Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/05/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Bucure?ti:Produits alimentaires, boissons, tabac et produits connexes

2023/S 97-302634  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
22/05/2023 S97 Roumanie-Bucure?ti: Produits alimentaires, boissons, tabac et produits connexes 2023/S 097-302634 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Clubul Sportiv Olimpia Numéro national d'identification: 4266227 Adresse postale: Strada: Soseaua Iancului, nr. 128A, SECTOR 2, BUCURESTI Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 021729 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Strada: Soseaua Iancului, nr. 128A, SECTOR 2, BUCURESTI Courriel: contact@olimpiabucuresti.ro Téléphone: +40 212505155 Fax: +40 212504545 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.olimpiabucuresti.ro Adresse du profil d'acheteur: www.e-licitatie.ro
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Agence/office national(e) ou fédéral(e)
I.5) Activité principale Loisirs, culture et religion
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
ACHIZITIE DE ALIMENTE NECESARE CANTINEI OLIMPIA.
Numéro de référence: 42662272021109
II.1.2) Code CPV principal 15000000 Produits alimentaires, boissons, tabac et produits connexes
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Achizitie de produse alimentare necesare desfasurarii activitatii cantinei din incinta CS Olimpia Bucuresti, conform cerintelor minimale si obligatorii din caietul de sarcini, pentru o perioada de 18 luni, prin incheierea de acorduri cadru, conform celor 8 loturi, cu maxim 3 operatori economici pentru fiecare acord-cadru in parte. Acordurile-cadru pentru fiecare lot in parte se vor incheia cu maxim 3 operatori economici, fara reluarea competitiei. Contractul/contractele-subsecvent/e se va/vor incheia cu ofertantul a carei oferta s-a clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. In situatia in care Promitentul-Furnizor clasat pe locul I, declara ca nu mai are capacitatea de a-si asuma obligatiile contractului/contractelor subsecvent/subsecvente, total sau partial, pentru produsele prevazute la punctul IV (conform lotului respectiv) din caietul de sarcini, Promitentul Achizitor va solicita Promitentului Furnizor clasat pe locul II semnarea contractului/contractelor subsecvent/subsecvente aferente livrarii produselor total sau partial. In situatia in care Promitentul Furnizor clasat pe locul II, declara ca nu mai are capacitatea de a-si asuma obligatiile contractului/contractelor subsecvent/subsecvente, total sau partial, pentru produsele prevazute la punctul IV (conform lotului respectiv) din caietul de sarcini, Promitentul Achizitor va solicita Promitentului Furnizor clasat pe locul III semnarea contractului/contractelor subsecvent/subsecvente aferente livrarii produselor total sau partial. Fiecare participant la procedura are posibilitatea de a depune oferte pentru 1 (un) lot, mai multe loturi sau pentru toate loturile. Estimarile minime si maxime ale fiecarui lot in parte care ar putea fi solicitate pe intreaga perioada a acordului-cadru se regasesc in anexa la caiet de sarcini. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor este de 15 zile. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatiilor suplimentare care au fost adresate in termenul prevazut in anuntul de participare, pân? în a 7-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta nu este obligata sa raspunda solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare cara nu au fost adresate in termenul stabilit la punctul invocat mai sus. Produsele vor fi livrate in baza contractelor subsecvente de furnizare si a anexelor acestora, ce se vor incheia in baza acordurilor cadru si numai in baza comenzilor scrise (graficelor de livrare) emise de autoritatea contractanta, prin intermediul serviciului specializat. Cantitatile contractelor subsecvente vor fi in functie de necesitatile autoritatii contractante si de disponibilitatea fondurilor. Frecventa de atribuire a contractelor subsecvente (plus Anexa la contractul subsecvent) ce contine cantitatea si pretul va fi lunara. In momentul semnarii contractului se va emite de catre autoritatea contractanta un grafic de livrare al produselor, unde vor fi trecute comenzile aferente acestuia.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 2 520 551.11 RON
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
PRODUSE LACTATE PROASPETE
Lot nº: 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15500000 Produits laitiers
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO321 Bucure?ti Lieu principal d'exécution:
BUCURESTI, SOSEAUA IANCULUI NR. 128 A, SECTOR 2
II.2.4) Description des prestations:
CANTITATILE MINIME SI MAXIME ALE ACORDULUI-CADRU SUNT TRECUTE IN ANEXA LA CAIETUL DE SARCINI. CANTITATILE MINIME SI MAXIME ALE CONTRACTELOR SUBSECVENTE SUNT TRECUTE IN ANEXA LA CAIETUL DE SARCINI. SE VOR OFERTA TOATE PRODUSELE DIN LOT LA NIVELUL CANTITATILOR MAXIME SOLICITATE ALE ACORDULUI CADRU.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires TIP DE FINANTARE: FONDURI BUGETARE SI VENITURI PROPRII.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
PAINE, PRODUSE PATISERIE SI COFETARIE
Lot nº: 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15810000 Produits de panification, pâtisserie fraîche et gâteaux
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO321 Bucure?ti Lieu principal d'exécution:
BUCURESTI, SOSEAUA IANCULUI NR. 128 A, SECTOR 2
II.2.4) Description des prestations:
CANTITATILE MINIME SI MAXIME ALE ACORDULUI-CADRU SUNT TRECUTE IN ANEXA LA CAIETUL DE SARCINI. CANTITATILE MINIME SI MAXIME ALE CONTRACTELOR SUBSECVENTE SUNT TRECUTE IN ANEXA LA CAIETUL DE SARCINI. SE VOR OFERTA TOATE PRODUSELE DIN LOT LA NIVELUL CANTITATILOR MAXIME SOLICITATE ALE ACORDULUI CADRU.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires TIP DE FINANTARE: FONDURI BUGETARE SI VENITURI PROPRII.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
LEGUME SI FRUCTE
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 03000000 Produits agricoles, de l'élevage, de la pêche, de la sylviculture et produits connexes
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO321 Bucure?ti Lieu principal d'exécution:
BUCURESTI, SOSEAUA IANCULUI NR. 128 A, SECTOR 2
II.2.4) Description des prestations:
CANTITATILE MINIME SI MAXIME ALE ACORDULUI-CADRU SUNT TRECUTE IN ANEXA LA CAIETUL DE SARCINI. CANTITATILE MINIME SI MAXIME ALE CONTRACTELOR SUBSECVENTE SUNT TRECUTE IN ANEXA LA CAIETUL DE SARCINI. SE VOR OFERTA TOATE PRODUSELE DIN LOT LA NIVELUL CANTITATILOR MAXIME SOLICITATE ALE ACORDULUI CADRU.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires TIP DE FINANTARE: FONDURI BUGETARE SI VENITURI PROPRII
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
DULCIURI SI BAUTURI
Lot nº: 8
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15800000 Produits alimentaires divers
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO321 Bucure?ti Lieu principal d'exécution:
BUCURESTI, SOSEAUA IANCULUI NR. 128 A, SECTOR 2
II.2.4) Description des prestations:
CANTITATILE MINIME SI MAXIME ALE ACORDULUI-CADRU SUNT TRECUTE IN ANEXA LA CAIETUL DE SARCINI. CANTITATILE MINIME SI MAXIME ALE CONTRACTELOR SUBSECVENTE SUNT TRECUTE IN ANEXA LA CAIETUL DE SARCINI. SE VOR OFERTA TOATE PRODUSELE DIN LOT LA NIVELUL CANTITATILOR MAXIME SOLICITATE ALE ACORDULUI CADRU.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires TIP DE FINANTARE: FONDURI BUGETARE SI VENITURI PROPRII.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
CARNE DE PASARE, PESTE SI OUA
Lot nº: 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15100000 Produits de l'élevage, viande et produits à base de viande
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO321 Bucure?ti Lieu principal d'exécution:
BUCURESTI, SOSEAUA IANCULUI NR. 128 A, SECTOR 2
II.2.4) Description des prestations:
CANTITATILE MINIME SI MAXIME ALE ACORDULUI-CADRU SUNT TRECUTE IN ANEXA LA CAIETUL DE SARCINI. CANTITATILE MINIME SI MAXIME ALE CONTRACTELOR SUBSECVENTE SUNT TRECUTE IN ANEXA LA CAIETUL DE SARCINI. SE VOR OFERTA TOATE PRODUSELE DIN LOT LA NIVELUL CANTITATILOR MAXIME SOLICITATE ALE ACORDULUI CADRU.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires TIP DE FINANTARE: FONDURI BUGETARE SI VENITURI PROPRII.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
PREPARATE DIN CARNE
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15100000 Produits de l'élevage, viande et produits à base de viande
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO321 Bucure?ti Lieu principal d'exécution:
BUCURESTI, SOSEAUA IANCULUI NR. 128 A, SECTOR 2
II.2.4) Description des prestations:
CANTITATILE MINIME SI MAXIME ALE ACORDULUI-CADRU SUNT TRECUTE IN ANEXA LA CAIETUL DE SARCINI. CANTITATILE MINIME SI MAXIME ALE CONTRACTELOR SUBSECVENTE SUNT TRECUTE IN ANEXA LA CAIETUL DE SARCINI. SE VOR OFERTA TOATE PRODUSELE DIN LOT LA NIVELUL CANTITATILOR MAXIME SOLICITATE ALE ACORDULUI CADRU.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires TIP DE FINANTARE: FONDURI BUGETARE SI VENITURI PROPRII.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
CARNE DE VITA/VITEL SI PORC
Lot nº: 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15110000 Viande
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO321 Bucure?ti Lieu principal d'exécution:
BUCURESTI, SOSEAUA IANCULUI NR. 128 A, SECTOR 2
II.2.4) Description des prestations:
CCANTITATILE MINIME SI MAXIME ALE ACORDULUI-CADRU SUNT TRECUTE IN ANEXA LA CAIETUL DE SARCINI. CANTITATILE MINIME SI MAXIME ALE CONTRACTELOR SUBSECVENTE SUNT TRECUTE IN ANEXA LA CAIETUL DE SARCINI. SE VOR OFERTA TOATE PRODUSELE DIN LOT LA NIVELUL CANTITATILOR MAXIME SOLICITATE ALE ACORDULUI CADRU.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires TIP DE FINANTARE: FONDURI BUGETARE SI VENITURI PROPRII.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
ALIMENTE DE PRIMA NECESITATE
Lot nº: 7
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15000000 Produits alimentaires, boissons, tabac et produits connexes
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO321 Bucure?ti Lieu principal d'exécution:
BUCURESTI, SOSEAUA IANCULUI NR. 128 A, SECTOR 2
II.2.4) Description des prestations:
CANTITATILE MINIME SI MAXIME ALE ACORDULUI-CADRU SUNT TRECUTE IN ANEXA LA CAIETUL DE SARCINI. CANTITATILE MINIME SI MAXIME ALE CONTRACTELOR SUBSECVENTE SUNT TRECUTE IN ANEXA LA CAIETUL DE SARCINI. SE VOR OFERTA TOATE PRODUSELE DIN LOT LA NIVELUL CANTITATILOR MAXIME SOLICITATE ALE ACORDULUI CADRU.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires TIP DE FINANTARE: FONDURI BUGETARE SI VENITURI PROPRII.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 243-640025
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 6
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 6903
Lot nº: 1 Intitulé:
Contract SUBSECVENT FURNIZARE LEGUME SI FRUCTE
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
28/10/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 4 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 3 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 4
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: LEGUME FRUCTE COM S.R.L.
