Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/09/2021
Date de péremption : 11/10/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Bucure?ti: Produits d'information et de promotion

2021/S 179-465255  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 15/09/2021 S179 Roumanie-Bucure?ti: Produits d'information et de promotion 2021/S 179-465255 Avis de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor NumÈro national d'identification: 16335444 Adresse postale: Strada: Libert??ii, nr. 12 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 040129 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Victor Giuc Courriel: ServiciulAchizitii@mmediu.ro TÈlÈphone: +40 214089604 Fax: +40 213163704 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.mmediu.ro Adresse du profil díacheteur: www.e-licitatie.ro
I.3) Communication
Les documents du marchÈ sont disponibles gratuitement en accËs direct non restreint et complet, l'adresse: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100127520 Adresse laquelle des informations complÈmentaires peuvent Ítre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionnÈ(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes au(x) point(s) de contact susmentionnÈ(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur MinistËre ou toute autre autoritÈ nationale ou fÈdÈrale, y compris leurs subdivisions rÈgionales ou locales
I.5) ActivitÈ principale Environnement
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Furnizare materiale informative si promo?ionale Ón cadrul proiectului îCompletarea nivelului de cunoa?tere a biodiversit??ii prin implementarea sistemului de monitorizare a st?rii de conservare a speciilor ?i habitatelor de interes comunitar din Rom'nia ?i raportarea Ón baza Articolului 17 al Directivei Habitate 92/43/CEEî ñ Cod SMIS 2014+ 120009 NumÈro de rÈfÈrence: 768/120009/23.08.2021
II.1.2) Code CPV principal 39294100 Produits d'information et de promotion
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Furnizare materiale informative si promo?ionale Ón cadrul proiectului îCompletarea nivelului de cunoa?tere a biodiversit??ii prin implementarea sistemului de monitorizare a st?rii de conservare a speciilor ?i habitatelor de interes comunitar din Rom'nia ?i raportarea Ón baza Articolului 17 al Directivei Habitate 92/43/CEEî ñ Cod SMIS 2014+ 120009 ï usb - 350 buc ï pix - 350 buc ï calendar - 300 buc ï roll-up - 20 buc ï autocolante - 500 buc ï brosura - 350 buc ï afise - 150 buc ï ecuson - 400 buc ï mape - 350 buc ï notes - 350 buc
II.1.5) Valeur totale estimÈe Valeur hors TVA: 91 220.00 RON
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 22816100 Bloc-notes 30192121 Stylos bille 30192800 ...tiquettes autocollantes 30199500 BoÓtes-classeurs, classe-lettres, boÓtes de rangement et articles similaires 30199792 Calendriers 35123400 Badges d'identification
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO Rom'nia Lieu principal d'exÈcution:
la sediul Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor din B-dul Libertatii nr. 12, sector 5, Bucuresti
II.2.4) Description des prestations:
548/5000 Furnizare materiale informative si promo?ionale Ón cadrul proiectului îCompletarea nivelului de cunoa?tere a biodiversit??ii prin implementarea sistemului de monitorizare a st?rii de conservare a speciilor ?i habitatelor de interes comunitar din Rom'nia ?i raportarea Ón baza Articolului 17 al Directivei Habitate 92/43/CEEî ñ Cod SMIS 2014+ 120009 ï usb - 350 buc ï pix - 350 buc ï calendar - 300 buc ï roll-up - 20 buc ï autocolante - 500 buc ï brosura - 350 buc ï afise - 150 buc ï ecuson - 400 buc ï mape - 350 buc ï notes - 350 buc Toate materialele tip?rite vor fi personalizate cu identitatea vizual a Programului Opera?ional Infrastructur Mare ?i Ón conformitate cu regulile din Manualul de Identitate Vizual pentru Instrumente Structurale 2014-2020.
