - 1 buc Cant. per contract subsecvent max - 50 buc; Cant. per acord cadru min - 1 buc; Cant. per acord cadru max - 300 buc; Valoare cel mai mare contract subsecvent - 504201,50 lei
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Garantia peste valoarea minima solicitata de 24 luni(garan?ia maxim? ofertat? va fi de 60 de luni) / PondÈration: 20 Prix - PondÈration: 80
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
Proiecte cu finan?are din Fonduri Externe Nerambursabile aferente cadrului financiar 2021-2027, Proiecte cu finan?are din Fonduri Externe Nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020, Proiecte cu finan?are din sumele reprezent'nd asisten?a financiar? nerambursabil? aferent? PNRR, Proiecte cu finan?are din sumele aferente componentei de Ómprumut a PNRR
II.2.14) Informations complÈmentaires
Va fi declarat? c'?tig?toare oferta care va ob?ine cel mai mare punctaj general dup? aplicarea criteriilor tehnico-economice pentru ECHIPAMENTE IT&C, pentru fiecare lot in parte.
   2. Punctaj ECHIPAMENTE IT&C= pre?ul ofertei*80% + garantie *20%
   3.  Specifica?iile tehnice pentru ÑECHIPAMENTE IT&Cî ofertate trebuie s? Óndeplineasc? specifica?iile tehnice minimale din prezentul caiet de sarcini, altfel oferta va fi declarat? neconform?.
   4.  Ofertele care nu Óndeplinesc condi?ia de la punctul 3 vor fi declarate neconforme ?i nu se vor aplica criteriile de la punctele 1 ?i 2 Ón evaluarea final?.
   5.  Evaluarea ofertelor se realizeaz? prin acordare, pentru fiecare ofert? Ón parte a unui punctaj rezultat ca umare a aplic?rii algoritmului de calcul stabilit Ón documenta?ia de atribuire. Clasamentul ofertelor se stabile?te prin ordonarea descresc?toare a punctajelor respective, oferta c'?tig?toare fiind cea de pe primul loc, respectiv cea cu cel mai mare punctaj. OEn cazul Ón care dou? sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face av'nd Ón vedere punctajul ob?inut la factorii de evaluare Ón ordinea descresc?toare a ponderilor acestora(criteriul financiar, apoi criteriul garan?ie). OEn situa?ia Ón care egalitatea se men?ine, autoritatea contractant? are dreptul s? solicite noi propuneri financiare ?i oferta c'?tig?toare va fi desemnat? cea cu propunerea financiar? cea mai mic?. Autoritatea contractant? inten?ionez? s? utilizeze pentru contarctarea produselor ce fac obiectul prezentului cord-cadru toate sursele de finan?are pe care le va avea la dispozi?ie pe toat? perioada de derulare a acestuia, aceast? achizi?ie public? nefiind finan?at? exclusiv din fondurile PNRR, drept pentru care nu se impun adoptarea m?surior legislative impuse de organizarea unor astfel de proceduri de atribuire. Propunerile financiare se vor solicita prin intermediul SEAP, la sec?iunea Óntreb?ri/clarific?ri.
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Statie de lucru portabila tip III
Lot n : 7
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 30213300 Ordinateur de bureau 30213100 Ordinateurs portables
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO321 Bucure?ti Lieu principal d'exÈcution:
Sediul I.G.P.R. din ?oseaua ?tefan cel Mare nr.13-15
II.2.4) Description des prestations:
Statie de lucru portabila tip III. Valoare total? acord-cadru (lei f?r? TVA) -5882340 lei Cant. per contract subsecvent min - 1 buc Cant. per contract subsecvent max - 100 buc; Cant. per acord cadru min - 1 buc; Cant. per acord cadru max - 1000 buc; Valoare cel mai mare contract subsecvent - 588234 lei
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Garantia peste valoarea minima solicitata de 24 luni(garan?ia maxim? ofertat? va fi de 60 de luni) / PondÈration: 20 Prix - PondÈration: 80
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
Proiecte cu finan?are din Fonduri Externe Nerambursabile aferente cadrului financiar 2021-2027, Proiecte cu finan?are din Fonduri Externe Nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020, Proiecte cu finan?are din sumele reprezent'nd asisten?a financiar? nerambursabil? aferent? PNRR, Proiecte cu finan?are din sumele aferente componentei de Ómprumut a PNRR
II.2.14) Informations complÈmentaires
Va fi declarat? c'?tig?toare oferta care va ob?ine cel mai mare punctaj general dup? aplicarea criteriilor tehnico-economice pentru ECHIPAMENTE IT&C, pentru fiecare lot in parte.
