Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 26/01/2022
Date de péremption : 28/02/2022
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Bucure?ti: Papier pour photocopie

2022/S 18-042842  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
26/01/2022 S18 Roumanie-Bucure?ti: Papier pour photocopie 2022/S 018-042842 Avis de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central "Dr. Carol Davila" Numéro national d'identification: 4364594 Adresse postale: Strada: Vulc?nescu Mircea, nr. 88 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 010825 Pays: Roumanie Point(s) de contact: ANDREI IRINA Courriel: serviciulachizitii@scumc.ro Téléphone: +40 213193072 Fax: +40 213193072 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.suumc.ro Adresse du profil d'acheteur: www.e-licitatie.ro
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100135717 Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales
I.5) Activité principale Défense
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Hârtie pentru fotocopiatoare A4 ?i Hârtie pentru fotocopiatoare A3 Numéro de référence: 43645942021140
II.1.2) Code CPV principal 30197643 Papier pour photocopie
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Acord cadru furnizare Hârtie pentru fotocopiatoare A4 ?i Hârtie pentru fotocopiatoare A3, conform caietului de sarcini si a sectiunii II.2- LISTA LOTURI Aut.contr. va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare, cu 10 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor/candidaturilor (raspunsurile clare si complete ale tuturor solicitarilor de clarificare se vor atasa in a 10 zi inainte de data limita de depunere a ofertelor). NOTA: Autoritatea contractanta nu este obligata sa raspunda solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare care nu au fost adresate in termenul stabilit la sectiunea I.1 din Fisa de date. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 20
II.1.5) Valeur totale estimée Valeur hors TVA: 945 000.00 RON
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour nombre maximal de lots: 2 Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire: 2
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
HARTIE PENTRU FOTOCOPIATOARE A3
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 30197643 Papier pour photocopie
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO321 Bucure?ti Lieu principal d'exécution:
Sediul autoritatii contractante
II.2.4) Description des prestations:
HARTIE PENTRU FOTOCOPIATOARE A3 - cant. min. ctr. subs.
   1. 376,00 topuri, cant max ctr. subs.
   5. 505,00 topuri / cant. min. acord cadru
   5. 505,00 topuri, cant. max. acord cadru 12.000,00 topuri Valoarea maxima ctr,subs. 192.675,00 lei Valoarea minima acord cadru 192.675,00 lei; valoare maxima acord cadru 420.000,00 lei
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 420 000.00 RON
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 24 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Valoarea celui mai mare contract subsecvent 192.675,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent. -
   1. 926,75 lei
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
HARTIE PENTRU FOTOCOPIATOARE A4
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 30197643 Papier pour photocopie
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO321 Bucure?ti Lieu principal d'exécution:
Sediul autoritatii contractante
II.2.4) Description des prestations:
HARTIE PENTRU FOTOCOPIATOARE A4 - cant. min. ctr. subs.
   4. 297,00 topuri, cant max ctr. subs. 17.188,00 topuri / cant. min. acord cadru 17.188,00 topuri, cant. max. acord cadru 35.000,00 topuri Valoarea maxima ctr,subs. 257.820,00 lei Valoarea minima acord cadru 257.820,00 lei; valoare maxima acord cadru 525.000,00 lei
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 525 000.00 RON
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 24 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Valoarea celui mai mare contract subsecvent 257.820,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent. -
   2. 578,20 lei
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Ofertan?ii, ter?ii sus?in?tori ?i subcontractan?ii nu trebuie s? se reg?seasc? în situa?iile prev?zute la art. 59, 60, 164, 165, 167 din Legea nr.98/2016 cu modificarile si complet?rile ulterioare. Autoritatea contractant? aplic? urm?toarele motive de excludere: conform prevederilor art. 169 din Legea 98/2016 cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare. Modalitatea prin care poate fi demonstrat? îndeplinirea cerin?ei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participan?i la procedura de atribuire cu informa?iile aferente situa?iei lor. Documentele justificative care probeaz? îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaz? a fi prezentate, la solicitarea autorit??ii contractante, de c?tre operatorii economici clasa?i pe locurile I II si III în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evalu?rii ofertelor. Aceste documente sunt:
