Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/03/2023
Date de péremption : 18/04/2023
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Bucure?ti:Services de boisement

2023/S 58-172287  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
22/03/2023 S58 Roumanie-Bucure?ti: Services de boisement 2023/S 058-172287 Avis de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA Numéro national d'identification: RO1590120 Adresse postale: Strada: Petricani, nr. 9A Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 023842 Pays: Roumanie Point(s) de contact: DANIEL VASILE ROBU Courriel: daniel.robu@rosilva.ro Téléphone: +40 213171005 Fax: +40 213169745 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.rosilva.ro Adresse du profil d'acheteur: www.e-licitatie.ro
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100163885 Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: regie autonoma
I.5) Activité principale Autre activité: Silvicultura si exploatari forestiere
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Servicii de regenerarea padurilor OS Bals - DS OLT 2023 Numéro de référence: 2
II.1.2) Code CPV principal 77231600 Services de boisement
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Servicii de regenerarea padurilor conform antemasuratorilor si devizelor atasate documentatiei de atribuire.
II.1.5) Valeur totale estimée Valeur hors TVA: 1 194 276.26 RON
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour un seul lot Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire: 2
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Ocolul Silvic Bals lucrari impaduriri
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77231600 Services de boisement
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO414 Olt Lieu principal d'exécution:
Ocolul Silvic Bals, conform antemasuratorilor atasate documentatiei.
II.2.4) Description des prestations:
Servicii de regenerarea padurilor specificate in caietul de sarcini si documentatia aferenta.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 497 452.95 RON
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 24 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Ocolul Silvic Bals ajutorarea regenerarii naturale-impaduriri sub masiv
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77231600 Services de boisement
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO414 Olt Lieu principal d'exécution:
Ocolul Silvic Bals, conform antemasuratorilor atasate documentatiei.
II.2.4) Description des prestations:
Servicii de regenerarea padurilor specificate in caietul de sarcini si documentatia aferenta.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 696 823.31 RON
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 24 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
 1)Ofertan?ii, ter?ii sus?in?tori ?i subcontractan?ii nu trebuie s? se reg?seasc? în situa?iile prev?zute la art. 59-60, 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrat? îndeplinirea cerin?ei : se va completa DUAE de c?tre operatorii economici participan?i la procedura de atribuire cu informa?iile aferente situa?iei lor. Documentele justificative care probeaz? îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaz? a fi prezentate, la solicitarea autorit??ii contractante, doar de c?tre ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evalu?rii ofertelor. Aceste documente pot fi :
   1.  certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribu?iilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat, etc.) RESTANTE la momentul prezent?rii;
   2.  cazier judiciar al operatorului economic ?i al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, a?a cum rezult? din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;
   3.  dup? caz, documente prin care se demonstreaz? faptul c? operatorul economic poate beneficia de derog?rile prev?zute la art. 166 alin (2), art. 167 alin (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizi?iile publice;
   4.  alte documente edificatoare, dup? caz. 2) Declara?ie pe proprie r?spundere privind neîncadrarea în prevederile art. 58-63 din Legea nr. 98/2016. În vederea complet?rii acestei declara?ii preciz?m c? persoanele cu func?ii de decizie din cadrul autorit??ii contractante sunt : ing. Matei C?t?lin Lucian - director, ec. Nita Vasilica - director economic, ing. Mih?ilescu Emilia - responsabil regenerarea p?durilor, ing. Vîle George - responsabil produc?ie, ing. R?u?? Dorian - responsabil achizi?ii. Ini?ial operatorii economici vor completa DUAE (conform art. 193 alin (1) din Legea 98/2016). Ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evalu?rii ofertelor va fi obligat s? prezinte Documentele justificative doar la solicitarea autorit??ii contractante. Documentele se vor depune pentru fiecare lot in parte. Cerin?a nr.
   1.  Ofertantul are obliga?ia s? fie legal înregistrat ?i s? aib? dreptul de a furniza/presta produsele/serviciile solicitate prin prezenta documenta?ie. Obiectul contractului trebuie s? aib? corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. Ini?ial operatorii economici vor completa DUAE (conform art. 193 alin (1) din Legea 98/2016). Ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evalu?rii ofertelor va depune Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comer?ului. Document obligatoriu : Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comer?ului. Informa?iile cuprinse în acest certificat trebuie s? fie reale/actuale la data prezent?rii. Documentele se vor depune pentru fiecare lot in parte. Cerin?a nr.