   2. Punctaj ECHIPAMENTE IT&C= pre?ul ofertei*80% + garantie *20%
   3.  Specifica?iile tehnice pentru ÑECHIPAMENTE IT&Cî ofertate trebuie s? Óndeplineasc? specifica?iile tehnice minimale din prezentul caiet de sarcini, altfel oferta va fi declarat? neconform?.
   4.  Ofertele care nu Óndeplinesc condi?ia de la punctul 3 vor fi declarate neconforme ?i nu se vor aplica criteriile de la punctele 1 ?i 2 Ón evaluarea final?.
   5.  Evaluarea ofertelor se realizeaz? prin acordare, pentru fiecare ofert? Ón parte a unui punctaj rezultat ca umare a aplic?rii algoritmului de calcul stabilit Ón documenta?ia de atribuire. Clasamentul ofertelor se stabile?te prin ordonarea descresc?toare a punctajelor respective, oferta c'?tig?toare fiind cea de pe primul loc, respectiv cea cu cel mai mare punctaj. OEn cazul Ón care dou? sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face av'nd Ón vedere punctajul ob?inut la factorii de evaluare Ón ordinea descresc?toare a ponderilor acestora(criteriul financiar, apoi criteriul garan?ie). OEn situa?ia Ón care egalitatea se men?ine, autoritatea contractant? are dreptul s? solicite noi propuneri financiare ?i oferta c'?tig?toare va fi desemnat? cea cu propunerea financiar? cea mai mic?. Autoritatea contractant? inten?ionez? s? utilizeze pentru contarctarea produselor ce fac obiectul prezentului cord-cadru toate sursele de finan?are pe care le va avea la dispozi?ie pe toat? perioada de derulare a acestuia, aceast? achizi?ie public? nefiind finan?at? exclusiv din fondurile PNRR, drept pentru care nu se impun adoptarea m?surior legislative impuse de organizarea unor astfel de proceduri de atribuire. Propunerile financiare se vor solicita prin intermediul SEAP, la sec?iunea Óntreb?ri/clarific?ri.
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Imprimant? tip IV
Lot n : 12
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 30213300 Ordinateur de bureau 30232110 Imprimantes laser
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO321 Bucure?ti Lieu principal d'exÈcution:
Sediul I.G.P.R. din ?oseaua ?tefan cel Mare nr.13-15
II.2.4) Description des prestations:
Imprimant? tip IV. Valoare total? acord-cadru (lei f?r? TVA) - 50421 lei Cant. per contract subsecvent min - 1 buc Cant. per contract subsecvent max - 10 buc; Cant. per acord cadru min - 1 buc; Cant. per acord cadru max - 100 buc; Valoare cel mai mare contract subsecvent - 5042,10 lei
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Garantia peste valoarea minima solicitata de 24 luni(garan?ia maxim? ofertat? va fi de 60 de luni) / PondÈration: 20 Prix - PondÈration: 80
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
Proiecte cu finan?are din Fonduri Externe Nerambursabile aferente cadrului financiar 2021-2027, Proiecte cu finan?are din Fonduri Externe Nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020, Proiecte cu finan?are din sumele reprezent'nd asisten?a financiar? nerambursabil? aferent? PNRR, Proiecte cu finan?are din sumele aferente componentei de Ómprumut a PNRR
II.2.14) Informations complÈmentaires
Va fi declarat? c'?tig?toare oferta care va ob?ine cel mai mare punctaj general dup? aplicarea criteriilor tehnico-economice pentru ECHIPAMENTE IT&C, pentru fiecare lot in parte.