   1.  certificate fiscale privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) valabile la momentul prezentarii - CONFORM ART.165 ALIN.3 DIN LEGEA NR.98 /2016 CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE " Pentru respectarea prevederilor alin.2, in etapa prevazuta la art.196 alin.2), operatorul economic prezinta pentru sediul principal documente din care sa reiasa neincadrarea in prevederile art.165 alin.1), iar pentru sediile secundare / punctele de lucru, o declaratie pe propria raspundere privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul general consolidat datorate";
   2.  cazierul judiciar al operatorului economic ?i al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, a?a cum rezult? din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;
   3.  dup? caz, documente prin care se demonstreaz? faptul c? operatorul economic poate beneficia de derog?rile prev?zute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizi?iile publice cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare;
   4.  alte documente edificatoare, dup? caz. Reprezentantul A.C. este doamna Florentina Ioni?? Radu Persoane implicate în organizarea, desf??urarea ?i finalizarea procedurii de achizi?ie: Bazga Ionut, Jinga Mariana, Dumitrescu Gheorghe, Georgescu George, Boboc Daniela, Tudor Gabriela, Amariei Ligia, Oczelak Cristina, Ghita Madalina, Mititelu Andrei, Imparatu Anca, Maruntis Daniel, Ciobanu Daniel, Andrei Irina, C?l?cian Sever Ionu?. Se va completa si prezenta DUAE conform art.193 alin.1 din Legea 98/2016 cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare. Fiecare document va fi semnat de reprezentantul legal al ofertantului. În cazul în care documentele sunt semnate de o alt? persoan?, aceasta va prezenta o împuternicire. Documentele emise în alt? limb? decât româna vor fi înso?ite de traducerea autorizat? în limba româna. Toate documentele vor avea, pe lânga semnatur?, men?ionat în clar numele, prenumele ?i func?ia semnatarului. Ter?ul care sus?ine capacitatea tehnic? ?i profesional?/economic? sau financiar? a operatorului economic participant la procedura, precum ?i subcontractantul au obliga?ia de a prezenta documentele enumerate mai sus. Toate documentele se vor depune în S.I.C.A.P. semnate cu semn?tur? electronic? extins?, conform art 60 alin. (4) din HG 395/2016, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare. La finalizarea evalu?rii ofertelor, autoritatea contractant? va solicita ofertan?ilor clasa?i pe locurile I, II ?i III, dupa aplicarea criteriului de atribuire, s? prezinte documentele justificative actualizate prin care s? demonstreze îndeplinirea criteriilor de calificare, în conformitate cu informa?iile cuprinse în DUAE. Aten?ion?ri speciale:
   1.  Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/ter? sus?in?tor) atrage respingerea acesteia ca inacceptabil?.
   2.  Se vor depune, odat? cu DUAE, urm?toarele documente: angajamentul ferm al ter?ului sustin?tor din care rezult? modul efectiv în care se va materializa sus?inerea acestuia, a acordului de subcontractare ?i/sau a acordului de asociere, dup? caz. Conform art. 193 alin 2, 3 din Legea 98/2016 cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, Documentele men?ionate trebuie prezentate pân? la termenul limit? de depunere a ofertelor. Operatorii economici ce depun oferta trebuie s? dovedeasc? o form? de înregistrare în condi?iile legii din ?ara de reziden??, s? reiasa c? operatorul economic este legal constituit, c? nu se afla în niciuna dintre situa?iile de anulare a constituirii, precum ?i faptul c? are capacitatea profesionala de a realiza activit??ile care fac obiectul contractului. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerin?ei: se va completa DUAE de c?tre operatorii economici participan?i la procedura de atribuire cu informa?iile aferente situa?iei lor. Documentele justificative care probeaz? îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de Oficiul Na?ional al Registrul Comer?ului, sau în cazul ofertantilor str?ini, documente echivalente emise în ?ara de reziden??, urmeaz? s? fie prezentate, la solicitarea autorit??ii contractante de c?tre ofertan?ii clasati pe locurile I, II ?i III - în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea ofertelor. Obiectul contractului trebuie s? aib? corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de O.N.R.C. Imposibilitatea demonstr?rii înregistr?rii ofertantului ca persoan? juridic?/fizice având în obiectul de activitate furnizare produse care sunt cerute prin prezenta documenta?ie, atrage excluderea ofertantului de la procedura pentru atribuirea contractului. Toate documentele se vor depune în S.I.C.A.P. semnate cu semn?tur? electronic? extins?, conform art 60 alin. (4) din HG 395/2016 cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare.