Numéro national d'identification: RO 10062337 Adresse postale: Strada Alex. Moruzzi, Nr. 11A, Sector: 3 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 031455 Pays: Roumanie Courriel: trantu_panait@yahoo.co.uk Téléphone: +40 722508244 Fax: +40 213262413 Adresse internet: www.SCLEGUMEFRUCTECOMSRL.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 309 580.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 1 379.20 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 6276
Lot nº: 1 Intitulé:
Contract subsecvent furnizare lefume si fructe
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
03/10/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 4 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 3 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 4
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: LEGUME FRUCTE COM S.R.L.
Numéro national d'identification: RO 10062337 Adresse postale: Strada Alex. Moruzzi, Nr. 11A, Sector: 3 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 031455 Pays: Roumanie Courriel: trantu_panait@yahoo.co.uk Téléphone: +40 722508244 Fax: +40 213262413 Adresse internet: www.SCLEGUMEFRUCTECOMSRL.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 309 580.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 4 636.40 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 2118
Lot nº: 8 Intitulé:
Contract subsecvent furnizare dulciuri si bauturi
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
15/03/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 6 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 5 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 6
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: OLYMEL FLAMINGO FOOD S.R.L.
Numéro national d'identification: RO25347278 Adresse postale: Strada Ornamentului, Nr. 2 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 041805 Pays: Roumanie Courriel: licitatii@olymel.ro Téléphone: +40 0733681261 Fax: +40 021/4601706 Adresse internet: www.domeniu.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 434 880.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 4 302.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 2117
Lot nº: 7 Intitulé:
Contract subsecvent furnizare alimente de prima necesitate
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
15/03/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: OLYMEL FLAMINGO FOOD S.R.L.
Numéro national d'identification: RO25347278 Adresse postale: Strada Ornamentului, Nr. 2 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 041805 Pays: Roumanie Courriel: licitatii@olymel.ro Téléphone: +40 0733681261 Fax: +40 021/4601706 Adresse internet: www.domeniu.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 493 695.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 8 033.90 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 2711
Lot nº: 2 Intitulé:
Contract subsecvent furnizare preparate din carne
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
30/03/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 4 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 3 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 4
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: COMSORADI SRL Numéro national d'identification: RO 6202149 Adresse postale: Strada Bucegi, Nr. 14 Ville: Buzau Code NUTS: RO222 Buz?u Code postal: 120208 Pays: Roumanie Courriel: comsoradi2008@yahoo.com Téléphone: +40 0238417172 Fax: +40 0238720257 Adresse internet: www.olimpiabucuresti.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 341 100.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 3 332.63 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 1782
Lot nº: 7 Intitulé:
Contract subsecvent furnizare alimente de prima necesitate
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
24/03/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: OLYMEL FLAMINGO FOOD S.R.L.
Numéro national d'identification: RO25347278 Adresse postale: Strada Ornamentului, Nr. 2 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 041805 Pays: Roumanie Courriel: licitatii@olymel.ro Téléphone: +40 0733681261 Fax: +40 021/4601706 Adresse internet: www.domeniu.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 493 695.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 5 473.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 1783
Lot nº: 8 Intitulé:
Contract subsecvent apa plata
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
24/03/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 6 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 5 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 6
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: OLYMEL FLAMINGO FOOD S.R.L.
Numéro national d'identification: RO25347278 Adresse postale: Strada Ornamentului, Nr. 2 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 041805 Pays: Roumanie Courriel: licitatii@olymel.ro Téléphone: +40 0733681261 Fax: +40 021/4601706 Adresse internet: www.domeniu.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 434 880.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 1 200.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 2057
Lot nº: 5 Intitulé:
Contract subsecvent furnizare produse lactate proaspete
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
01/04/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 4 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 4 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 4
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: LEGUME FRUCTE COM S.R.L.
Numéro national d'identification: RO 10062337 Adresse postale: Strada Alex. Moruzzi, Nr. 11A, Sector: 3 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 031455 Pays: Roumanie Courriel: trantu_panait@yahoo.co.uk Téléphone: +40 722508244 Fax: +40 213262413 Adresse internet: www.SCLEGUMEFRUCTECOMSRL.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 455 400.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 8 453.22 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 2206
Lot nº: 7 Intitulé:
Contract subsecvent alimente de prima necesitate
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
07/04/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: OLYMEL FLAMINGO FOOD S.R.L.