   2. Punctaj ECHIPAMENTE IT&C= pre?ul ofertei*80% + garantie *20%
   3.  Specifica?iile tehnice pentru ÑECHIPAMENTE IT&Cî ofertate trebuie s? Óndeplineasc? specifica?iile tehnice minimale din prezentul caiet de sarcini, altfel oferta va fi declarat? neconform?.
   4.  Ofertele care nu Óndeplinesc condi?ia de la punctul 3 vor fi declarate neconforme ?i nu se vor aplica criteriile de la punctele 1 ?i 2 Ón evaluarea final?.
   5.  Evaluarea ofertelor se realizeaz? prin acordare, pentru fiecare ofert? Ón parte a unui punctaj rezultat ca umare a aplic?rii algoritmului de calcul stabilit Ón documenta?ia de atribuire. Clasamentul ofertelor se stabile?te prin ordonarea descresc?toare a punctajelor respective, oferta c'?tig?toare fiind cea de pe primul loc, respectiv cea cu cel mai mare punctaj. OEn cazul Ón care dou? sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face av'nd Ón vedere punctajul ob?inut la factorii de evaluare Ón ordinea descresc?toare a ponderilor acestora(criteriul financiar, apoi criteriul garan?ie). OEn situa?ia Ón care egalitatea se men?ine, autoritatea contractant? are dreptul s? solicite noi propuneri financiare ?i oferta c'?tig?toare va fi desemnat? cea cu propunerea financiar? cea mai mic?. Autoritatea contractant? inten?ionez? s? utilizeze pentru contarctarea produselor ce fac obiectul prezentului cord-cadru toate sursele de finan?are pe care le va avea la dispozi?ie pe toat? perioada de derulare a acestuia, aceast? achizi?ie public? nefiind finan?at? exclusiv din fondurile PNRR, drept pentru care nu se impun adoptarea m?surior legislative impuse de organizarea unor astfel de proceduri de atribuire. Propunerile financiare se vor solicita prin intermediul SEAP, la sec?iunea Óntreb?ri/clarific?ri.
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Statie de lucru portabila tip II
Lot n : 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 30213300 Ordinateur de bureau 30213100 Ordinateurs portables
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO321 Bucure?ti Lieu principal d'exÈcution:
Sediul I.G.P.R. din ?oseaua ?tefan cel Mare nr.13-15
II.2.4) Description des prestations:
Statie de lucru portabila tip II. Valoare total? acord-cadru (lei f?r? TVA) -7563020 lei Cant. per contract subsecvent min - 1 buc Cant. per contract subsecvent max - 500 buc; Cant. per acord cadru min - 1 buc; Cant. per acord cadru max - 2000 buc; Valoare cel mai mare contract subsecvent - 1890755 lei
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Garantia peste valoarea minima solicitata de 24 luni(garan?ia maxim? ofertat? va fi de 60 de luni) / PondÈration: 20 Prix - PondÈration: 80
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
Proiecte cu finan?are din Fonduri Externe Nerambursabile aferente cadrului financiar 2021-2027, Proiecte cu finan?are din Fonduri Externe Nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020, Proiecte cu finan?are din sumele reprezent'nd asisten?a financiar? nerambursabil? aferent? PNRR, Proiecte cu finan?are din sumele aferente componentei de Ómprumut a PNRR
II.2.14) Informations complÈmentaires
Va fi declarat? c'?tig?toare oferta care va ob?ine cel mai mare punctaj general dup? aplicarea criteriilor tehnico-economice pentru ECHIPAMENTE IT&C, pentru fiecare lot in parte.
   2. Punctaj ECHIPAMENTE IT&C= pre?ul ofertei*80% + garantie *20%
   3.  Specifica?iile tehnice pentru ÑECHIPAMENTE IT&Cî ofertate trebuie s? Óndeplineasc? specifica?iile tehnice minimale din prezentul caiet de sarcini, altfel oferta va fi declarat? neconform?.
   4.  Ofertele care nu Óndeplinesc condi?ia de la punctul 3 vor fi declarate neconforme ?i nu se vor aplica criteriile de la punctele 1 ?i 2 Ón evaluarea final?.