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimÈe
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DurÈe en jours: 90 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
Proiectul îCompletarea nivelului de cunoa?tere a biodiversit??ii prin implementarea sistemului de monitorizare a st?rii de conservare a speciilor ?i habitatelor de interes comunitar din Rom'nia ?i raportarea Ón baza Articolului 17 al Directivei Habitate 92/43/CEEî ñ Cod SMIS 2014+ 120009 (contract de finantare nr. 238/11.03.2019)
II.2.14) Informations complÈmentaires Proiectul îCompletarea nivelului de cunoa?tere a biodiversit??ii prin implementarea sistemului de monitorizare a st?rii de conservare a speciilor ?i habitatelor de interes comunitar din Rom'nia ?i raportarea Ón baza Articolului 17 al Directivei Habitate 92/43/CEEî ñ Cod SMIS 2014+ 120009 (contract de finantare nr. 238/11.03.2019) este implementat de Ministerul Medi... detalii pe www.e-licitatie.ro www.e-licitatie.ro
 
 
Section III: Renseignements díordre juridique, Èconomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activitÈ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Cerin?a nr. 1: NeÓncadrarea Ón situa?iile prev?zute la art. 164,165 ?i 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizi?iile publice, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare. Modalitatea prin care poate fi demonstrat Óndeplinirea cerin?ei: ñ se va completa DUAE de c?tre to?i operatorii economici participan?i la procedura de atribuire cu informa?iile aferente situa?iei lor. Not?: OEn cazul depunerii unei oferte comune, cerin?a trebuie Óndeplinit de c?tre to?i membrii asocierii. La solicitarea autorit??ii contractante doar ofertantul clasat pe locul I Ón clasamentul intermediar Óntocmit la finalizarea evalu?rii ofertelor va prezenta urm?toarele documente justificative care probeaz Óndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE : - certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribu?iilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul depunerii acestora; - cazierul judiciar al operatorului economic ?i al membrilor organului de administrare, de conduceresau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celorce au putere de reprezentare, de decizie sau de control Ón cadrul acestuia, a?a cum rezult din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv; -documente prin care se demonstreaza faptul c operatorul economic poate beneficia de derog?rile prev?zute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2) ?i art. 171 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare; - alte documente edificatoare, dup caz. Cerin?a nr. 2: Declara?ie pe propria r?spundere privind inexisten?a conflictului de interese, cu men?ionarea persoanelor care de?in func?ii de decizie Ón cadrul autorit??ii contractante, precum ?i a celor implicate Ón elaborarea documenta?iei de atribuire ?i derulare aprocedurii, completat Ón conformitate cu FORMULARUL nr.1. Declara?ia se va prezenta odat cu DUAE, de c?tre to?i participan?ii la procedura de atribuire (ofertant, asociat). Persoanele cu func?ie de decizie Ón cadrul Autorit??ii Contractante, Ón ceea ce prive?te organizarea, derularea ?i finalizarea procedurii de atribuire sunt urm?toarele: Barna T¡NCZOS ñ Ministru, Corvin NEDELCU ñ Secretar General, Gy?z?-Istv·n B¡RCZI - Secretar General Adjunct, Teodor DULCEAT ñ Secretar General Adjunct, Robert Eugen SZ...P ñ Secretar de Stat, Cristian ALEXE ñ Director, Alina Constantin ñ Director Adjunct, Marisanda PIROEIANU ñ Director, Dinu Octavian NICOLESCU ñ Director, Mihaela CLAPAN ñ Director, Doina Cioac ñ Manager proiect, Daniela DR?CEA ñ Director, Marius COJOACA - Sef Serviciu, Victor Giuc (expert achizi?ii publice proiect), Denisa Mihaela Balint ñ Consilier Juridic (Expert juridic Ón proiect), Gabriel Jitaru (Responsabil IT), M?riuca Diana Motei (expert comunicare proiect), Liliana V'rtopeanu (expert tehnic proiect), Adriana Iv?nu (expert tehnic proiect), Nela Miaut (expert tehnic proiect), Daniela MazÓlu (expert financiar proiect), Petru Sorin Oprea (expert tehnic proiect), ?tefan Pasmangiu (expert tehnic proiect), Simona CAMBER ñ Consilier, Cristina Antoaneta STOICA ñ Consilier, Mircea STOIANESCU ñ Consilier.. Ofertantul nu are voie s aib drept membri Ón cadrul consiliului de administra?ie/organ de conducere sau de supervizare ?i/sau ac?ionari ori asocia?i persoane care sunt so?/so?ie, rud sau afin p'n la gradul al doilea inclusive s nu se afle Ón rela?ii comerciale, cu persoanele ce de?in func?ii de decizie Ón cadrul autorit??ii contractante. Dac exist incertitudini cu privire la situa?ia personal a unui operator economic, Autoritatea Contractant Ó?i rezerv dreptul de a solicita informa?ii direct de la autorit??ile competente. OEn conformitate cu prevederile art. 173 din Legea nr.98/2016 privind achizi?iile publice,cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, se solicit documente relevante care s dovedeasc forma de Ónregistrare ?i dup caz, de atestare ori apartenen? din punct de vedere profesional, Ón conformitate cu cerin?ele legale din ?ara Ón care este stabilit operatorul economic. Operatorii economici ce depun oferta trebuie s dovedeasc o form de Ónregistrare Ón condi?iile legii din ?ara de reziden??, s reias c operatorul economic este legal constituit, c nu se afl Ón nici una dintre situa?iile de anulare a constituirii precum ?i faptul c are capacitatea profesional de a realizeze activit??ile care fac obiectul contractului. Modalitatea prin care poate fi demonstrate Óndeplinirea cerin?ei: - se va completa DUAE de c?tre operatorii economici participan?i la procedura de atribuire cu informa?iile aferente situa?iei lor. Documentele justificative care probeaz Óndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau Ón cazul ofertan?ilor str?ini, documente echivalente emise Ón tara de reziden??, urmeaz s fie prezentate, la solicitarea autorit??ii contractante, doar de c?tre ofertantul clasat pe locul I Ón clasamentul intermediar Óntocmit la finalizarea evalu?rii ofertelor.
