Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 17/03/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Bucure?ti:Services bancaires et d'investissement

2023/S 55-158257  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
17/03/2023 S55 Roumanie-Bucure?ti: Services bancaires et d'investissement 2023/S 055-158257 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: MINISTERUL FINAN?ELOR Numéro national d'identification: 4221306 Adresse postale: B-dul Libertatii, nr. 16 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 050706 Pays: Roumanie Point(s) de contact: alina horia Courriel: email.sap@mfinante.gov.ro Téléphone: +04 213199759 Fax: +40 213199792 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.mfinante.ro Adresse du profil d'acheteur: www.e-licitatie.ro
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Servicii bancare în cadrul Acordului de împrumut pentru Proiectul privind realizarea leg?turii re?elei de metrou cu Aeroportul Interna?ional Henri Coand? Otopeni - Bucure?ti dintre Agen?ia Interna?ional? de Cooperare a Japoniei (JICA) ?i România Numéro de référence: 2022_PAAP_012
II.1.2) Code CPV principal 66100000 Services bancaires et d'investissement
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Servicii bancare în cadrul Acordului de împrumut pentru Proiectul privind realizarea leg?turii re?elei de metrou cu Aeroportul Interna?ional Henri Coand? Otopeni - Bucure?ti dintre Agen?ia Interna?ional? de Cooperare a Japoniei (JICA) ?i România, conform Caietului de sarcini. Num?rul de zile pân? la care se pot solicita clarific?ri înainte de data limit? de depunere a ofertelor: 18. Autoritatea contractant? va r?spunde în mod clar ?i complet tuturor solicit?rilor de clarificare/informa?ii suplimentare în a 11-a zi înainte de data limit? de depunere a ofertelor.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 638 306.47 RON
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO321 Bucure?ti Lieu principal d'exécution:
Sediul MF din B-dul Libert??ii, nr. 16, sector 5
II.2.4) Description des prestations:
Servicii bancare în cadrul Acordului de împrumut pentru Proiectul privind realizarea leg?turii re?elei de metrou cu Aeroportul Interna?ional Henri Coand? Otopeni - Bucure?ti dintre Agen?ia Interna?ional? de Cooperare a Japoniei (JICA) ?i România În data de 15 februarie 2022 a fost publicat? în Monitorul Oficial al României nr. 150 Hot?rârea Guvernului nr. 188/10.02.2022 pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimb de scrisori semnate la Bucure?ti la 28 octombrie 2021 ?i la Tokyo la 22 decembrie 2021 între Guvernul României ?i Agen?ia Interna?ional? de Cooperare a Japoniei la Acordul de împrumut pentru Proiectul privind realizarea leg?turii re?elei de metrou cu Aeroportul Interna?ional Henri Coand? Otopeni - Bucure?ti dintre Agen?ia Interna?ional? de Cooperare a Japoniei ?i România, semnat la Tokyo la 10 martie 2010. Conform prevederilor Acordului de împrumut, Ministerul Finan?elor (MF) va derula împrumutul prin creditarea contului "JICA împrumut" deschis la MUFG Bank, Ltd. din Japonia, banca prin care JICA î?i efectueaz? tranzac?iile. JICA a solicitat ca modalitatea de tragere a sumelor din împrumut s? respecte procedura japonez? privind transferul de fonduri între JICA ?i beneficiar. Astfel, împrumutatul (MF) trebuie s? aib? deschis un cont la MUFG Bank Ltd., ceea ce presupune selectarea unei b?nci comerciale prin care s? se deruleze toate aceste tranzac?ii. Contract subsecvent nr. 1 / 2023 - 3 trageri estimate. Valoarea estimat? a se trage = 10.492.738.369 JPY. Contract subsecvent nr. 2 / 2024 - 3 trageri estimate. Valoarea estimat? a se trage = 11.358.506.184 JPY. Contract subsecvent nr. 3 / 2025 - 3 trageri estimate. Valoarea estimat? a se trage = 11.358.506.184 JPY. Contract subsecvent nr. 4 / 2026 - 3 trageri estimate. Valoarea estimat? a se trage =
   5. 281.703.495 JPY.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Factor tehnic / Pondération: 35 Critère de qualité - Nom: Factor financiar 3 / Pondération: 5 Critère de qualité - Nom: Factor financiar 2 / Pondération: 25 Prix - Pondération: 35
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 223-642714
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 678451 Intitulé:
Acord-cadru de prestare de servicii bancare în cadrul Acordului de împrumut pentru Proiectul privind realizarea leg?turii re?elei de metrou cu Aeroportul Interna?ional Henri Coand? Otopeni - Bucure?ti dintre Agen?ia Interna?ional? de Cooperare a Japoniei (JICA) ?i România
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
08/03/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: BANCA COMERCIALA ROMANA Numéro national d'identification: 361757 Adresse postale: Strada Plevnei, Nr. 159, Sector: 6 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 060013 Pays: Roumanie Courriel: mircea.todoran@bcr.ro Téléphone: +40 373515581 Fax: +40 213021962 Adresse internet: www.bcr.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 1 005 427.83 RON Valeur totale du marché/du lot: 638 306.47 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 678452 Intitulé:
Contract subsecvent nr. 1 - servicii bancare - acord de imprumut JICA
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
08/03/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: BANCA COMERCIALA ROMANA Numéro national d'identification: 361757 Adresse postale: Strada Plevnei, Nr. 159, Sector: 6 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 060013 Pays: Roumanie Courriel: mircea.todoran@bcr.ro Téléphone: +40 373515581 Fax: +40 213021962 Adresse internet: www.bcr.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 174 001.81 RON Valeur totale du marché/du lot: 174 001.81 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
 1)Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea "sau echivalent". 2) La sec?iunea II.2.5 Criterii de atribuire, factorul financiar "Pre?ul ofertei" se va citi dup? cum urmeaz?: Denumire factor: Factor financiar 1 Descriere factor: Nivelul costului total pe o opera?iune (tragere) Algoritm de calcul: Pentru cel mai mic nivel al costului total pe o opera?iune (tragere) (inclusiv, dar f?r? a se limita la speze Swift ?i comisioane interbancare), exprimat în lei, se acord? punctajul maxim de 35 puncte. Pentru alt nivel de cost total pe opera?iune (tragere) decât cel minim, exprimat în lei, punctajul se calculeaz? astfel: Punctaj Cost/op. n = (Cost/op. minim : Cost/op. n) x 35, unde: Punctaj Cost/op. n = punctajul acordat pentru alt nivel de cost total ofertat pe opera?iune (tragere) decât cel minim Cost/op. minim = cel mai mic nivel al costului total ofertat pe o opera?iune (tragere) Cost/op. n = alt nivel de cost total ofertat pe opera?iune (tragere) decât cel minim Not? nr. 1: costul total pe opera?iune (tragere/tranzac?ie) va fi compus dintr-o parte fix? ?i un procent aplicabil la valoarea opera?iunii (tragerii/tranzac?iei), dar nu se exclude varianta ca una sau ambele componente s? fie "0 (zero)". Pentru evaluarea ofertelor se va considera "Cost total pe o opera?iune" media costurilor calculate pentru un num?r de 4 tranzac?ii, astfel: 1x100.000.000 JPY, 1x500.000.000 JPY, 1x1.000.000.000.000 JPY ?i 1x5.000.000.000.000 JPY. Aceste costuri vor fi calculate pe baza Formularului de Propunere financiar? detaliat? - Formularul nr. 3A din cadrul Documenta?iei de atribuire. O opera?iune (tragere/tranzac?ie) presupune încasarea banilor de la JICA (prin intermediul MUFG Bank, Ltd.) ?i transferarea lor în contul de JPY al MF la BNR. Not? nr. 2: în cazul în care un cost total pe opera?iune este 0,00 lei, pentru a se putea calcula punctajul, se va lua în considerare valoarea de 0,01 lei. 3) Clasament: Conform prevederilor art.139 alin.(3) din Norme, "În cazul în care dou? sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul ob?inut la factorii de evaluare în ordinea descresc?toare a ponderilor acestora. În situa?ia în care egalitatea se men?ine, autoritatea contractant? are dreptul s? solicite noi propuneri financiare, ?i oferta câ?tig?toare va fi desemnat? cea cu propunerea financiar? cea mai mic?." 4) Modific?ri contractuale Autoritatea contractant? va permite modificarea/adaptarea prevederilor contractuale în situa?ia apari?iei unor modific?ri legislative care au impact asupra acordului-cadru/contractului subsecvent, precum ?i în cazul în care modific?rile/adapt?rile sunt minore ?i nu schimb? echilibrul economic al acordului-cadru /contractului subsecvent în favoarea