Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/03/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Bucure?ti: Services cadastraux

2022/S 52-136038  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
15/03/2022 S52 Roumanie-Bucure?ti: Services cadastraux 2022/S 052-136038 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: SECTOR 4 (PRIMARIA SECTORULUI 4 BUCURESTI) Numéro national d'identification: RO 4316422 Adresse postale: Bulevardul Metalurgiei, nr.12-18, Complex Comercial Grand Arena, etaj 1, sector 4, Bucuresti Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 040532 Pays: Roumanie Point(s) de contact: IORDANA HUDISTEANU Courriel: achizitiipublice@ps4.ro Téléphone: +40 213360360 Fax: +40 213360360 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.ps4.ro Adresse du profil d'acheteur: www.e-licitatie.ro
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Acord cadru - Servicii de cadastru ?i intabulare bunuri imobile aflate în patrimoniul sau în administrarea Sectorului 4 al municipiului Bucure?ti Numéro de référence: 4316422/2019/30
II.1.2) Code CPV principal 71354300 Services cadastraux
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Sectorul 4 al municipiului Bucuresti dore?te s? perfecteze un acord cadru cu un operator economic, prestator autorizat de servicii de cadastru ?i topografie, prin care s? se asigure elaborarea documenta?iilor cadastrale cerute de normativele legale în vigoare în vederea intabul?rii imobilelor pe care le administreaz? ?i/sau certificarea situa?iei juridice a respectivelor imobile prin inscrierea în Cartea Funciar?. Acordul cadru se va încheia pentru o perioad? de 4 ani, urmând a fi perfectate contracte subsecvente anuale în func?ie de fondurile disponibile prev?zute în fiecare an. Fiecare contract subsecvent se va referi la unul sau mai multe dintre imobilele (terenuri cu sau f?r? cl?diri) aflate în administrarea Sectorului 4 al Muncipiului Bucuresti. Func?ie de categoria documenta?iilor cadastrale solicitate pentru fiecare imobil este posibil s? fie necesar? realizarea de relevee. În derularea fiec?rui contract subsecvent, func?ie de necesit??ile de moment, serviciul de specialitate al autoritatii contractante va emite comenzi pentru unul sau mai multe dintre imobilele din lista care face obiectul contractului. Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent:
   4. 704.000 lei Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 20 zile. Clarificarile solicitate dupa acest termen nu vor mai fi luate in considerare. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare /informatii suplimentare, in cea de-a 11-a zi inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Offre la plus basse: 5 254 720.00 RON / Offre la plus élevée: 15 060 000.00 RON prise en considération
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO321 Bucure?ti Lieu principal d'exécution:
Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti
II.2.4) Description des prestations:
În cadrul contractelor subsecvente vor fi solicitate urm?toarele categorii de serv cadastrale ?i topografice: Doc cadastral? pentru prima înscriere, Doc cadastral? pentru alipiri sau dezlipiri, Doc cadastral? pentru actualizare date, Doc cadastral? pentru notare construc?ii, Doc cadastral? pentru apartamentare, Plan topografic de situa?ie cotat. Dup? caz, este posibil ca pentru un acela?i imobil s? fie solicitate mai multe dintre categoriile de doc enumerate mai sus. ln cazul str?zilor, pe planul de amplasament si delimitare, se vor men?iona suprafe?ele componente ce se vor detalia pe suprafe?e aferente fiecare categorie de folosin?? in parte ( S total, S1 carosabil, S2 trotuar pietonal, S3 spa?iu verde, etc ), iar in cazul cl?dirilor, in care Sectorul 4 al Municipiului Bucure?ti este co-proprietar cu persoane fizice/ juridice sau cu Statul Român, se vor calcula cu precizie în func?ie de situa?ia in teren, actele de?inute ?i documenta?iile întocmite, cotele p?r?i aferente, atât din teren, cât ?i p?r?ilor din construc?ie aflate în folosin?? comun?. În cazul documenta?iilor cadastrale de intabulare, depunerea lor la OCPIMB, înregistrarea în Registrul general de intrare, conform cu prevederile Regulamentului ANCPI, urmând ca dup? verificare ?i recep?ie s? fie eliberate extrasul CF de informare ?i încheierea de carte funciar? care se predau autorit??ii contractante, pe baz? de proces verbal, împreun? cu doc aferent?. Cantit??ile estimative min ?i max aferente acordului cadru ?i - respectiv - unui contract subsecvent sunt urm?toarele: Acord cadru: Nr. imobile: minim - 120; maxim - 2600 Suprafa?? terenuri cu sau f?r? construc?ii (mp): minim - 269.535; maxim-
   5. 840.000 Suprafa?? construit? desf??urat? (mp relevee): minim -
   8. 860; maxim - 192.000 Contract subsecvent: Nr. imobile: minim - 30; maxim - 650 Suprafa?? terenuri cu sau f?r? construc?ii (mp): minim - 75.690; maxim -
   1. 640.000 Suprafa?? construit? desf??urat? (mp relevee): minim-
   2. 215; maxim - 48.000
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Experienta profesionala a expertului servicii cadastrale / Pondération: 30 Prix - Pondération: 70
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2019/S 235-575914
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 258 Intitulé:
ACORD CADRU DE PRESTARI SERVICII DE CADASTRU SI INTABULARE BUNURI IMOBILE AFLATE IN PATRIMONIU SAU ADMINISTRAREA SECTORULUI 4
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
16/06/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 4 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 4 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 4
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: CORNEL & CORNEL TOPOEXIM S.R.L Numéro national d'identification: RO 6174812 Adresse postale: Strada Ceaikovski Piotr Ilici, comp., Nr. 9, Sector: 2 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 020261 Pays: Roumanie Courriel: administrativ@topoexim.ro Téléphone: +4 0212218298 Fax: +4 0212218298 Adresse internet: www.topoexim.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: SC THEOTOP SRL Numéro national d'identification: RO391391 Adresse postale: Strada Vlad Jude?u, Nr. 32, Sector: 3 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 031305 Pays: Roumanie Courriel: office@theotop.ro Téléphone: +40 0213234896 Fax: +40 0213216282 Adresse internet: http://www.theotop.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: KOMORA ENGINEERING S.R.L.