   2.  Potrivit Codului Silvic - Legea 46/2008 cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, art. 30 alin (5), Lucr?rile de regenerare, între?inere a semin?i?ului ?i planta?iilor se realizeaz? de c?tre persoane juridice atestate în condi?iile legii. Document obligatoriu : Copie conform cu originalul a Certificatului de atestare conform art. 30 alin (5) din Codul Silvic - Legea 46/2008 cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare. Solicitat? în vederea analiz?rii condi?iilor necesare atribuirii contractului de prest?ri servicii de regener?ri artificiale prin împ?duriri. Informa?iile cuprinse în acest document trebuie s? fie reale/valabile la data prezent?rii acestora. Documentele se vor depune pentru fiecare lot in parte. Ini?ial operatorii economici vor completa DUAE (conform art. 193 alin (1) din Legea 98/2016). Ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evalu?rii ofertelor va depune Certificatul de atestare conform art. 30 alin (5) din Codul Silvic. NOT? : În lipsa înregistr?rii la ORC (persoane juridice str?ine) sunt acceptate documente echivalente care s? dovedeasc? forma de înregistrare/atestare/apartenen?? profesional? adecvate în raport cu obiectul contractului.
III.1.2) Capacité économique et financière Liste et description succincte des critères de sélection:
Loturile: 1,2Specificati cifra de afaceri medie anualaSe impune ca ofertantul/candidatul participant la procedur? s? aib? o cifr? de afaceri minim? pe ultimii trei ani (2020, 2021, 2022) cel pu?in egal? cu 70% din valoarea estimat? a contractului ce se va incheia, pentru fiecare lot în parte. Se propune ca ?i condi?ie minim? o cifr? de afaceri pe ultimii trei ani de minim 348217,06 lei pentru lotul nr. 1, 487776,32 lei pentru lotul nr.
   2.  S-a considerat necesar ca ofertan?ii care particip? la licita?ie s? aib? o situa?ie anterioar? care s? le permit? derularea unui astfel de contract, iar situa?ia lor economico-financiar? s? fie evaluat? în func?ie de indicatorul cifr? de afaceri medie pe ultimii trei ani. Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
Document obligatoriu : Declara?ie privind cifra medie de afaceri prin completarea DUAE. Cifra medie de afaceri se va declara pentru cel mult ultimele trei exerci?ii financiare disponibile (2020, 2021, 2022), în func?ie de data înfiin??rii sau începerii activit??ii operatorului economic, în m?sura în care informa?iile privind cifrele de afaceri sunt disponibile.Ini?ial se va completa DUAE de c?tre operatorii economici participan?i la procedura de atribuire cu informa?iile generale privind cifra medie de afaceri global? pe ultimii 3 ani. Ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evalu?rii ofertelor va fi obligat s? prezinte Documentele justificative în sus?inerea cifrei de afaceri, doar la solicitarea autorit??ii contractante. Documentele se vor depune pentru fiecare lot in parte.Ca documente suport se pot prezenta : bilan?uri, extrase de bilan? sau orice alte documente din care s? reias? situa?ia economic? a ofertan?ilor.
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critères de sélection:
Loturile: 1,2Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificatLista principalelor servicii similare prestate în cursul unei perioade care acoper? cel mult ultimii 3 ani, din care s? rezulte c? a prestat servicii similare a c?ror valoare a fost de minim 50% din valoarea estimat?, pentru fiecare lot ofertat, respectiv 248726,47 lei pentru lotul nr. 1, 348411,65 lei pentru lotul nr.
   2.  Prin servicii similare se intelege toata gama de servicii cuprinsa in antemasuratoarea si devizul aferente documentatiei de atribuire. Loturile: 1,2Tehnicieni sau organisme tehnice pentru controlul de calitateInforma?ii privind personalul de specialitate ?i de asigurarea calit??ii. Loturile: 1,2Utilaje, instalatii si echipament tehnicDeclara?ie privind echipamentele tehnice, utilajele, instala?iile. Având în vedere c? prestarea serviciilor de împ?duriri se poate face numai cu utilaje specifice, operatorii economici trebuie s? fac? dovada c? dispun de gama de utilaje cu ajutorul c?rora s? poat? asigura respectarea termenelor contractuale ?i a epocilor optime de prestare a serviciilor.Ofertantul trebuie s? fac? dovada c? de?ine sub orice form? de de?inere, cel pu?in urm?toarea gam? de utilaje :Pentru lotul nr. 1 gama minim? de utilaje necesare este urm?toarea :- Tractor de minim 45 CP sau echivalent - 1 buc;- Toc?tor pentru vegeta?ie ierboas?/lemnoas?, cositoare vegeta?ie ierboas?/lemnoas? sau echivalent - 1 buc;- Plug PP3 sau echivalent - 1 buc;- Grap? disc GD 3,2 sau echivalent - 1 buc;- Frez? l??ime maxim? 1,70 m, pr??itoare l??ime maxim? 