Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 13/10/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Bucure?ti:RÈactifs de laboratoire

2023/S 198-620029  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 13/10/2023 S198 Roumanie-Bucure?ti: RÈactifs de laboratoire 2023/S 198-620029 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Institutul de Pneumoftiziologie "Marius Nasta" NumÈro national d'identification: 4316180 Adresse postale: Strada: Viilor, nr. 90 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 050159 Pays: Roumanie Point(s) de contact: George Jercan Courriel: secretariat@marius-nasta.ro TÈlÈphone: +40 756884432 Fax: +40 213373801 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.marius-nasta.ro Adresse du profil díacheteur: www.e-licitatie.ro
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Agence/office rÈgional(e) ou local(e)
I.5) ActivitÈ principale SantÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Reactivi de laborator NumÈro de rÈfÈrence: 4316180_2023_PAAPD1416962
II.1.2) Code CPV principal 33696500 RÈactifs de laboratoire
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Autoritatea contractanta urmareaste achizitionarea de Reactivi de laborator compatibili cu analizorul automat de coagulare tip ACL TOP 350 si analizoarele automate de hematologie SYSMEX XN 1000-Ret si XN 550 DIFF , prin aplicarea unei proceduri de licitatie deschisa in urma careia se va incheia un acord cadru pe 24 de luni cu ocupantii primelor trei locuri declarati castigatori. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari in a 11-a zi inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor, in masura in care sunt transmise in termenul precizat. Num?rul de zile p'n? la care se pot solicita claric?ri Ónainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 18 zile.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 8 183 178.48 RON
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Reactivi si consumabile pentru analizor complet automat de coagulare ACL TOP 350
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33696500 RÈactifs de laboratoire
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO321 Bucure?ti Lieu principal d'exÈcution:
La sediul IPMN din Bucuresti, Sos. Viilor, nr. 90 - Laboratorul de analize medicale
II.2.4) Description des prestations:
Autoritatea contractanta, prin aplicarea prezentei proceduri, urmareste achizitionarea de Reactivi si consumabile pentru analizor complet automat de coagulare ACL TOP 350. Acordul cadru se va incheia pe o perioada de 24 de luni cu trei operatori economici. Estimarile cantitatilor minime si maxime ale Acordului-Cadru si ale Contractelor Subsecvente sunt prevazute in documentatia de atribuire.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Modul de departajare a ofertelor cu preturi egale: Daca se constata ca mai multe oferte se claseaza pe primul loc cu preturi egale, AC va solicita, prin intermediul SEAP, o noua propunere financiara ce va contine preturi noi. In cazul ofertantilor clasati pe locurile 2 si 3 cu preturi egale, oferta, nu poate fi imbunatatita decat pana la nivelul pretului ofertat de operatorul economic clasat pe locul anterior, respectiv pe locul 2 sau 1 in clasament. AC poate departaja ofertele de pret egale prin acceptarea unei reofertari cu preturi exprimate cu 2 zecimele, conf. Art. 138 din HG 395/2016. Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea îsau echivalent
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Reactivi si consumabile compatibile cu analizoarele automate de hematologie xn-1000 pure ret bf si xn-550 diff
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33696500 RÈactifs de laboratoire
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO321 Bucure?ti Lieu principal d'exÈcution:
La sediul IPMN din Bucuresti, Sos. Viilor, nr. 90 - Laboratorul de analize medicale
II.2.4) Description des prestations:
Autoritatea contractanta, prin aplicarea prezentei proceduri, urmareste achizitionarea de Reactivi si consumabile compatibile cu analizoarele automate de hematologie xn-1000 pure ret bf si xn-550 diff. Acordul cadru se va incheia pe o perioada de 24 de luni cu trei operatori economici. Estimarile cantitatilor minime si maxime ale Acordului-Cadru si ale Contractelor Subsecvente sunt prevazute in documentatia de atribuire.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Modul de departajare a ofertelor cu preturi egale: Daca se constata ca mai multe oferte se claseaza pe primul loc cu preturi egale, AC va solicita, prin intermediul SEAP, o noua propunere financiara ce va contine preturi noi. In cazul ofertantilor clasati pe locurile 2 si 3 cu preturi egale, oferta, nu poate fi imbunatatita decat pana la nivelul pretului ofertat de operatorul economic clasat pe locul anterior, respectiv pe locul 2 sau 1 in clasament. AC poate departaja ofertele de pret egale prin acceptarea unei reofertari cu preturi exprimate cu 2 zecimele, conf. Art. 138 din HG 395/2016. Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea îsau echivalent
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2023/S 096-301538
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 1767
Lot n : 1 IntitulÈ:
Contract
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
22/08/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Medist NumÈro national d'identification: RO 6705884 Adresse postale: Strada Urd?reanu Ion, Nr. 34A, Sector: 5 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 050688 Pays: Roumanie Courriel: licitatii@medist.ro TÈlÈphone: +40 214115003 Fax: +40 214105446 Adresse internet: www.medist.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 6 018 300.48 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 28 290.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 1746
Lot n : 2 IntitulÈ:
Contract
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
18/08/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Top Diagnostics S.R.L.