III.1.2) Capacité économique et financière Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre Accord-cadre avec plusieurs opérateurs Nombre maximal envisagé de participants à l'accord-cadre: 3
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 28/02/2022 Heure locale: 15:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
roumain
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit être valable jusqu'au: 28/06/2022
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 28/02/2022 Heure locale: 15:00 Lieu:
In SEAP
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.3) Informations complémentaires:
Avand in vedere ca autoritatea contractanta va semna acord cadru doar cu operatorii economici situati pe locurile I,II,III, dupa caz, modul de departajare a ofertelor cu preturi egale sa va face astfel:
   1. 11.1 In cazul in care comisia constata ca au fost depuse/introduse in SICAP, mai mult de 2 oferte admisibile cu preturi egale la ofertantii clasati pe locul I, autoritatea contractanta va transmite in SICAP, o solicitare de clarificare referitoare la depunerea unor noi propuneri finananciare imbunatatite (cu 2 zecimale), iar operatorii economici vor transmite raspunsul lor folosind facilitatile oferite de SICAP, caz in care contractul va fi atribuit primilor 3 ofertanti care au pretul cel mai scazut.
   1. 1.1 In cazul pastrarii egalitatii si dupa solicitarea de clarificari referitoare la depunerea unor noi propuneri finananciare imbunatatite in SICAP autoritatea contractanta va mai solicita maxim 2 clarificari in vederea imbunatatirii pretului ofertat. In cazul in care in urma celor 3 solicitari de clarificari privind depunerea unei noi propuneri financiare se mentine egalitatea de pret, lotul se va anula
   1. 1.2 Noua propunere financiara se va depune/introduce in SICAP semnata cu semnatura electronica extinsa. Termenele/datele de depunere ale propunerilor finananciare se vor comunica in solicitarea transmisa in SICAP de catre autoritatea contractanta.
   1. 2 In cazul in care comisia constata ca au fost depuse in SICAP, mai mult de 2 oferte admisibile cu preturi egale la ofertantii clasati pe locul II, modul de departajare a acestora se va face prin solicitarea, in SICAP,a unei noi propuneri finan imbunatatite (cu 2 zecimale), iar operatorii economici vor transmite raspunsul lor folosind facilitatile oferite de SICAP, astfel incat ofertantul clasat pe locul I sa nu fie afectat, respectiv noua propunere finan sa nu fie egala sau mai mica decat oferta clasata pe locul
   1. 1.2.1 In cazul in care noua propunere financiara imbunatatita depusa in SICAP, ca urmare a solicitarii autoritatii contractante primite prin intermediul SICAP, va influenta clasamentul locurilor superioare, aceasta nu va fi luata in considerare, pastrandu-se oferta initiala depusa in SICAP, la procedura. Se accepta propuneri financiare cu 3(trei) zecimale, doar la solicitarea autoritatii contractante.1.3 In cazul in care comisia constata ca au fost depuse mai mult de 2 oferte admisibile cu preturi egale la ofertantii clasati pe locul III, modul de departajare a acestora se va face prin solicitarea, in SICAP, a unei noi propuneri financiare imbunatatite (cu 2 zecimale), iar operatorii economici vor transmite raspunsul lor folosind facilitatile oferite de SICAP, astfel incat of clasati pe locul I si II sa nu fie afectati, respectiv noua propunere financiara sa nu fie egala sau mai mica decat oferta clasata pe locul II.
   1. 3.1 In cazul in care noua propunere financiara imbunatatita depusa in SICAP,ca urmare a solicitarii autoritatii contractante primite prin intermediul SICAP,va influenta clasamentul locurilor I si II, aceasta nu va fi luata in considerare, pastrandu-se oferta initiala depusa in SICAP,la procedura. Castigatorul va fi desemnat prin aplicarea criteriului pretul cel mai scazut.Documentele se incarca in SICAP semnate cu semnatura electronica extinsa conform art. 60 alin. (4) din HG nr. 395/2016.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucuresti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro Téléphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: www.cnsc.ro
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Conform art. 8 din Legea 101/2016
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Biroul Juridic (Sef Birou - Georgescu George) Adresse postale: Str. Mircea Vulcanescu nr. 88, sector1 Ville: Bucuresti Code postal: 010825 Pays: Roumanie Courriel: serviciulachizitii@scumc.ro Téléphone: +40 0213115840 Fax: +40 0213115840 Adresse internet: www.suumc.ro
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
21/01/2022 Roumanie-Bucure?ti: Papier pour photocopieType d'acheteur: Ministère et toutes autres autorités nationales ou fédéralesType d'avis: Avis de marchéType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Fournitures 28/02/2022 26/01/2022 RO National
 
 
C L A S S E    C P V
30197643 - Papier pour photocopie