1,70 m sau echivalent - 1 buc.Lista de utilaje solicitat? este minim?, pentru executarea contractului sunt necesare în unele cazuri ?i alte utilaje de care operatorii economici trebuie s? dispun?. Se solicit? aceast? gam? de utilaje având în vedere specificul serviciilor care se vor atribui, respectiv servicii de pregatirea mecanizata a terenului si servicii de împ?duriri (pentru serviciile de impaduriri si intretineri in plantatii : tractorul este necesar pentru efectuarea serviciilor de între?inere mecanizat? între rândurile de puie?i împreun? cu freza, plugul ?i grapa cu discuri, în func?ie de speciile care compun planta?iile înfiin?ate - specia determinând distan?a între puie?i ?i între rândurile de puie?i, toc?torul este necesar în vederea efectu?rii serviciilor de cosire a ierbii ?i vegeta?iei lemnoase de mici dimensiuni dezvoltate în sezonul estival, pr??itoarea este necesar? pentru serviciile de între?inere pe rândurile de puie?i, tractorul trebuie s? aib? minim 45 CP pentru a face fa?? serviciilor la care este supus, adic? dac? ar fi de capacitate mai mic? nu ar putea presta serviciile de între?inere cuplat cu freza, plugul sau grapa cu discuri, puterea minim? necesar? pentru ac?ionarea acestor utilaje fiind de 45 CP - tractoarele cu puteri mai mari sunt acceptate, freza trebuie s? aib? l??imea maxim? de 1,70 m deoarece dac? ar avea l??ime mai mare ar distruge puie?ii, l??imea maxim? a schemei de plantare -dintre puie?ii forestieri- încadrându-se în 1,70 m, pr??itoarea trebuie, de asemenea, s? aib? l??imea maxim? de 1,70 m din acelea?i considerente). Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
Document obligatoriu : Prezentare certificate/documente emise sau contrasemnate de c?tre o autoritate contractant? sau de c?tre clientul beneficiar.Ini?ial operatorii economici vor completa DUAE (conform art. 193 alin (1) din Legea 98/2016). Ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evalu?rii ofertelor va fi obligat s? prezinte Documentele justificative, doar la solicitarea autorit??ii contractante. Documentele se vor depune pentru fiecare lot in parte. Document obligatoriu : - Prezentare declara?ie cu privire la num?rul mediu anual de personal al operatorului economic care presteaz? servicii ?i num?rul personalului de conducere din ultimii 3 ani;Ini?ial operatorii economici vor completa DUAE (conform art. 193 alin (1) din Legea 98/2016). Ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evalu?rii ofertelor va fi obligat s? prezinte Documentele justificative, doar la solicitarea autorit??ii contractante. Documentele se vor depune pentru fiecare lot in parte. Pentru verificarea capacit??ii tehnice a operatorului economic, acesta trebuie s? prezinte "Declara?ia privind utilajele, instala?iile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru îndeplinirea corespunz?toare a contractului" înso?it? de oricare din urm?toarele documente :- Documente de proprietate (ex. factur? conform cu originalul) pentru utilajele aflate în proprietate;- Contract de chirie, valabil la data prezent?rii ofertei, pentru utilajele de?inute cu contract de chirie.Ini?ial operatorii economici vor completa DUAE (conform art. 193 alin (1) din Legea 98/2016). Ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evalu?rii ofertelor va fi obligat s? prezinte Documentele justificative, doar la solicitarea autorit??ii contractante. Documentele se vor depune pentru lotul nr.
   1. Justificarea capacit??ii utilajelor : Capacitatea minim? a utilajelor solicitat? prin documenta?ie este determinat? de specificul serviciilor care trebuie prestate cu acestea, în condi?iile de teren existente în suprafe?ele pe care se vor presta serviciile. Factorii care impun capacit??ile solicitate sunt condi?iile existente în teren la prestarea unor asemenea servicii, între?inerea mecanizat? a planta?iilor etc.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 18/04/2023 Heure locale: 15:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
roumain
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit être valable jusqu'au: 18/06/2023
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 18/04/2023 Heure locale: 15:00 Lieu:
In SEAP
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.3) Informations complémentaires:
Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea "sau echivalent".
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucuresti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro Téléphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute la art. 6 si art. 8 din Legea 101/2016.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Compartimentul juridic al Directiei Silvice Olt Adresse postale: B-dul Sfantul Constantin Brancoveanu, nr. 6 Ville: Slatina Code postal: 230094 Pays: Roumanie Courriel: office@slatina.rosilva.ro Téléphone: +40 249432154 Fax: +40 249432002 Adresse internet: www.rosilva.ro
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
17/03/2023 Servicii de regenerarea padurilor OS Bals - DS OLT 2023 18/04/2023 22/03/2023 ROU National
 
 
C L A S S E    C P V
77231600 - Services de boisement