Numéro national d'identification: RO25347278 Adresse postale: Strada Ornamentului, Nr. 2 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 041805 Pays: Roumanie Courriel: licitatii@olymel.ro Téléphone: +40 0733681261 Fax: +40 021/4601706 Adresse internet: www.domeniu.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 493 695.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 6 917.85 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 2207
Lot nº: 8 Intitulé:
Contract subsecvent dulciuri si bauturi
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
07/04/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 6 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 5 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 6
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: OLYMEL FLAMINGO FOOD S.R.L.
Numéro national d'identification: RO25347278 Adresse postale: Strada Ornamentului, Nr. 2 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 041805 Pays: Roumanie Courriel: licitatii@olymel.ro Téléphone: +40 0733681261 Fax: +40 021/4601706 Adresse internet: www.domeniu.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 434 880.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 5 853.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 2749
Lot nº: 2 Intitulé:
Contract subsecvent furnizare preparate din carne
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
03/05/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 4 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 3 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 4
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: COMSORADI SRL Numéro national d'identification: RO 6202149 Adresse postale: Strada Bucegi, Nr. 14 Ville: Buzau Code NUTS: RO222 Buz?u Code postal: 120208 Pays: Roumanie Courriel: comsoradi2008@yahoo.com Téléphone: +40 0238417172 Fax: +40 0238720257 Adresse internet: www.olimpiabucuresti.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 341 100.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 2 564.80 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 2713
Lot nº: 5 Intitulé:
Contract subsecvent furnizare produse lactate proaspete
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
02/05/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 4 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 4 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 4
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: LEGUME FRUCTE COM S.R.L.
Numéro national d'identification: RO 10062337 Adresse postale: Strada Alex. Moruzzi, Nr. 11A, Sector: 3 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 031455 Pays: Roumanie Courriel: trantu_panait@yahoo.co.uk Téléphone: +40 722508244 Fax: +40 213262413 Adresse internet: www.SCLEGUMEFRUCTECOMSRL.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 455 400.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 9 438.04 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 4867
Lot nº: 8 Intitulé:
Contract subsecvent furnizare dulciuri si bauturi
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
03/08/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 6 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 5 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 6
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: OLYMEL FLAMINGO FOOD S.R.L.
Numéro national d'identification: RO25347278 Adresse postale: Strada Ornamentului, Nr. 2 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 041805 Pays: Roumanie Courriel: licitatii@olymel.ro Téléphone: +40 0733681261 Fax: +40 021/4601706 Adresse internet: www.domeniu.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 434 880.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 1 733.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 4866
Lot nº: 7 Intitulé:
Contract subsecvent furnizare alimente de prima necesitate
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
03/08/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: OLYMEL FLAMINGO FOOD S.R.L.
Numéro national d'identification: RO25347278 Adresse postale: Strada Ornamentului, Nr. 2 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 041805 Pays: Roumanie Courriel: licitatii@olymel.ro Téléphone: +40 0733681261 Fax: +40 021/4601706 Adresse internet: www.domeniu.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 493 695.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 4 296.35 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 4655
Lot nº: 2 Intitulé:
Contract subsecvent furnizare preparate din carne
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
21/07/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 4 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 3 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 4
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: COMSORADI SRL Numéro national d'identification: RO 6202149 Adresse postale: Strada Bucegi, Nr. 14 Ville: Buzau Code NUTS: RO222 Buz?u Code postal: 120208 Pays: Roumanie Courriel: comsoradi2008@yahoo.com Téléphone: +40 0238417172 Fax: +40 0238720257 Adresse internet: www.olimpiabucuresti.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 341 100.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 1 282.12 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 3794
Lot nº: 4 Intitulé:
Contract subsecvent furnizare carne de vita/vitel si porc
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
14/06/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 4 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 3 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 4
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: COMSORADI SRL Numéro national d'identification: RO 6202149 Adresse postale: Strada Bucegi, Nr. 14 Ville: Buzau Code NUTS: RO222 Buz?u Code postal: 120208 Pays: Roumanie Courriel: comsoradi2008@yahoo.com Téléphone: +40 0238417172 Fax: +40 0238720257 Adresse internet: www.olimpiabucuresti.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 463 350.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 7 974.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 2711
Lot nº: 1 Intitulé:
Contract subsecvent furnizare legume si fructe
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
02/05/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 4 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 3 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 4
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: LEGUME FRUCTE COM S.R.L.
Numéro national d'identification: RO 10062337 Adresse postale: Strada Alex. Moruzzi, Nr. 11A, Sector: 3 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 031455 Pays: Roumanie Courriel: trantu_panait@yahoo.co.uk Téléphone: +40 722508244 Fax: +40 213262413 Adresse internet: www.SCLEGUMEFRUCTECOMSRL.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 309 580.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 5 173.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 2750
Lot nº: 4 Intitulé:
Contract subsecvent furnizare carne de vita/vitel si porc
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
03/05/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 4 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 3 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 4
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: COMSORADI SRL Numéro national d'identification: RO 6202149 Adresse postale: Strada Bucegi, Nr. 14 Ville: Buzau Code NUTS: RO222 Buz?u Code postal: 120208 Pays: Roumanie Courriel: comsoradi2008@yahoo.com Téléphone: +40 0238417172 Fax: +40 0238720257 Adresse internet: www.olimpiabucuresti.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 463 350.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 15 635.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 2546
Lot nº: 1 Intitulé:
Contract subsecvent furnizare legume si fructe
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
21/04/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 4 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 3 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 4
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: LEGUME FRUCTE COM S.R.L.