   5.  Evaluarea ofertelor se realizeaz? prin acordare, pentru fiecare ofert? Ón parte a unui punctaj rezultat ca umare a aplic?rii algoritmului de calcul stabilit Ón documenta?ia de atribuire. Clasamentul ofertelor se stabile?te prin ordonarea descresc?toare a punctajelor respective, oferta c'?tig?toare fiind cea de pe primul loc, respectiv cea cu cel mai mare punctaj. OEn cazul Ón care dou? sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face av'nd Ón vedere punctajul ob?inut la factorii de evaluare Ón ordinea descresc?toare a ponderilor acestora(criteriul financiar, apoi criteriul garan?ie). OEn situa?ia Ón care egalitatea se men?ine, autoritatea contractant? are dreptul s? solicite noi propuneri financiare ?i oferta c'?tig?toare va fi desemnat? cea cu propunerea financiar? cea mai mic?. Autoritatea contractant? inten?ionez? s? utilizeze pentru contarctarea produselor ce fac obiectul prezentului cord-cadru toate sursele de finan?are pe care le va avea la dispozi?ie pe toat? perioada de derulare a acestuia, aceast? achizi?ie public? nefiind finan?at? exclusiv din fondurile PNRR, drept pentru care nu se impun adoptarea m?surior legislative impuse de organizarea unor astfel de proceduri de atribuire. Propunerile financiare se vor solicita prin intermediul SEAP, la sec?iunea Óntreb?ri/clarific?ri.
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Statie de lucru fixa tip III cu 2 monitoare
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 30213300 Ordinateur de bureau
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO321 Bucure?ti Lieu principal d'exÈcution:
Sediul I.G.P.R. din ?oseaua ?tefan cel Mare nr.13-15
II.2.4) Description des prestations:
Statie de lucru fixa tip III cu 2 monitoare. Valoare total? acord-cadru (lei f?r? TVA) -
   4. 201.680 lei Cant. per contract subsecvent min - 1 buc Cant. per contract subsecvent max - 100 buc; Cant. per acord cadru min - 1 buc; Cant. per acord cadru max - 1000 buc; Valoare cel mai mare contract subsecvent - 420.168,00 lei
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Garantia peste valoarea minima solicitata de 24 luni(garan?ia maxim? ofertat? va fi de 60 de luni) / PondÈration: 20 Prix - PondÈration: 80
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
Proiecte cu finan?are din Fonduri Externe Nerambursabile aferente cadrului financiar 2021-2027, Proiecte cu finan?are din Fonduri Externe Nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020, Proiecte cu finan?are din sumele reprezent'nd asisten?a financiar? nerambursabil? aferent? PNRR, Proiecte cu finan?are din sumele aferente componentei de Ómprumut a PNRR
II.2.14) Informations complÈmentaires
Va fi declarat? c'?tig?toare oferta care va ob?ine cel mai mare punctaj general dup? aplicarea criteriilor tehnico-economice pentru ECHIPAMENTE IT&C, pentru fiecare lot in parte.
   2. Punctaj ECHIPAMENTE IT&C= pre?ul ofertei*80% + garantie *20%
   3.  Specifica?iile tehnice pentru ÑECHIPAMENTE IT&Cî ofertate trebuie s? Óndeplineasc? specifica?iile tehnice minimale din prezentul caiet de sarcini, altfel oferta va fi declarat? neconform?.
   4.  Ofertele care nu Óndeplinesc condi?ia de la punctul 3 vor fi declarate neconforme ?i nu se vor aplica criteriile de la punctele 1 ?i 2 Ón evaluarea final?.