NumÈro national d'identification: RO 10572840 Adresse postale: Strada ?ipotul F'nt'nelor, Nr. 8 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 010157 Pays: Roumanie Courriel: licitatii@topdiag.com TÈlÈphone: +40 213100774 Fax: +40 212129011 Adresse internet: www.topdiag.com
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 2 164 878.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 3 329.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 1606
Lot n : 1 IntitulÈ:
Acord cadru
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
26/07/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Medist NumÈro national d'identification: RO 6705884 Adresse postale: Strada Urd?reanu Ion, Nr. 34A, Sector: 5 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 050688 Pays: Roumanie Courriel: licitatii@medist.ro TÈlÈphone: +40 214115003 Fax: +40 214105446 Adresse internet: www.medist.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 6 018 300.48 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 6 018 300.48 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 1607
Lot n : 2 IntitulÈ:
Acord cadru
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
26/07/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Top Diagnostics S.R.L.
NumÈro national d'identification: RO 10572840 Adresse postale: Strada ?ipotul F'nt'nelor, Nr. 8 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 010157 Pays: Roumanie Courriel: licitatii@topdiag.com TÈlÈphone: +40 213100774 Fax: +40 212129011 Adresse internet: www.topdiag.com
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 2 164 878.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 2 164 878.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 1929
Lot n : 2 IntitulÈ:
Contract
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
07/09/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Top Diagnostics S.R.L.
NumÈro national d'identification: RO 10572840 Adresse postale: Strada ?ipotul F'nt'nelor, Nr. 8 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 010157 Pays: Roumanie Courriel: licitatii@topdiag.com TÈlÈphone: +40 213100774 Fax: +40 212129011 Adresse internet: www.topdiag.com
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 2 164 878.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 30 158.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 1928
Lot n : 1 IntitulÈ:
Contract
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
07/09/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Medist NumÈro national d'identification: RO 6705884 Adresse postale: Strada Urd?reanu Ion, Nr. 34A, Sector: 5 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 050688 Pays: Roumanie Courriel: licitatii@medist.ro TÈlÈphone: +40 214115003 Fax: +40 214105446 Adresse internet: www.medist.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 6 018 300.48 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 41 110.10 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
Persoana care se consider? v?t?mat? de un act al autorit??ii contractante poate sesiza Consiliul Na?ional de Solu?ionare a Contesta?iilor Ón vederea anul?rii actului autorit??ii contractante, oblig?rii acesteia la emiterea unui act sau la adoptarea de m?suri de remediere, precum ?i pentru recunoa?terea dreptului pretins sau a interesului legitim Óncep'nd cu ziua urm?toare lu?rii la cuno?tin?? despre actul autorit??ii contractante considerat nelegal, in conformitate cu art. 8 din Legea 101/2016. Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea îsau echivalent"
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucuresti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
10/10/2023 Reactivi de laborator 13/10/2023 ROU National
 
 
C L A S S E    C P V
33696500 - Réactifs de laboratoire