Numéro national d'identification: RO 10062337 Adresse postale: Strada Alex. Moruzzi, Nr. 11A, Sector: 3 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 031455 Pays: Roumanie Courriel: trantu_panait@yahoo.co.uk Téléphone: +40 722508244 Fax: +40 213262413 Adresse internet: www.SCLEGUMEFRUCTECOMSRL.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 309 580.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 1 740.90 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 2205
Lot nº: 4 Intitulé:
Contract subsecvent furnizare carne de vita/vitel si porc
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
07/04/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 4 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 3 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 4
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: COMSORADI SRL Numéro national d'identification: RO 6202149 Adresse postale: Strada Bucegi, Nr. 14 Ville: Buzau Code NUTS: RO222 Buz?u Code postal: 120208 Pays: Roumanie Courriel: comsoradi2008@yahoo.com Téléphone: +40 0238417172 Fax: +40 0238720257 Adresse internet: www.olimpiabucuresti.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 463 350.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 5 472.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 1645
Lot nº: 2 Intitulé:
Acord-cadru furnizare preparate din carne
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
22/03/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 4 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 3 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 4
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: SELGROS CASH&CARRY SRL Numéro national d'identification: RO11805367 Adresse postale: Strada Calea Bucuresti, Nr. 231 Ville: Brasov Code NUTS: RO122 Bra?ov Code postal: 500299 Pays: Roumanie Courriel: contact@selgros.ro Téléphone: +40 0268307356 Fax: +40 0268307222
Le titulaire est une PME: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: BLACK SEA EUROINVESTMENT Numéro national d'identification: RO21211132 Adresse postale: Strada Sola 123, Parcela 1113/11/2 lot 2, Constanta, Nr. lot 2 Ville: Constanta Code NUTS: RO223 Constan?a Code postal: 900035 Pays: Roumanie Courriel: office@bsei.ro Téléphone: +40 372748216 Fax: +40 372879540
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: COMSORADI SRL Numéro national d'identification: RO 6202149 Adresse postale: Strada Bucegi, Nr. 14 Ville: Buzau Code NUTS: RO222 Buz?u Code postal: 120208 Pays: Roumanie Courriel: comsoradi2008@yahoo.com Téléphone: +40 0238417172 Fax: +40 0238720257 Adresse internet: www.olimpiabucuresti.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 341 100.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 184 085.49 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 1644
Lot nº: 1 Intitulé:
Acord-cadru furnizare legume si fructe.

Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
22/03/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 4 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 3 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 4
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: LEGUME FRUCTE COM S.R.L.
Numéro national d'identification: RO 10062337 Adresse postale: Strada Alex. Moruzzi, Nr. 11A, Sector: 3 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 031455 Pays: Roumanie Courriel: trantu_panait@yahoo.co.uk Téléphone: +40 722508244 Fax: +40 213262413 Adresse internet: www.SCLEGUMEFRUCTECOMSRL.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: STEDYAN COM Numéro national d'identification: RO 15779023 Adresse postale: Strada PIATA POPORULUI, Nr. 19 Ville: Braila Code NUTS: RO221 Br?ila Pays: Roumanie Courriel: stedyan.br@gmail.com Téléphone: +40 339732804 Fax: +40 339732804 Adresse internet: www.stedyan.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: AMA FRUCT CP Numéro national d'identification: 28103545 Adresse postale: Strada Sat Rotopanesti, Nr. 17 Ville: Horodniceni Code NUTS: RO215 Suceava Code postal: 727314 Pays: Roumanie Courriel: amafructcp@gmail.com Téléphone: +40 374014779 Fax: +40 230521515 Adresse internet: https://www.amafructcp.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 309 580.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 307 160.41 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 1646
Lot nº: 3 Intitulé:
Acord-cadru furnizare carne de pasare, peste si oua
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
22/03/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 5 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 4 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 5
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: LEGUME FRUCTE COM S.R.L.
Numéro national d'identification: RO 10062337 Adresse postale: Strada Alex. Moruzzi, Nr. 11A, Sector: 3 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 031455 Pays: Roumanie Courriel: trantu_panait@yahoo.co.uk Téléphone: +40 722508244 Fax: +40 213262413 Adresse internet: www.SCLEGUMEFRUCTECOMSRL.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: COMSORADI SRL Numéro national d'identification: RO 6202149 Adresse postale: Strada Bucegi, Nr. 14 Ville: Buzau Code NUTS: RO222 Buz?u Code postal: 120208 Pays: Roumanie Courriel: comsoradi2008@yahoo.com Téléphone: +40 0238417172 Fax: +40 0238720257
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: BLACK SEA EUROINVESTMENT Numéro national d'identification: RO21211132 Adresse postale: Strada Sola 123, Parcela 1113/11/2 lot 2, Constanta, Nr. lot 2 Ville: Constanta Code NUTS: RO223 Constan?a Code postal: 900035 Pays: Roumanie Courriel: office@bsei.ro Téléphone: +40 372748216 Fax: +40 372879540
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 553 500.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 442 502.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 1649
Lot nº: 7 Intitulé:
Acord-cadru furnizare alimente de prima necesitate
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
22/03/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: OLYMEL FLAMINGO FOOD S.R.L.