   5.  Evaluarea ofertelor se realizeaz? prin acordare, pentru fiecare ofert? Ón parte a unui punctaj rezultat ca umare a aplic?rii algoritmului de calcul stabilit Ón documenta?ia de atribuire. Clasamentul ofertelor se stabile?te prin ordonarea descresc?toare a punctajelor respective, oferta c'?tig?toare fiind cea de pe primul loc, respectiv cea cu cel mai mare punctaj. OEn cazul Ón care dou? sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face av'nd Ón vedere punctajul ob?inut la factorii de evaluare Ón ordinea descresc?toare a ponderilor acestora(criteriul financiar, apoi criteriul garan?ie). OEn situa?ia Ón care egalitatea se men?ine, autoritatea contractant? are dreptul s? solicite noi propuneri financiare ?i oferta c'?tig?toare va fi desemnat? cea cu propunerea financiar? cea mai mic?. Autoritatea contractant? inten?ionez? s? utilizeze pentru contarctarea produselor ce fac obiectul prezentului cord-cadru toate sursele de finan?are pe care le va avea la dispozi?ie pe toat? perioada de derulare a acestuia, aceast? achizi?ie public? nefiind finan?at? exclusiv din fondurile PNRR, drept pentru care nu se impun adoptarea m?surior legislative impuse de organizarea unor astfel de proceduri de atribuire. Propunerile financiare se vor solicita prin intermediul SEAP, la sec?iunea Óntreb?ri/clarific?ri.
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Imprimant? tip I
Lot n : 9
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 30213300 Ordinateur de bureau 30232110 Imprimantes laser
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO321 Bucure?ti Lieu principal d'exÈcution:
Sediul I.G.P.R. din ?oseaua ?tefan cel Mare nr.13-15
II.2.4) Description des prestations:
Imprimant? tip I. Valoare total? acord-cadru (lei f?r? TVA) - 554622 lei Cant. per contract subsecvent min - 1 buc Cant. per contract subsecvent max - 50 buc; Cant. per acord cadru min - 1 buc; Cant. per acord cadru max - 300 buc; Valoare cel mai mare contract subsecvent - 92437 lei
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Garantia peste valoarea minima solicitata de 24 luni(garan?ia maxim? ofertat? va fi de 60 de luni) / PondÈration: 20 Prix - PondÈration: 80
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
Proiecte cu finan?are din Fonduri Externe Nerambursabile aferente cadrului financiar 2021-2027, Proiecte cu finan?are din Fonduri Externe Nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020, Proiecte cu finan?are din sumele reprezent'nd asisten?a financiar? nerambursabil? aferent? PNRR, Proiecte cu finan?are din sumele aferente componentei de Ómprumut a PNRR
II.2.14) Informations complÈmentaires
Va fi declarat? c'?tig?toare oferta care va ob?ine cel mai mare punctaj general dup? aplicarea criteriilor tehnico-economice pentru ECHIPAMENTE IT&C, pentru fiecare lot in parte.
   2. Punctaj ECHIPAMENTE IT&C= pre?ul ofertei*80% + garantie *20%
   3.  Specifica?iile tehnice pentru ÑECHIPAMENTE IT&Cî ofertate trebuie s? Óndeplineasc? specifica?iile tehnice minimale din prezentul caiet de sarcini, altfel oferta va fi declarat? neconform?.
   4.  Ofertele care nu Óndeplinesc condi?ia de la punctul 3 vor fi declarate neconforme ?i nu se vor aplica criteriile de la punctele 1 ?i 2 Ón evaluarea final?.
   5.  Evaluarea ofertelor se realizeaz? prin acordare, pentru fiecare ofert? Ón parte a unui punctaj rezultat ca umare a aplic?rii algoritmului de calcul stabilit Ón documenta?ia de atribuire. Clasamentul ofertelor se stabile?te prin ordonarea descresc?toare a punctajelor respective, oferta c'?tig?toare fiind cea de pe primul loc, respectiv cea cu cel mai mare punctaj. OEn cazul Ón care dou? sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face av'nd Ón vedere punctajul ob?inut la factorii de evaluare Ón ordinea descresc?toare a ponderilor acestora(criteriul financiar, apoi criteriul garan?ie). OEn situa?ia Ón care egalitatea se men?ine, autoritatea contractant? are dreptul s? solicite noi propuneri financiare ?i oferta c'?tig?toare va fi desemnat? cea cu propunerea financiar? cea mai mic?. Autoritatea contractant? inten?ionez? s? utilizeze pentru contarctarea produselor ce fac obiectul prezentului cord-cadru toate sursele de finan?are pe care le va avea la dispozi?ie pe toat? perioada de derulare a acestuia, aceast? achizi?ie public? nefiind finan?at? exclusiv din fondurile PNRR, drept pentru care nu se impun adoptarea m?surior legislative impuse de organizarea unor astfel de proceduri de atribuire. Propunerile financiare se vor solicita prin intermediul SEAP, la sec?iunea Óntreb?ri/clarific?ri.
