Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 23/05/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Bucure?ti:Papeterie

2023/S 98-306180  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
23/05/2023 S98 Roumanie-Bucure?ti: Papeterie 2023/S 098-306180 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: AGENTIA NATIONALA A MEDICAMENTULUI SI A DISPOZITIVELOR MEDICALE DIN ROMANIA NumÈro national d'identification: 41433222 Adresse postale: Strada: S?n?tescu ?tefan, mr. av., nr. 48 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 011478 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Alexandru Vasiliu Courriel: achizitii.publice@anm.ro TÈlÈphone: +40 213171100 Fax: +40 213163497 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.anm.ro Adresse du profil díacheteur: www.e-licitatie.ro
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Agence/office national(e) ou fÈdÈral(e)
I.5) ActivitÈ principale SantÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Acord cadru de furnizare produse de papet?rie si cartu?e de toner originale OEM si compatibile NumÈro de rÈfÈrence: 41433222/2023/2
II.1.2) Code CPV principal 30192700 Papeterie
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
ANMDMR initiaza procedura de achizi?ie public? LICITA?IE DESCHIS? cu finalitate acord cadru pentru o perioada de 24 luni, organizat? si desf??urat? Ón vederea atribuirii de contracte subsecvente de furnizare ÑProduse de papet?rie si cartu?e de toner originale OEM si compatibileî, divizata in 2 loturi, conform caietului de sarcini.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 750 117.12 RON
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Cartu?e de tonere originale si compatibile
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 30125100 Cartouches de toner
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO321 Bucure?ti Lieu principal d'exÈcution:
Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale din Romania - Str. Aviator Sanatescu nr. 48, sector 1
II.2.4) Description des prestations:
Conform caiet de sarcini
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Produse de papet?rie
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 30192700 Papeterie
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO321 Bucure?ti Lieu principal d'exÈcution:
Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale din Romania- Str. Aviator Sanatescu, nr. 48, sector 1
II.2.4) Description des prestations:
Conform caiet de sarcini
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2023/S 036-105032
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 4
Lot n : 2 IntitulÈ:
Acord cadru Lot 2 - Tonere OEM si compatibile
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
21/04/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: MEDA CONSULT NumÈro national d'identification: RO 15730038 Adresse postale: Strada Aleea Sinaia, Nr. 1 Ville: Aninoasa Code NUTS: RO313 D'mbovi?a Pays: Roumanie Courriel: OFFICE@MEDACONSULT.RO TÈlÈphone: +40 245210105 Fax: +40 245210105 Adresse internet: www.e-licitatie.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 366 386.56 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 349 458.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 3
Lot n : 1 IntitulÈ:
Acord cadru Lot 1 - Produse de papetarie
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
21/04/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 3 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 3 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 3
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: DNS BIROTICA NumÈro national d'identification: RO 16310679 Adresse postale: Strada Pogoanele, Nr. 147, Sector: 4 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 041117 Pays: Roumanie Courriel: licitatii@dnsbirotica.ro TÈlÈphone: +40 212117085 Fax: +40 212104926
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 512 605.04 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 400 659.12 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea îsau echivalentî.
   1.  Operatorii economici vor completa DUAE din intermendiul SICAP, pentru informatii privind completarea, salvarea, incarcare in sistemul de achizitii publice se va selecta ghidul pus la dispozitia operatorilor economici de catre AADR.
   2.  Participarea la procedura este permis? tuturor operatorilor economici, indiferent de na?ionalitate, at't persoane fizice autorizate, c't ?i persoane juridice. Toate documentele solicitate Ón scopul demonstr?rii Óndeplinirii criteriilor de calificare vor fi prezentate Ón limba rom'n?. OEn cazul ofertan?ilor de alt? na?ionalitate dec't cea rom'n?, documentele vor fi transmise Ón limba Ón care au fost emise, Ónso?ite de o traducere autorizat? a acestora Ón limba rom'n?.
   3.  OEn cazul Ón care dou? sau mai multe oferte sunt situate pe primul loc, autoritatea contractant? solicit? ofertan?ilor o nou? propunere financiar?, iar contractul va fi atribuit ofertantului a c?rui nou? propunere financiar? are pre?ul cel mai sc?zut. OEn situa?ia Ón care egalitatea se men?ine, autoritatea contractant? are dreptul s? solicite noi propuneri financiare, prin intermediul sistemului electronic - e-licita?ie.ro, ?i oferta c'?tig?toare va fi desemnat? cea cu propunerea financiar? cea mai mic?.
   4.  In cazul in care pe parcursul derularii acordului cadru produsele ofertate nu se mai fabrica, operatorul economic desemnat castigator va furniza produse similare cu caracteristicile tehnice egale sau superioare caietului de sarcini.
   5.  Num?rul de zile p'n? la care se pot solicita clarific?ri Ónainte de data limit? de depunere a ofertelor/candidaturilor: 19 zile. Autoritatea Contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare in a 11-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.
   6.  Operatorii economici participan?i la procedura de achizi?ie consimt ca datele cu caracter personal necesare desf??ur?ri procedurii s? fie gestionate ?i prelucrate de Autoritatea Contractanta, Ón conformitate cu Regulamentul UE nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protec?ia persoanelor fizice Ón ceea ce prive?te prelucrarea datelor cu caracter personal ?i privind libera circula?ie a acestor date, cu aplicabilitate obligatorie Óncep'nd cu data de 25.05.2018, art. 4, pct.11.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucuresti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro TÈlÈphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale din Romania ñDirectia Juridica Afaceri Europene si Relat Adresse postale: Adres?: Str. Aviator Sanatescu, nr. 48, sector 1 Ville: Bucuresti Pays: Roumanie Courriel: achizitii.publice@anm.ro TÈlÈphone: +40 213171101 Adresse internet: www.anm.ro
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
18/05/2023 Acord cadru de furnizare produse de papet?rie si cartu?e de toner originale OEM si compatibile 23/05/2023 ROU National
 
 
C L A S S E    C P V
30125100 - Cartouches de toner 
30192700 - Papeterie