Numéro national d'identification: RO25347278 Adresse postale: Strada Ornamentului, Nr. 2 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 041805 Pays: Roumanie Courriel: licitatii@olymel.ro Téléphone: +40 0733681261 Fax: +40 021/4601706 Adresse internet: www.domeniu.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: BLACK SEA EUROINVESTMENT Numéro national d'identification: RO21211132 Adresse postale: Strada Sola 123, Parcela 1113/11/2 lot 2, Constanta, Nr. lot 2 Ville: Constanta Code NUTS: RO223 Constan?a Code postal: 900035 Pays: Roumanie Courriel: office@bsei.ro Téléphone: +40 372748216 Fax: +40 372879540
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 493 695.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 441 425.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 1650
Lot nº: 8 Intitulé:
Acord-cadru furnizare dulciuri si bauturi
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
22/03/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 6 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 5 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 6
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: OLYMEL FLAMINGO FOOD S.R.L.
Numéro national d'identification: RO25347278 Adresse postale: Strada Ornamentului, Nr. 2 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 041805 Pays: Roumanie Courriel: licitatii@olymel.ro Téléphone: +40 0733681261 Fax: +40 021/4601706 Adresse internet: www.domeniu.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: LEGUME FRUCTE COM S.R.L.
Numéro national d'identification: RO 10062337 Adresse postale: Strada Alex. Moruzzi, Nr. 11A, Sector: 3 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 031455 Pays: Roumanie Courriel: trantu_panait@yahoo.co.uk Téléphone: +40 722508244 Fax: +40 213262413 Adresse internet: www.SCLEGUMEFRUCTECOMSRL.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: STEDYAN COM Numéro national d'identification: RO 15779023 Adresse postale: Strada PIATA POPORULUI, Nr. 19 Ville: Braila Code NUTS: RO221 Br?ila Pays: Roumanie Courriel: stedyan.br@gmail.com Téléphone: +40 339732804 Fax: +40 339732804 Adresse internet: www.stedyan.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 434 880.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 281 910.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 167
Lot nº: 1 Intitulé:
Contract subsecvent furnizare legume si fructe
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
09/01/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 4 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 3 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 4
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: LEGUME FRUCTE COM S.R.L.
Numéro national d'identification: RO 10062337 Adresse postale: Strada Alex. Moruzzi, Nr. 11A, Sector: 3 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 031455 Pays: Roumanie Courriel: trantu_panait@yahoo.co.uk Téléphone: +40 722508244 Fax: +40 213262413 Adresse internet: www.SCLEGUMEFRUCTECOMSRL.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 309 580.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 3 753.55 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 169
Lot nº: 5 Intitulé:
Contract subsecvent furnizare produse lactate proaspete
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
09/01/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 4 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 4 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 4
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: LEGUME FRUCTE COM S.R.L.
Numéro national d'identification: RO 10062337 Adresse postale: Strada Alex. Moruzzi, Nr. 11A, Sector: 3 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 031455 Pays: Roumanie Courriel: trantu_panait@yahoo.co.uk Téléphone: +40 722508244 Fax: +40 213262413 Adresse internet: www.SCLEGUMEFRUCTECOMSRL.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 455 400.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 11 043.60 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 8273
Lot nº: 1 Intitulé:
Contract subsecvent furnizare legume si fructe
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
21/12/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 4 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 3 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 4
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: LEGUME FRUCTE COM S.R.L.
Numéro national d'identification: RO 10062337 Adresse postale: Strada Alex. Moruzzi, Nr. 11A, Sector: 3 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 031455 Pays: Roumanie Courriel: trantu_panait@yahoo.co.uk Téléphone: +40 722508244 Fax: +40 213262413 Adresse internet: www.SCLEGUMEFRUCTECOMSRL.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 309 580.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 771.30 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 8101
Lot nº: 2 Intitulé:
Contract subsecvent furnizare preparate din carne
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
16/12/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 4 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 3 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 4
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: COMSORADI SRL Numéro national d'identification: RO 6202149 Adresse postale: Strada Bucegi, Nr. 14 Ville: Buzau Code NUTS: RO222 Buz?u Code postal: 120208 Pays: Roumanie Courriel: comsoradi2008@yahoo.com Téléphone: +40 0238417172 Fax: +40 0238720257 Adresse internet: www.olimpiabucuresti.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 341 100.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 1 592.60 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 7915
Lot nº: 2 Intitulé:
Contract subsecvent furnizare preparate din carne
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
08/12/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 4 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 3 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 4
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: COMSORADI SRL Numéro national d'identification: RO 6202149 Adresse postale: Strada Bucegi, Nr. 14 Ville: Buzau Code NUTS: RO222 Buz?u Code postal: 120208 Pays: Roumanie Courriel: comsoradi2008@yahoo.com Téléphone: +40 0238417172 Fax: +40 0238720257 Adresse internet: www.olimpiabucuresti.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 341 100.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 929.65 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 7919
Lot nº: 8 Intitulé:
Contract subsecvent furnizare dulciuri si bauturi
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
08/12/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 6 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 5 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 6
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: OLYMEL FLAMINGO FOOD S.R.L.