contractantului. P?r?ile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii acordului-cadru, de a conveni modificarea ?i/sau completarea clauzelor acestuia, f?r? organizarea unei noi proceduri de atribuire, cu acordul p?r?ilor, f?r? a afecta caracterul general al contractului, în limitele dispozi?iilor prev?zute de art.221 ?i art.222 din Legea nr. 98/2016, coroborate cu prevederile art.164 din Norme. Modific?rile nesubstan?iale sunt singurele modific?ri ale acordului-cadru/ contractului subsecvent care pot fi f?cute f?r? organizarea unei noi proceduri de atribuire. Pe durata îndeplinirii acordului-cadru p?r?ile au dreptul de a conveni, de comun acord, modificarea ?i/sau completarea clauzelor acestuia în limitele dispozi?iilor prev?zute de actele normative în vigoare. Modific?rile contractuale nu trebuie s? afecteze, în niciun caz ?i în niciun fel, rezultatul procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza c?ruia prestatorul a fost declarat câ?tig?tor în cadrul procedurii de atribuire. Identificarea circumstan?elor care genereaz? modificarea acordului-cadru este în sarcina ambelor p?r?i. Partea care propune modificarea acordului-cadru are obliga?ia de a transmite celeilalte p?r?i propunerea de modificare a acordului-cadru înso?it? de justificarea acesteia cu cel pu?in 15 zile lucr?toare înainte de data la care se consider? c? modificarea ar trebui s? produc? efecte. Modific?rile acordului-cadru se realizeaz? de p?r?i, în cadrul termenului de prestare a serviciilor, ca urmare a: a) identific?rii, determin?rii ?i document?rii de solu?ii juste ?i necesare, raportat la circumstan?ele care ar putea împiedica îndeplinirea obiectului acordului-cadru ?i obiectivelor urm?rite de promitentul-beneficiar, astfel cum sunt precizate aceste obiective în Caietul de sarcini ?i/sau b) concluziilor ob?inute ca urmare a evalu?rii activit??ilor, rezultatelor ?i performan?ei prestatorului în cadrul acordului-cadru. P?r?ile stabilesc, prin consultare, efectele solu?iilor asupra termenului/termenelor de prestare ?i/sau asupra pre?ului contractului ?i/sau asupra produselor, astfel cum fac acestea obiectul acordului-cadru. Efectele cuantificate ale solu?iilor devin modific?ri acordului-cadru, putând consta în suplimentarea pre?ului acordului-cadru, ca urmare a cheltuielilor suplimentare realizate de promitentul-prestator ?i a profitului rezonabil stabilit de p?r?i ca necesar a fi asociat cheltuielilor suplimentare. În cazul în care promitentul-prestator înregistreaz? întârzieri ?i/sau se produc costuri suplimentare ca urmare a unei erori, omisiuni, viciu în cerin?ele promitentului-beneficiar ?i promitentul-prestator dovede?te c? a fost în imposibilitatea de a depista/sesiza o astfel de eroare/omisiune/viciu pân? la depunerea ofertei, promitentul-prestator notific? promitentul-beneficiar, având dreptul de a solicita modificarea acordului-cadru. Modific?rile acordului-cadru vor produce efecte doar dac? p?r?ile au convenit asupra acestui aspect prin semnarea unui act adi?ional. Revizuirea acordului-cadru se realizeaz? ca urmare a evalu?rii activit??ilor, rezultatelor ?i performan?elor promitentului-prestator în cadrul acordului-cadru. Modificarea acordului-cadru prin revizuire intervine cu scopul atingerii obiectului acordului-cadru, care const? în prestarea serviciilor de c?tre promitentul-prestator în conformitate cu prevederile din acordul-cadru, cu dispozi?iile legale ?i conform cerin?elor din Caietul de sarcini.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucuresti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro Téléphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Ministerul Finan?elor - Direc?ia general? juridic? Adresse postale: B-dul Libert??ii, nr. 16 Ville: Bucuresti Code postal: 050706 Pays: Roumanie Courriel: mihai.vasilescu@mfinante.gov.ro Téléphone: +40 212261250 Adresse internet: www.mfinante.ro
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
13/03/2023 Servicii bancare în cadrul Acordului de împrumut pentru Proiectul privind realizarea leg?turii re?elei de metrou cu Aeroportul Interna?ional Henri Coand? Otopeni - Bucure?ti dintre Agen?ia Interna?ional? de Cooperare a Japoniei (JICA) ?i România 17/03/2023 ROU National
 
 
C L A S S E    C P V
66100000 - Services bancaires et d'investissement