Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/11/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Bucure?ti:Services d'assurance de responsabilité professionnelle

2022/S 225-648403  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
22/11/2022 S225 Roumanie-Bucure?ti: Services d'assurance de responsabilité professionnelle 2022/S 225-648403 Avis d'attribution de marché - secteurs spéciaux Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: SPEEH HIDROELECTRICA SA Numéro national d'identification: RO 13267213 Adresse postale: Strada: Mihalache Ion, nr. 13 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 011171 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Mihaela Dulau Courriel: mihaela.dulau@hidroelectrica.ro Téléphone: +40 213074603 Fax: +40 213032564 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.hidroelectrica.ro Adresse du profil d'acheteur: www.e-licitatie.ro
I.6) Activité principale Électricité
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Asigurare de raspundere civila a administratorilor si directorilor - membrii Consiliului de Supraveghere si ai Directoratului HIDROELECTRICA S.A. (inclusiv presedintii) Numéro de référence: 13267213/2022/69687.8
II.1.2) Code CPV principal 66516500 Services d'assurance de responsabilité professionnelle
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Achizi?ie prin încheierea unui contract /incheierea unei polite de asigurare pentru o perioad? de 1 an (12 luni), privind un contract de asigurare anual (raspunderea civila a administratorilor si a directorilor executivi (Directors and Officers Liability), care sa asigure, membrii Consiliului de Supraveghere si membrii Directoratului S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. (inclusiv presedintii), si o perioada extinsa de avizare a daunelor de 1 an. In conformitate cu prevederile art. 172 alin. (2) din Legea nr. 99/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, Entitatea Contractanta stabileste un termen limita in care va raspunde (CONSOLIDAT) in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare, dupa cum urmeaza: 11 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor pentru solicitari de clarificari transmise pana la a 18-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor. Termenele de transmitere clarificari si raspuns la clarificari au fost stabilite astfel incat operatorii economici sa aiba o perioada adecvata pentru analizarea documentatiei de atribuire si, ulterior, pentru elaborarea ofertelor prin prisma raspunsurilor oferite de Entitatea Contractanta. Nu se raspunde la solicitari de clarificari transmise dupa data limita de solicitare stabilita la sectiunea.
   1. 3) - Comunicare, 18 zile inainte de data depunerii ofertelor.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) (Accord pour publication oui) Valeur hors TVA: 2 015 576.00 RON
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO321 Bucure?ti Lieu principal d'exécution:
Conform cerintelor din documentatia descriptiva.
II.2.4) Description des prestations:
Achizi?ie prin încheierea unui contract pentru o perioada de 12 luni, respectiv incheierea unei polite de Asigurare de raspundere civila a administratorilor si directorilor - membrii Consiliului de Supraveghere si ai Directoratului Hidroelectrica SA (inclusiv presedintii), pentru 7 membrii ai Consiliului de Supraveghere si pentru 7 membrii ai Directoratului Hidroelectrica SA, in conditiile caietului de sarcini nr. 69687.3/26.07.2022, si o perioada extinsa de avizare a daunelor de 1 an.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Procedura de despagubire: / Pondération: 3 Critère de qualité - Nom: Pretentii de despagubiri pentru vreo dauna in legatura cu orice cerere de despagubire sau investigatia care este intemeiata si rezulta, sau poate fi imputata / Pondération: 1 Critère de qualité - Nom: Pretentii de despagubire pentru prejudiciile cauzate printr-o fapta savarsita la solicitarea expresa a unei AGA / Pondération: 1 Critère de qualité - Nom: Pretentii de despagubire pentru prejudicii pentru care asiguratul raspunde solidar cu administratorii anteriori. / Pondération: 1 Critère de qualité - Nom: Pretentii de despagubire pentru daune morale, pierderi financiare de consecinta (pierderi indirecte) ("Consequential losses"), pierderi financiare pure ("Pure financial losses"), amenzi si/sau penalitati de orice tip / Pondération: 1 Critère de qualité - Nom: Pretentii de despagubire