Numéro national d'identification: 32815436 Adresse postale: Strada Rahova, Nr. 169 Ville: Calarasi Code NUTS: RO312 C?l?ra?i Code postal: 910004 Pays: Roumanie Courriel: cosmin.dragomir@komora.ro Téléphone: +40 722530993 Fax: +40 212316407
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 16 828 800.00 RON Offre la plus basse: 5 254 720.00 RON / Offre la plus élevée: 15 060 000.00 RON prise en considération
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 492 Intitulé:
Contract subsecvent nr. 1
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
18/09/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 4 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 4 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 4
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: SC THEOTOP SRL Numéro national d'identification: RO391391 Adresse postale: Strada Vlad Jude?u, Nr. 32, Sector: 3 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 031305 Pays: Roumanie Courriel: office@theotop.ro Téléphone: +40 0213234896 Fax: +40 0213216282 Adresse internet: http://www.theotop.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 1 502 970.53 RON Valeur totale du marché/du lot: 1 502 970.53 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 532 Intitulé:
Contract subsecvent nr. 2
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
16/10/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 4 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 4 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 4
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: SC THEOTOP SRL Numéro national d'identification: RO391391 Adresse postale: Strada Vlad Jude?u, Nr. 32, Sector: 3 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 031305 Pays: Roumanie Courriel: office@theotop.ro Téléphone: +40 0213234896 Fax: +40 0213216282 Adresse internet: http://www.theotop.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 12 100.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 12 100.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 207 Intitulé:
CS - DAUI SECTOR 4
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
31/12/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 4 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 4 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 4
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: SC THEOTOP SRL Numéro national d'identification: RO391391 Adresse postale: Strada Vlad Jude?u, Nr. 32, Sector: 3 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 031305 Pays: Roumanie Courriel: office@theotop.ro Téléphone: +40 0213234896 Fax: +40 0213216282 Adresse internet: http://www.theotop.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 27 713.77 RON Valeur totale du marché/du lot: 27 713.77 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 47 Intitulé:
CS 3 - DGAUI
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
24/02/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 4 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 4 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 4
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: SC THEOTOP SRL Numéro national d'identification: RO391391 Adresse postale: Strada Vlad Jude?u, Nr. 32, Sector: 3 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 031305 Pays: Roumanie Courriel: office@theotop.ro Téléphone: +40 0213234896 Fax: +40 0213216282 Adresse internet: http://www.theotop.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 321 238.01 RON Valeur totale du marché/du lot: 321 238.01 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 506 Intitulé:
CS 3- PS4
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
09/08/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 4 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 4 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 4
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: SC THEOTOP SRL Numéro national d'identification: RO391391 Adresse postale: Strada Vlad Jude?u, Nr. 32, Sector: 3 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 031305 Pays: Roumanie Courriel: office@theotop.ro Téléphone: +40 0213234896 Fax: +40 0213216282 Adresse internet: http://www.theotop.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 809 000.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 809 000.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 569 Intitulé:
CS 4 - PS 4
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
14/09/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 4 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 4 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 4
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: SC THEOTOP SRL Numéro national d'identification: RO391391 Adresse postale: Strada Vlad Jude?u, Nr. 32, Sector: 3 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 031305 Pays: Roumanie Courriel: office@theotop.ro Téléphone: +40 0213234896 Fax: +40 0213216282 Adresse internet: http://www.theotop.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 24 000.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 24 200.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucuresti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro Téléphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
10/03/2022 Roumanie-Bucure?ti: Services cadastrauxType d'acheteur: Autorités locales et régionalesType d'avis: Avis d'attribution de marchéType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Services 15/03/2022 RO National
 
 
C L A S S E    C P V
71354300 - Services cadastraux