Numéro national d'identification: RO25347278 Adresse postale: Strada Ornamentului, Nr. 2 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 041805 Pays: Roumanie Courriel: licitatii@olymel.ro Téléphone: +40 0733681261 Fax: +40 021/4601706 Adresse internet: www.domeniu.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 434 880.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 576.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 3531
Lot nº: 8 Intitulé:
Contract subsecvent furnizare dulciuri si bauturi
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
02/06/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 6 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 5 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 6
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: OLYMEL FLAMINGO FOOD S.R.L.
Numéro national d'identification: RO25347278 Adresse postale: Strada Ornamentului, Nr. 2 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 041805 Pays: Roumanie Courriel: licitatii@olymel.ro Téléphone: +40 0733681261 Fax: +40 021/4601706 Adresse internet: www.domeniu.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 434 880.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 5 185.20 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 7318
Lot nº: 4 Intitulé:
Contract subsecvent furnizare carne de vita/vitel si porc
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
11/11/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 4 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 3 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 4
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: COMSORADI SRL Numéro national d'identification: RO 6202149 Adresse postale: Strada Bucegi, Nr. 14 Ville: Buzau Code NUTS: RO222 Buz?u Code postal: 120208 Pays: Roumanie Courriel: comsoradi2008@yahoo.com Téléphone: +40 0238417172 Fax: +40 0238720257 Adresse internet: www.olimpiabucuresti.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 463 350.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 8 155.32 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 7500
Lot nº: 5 Intitulé:
Contract subsecvent furnizare produse lactate proaspete
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
18/11/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 4 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 4 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 4
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: LEGUME FRUCTE COM S.R.L.
Numéro national d'identification: RO 10062337 Adresse postale: Strada Alex. Moruzzi, Nr. 11A, Sector: 3 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 031455 Pays: Roumanie Courriel: trantu_panait@yahoo.co.uk Téléphone: +40 722508244 Fax: +40 213262413 Adresse internet: www.SCLEGUMEFRUCTECOMSRL.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 455 400.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 3 873.98 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 7498
Lot nº: 1 Intitulé:
Contract subsecvent furnizare legume si fructe.

Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
18/11/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 4 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 3 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 4
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: LEGUME FRUCTE COM S.R.L.
Numéro national d'identification: RO 10062337 Adresse postale: Strada Alex. Moruzzi, Nr. 11A, Sector: 3 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 031455 Pays: Roumanie Courriel: trantu_panait@yahoo.co.uk Téléphone: +40 722508244 Fax: +40 213262413 Adresse internet: www.SCLEGUMEFRUCTECOMSRL.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 309 580.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 2 023.25 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 1648
Lot nº: 5 Intitulé:
Acord-cadru furnizare produse lactate proaspete
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
22/03/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 4 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 4 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 4
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ELCOMER ACHIZITII Numéro national d'identification: 33506617 Adresse postale: Strada nr. 17, Nr. 10 Ville: Nicolesti Code NUTS: RO222 Buz?u Code postal: 127499 Pays: Roumanie Courriel: madalina_dumitru90@yahoo.com Téléphone: +40 785767609
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: BLACK SEA EUROINVESTMENT Numéro national d'identification: RO21211132 Adresse postale: Strada Sola 123, Parcela 1113/11/2 lot 2, Constanta, Nr. lot 2 Ville: Constanta Code NUTS: RO223 Constan?a Code postal: 900035 Pays: Roumanie Courriel: office@bsei.ro Téléphone: +40 372748216 Fax: +40 372879540
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: LEGUME FRUCTE COM S.R.L.
Numéro national d'identification: RO 10062337 Adresse postale: Strada Alex. Moruzzi, Nr. 11A, Sector: 3 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 031455 Pays: Roumanie Courriel: trantu_panait@yahoo.co.uk Téléphone: +40 722508244 Fax: +40 213262413 Adresse internet: www.SCLEGUMEFRUCTECOMSRL.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 455 400.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 474 114.04 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 1647
Lot nº: 4 Intitulé:
Acord-cadru furnizare carne de vita/vitel si porc
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
22/03/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 4 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 3 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 4
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: OLYMEL FLAMINGO FOOD S.R.L.
Numéro national d'identification: RO25347278 Adresse postale: Strada Ornamentului, Nr. 2 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 041805 Pays: Roumanie Courriel: licitatii@olymel.ro Téléphone: +40 0733681261 Fax: +40 021/4601706 Adresse internet: www.domeniu.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: COMSORADI SRL Numéro national d'identification: RO 6202149 Adresse postale: Strada Bucegi, Nr. 14 Ville: Buzau Code NUTS: RO222 Buz?u Code postal: 120208 Pays: Roumanie Courriel: comsoradi2008@yahoo.com Téléphone: +40 0238417172 Fax: +40 0238720257 Adresse internet: www.olimpiabucuresti.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: SELGROS CASH&CARRY SRL Numéro national d'identification: RO11805367 Adresse postale: Strada Calea Bucuresti, Nr. 231 Ville: Brasov Code NUTS: RO122 Bra?ov Code postal: 500299 Pays: Roumanie Courriel: contact@selgros.ro Téléphone: +40 0268307356 Fax: +40 0268307222
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 463 350.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 389 354.17 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 7499
Lot nº: 2 Intitulé:
Contract subsecvent furnizare preparate din carne
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
18/11/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 4 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 3 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 4
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: COMSORADI SRL Numéro national d'identification: RO 6202149 Adresse postale: Strada Bucegi, Nr. 14 Ville: Buzau Code NUTS: RO222 Buz?u Code postal: 120208 Pays: Roumanie Courriel: comsoradi2008@yahoo.com Téléphone: +40 0238417172 Fax: +40 0238720257 Adresse internet: www.olimpiabucuresti.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 341 100.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 1 350.25 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 837
Lot nº: 1 Intitulé:
Contract subsecvent furnizare legume si fructe
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
02/02/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 4 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 3 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 4
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: LEGUME FRUCTE COM S.R.L.