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Imprimant? tip III
Lot n : 11
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 30213300 Ordinateur de bureau 30232110 Imprimantes laser
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO321 Bucure?ti Lieu principal d'exÈcution:
Sediul I.G.P.R. din ?oseaua ?tefan cel Mare nr.13-15
II.2.4) Description des prestations:
Imprimant? tip III. Valoare total? acord-cadru (lei f?r? TVA) - 2857142 lei Cant. per contract subsecvent min - 1 buc Cant. per contract subsecvent max - 25 buc; Cant. per acord cadru min - 1 buc; Cant. per acord cadru max - 200 buc; Valoare cel mai mare contract subsecvent - 357142,75 lei
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Garantia peste valoarea minima solicitata de 24 luni(garan?ia maxim? ofertat? va fi de 60 de luni) / PondÈration: 20 Prix - PondÈration: 80
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
Proiecte cu finan?are din Fonduri Externe Nerambursabile aferente cadrului financiar 2021-2027, Proiecte cu finan?are din Fonduri Externe Nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020, Proiecte cu finan?are din sumele reprezent'nd asisten?a financiar? nerambursabil? aferent? PNRR, Proiecte cu finan?are din sumele aferente componentei de Ómprumut a PNRR
II.2.14) Informations complÈmentaires
Va fi declarat? c'?tig?toare oferta care va ob?ine cel mai mare punctaj general dup? aplicarea criteriilor tehnico-economice pentru ECHIPAMENTE IT&C, pentru fiecare lot in parte.
   2. Punctaj ECHIPAMENTE IT&C= pre?ul ofertei*80% + garantie *20%
   3.  Specifica?iile tehnice pentru ÑECHIPAMENTE IT&Cî ofertate trebuie s? Óndeplineasc? specifica?iile tehnice minimale din prezentul caiet de sarcini, altfel oferta va fi declarat? neconform?.
   4.  Ofertele care nu Óndeplinesc condi?ia de la punctul 3 vor fi declarate neconforme ?i nu se vor aplica criteriile de la punctele 1 ?i 2 Ón evaluarea final?.
   5.  Evaluarea ofertelor se realizeaz? prin acordare, pentru fiecare ofert? Ón parte a unui punctaj rezultat ca umare a aplic?rii algoritmului de calcul stabilit Ón documenta?ia de atribuire. Clasamentul ofertelor se stabile?te prin ordonarea descresc?toare a punctajelor respective, oferta c'?tig?toare fiind cea de pe primul loc, respectiv cea cu cel mai mare punctaj. OEn cazul Ón care dou? sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face av'nd Ón vedere punctajul ob?inut la factorii de evaluare Ón ordinea descresc?toare a ponderilor acestora(criteriul financiar, apoi criteriul garan?ie). OEn situa?ia Ón care egalitatea se men?ine, autoritatea contractant? are dreptul s? solicite noi propuneri financiare ?i oferta c'?tig?toare va fi desemnat? cea cu propunerea financiar? cea mai mic?. Autoritatea contractant? inten?ionez? s? utilizeze pentru contarctarea produselor ce fac obiectul prezentului cord-cadru toate sursele de finan?are pe care le va avea la dispozi?ie pe toat? perioada de derulare a acestuia, aceast? achizi?ie public? nefiind finan?at? exclusiv din fondurile PNRR, drept pentru care nu se impun adoptarea m?surior legislative impuse de organizarea unor astfel de proceduri de atribuire. Propunerile financiare se vor solicita prin intermediul SEAP, la sec?iunea Óntreb?ri/clarific?ri.
