Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 16/09/2021
Date de péremption : 22/09/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Bucure?ti: Services d'archivage

2021/S 180-467480  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

16/09/2021
S180
Roumanie-Bucure?ti: Services d'archivage

2021/S 180-467480

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Services

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2021/S 154-409313)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Institutul de Pneumoftiziologie "Marius Nasta"
Numéro national d'identification: 4316180
Adresse postale: Strada: Viilor, nr. 90
Ville: Bucuresti
Code NUTS: RO321 Bucure?ti
Code postal: 050159
Pays: Roumanie
Point(s) de contact: Irina Ciupea
Courriel: secretariat@marius-nasta.ro
Téléphone: +40 213373801
Fax: +40 213373801
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.marius-nasta.ro
Adresse du profil d'acheteur: www.e-licitatie.ro

Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Servicii de arhivare manipulare, transport, depozitare si extragere documente

Numéro de référence: 4316180_2021_PAAPD1310246

II.1.2)
Code CPV principal
79995100 Services d'archivage

II.1.3)
Type de marché
Services

II.1.4)
Description succincte:
Autoritatea contractanta urmareaste achizitionarea de servicii de arhivare manipulare, transport, depozitare si extragere documente, prin aplicarea unei proceduri de licitatie deschisa in urma careia se va incheia unacord cadru pe 24 de luni cu un operaratorul economic clasat pe primul loc. Valoarea MAXIMA estimata a Acordului cadru este de 864.000,00 lei fara TVA defalcata astfel: 1) Servicii de arhivare, manipulare si transport a documentelor -
   8. 000,00 ml la un pret estimat unitar de 36 lei / ml, rezultand 288.000,00 lei fara TVA; 2) Servicii de depozitare si extragere documente - 192.000,00 ml la un pret estimat unitar de 3 lei / ml rezultand 576.000,00 lei fara TVA. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari in a 11-a zi inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor, in masura in care sunt transmise in termenul precizat.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
11/09/2021

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 154-409313

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2

Au lieu de:

Date: 14/09/2021

Lire:

Date: 22/09/2021

Numéro de section: IV.2.7

Au lieu de:

Date: 14/09/2021

Lire:

Date: 22/09/2021

Numéro de section: IV.2.6

Au lieu de:

Date: 14/12/2021

Lire:

Date: 22/12/2021

VII.2)
Autres informations complémentaires: Roumanie-Bucure?ti: Services d'archivageType d'acheteur: Agences locales et régionalesType d'avis: Informations complémentairesType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Services
22/09/2021
16/09/2021
RO
National

 
 
C L A S S E    C P V
79995100 - Services d'archivage