pentru decizii manageriale pagube produse bunurilor pe care asiguratul le detine cu orice titlu, inclusiv cele aflate in grija, custodia sau controlul asiguratului / Pondération: 1 Critère de qualité - Nom: Pretentii de despagubire pentru prejudicii provocate prin neatingerea criteriilor de performanta si a obiectivelor propuse prin planul de afaceri. / Pondération: 1 Critère de qualité - Nom: Pierderile financiare directe sau indirecte inregistrate de asigurat. / Pondération: 3 Critère de qualité - Nom: Pretentii de despagubire ca urmare a unor acte de concurenta neloiala ori rezultate din incalcarea drepturilor de autor, a brevetelor, marcilor inregistrate sau a sloganelor comerciale, drepturilor de "copyright" sau orice alta forma de proprietate intelectuala. / Pondération: 1 Critère de qualité - Nom: Pretentiile de despagubire formulate impotriva asiguratului / Pondération: 2 Critère de qualité - Nom: Cheltuieli aferente unor prejudicii pentru vatamari corporale suferite de catre orice persoana / Pondération: 2 Critère de qualité - Nom: Oferirea costurilor si cheltuielilor mentionate in caietul de sarcini ca si sublimite pentru o valoare de EUR
   1. 000.000 per eveniment si in agregat / Pondération: 6 Critère de qualité - Nom: Cea mai mare perioada extinsa de descoperire/avizare a daunelor / Pondération: 25 Critère de qualité - Nom: Fransiza pe eveniment: / Pondération: 2 Prix - Pondération: 50
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 162-462374
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis périodique indicatif
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 2817 Intitulé:
Asigurare de raspundere civila a administratorilor si directorilor - membrii Consiliului de Supraveghere si ai Directoratului HIDROELECTRICA S.A. (inclusiv presedintii)
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
18/10/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: UNIQA ASIGURARI Numéro national d'identification: 1813613 Adresse postale: Strada Strada Nicolae Caramfil, Nr. 25 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 021151 Pays: Roumanie Courriel: suport.intermediari@uniqa.ro Téléphone: +40 0212120882 Fax: +40 0212421625/ +40 0212120841 Adresse internet: www.uniqa.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 680 000.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 2 015 576.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payé pour les achats d'opportunité
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
 
1.INFORMATII PRIVIND MODUL DE COMPLETAREA/DEPUNEREA FORMULARULUI DUAE. DUAE este configurat direct în SEAP la documenta?ia de atribuire, fiind generat automat de SEAP fi?ierul în format .xml. DUAE se va completa si depune obligatoriu de fiecare ofertant asociat/ subcontractant/tert sustinator,in parte-daca este cazul.Operatorii economici participan?i la procedurile de atribuire,vor completa direct în SEAP,în sec?iunea dedicat? a procedurii de interes,DUAE-ul deja configurat de entitatea contractant?. DUAE,astfel completat,va putea fi vizualizat ?i analizat în sec?iunea dedicat? acestuia.De asemenea,r?spunsurile la DUAE ale operatorilor economici care particip? la procedur? vor fi completate în SEAP în mod direct,dup? autentificare,de c?tre fiecare participant.Pentru cazurile în care ofertantul este o asociere de operatori economici sau pentru cazurile în care ofertantul are subcontractan?i sau ter?i sus?in?tori,FIECARE OPERATOR ECONOMIC SE VA AUTENTIFICA ÎN SISTEM ?i va accesa procedura de atribuire de interes în vederea complet?rii DUAE în calitatea în care a fost inclus în respectiva procedur? (asociat, subcontractant,ter? sus?in?tor).Este necesar ca to?i cei care trebuie s? r?spund? la DUAE s? fie înregistra?i ca utilizatori ai sistemului.La procedura de atribuire se înscrie ?i depune ofert? unul dintre membrii asocierii sau operatorul economic care particip? cu ofert? individual? iar ceilal?i participan?i completeaz? direct în sistem doar DUAE ?i nu pot modifica oferta.Modului de acces/completare/utilizare si prezentare a documentului DUAE, se regaseste detaliat in Notificarea ANAP (www.anap.gov.ro).2. Ofertantul nu are dreptul,in cadrul aceleiasi proceduri,conf.art.53,HG 394/2016 sa depuna doua sau mai multe candidaturi/oferte,sub sanctiunea excluderii ofertei individuale sau,dupa caz,a celei in care este ofertant asociat.3.Operatorul economic va preciza lista documentelor/informatiilor din oferta care sunt confidentiale,clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuala.Dezvaluirea acestor informatii ar prejudicia interesele legitime ale operatorului economic,in special in cea ce priveste secretul comercial si proprietatea intelectuala.Lipsa acestei precizari presupune ca documentele devin publice,dupa incheierea procedurii de achizitie.4.