Numéro national d'identification: RO 10062337 Adresse postale: Strada Alex. Moruzzi, Nr. 11A, Sector: 3 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 031455 Pays: Roumanie Courriel: trantu_panait@yahoo.co.uk Téléphone: +40 722508244 Fax: +40 213262413 Adresse internet: www.SCLEGUMEFRUCTECOMSRL.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 309 580.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 4 105.23 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 1596
Lot nº: 1 Intitulé:
Contract subsecvent furnizare legume si fructe
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
28/02/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 4 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 3 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 4
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: LEGUME FRUCTE COM S.R.L.
Numéro national d'identification: RO 10062337 Adresse postale: Strada Alex. Moruzzi, Nr. 11A, Sector: 3 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 031455 Pays: Roumanie Courriel: trantu_panait@yahoo.co.uk Téléphone: +40 722508244 Fax: +40 213262413 Adresse internet: www.SCLEGUMEFRUCTECOMSRL.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 309 580.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 6 705.20 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 1597
Lot nº: 2 Intitulé:
Contract subsecvent preparate din carne
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
28/02/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 4 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 3 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 4
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: COMSORADI SRL Numéro national d'identification: RO 6202149 Adresse postale: Strada Bucegi, Nr. 14 Ville: Buzau Code NUTS: RO222 Buz?u Code postal: 120208 Pays: Roumanie Courriel: comsoradi2008@yahoo.com Téléphone: +40 0238417172 Fax: +40 0238720257 Adresse internet: www.olimpiabucuresti.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 341 100.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 3 174.25 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 838
Lot nº: 2 Intitulé:
Contract subsecvent furnizare preparate din carne
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
02/02/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 4 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 3 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 4
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: COMSORADI SRL Numéro national d'identification: RO 6202149 Adresse postale: Strada Bucegi, Nr. 14 Ville: Buzau Code NUTS: RO222 Buz?u Code postal: 120208 Pays: Roumanie Courriel: comsoradi2008@yahoo.com Téléphone: +40 0238417172 Fax: +40 0238720257 Adresse internet: www.olimpiabucuresti.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 341 100.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 2 116.20 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 841
Lot nº: 5 Intitulé:
Contract subsecvent furnizare produse lactate proaspete
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
02/02/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 4 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 4 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 4
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: LEGUME FRUCTE COM S.R.L.
Numéro national d'identification: RO 10062337 Adresse postale: Strada Alex. Moruzzi, Nr. 11A, Sector: 3 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 031455 Pays: Roumanie Courriel: trantu_panait@yahoo.co.uk Téléphone: +40 722508244 Fax: +40 213262413 Adresse internet: www.SCLEGUMEFRUCTECOMSRL.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 455 400.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 5 863.26 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 843
Lot nº: 7 Intitulé:
Contract subsecvent furnizare alimente de prima necesitate
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
02/02/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: OLYMEL FLAMINGO FOOD S.R.L.
Numéro national d'identification: RO25347278 Adresse postale: Strada Ornamentului, Nr. 2 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 041805 Pays: Roumanie Courriel: licitatii@olymel.ro Téléphone: +40 0733681261 Fax: +40 021/4601706 Adresse internet: www.domeniu.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 434 880.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 4 351.70 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 844
Lot nº: 8 Intitulé:
Contract subsecvent furnizare dulciuri si bauturi
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
02/02/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 6 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 5 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 6
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: OLYMEL FLAMINGO FOOD S.R.L.
Numéro national d'identification: RO25347278 Adresse postale: Strada Ornamentului, Nr. 2 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 041805 Pays: Roumanie Courriel: licitatii@olymel.ro Téléphone: +40 0733681261 Fax: +40 021/4601706 Adresse internet: www.domeniu.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 243 528.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 5 761.90 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 2751
Lot nº: 7 Intitulé:
Contract subsecvent alimente de prima necesitate
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
03/05/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attriACHIZITIE DE ALIMENTE NECESARE CANTINEI OLIMPIA. 22/05/2023 ROU National
 
 
C L A S S E    C P V
03000000 - Produits agricoles, de l'élevage, de la pêche, de la sylviculture et produits connexes 
15000000 - Produits alimentaires, boissons, tabac et produits connexes 
15100000 - Produits de l'élevage, viande et produits à base de viande 
15110000 - Viande 
15500000 - Produits laitiers 
15800000 - Produits alimentaires divers 
15810000 - Produits de panification, pâtisserie fraîche et gâteaux