Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 26/01/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Bucure?ti: Produit usage spÈcial

2022/S 18-043138  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
26/01/2022 S18 Roumanie-Bucure?ti: Produit usage spÈcial 2022/S 018-043138 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: COMPANIA NATIONALA "IMPRIMERIA NATIONALA" S.A.
NumÈro national d'identification: 2779625 Adresse postale: Strada: Bdul Iuliu Maniu, nr. 244D Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 061126 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Mihaela FIBINGER Courriel: ingrid.quirsfeld@cnin.ro TÈlÈphone: +40 214348802 Fax: +40 214348821 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.cnin.ro/ Adresse du profil díacheteur: www.e-licitatie.ro
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Companie Nationala
I.5) ActivitÈ principale Autre activitÈ: productie poligrafica
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Elemente de tip DOVID si servicii aplicare DOVID NumÈro de rÈfÈrence: 26001
II.1.2) Code CPV principal 39230000 Produit usage spÈcial
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Se va incheia un acord cadru de furnizare cu valabilitate de 48 luni, incepand cu data estimata de 30.08.2021. Cantitatile necesare, specificatiile tehnice si alte informatii se regasesc in caietul de sarcini aferent prezentei proceduri de achizitie. Autoritatea contractanta va raspune in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare in a 10 zile inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor:13. Orice solicitare de clarificari trebuie transmisa in SEAP: http://sicap-prod.e-licitatie.ro http://sicap-prod.e-licitatie.ro
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 800 000.00 EUR
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 79810000 Services d'impression
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO321 Bucure?ti Lieu principal d'exÈcution:
Recep?ia cantitativ? se va face la sediul Autorit??ii contractante, situat Ón Bld. Iuliu Maniu nr. 244D, sector 6, Bucure?ti. Recep?ia se va realiza prin Óntocmirea unui proces verbal de recep?ie cantitativ? de c?tre comisia de recep?ie constituit? conform procedurilor interne. Se va realiza totodata si o receptie calitativa preliminara in care initial se vor studia dimensiunile, forma desenului si celelalte elemente care pot fi vazute fara analize complexe. Intrucat posibilitatea aparitiei unor eventuale defecte devin vizibile cand elementele de tip DOVID intr? in productie, Autoritatea contractant? poate reclama defecte ce nu au fost observate ini?ial Ón cadrul recep?iei calitative dup? observarea acestora, Ón procesul de produc?ie. OEn cazul apari?iei unor probleme de calitate Ón momentul utiliz?rii, Ón baza procedurilor interne se va sesiza furnizorul care va avea obliga?ia Ónlocuirii produselor neconforme, Ón maxim 45 de zile de la trimiterea sesiz?rii.
II.2.4) Description des prestations:
Descrierea, cantitatile si specificatiile tehnice se regasesc in Caietul de sarcini aferent prezentei documentatii de atribuire.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Acest factor de evaluare a fost stabilit Ón direct? leg?tur? cu natura ?i obiectul caietului de sarcini, respectiv a achizi?iei produselor, care urmeaz? a fi atribuit?, precum ?i pentru a reflecta avantaje reale ?i evidente ce pot fi ob?inute. OEn acest sens, termenul de livrare asigur? autoritatea contractant? c? elementele de tip DOVID ce fac obiectul achizi?iei pot fi utilizate Óntr-un termen c't mai scurt. Un termen de livrare mai mic al rolelor reprezint? un avantaj real pentru autoritatea contractant? ?i se reflect? Óntr-o perioad? de a?teptare mai mic? p'n? la utilizarea efectiv? a produselor. / PondÈration: 10 CritËre de qualitÈ - Nom: Acest factor de evaluare a fost stabilit Ón direct? leg?tur? cu natura ?i obiectul caietului de sarcini, respectiv a achizi?iei produselor, care urmeaz? a fi atribuit?, precum ?i pentru a reflecta avantaje reale ?i evidente ce pot fi ob?inute. OEn cazul Ón care Autoritatea contractant? decide achizi?ionarea elementelor de tip DOVID ?i a serviciilor de aplicare pe coal?, termenul de livrare rezultat va fi diferit fa?? de termenul de livrare a elementelor de tip DOVID Ón rol?. Termenul de livrare asigur? autoritatea contractant? c? elementele de tip DOVID aplicate pe coal? ce fac obiectul achizi?iei pot fi utilizate Óntr-un termen c't mai scurt. Un termen de livrare mai mic reprezint? un avantaj real pentru autoritatea contractant? ?i se reflect? Óntr-o perioad? de a?teptare mai mic? p'n? la utilizarea efectiv? a produselor. / PondÈration: 10 Prix - PondÈration: 80
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Surse proprii
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.6) EnchËre Èlectronique
Une enchËre Èlectronique a ÈtÈ utilisÈe
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2021/S 142-377232
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 10 IntitulÈ:
Elemente de tip DOVID si Servicii aplicare DOVID
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
13/01/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 3 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 1 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 3
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: SURYS NumÈro national d'identification: FR325020733 Adresse postale: Strada avenue de líEurope, Nr. 22 Ville: NA Code NUTS: FR France Pays: France Courriel: a.boil@surys.com TÈlÈphone: +33 0164763097 Adresse internet: https://surys.com/
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 1 760 000.00 EUR Valeur totale du marchÈ/du lot: 800 000.00 EUR
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucuresti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro TÈlÈphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Serviciul Juridic si Verificarea Legalit??ii Actelor din cadrul companiei Adresse postale: B-dul Iuliu Maniu nr. 244D Ville: Bucuresti Code postal: 061126 Pays: Roumanie Courriel: clienti@cnin.ro TÈlÈphone: +40 214348802 Fax: +40 214348802 Adresse internet: www.cnin.ro
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
21/01/2022 Roumanie-Bucure?ti: Produit usage spÈcialType díacheteur: AutresType díavis: Avis d'attribution de marchÈType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: Fournitures 26/01/2022 RO National
 
 
C L A S S E    C P V
39230000 - Produit à usage spécial 
79810000 - Services d'impression