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Statie de lucru portabila tip I
Lot n : 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 30213300 Ordinateur de bureau 30213100 Ordinateurs portables
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO321 Bucure?ti Lieu principal d'exÈcution:
Sediul I.G.P.R. din ?oseaua ?tefan cel Mare nr.13-15
II.2.4) Description des prestations:
Statie de lucru portabila tip I Valoare total? acord-cadru (lei f?r? TVA) -7.563.000 lei Cant. per contract subsecvent min - 1 buc Cant. per contract subsecvent max - 1000 buc; Cant. per acord cadru min - 1 buc; Cant. per acord cadru max - 3000 buc; Valoare cel mai mare contract subsecvent -
   2. 521.000,00 lei
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Garantia peste valoarea minima solicitata de 24 luni(garan?ia maxim? ofertat? va fi de 60 de luni) / PondÈration: 20 Prix - PondÈration: 80
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
Proiecte cu finan?are din Fonduri Externe Nerambursabile aferente cadrului financiar 2021-2027, Proiecte cu finan?are din Fonduri Externe Nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020, Proiecte cu finan?are din sumele reprezent'nd asisten?a financiar? nerambursabil? aferent? PNRR, Proiecte cu finan?are din sumele aferente componentei de Ómprumut a PNRR
II.2.14) Informations complÈmentaires
Va fi declarat? c'?tig?toare oferta care va ob?ine cel mai mare punctaj general dup? aplicarea criteriilor tehnico-economice pentru ECHIPAMENTE IT&C, pentru fiecare lot in parte.
   2. Punctaj ECHIPAMENTE IT&C= pre?ul ofertei*80% + garantie *20%
   3.  Specifica?iile tehnice pentru ÑECHIPAMENTE IT&Cî ofertate trebuie s? Óndeplineasc? specifica?iile tehnice minimale din prezentul caiet de sarcini, altfel oferta va fi declarat? neconform?.
   4.  Ofertele care nu Óndeplinesc condi?ia de la punctul 3 vor fi declarate neconforme ?i nu se vor aplica criteriile de la punctele 1 ?i 2 Ón evaluarea final?.
   5.  Evaluarea ofertelor se realizeaz? prin acordare, pentru fiecare ofert? Ón parte a unui punctaj rezultat ca umare a aplic?rii algoritmului de calcul stabilit Ón documenta?ia de atribuire. Clasamentul ofertelor se stabile?te prin ordonarea descresc?toare a punctajelor respective, oferta c'?tig?toare fiind cea de pe primul loc, respectiv cea cu cel mai mare punctaj. OEn cazul Ón care dou? sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face av'nd Ón vedere punctajul ob?inut la factorii de evaluare Ón ordinea descresc?toare a ponderilor acestora(criteriul financiar, apoi criteriul garan?ie). OEn situa?ia Ón care egalitatea se men?ine, autoritatea contractant? are dreptul s? solicite noi propuneri financiare ?i oferta c'?tig?toare va fi desemnat? cea cu propunerea financiar? cea mai mic?. Autoritatea contractant? inten?ionez? s? utilizeze pentru contarctarea produselor ce fac obiectul prezentului cord-cadru toate sursele de finan?are pe care le va avea la dispozi?ie pe toat? perioada de derulare a acestuia, aceast? achizi?ie public? nefiind finan?at? exclusiv din fondurile PNRR, drept pentru care nu se impun adoptarea m?surior legislative impuse de organizarea unor astfel de proceduri de atribuire. Propunerile financiare se vor solicita prin intermediul SEAP, la sec?iunea Óntreb?ri/clarific?ri.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.6) EnchËre Èlectronique
Une enchËre Èlectronique a ÈtÈ utilisÈe
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2023/S 075-226296
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 956289/115
Lot n : 12,7,3,9 IntitulÈ:
Acord-cadru furnizare lotruile 3, 7, 9 si 12
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
20/11/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 27 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 21 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 27
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: UNION CO NumÈro national d'identification: RO 16591086 Adresse postale: Strada T?ietura Turcului, Nr. 47 Ville: Cluj-Napoca Code NUTS: RO113 Cluj Code postal: 400285 Pays: Roumanie Courriel: office@unionco.ro TÈlÈphone: +40 264592246 Fax: +40 264592246 Adresse internet: www.unionco.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 10 689 063.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 6 262 399.99 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 956289/117
Lot n : 4 IntitulÈ:
Acord-cadru furnizare lot 4
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
27/10/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 10 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 8 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 10
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: STREAM NETWORKS S.R.L.