În cazul în care doua/mai multe oferte admisibile sunt clasate pe primul loc cu punctaje egale,Entitatea contractanta va solicita reofertarea de pret in SEAP,în vederea departajarii ofertelor in cauza,caz in care departajarea se va face avand la baza puncatajul obtinut dupa reofertare.Dupa expirarea termenului de asteptare pentru incheierea contractului(potrivit art.59 alin.(1) din legea nr. 101/2016,entitatea contractanta transmite spre semnare ofertantului declarat castigator,contractul/acordul-cadru.Contractantul avand obligatia remiterii contractului semnat de reprezentantul/reprezentatii legali in termen de 5 zile lucratoare de la data primirii acestuia.In caz de neretransmitere contract semnat,in termen, devin incidente prevederile art.43 alin.1,lit c) din HG 394/2016.Ofertantul nu are dreptul,in cadrul aceleiasi proceduri,cf.art.53,HG 394/2016 sa depuna doua sau mai multe candidaturi/oferte, sub sanctiunea excluderii ofertei individuale sau,dupa caz,a celei in care este ofertant asociat.Operatorul economic va preciza lista documentelor/informatiilor din oferta care sunt confidentiale,clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuala.Dezvaluirea acestor informatii ar prejudicia interesele legitime ale operatorului economic,in special in ceea ce priveste secretul comercial si proprietatea intelectuala.Lipsa acestei precizari presupune ca documentele devin publice,dupa incheierea procedurii de achizitie.5.Deoarece procedura de atribure se desfasoara integral prin mijloace electronice,documentele/ofertele vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa.Toate documentele vor fi încarcate,în sectiunile respective,atasate prezentei proceduri de achizitie pe site-ul http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub.Numai operatorii economici înregistrati în SEAP au dreptul de a transmite/depune oferta în format electronic si numai pâna la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.Ofertele care se depun la sediul entitatii contractante nu sunt luate în considerare.Deoarece procedura de achizitie publica se desfasoara prin mijloace electronice, orice comunicare, solicitare, informare, notificare, solicitare de clarificari, raspunsuri la solicitarile de clarificare si altele asemenea vor fi transmise numai prin intermediul SEAP. Comunicarile de orice fel ce nu sunt transmise prin intermediul SEAP nu vor fi luate in considerare.NOTA: Orice solicitare de modificare a contractului dupa data limita de deschidere a ofertelor,transmisa in conditiile si pentru clauzele definite la paragraful anterior,va fi anexata la PROPUNEREA TEHNICA si incarcata in SEAP la sectiunea aferenta propunerii tehnice,pentru a da posibilitatea comisiei de evaluare sa analizeze conformitatea acesteia,posibilitatea acceptarii sau nu.NOTA:Nu vor fi analizate si nici luate in considerare,solicitari de modificare a clauzelor contractuale transmise dupa data deschiderii ofertelor care sunt anexate la documentele ce compun propunerea financiara,respectiv incarcate in SEAP la sectiune dedicata propunerii financiare.NOTA:Conform Legii nr.99/2016, Art. 66-(2)"Entitatea contractant? exclude din procedura de atribuire orice persoan? fizic? sau juridic?, având calitatea de ofertant individual/ofertant asociat/candidat/ter? sus?in?tor/subcontractant care nu se încadreaz? în defini?ia de la art.3 alin.1 lit.ii),f?r? a mai fi necesar? verificarea încadr?rii în prevederile art.177-180 IN ATENTIA OFERTANTILOR DETALII PRIVIND GARENTIA DE PARTICIPARE SI GARANTIA DE BUNA EXECUTIE:III.1.6.a) Garantie de participare:n cazul extinderii perioadei de valabilitate a ofertei,perioada de valabilitate a GP va fi prelungita corespunzator;Echivalen?a pt.GP depus? în valut? se va face la curs BNR din data anterioar? datei limit? de depunere a ofertelor cu 5 zile;Constituire:cf.art.42-HG 394/2016-virament bancar in contul RO15 RNCB 0072 0183 3187 0001 deschis la BCR sau printr-un instrument de garantare,emis in condi?iile legii astfel:a) scrisoare de garan?ie emis? de o institu?ie de credit din România sau din alt stat;b) asigurare de garan?ii emis?:- fie de o societate de asigur?ri care de?ine autoriza?ie de func?ionare emis? în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene ?i/sau care este înscris? în registrele publicate pe site-ul Autorit??ii de Supraveghere Financiar?, dup? caz;- fie de o societate de asigur?ri dintr-un stat ter? printr-o sucursal? autorizat? în România de c?tre Autoritatea de Supraveghere Financiar?, în cuantumul/perioada prev?zut? la pct.b,respectiv, Scrisoarea de garantie bancara. Se va completa conform Formular