III.1.2) CapacitÈ Èconomique et financiËre CritËres de sÈlection tels que mentionnÈs dans les documents de la consultation
III.1.3) CapacitÈ technique et professionnelle Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificatCerin?a nr. 1 Cerin?e privind experien?a similar?:Ofertantul trebuie s fac dovada ca a furnizat Ón ultimii 3 ani, produse similare, cu o valoare cumulat de minimum 91.200,00 lei f?r TVA la nivelul unuia sau mai multor contracte. Proportia de subcontractareOperatorilor economici li se solicit precizarea p?r?ii/p?r?ilor din contract pe care inten?ioneaz s o/le subcontracteze. Operatorii economici ofertan?i precizeaz Ón DUAE num?rul ?i data contractului de subcontractare pentru partea propus pentru subcontractare. Niveau(x) spÈcifique(s) minimal/minimaux exigÈ(s):
Ofertantilor li se impune/solicit s demonstreze experien?a Ón derularea unor contracte de furnizare similare ca domeniu ?i complexitate, Ón cel mult ultimii 3 ani p'n la data limit de depunere a ofertelor, Ón valoare de minimum 91.220 lei f?r TVA, prin unul sau mai multe contracte.Ón cazul unei asocieri, cerin?a privind nivelul minim al experien?ei similare se consider Óndeplinit la nivelul asocierii.La nivelul DUAE trebuie precizate: num?rul ?i data contractului invocat drept experien? similar?, valoarea, beneficiarul, data ?i num?rul documentului de recep?ie, precum ?i ponderea ?i/sau produsele livrate pentru care ofertantul a fost responsabil, dac este cazul.Modalitatea prin care poate fi demonstrat Óndeplinirea cerin?ei:- se va completa DUAE de c?tre operatorii economici participan?i la procedura de atribuire cu informa?iile aferente situa?iei lor. La solicitarea autorit??ii contractante candidatul/ofertantul clasat pe locul I Ón clasamentul intermediar Óntocmit la finalizarea evalu?rii ofertelor va prezenta documente justificative care probeaz Óndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE. Confirmarea Óndeplinirii cerin?ei de calificare referitoare la capacitatea tehnic se face prin prezentarea de certificate/ documente emise sau contrasemnate de o autoritate sau de c?tre clientul privat beneficiar. Informa?ii privind asocierea (dac este cazul), Ón conformitate cu prevederile art. 53 din Legea nr. 98/2016 privind achizi?iile publice, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare.Se solicita tuturor ofertan?ilor, ca odat cu depunerea DUAE s prezinte un Acord sau o scrisoare preliminar de asociere, daca este cazul. Operatorilor economici li se solicit precizarea p?r?ii/p?r?ilor din contract pe care inten?ioneaz s o/le subcontracteze. Operatorii economici ofertan?i precizeaz Ón DUAE num?rul ?i data contractului de subcontractare pentru partea propus pentru subcontractare.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de rÈception des offres ou des demandes de participation Date: 11/10/2021 Heure locale: 15:00
IV.2.3) Date díenvoi estimÈe des invitations soumissionner ou participer aux candidats sÈlectionnÈs
IV.2.4) Langue(s) pouvant Ítre utilisÈe(s) dans l'offre ou la demande de participation:
roumain
IV.2.6) DÈlai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit Ítre valable jusqu'au: 11/01/2022
IV.2.7) ModalitÈs díouverture des offres Date: 11/10/2021 Heure locale: 15:00 Lieu:
In SEAP
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marchÈ renouvelable: non
VI.3) Informations complÈmentaires:
Pentru vizualizarea documenta?iei de atribuire Óncarcate Ón SEAP, operatorii economici trebuie s aib un program necesar vizualiz?rii fi?ierelor semnate electronic (acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semn?tur electronic?). DUAE se acceseaz ?i se completeaz Ón SEAP. Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv for?a major?, cad Ón sarcina operatorului economic. Oferta are caracter obligatoriu, din punctul de vedere al con?inutului, pe toat perioada de valabilitate stabilit de c?tre autoritatea contractant ?i asumat de ofertant. Documentele redactate Ón alt limb dec't limba rom'n vor fi Ónso?ite de traducerea autorizat Ón limba rom'n?. Daca ofertele clasate pe primul loc au pre?uri egale, autoritatea contractant va solicita clarific?ri prin intermediul SEAP, Ón vederea inc?rc?rii electronice de c?tre operatorii economici de documente care con?in noi pre?uri, Ón vederea departaj?rii ofertelor.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucuresti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro TÈlÈphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Serviciul Achizitii Adresse postale: B-dul Libertatii nr. 12, sector 5 Ville: Bucuresti Code postal: 040129 Pays: Roumanie Courriel: tiberia.rus@mmediu.ro TÈlÈphone: +40 214089604 Fax: +40 213163704 Adresse internet: www.mmediu.ro
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
10/09/2021
 
 
C L A S S E    C P V
22816100 - Bloc-notes 
30192121 - Stylos à bille 
30192800 - Étiquettes autocollantes 
30199500 - Boîtes-classeurs, classe-lettres, boîtes de rangement et articles similaires 
30199792 - Calendriers 
35123400 - Badges d'identification 
39294100 - Produits d'information et de promotion