NumÈro national d'identification: RO 9911870 Adresse postale: Strada Teodoru D.I., ing., Nr. 45 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 050171 Pays: Roumanie Courriel: cristianbreazu@stream-networks.ro TÈlÈphone: +40 213354659 Fax: +40 213369153 Adresse internet: www.stream-networks.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 2 941 175.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 1 500 000.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 956289/116
Lot n : 2 IntitulÈ:
Acord-cadru furnizare lot 2
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
27/10/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 11 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 9 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 11
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: PRAGMA COMPUTERS S.R.L.
NumÈro national d'identification: RO 3164881 Adresse postale: Strada Cerchez C. Mihail, g-ral., Nr. 23 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 040593 Pays: Roumanie Courriel: seap@pragma.ro TÈlÈphone: +40 213325925 Fax: +40 213321664 Adresse internet: www.pragma.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 20 168 100.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 13 188 000.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 956289/118
Lot n : 8 IntitulÈ:
Acod-cadru furnizare lot 8
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
27/10/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 6 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 4 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 6
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Romflex Sistem SRL NumÈro national d'identification: RO 16277637 Adresse postale: Strada Bilciuresti, Nr. 9A, Sector: 1 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Pays: Roumanie Courriel: dan.militaru@romflexsistem.ro TÈlÈphone: +40 350407927 Fax: +40 350407926 Adresse internet: https://romflexsistem.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 3 025 209.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 2 155 000.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 956289/120
Lot n : 11 IntitulÈ:
Acord-cadru furnizare lot 11
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
27/10/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 12 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 10 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 12
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: RX ATELIER NumÈro national d'identification: RO 12081050 Adresse postale: Strada Pompeiu Dimitrie, mat., Nr. 9, Sector: 2 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 020335 Pays: Roumanie Courriel: Maria.Erzian@rxatelier.ro TÈlÈphone: +40 212430595 Fax: +40 212430596 Adresse internet: www.rxatelier.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 2 857 142.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 1 291 031.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 956289/119
Lot n : 10 IntitulÈ:
Acord-cadru furnizare lot 10
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
31/10/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 11 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 9 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 11
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ETA2U NumÈro national d'identification: RO 1801821 Adresse postale: Strada Dima Gheorghe, Nr. 1 Ville: Timisoara Code NUTS: RO424 Timi? Code postal: 300079 Pays: Roumanie Courriel: licitatiitm@eta2u.ro TÈlÈphone: +40 256277500 Fax: +40 256499508 Adresse internet: www.eta2u.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 1 680 672.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 560 000.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
OEn vederea complet?rii DUAE de c?tre operatorii economici interesati,se vor aplica instructiunile Ordinului ANAP nr.1017/2019. Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea îsau echivalent. OEn cazul Ón care dou? sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face av'nd Ón vedere punctajul ob?inut la factorii de evaluare Ón ordinea descresc?toare a ponderilor acestora. OEn situa?ia Ón care egalitatea se men?ine, autoritatea contractant? are dreptul s? solicite noi propuneri financiare ?i oferta c'?tig?toare va fi desemnat? cea cu propunerea financiar? cea mai mic?. Propunerile financiare se vor solicita prin intermediul SEAP, la Sectiunea Intrebari/clarificari.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucuresti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro TÈlÈphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: INSPECTORATUL GENERAL AL POLITIEI ROMANE Adresse postale: Strada Mihai Vod?, Nr. 6 Ville: Bucuresti Code postal: 050041 Pays: Roumanie Courriel: logistica@politiaromana.ro TÈlÈphone: +40 212082525 Fax: +40 213174965 Adresse internet: www.politiaromana.ro
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
20/11/2023 Echipamente de resortul tehnologiei informatiilor 24/11/2023 ROU National
 
 
C L A S S E    C P V
30213100 - Ordinateurs portables 
30213300 - Ordinateur de bureau 
30232110 - Imprimantes laser