   3.  GP trebuie sa fie irevocabil? în cf.cu disp.art.42 alin.3-HG 394/2016.Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata GP se va executa neconditionat.Dovada constituirii GP(semnata cu semnatura electronica extinsa,bazata pe un certificat calificat,eliberat de un furnizor de servicii de certificare acredidat)se depune in SEAP pana la data si ora limita de depunere a ofertelor prevazuta in anuntul de participare.GP emisa în alta limba decât româna si in alta valuta va fi însotita de traducerea autorizata în limba româna.În cazul depunerii de oferte în asociere,GP trebuie constituita în numele asocierii si sa mentioneze ca acopera în mod solidar toti membrii grupului de operatori economici.Entitatea contractanta are dreptul de a retine GP,ofertantul pierzând astfel suma constituita,atunci când acesta din urma se afla în oricare dintre urmatoarele situatiile prevazute de art.43,HG 394/2016 si/sau ofertantul declarat castigator nu semneaza si nu remite entitatii contractante contractul sectorial semnat de reprezentantul/reprezentatii legali in termen de 5 zile lucratoare de la data primirii contractului.Garantia de participare se va returna ofertantului in conf.cu art.44-HG 394/2016. III.1.6.b) Garantie de buna executie:Garantia de buna executie se poate constitui in conf.cu disp.art.46 din HG 394/2016:a) virament bancar in contul Hidroelectrica;b) scrisoare de garan?ie emis? de o institu?ie de credit din România sau din alt stat; c) asigurare de garan?ii emis?:- fie de o societate de asigur?ri care de?ine autoriza?ie de func?ionare emis? în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene ?i/sau care este înscris? în registrele publicate pe site-ul Autorit??ii de Supraveghere Financiar?, dup? caz; - fie de o societate de asigur?ri dintr-un stat ter? printr-o sucursal? autorizat? în România de c?tre Autoritatea de Supraveghere Financiar?.Nota:Conf.Art.42.alin.3-5-HG 394/2016:Garantia trebuie sa fie irevocabila;Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei se va executa neconditionat,respectiv la prima cerere a beneficiarului,pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate,si se prezinta autoritatii contractante în original.EC va restitui garan?ia de bun? execu?ie conform prevederilor art.48 alin.(1) si (2) din H.G. 394/2016.In cazul asocierii garantia de buna executie va fi constituita in numele asocierii si se mentioneaza ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori.Valabilitatea instrumentului de garantare va fi cel putin egala cu durata contractului(termen de executie si termen de garantie daca este cazul).In cazul prelungirii duratei contractului,valabilitatea garantiei de buna executie urmând a se prelungi in mod corespunzator cu durata aferenta.NOTA: Garan?ia de bun? execu?ie se constituie în termen de 5 zile lucr?toare de la data semn?rii contractului sub sactiunea rezilierii contractului sectorial cu exceptia cazului in care acest termen poate fi prelungit la solicitarea justificat? a contractantului, f?r? a dep??i 15 zile de la data semn?rii contractului, sub sanctiunea rezilierii www.anap.gov.ro http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub.Numai
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucuresti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro Téléphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: HIDROELECTRICA S.A - Serviciul Achizitii Executiv Adresse postale: Bd Ion Mihalache nr. 15-17 Sector 1 Ville: Bucuresti Code postal: 011171 Pays: Roumanie Courriel: mihaela.dulau@hidroelectrica.ro Téléphone: +40 213074603 Adresse internet: www.hidroelectrica.ro
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
17/11/2022 Asigurare de raspundere civila a administratorilor si directorilor - membrii Consiliului de Supraveghere si ai Directoratului HIDROELECTRICA S.A. (inclusiv presedintii) 22/11/2022 ROU National
 
 
C L A S S E    C P V
66516500 - Services d'assurance de responsabilité professionnelle