Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/11/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Bucure?ti:Services de campagne publicitaire

2022/S 225-647968  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
22/11/2022 S225 Roumanie-Bucure?ti: Services de campagne publicitaire 2022/S 225-647968 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Institutul de Pneumoftiziologie "Marius Nasta" Numéro national d'identification: 4316180 Adresse postale: Strada: Viilor, nr. 90 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 050159 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Ciupea Irina Courriel: secretariat@marius-nasta.ro Téléphone: +40 729082973 Fax: +40 213373801 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.marius-nasta.ro Adresse du profil d'acheteur: www.e-licitatie.ro
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Agence/office régional(e) ou local(e)
I.5) Activité principale Santé
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Servicii de publicitate, pentru proiectul "Organizarea de programe de depistare precoce (screening), diagnostic ?i tratament precoce al tuberculozei, inclusiv al tuberculozei latente", Cod SMIS 117426 Numéro de référence: 4316180_2022_PAAPD1358781
II.1.2) Code CPV principal 79341400 Services de campagne publicitaire
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Servicii de publicitate, pentru proiectul "Organizarea de programe de depistare precoce (screening), diagnostic ?i tratament precoce al tuberculozei, inclusiv al tuberculozei latente" Serviciile de realizare campanie de publicitate constau în:
   3. 1 Elaborare strategie de comunicare Strategia de comunicare trebuie sa cuprinda minim : - un plan de masuri specifice activitati de informare, educare, constientizare (IEC) a grupului tinta al serviciilor de screening TB, inclusiv TB latenta definite conform proiectului - organizarea si derularea campaniei de informare, educare, comunicare si constientizare a grupului tinta - organizarea si derularea unui concurs de grafic design
   3. 2 Elaborare ?i difuzare comunicat de pres? - 15 comunicate de presa
   3. 3 Elaborare ?i difuzare Newsletter- 42 de newsletter-uri interne (in cadrul parteneriatului de proiect ) si 40 judetene
   3. 4 Elaborare machet? ?i produc?ie afi? A3 - 4000 buc
   3. 5 Elaborare machet? ?i produc?ie pliant A5 - 20.000 buc.
   3. 6 Elaborare machet? ?i produc?ie roll-up - 4 buc.
   3. 7 Elaborare macheta si productie popup spider curbat - 2 buc.
   3. 8 Organizare evenimente online :
   3. 8.1 4 workshop-uri
   3. 8.2 2 conferinte de presa organizate, ( una organizata cu ocazia zilei mondiale a luptei impotriva tuberculozei - 24 martie)
   3. 8.3 5 evenimente pentru promovarea activitatii de screening la nivel regional
   3. 9 Stabilirea de parteneriate media locale/na?ionale/ONG relevante pentru promovarea si constientizarea activitatii de screening in randul populatiei. Parteneriatele vor avea incluse si clauze de difuzare a materialelor publicitare video si audio.
   3. 10 Realizare, produc?ie si difuzare spot radio si spot video
   3. 11 Monitorizare campanie conform startegiei de comunicare eleborate de ofertant
   3. 12 Realizare portofoliu foto pentru proiect Campania vizeaza beneficiari directi si indirecti ai proiectului inclusiv la nivel personal, familial si de grup, persoanele provenind din grupuri vulnerabile, dar si publicul larg, prin transmiterea mesajelor privind nondiscriminarea persoanelor afectate de TB inclusiv TB latenta Toate activit??ile descrise în prezenta sec?iune urmeaz? a fi realizate pân? la data de 18.04.2023.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 502 380.00 RON
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO321 Bucure?ti Lieu principal d'exécution:
Institutul de Pneumoftiziologie Marius Nasta-sos. Viilor, nr. 90, sector 5, Bucuresti
II.2.4) Description des prestations:

   3. 1 Elaborare strategie de comunicare
   3. 2 Elaborare ?i difuzare comunicat de pres? - 15 comunicate de presa
   3. 3 Elaborare ?i difuzare Newsletter- 42 de newsletter-uri interne (in cadrul parteneriatului de proiect ) si 40 judetene
   3. 4 Elaborare machet? ?i produc?ie afi? A3 - 4000 buc
   3. 5 Elaborare machet? ?i produc?ie pliant A5 - 20.000 buc.
   3. 6 Elaborare machet? ?i produc?ie roll-up - 4 buc.
   3. 7 Elaborare macheta si productie popup spider curbat - 2 buc.
   3. 8 Organizare evenimente online :
   3. 8.1 4 workshop-uri
   3. 8.2 2 conferinte de presa organizate, ( una organizata cu ocazia zilei mondiale a luptei impotriva tuberculozei - 24 martie)
   3. 8.3 5 evenimente pentru promovarea activitatii de screening la nivel regional
   3. 9 Stabilirea de parteneriate media locale/na?ionale/ONG relevante pentru promovarea si constientizarea activitatii de screening in randul populatiei. Parteneriatele vor avea incluse si clauze de difuzare a materialelor publicitare video si audio.
   3. 10 Realizare, produc?ie si difuzare spot radio si spot video
   3. 11 Monitorizare campanie conform startegiei de comunicare eleborate de ofertant
   3. 12 Realizare portofoliu foto pentru proiect Campania vizeaza beneficiari directi si indirecti ai proiectului inclusiv la nivel personal, familial si de grup, persoanele provenind din grupuri vulnerabile, dar si publicul larg, prin transmiterea mesajelor privind nondiscriminarea persoanelor afectate de TB inclusiv TB latenta Toate activit??ile descrise în prezenta sec?iune urmeaz? a fi realizate pân? la data de 18.04.2023. Descrierea detaliata a serviciilor se regaseste in Caietul de sarcini.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Punctajul se acord? defalcat pe urm?toarele subcategorii: T1 Num?r de difuz?ri suplimentare ale spotului radio - Pt1(n) max. 10 puncte T2 Num?r de difuz?ri suplimentare ale spotului TV - Pt2(n) max. 10 puncte T3 Includerea in planul media a unor statii radio monitorizate de o entitate neutra ?i certificata de masurare a audientelor (de exemplu: ARA - Asociatia pentru Radio Audienta pentru audienta radio), statii radio cu audienta nationala max. 15 puncte T4 Includerea in planul media a unor statii TV monitorizate de o entitate neutra ?i certificata de masurare a audientelor (de exemplu: ARMA - Asociatia Romana pentru Masurarea Audientelor pentru audiente TV), statii TV cu audienta la nivel national max. 15 puncte T5 Experienta expertului cheie - managerul de proiect max.10 puncte / Pondération: 60 Prix - Pondération: 40
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
PROGRAMUL OPERATIONAL CAPITAL UMAN Axa prioritara 4 - Incluziunea sociala si combaterea saraciei- Organizarea de programe de depistare precoce (screening), diagnostic si tratament precoce al tuberculozei, inclusiv al tuberculozei latente- Contract nr. POCU/225/4/9/117426 (Cod SMIS 2014+: 117426)
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 125-355083
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 2539 Intitulé:
Contract de servicii "Pachet Servicii de Publicitate", pentru proiectul "Organizarea de programe de depistare precoce (screening), diagnostic ?i tratament precoce al tuberculozei, inclusiv al tuberculozei latente" -Cod SMIS 117426
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
08/11/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 3 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 3 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: MEDIA ONE Numéro national d'identification: RO 6884372 Adresse postale: Strada Iorga Nicolae, Nr. 5 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 010431 Pays: Roumanie Courriel: office@mediaone.ro Téléphone: +40 213150516 Fax: +40 213150516 Adresse internet: www.mediaone.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 629 091.86 RON Valeur totale du marché/du lot: 502 380.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea "sau echivalent".
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucuresti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro Téléphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
17/11/2022 Servicii de publicitate, pentru proiectul "Organizarea de programe de depistare precoce (screening), diagnostic ?i tratament precoce al tuberculozei, inclusiv al tuberculozei latente", Cod SMIS 117426 22/11/2022 ROU National
 
 
C L A S S E    C P V
79341400 - Services de campagne publicitaire