Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 09/10/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Bucure?ti:Services de collecte et de collation de données

2023/S 194-606067  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
09/10/2023 S194 Roumanie-Bucure?ti: Services de collecte et de collation de données 2023/S 194-606067 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale Numéro national d'identification: 4221187 Adresse postale: Strada: Carol I, nr. 2-4 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 030161 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Baitan Florica Courriel: flori.baitan@madr.ro Téléphone: +4 0213072482 Fax: +40 213079814 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.madr.ro Adresse du profil d'acheteur: www.e-licitatie.ro
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
"Acord cadru pentru servicii de colectare date pentru RICA din România" Numéro de référence: 4221187/2023/4/3
II.1.2) Code CPV principal 72314000 Services de collecte et de collation de données
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Pentru îndeplinirea prevederilor Regulamentului nr. 2280 din 11 Decembrie 2017 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/220 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1217/2009 al Consiliului privind crearea unei re?ele de colectare de informa?ii contabile privind veniturile ?i activitatea economic? a exploata?iilor agricole în Uniunea European?, Agen?ia de Leg?tur? RICA România a ini?iat demersurile necesare atribuirii acordului-cadru de prest?ri servicii de colectare ?i de cola?ionare de date pentru Reteaua de Informatii Contabile Agricole din Romania. Frecven?a încheierii contractelor subsecvente care urmeaz? s? fie atribuite: anual. Num?r zile pân? la care se pot solicita clarific?ri înainte de data limit? de depunere a ofertelor: 18 zile înainte de termenul limit? de depunere a ofertelor. Autoritatea contractant? va r?spunde la clarific?ri pân? în a-11-a zi înainte de termenul limit? de depunere a ofertelor. Termenul de r?spuns al autorit??ii contractante va respecta prevederile art. 161 din Legea nr. 98/2016 cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
JUDE?UL VÂLCEA
Lot nº: 39
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 72314000 Services de collecte et de collation de données
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO321 Bucure?ti Lieu principal d'exécution:
JUDE?UL VÂLCEA
II.2.4) Description des prestations:
Cantit??i estimate: Cantitatea minim? estimat? a serviciilor care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent: 98 chestionare Cantitatea maxim? estimat? a serviciilor care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent: 115 chestionare Cantitatea minim? estimat? a serviciilor pe durata acordului - cadru: 392 chestionare Cantitatea maxim? estimat? a serviciilor pe durata acordului - cadru: 460 chestionare Valori estimate (f?r? TVA): Valoarea minim? estimat? a serviciilor care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent: 65.366,00 lei Valoarea maxim? estimat? a serviciilor care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent: 76.705,00 lei Valoarea minim? estimat? a serviciilor pe durata acordului cadru: 261.464,00 lei Valoarea maxim? estimat? a serviciilor pe durata acordului cadru: 306.820,00 lei Valoare estimat?: intervalul între 261.464,00 lei ?i 306.820,00 lei
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Experien?a Coordonatorului de proiect: Lider de echip? / Pondération: 10 Prix - Pondération: 90
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Program finan?at din fonduri comunitare: Conform Regulamentului nr. 2280 din 11 Decembrie 2017 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/220 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1217/2009.
II.2.14) Informations complémentaires Autoritatea contractant? va r?spunde la clarific?ri pân? în a-11-a zi înainte de termenul limit? de depunere a ofertelor. Termenul de r?spuns al autorit??ii contractante va respecta prevederile art. 161 din Legea nr. 98/2016 cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare.Operatorii economici pot solicita clarific?ri cu un num?r de 18 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor.De asemenea în cazul în care dou? sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul ob?inut la factorii de evaluare în ordinea descresc?toare a ponderilor acestora. În situa?ia în care egalitatea se men?ine, autoritatea contractant? are dreptul s? solicite noi propuneri financiare, ?i oferta câ?tig?toare va fi desemnat? cea cu propunerea financiar? cea mai mic?.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
JUDE?UL ILFOV ?i MUNICIPIUL BUCURE?TI
Lot nº: 41
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 72314000 Services de collecte et de collation de données
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO321 Bucure?ti Lieu principal d'exécution:
JUDE?UL ILFOV ?i MUNICIPIUL BUCURE?TI
II.2.4) Description des prestations:
Cantit??i estimate: Cantitatea minim? estimat? a serviciilor care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent: 68 chestionare Cantitatea maxim? estimat? a serviciilor care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent: 79 chestionare Cantitatea minim? estimat? a serviciilor pe durata acordului - cadru: 272 chestionare Cantitatea maxim? estimat? a serviciilor pe durata acordului - cadru: 316 chestionare Valori estimate (f?r? TVA): Valoarea minim? estimat? a serviciilor care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent: 45.356,00 lei Valoarea maxim? estimat? a serviciilor care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent: 52.693,00 lei Valoarea minim? estimat? a serviciilor pe durata acordului cadru: 181.424,00 lei Valoarea maxim? estimat? a serviciilor pe durata acordului cadru: 210.772,00 lei Valoare estimat?: intervalul între 181.424,00 lei ?i 210.772,00 lei
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Experien?a Coordonatorului de proiect: Lider de echip? / Pondération: 10 Prix - Pondération: 90
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Program finan?at din fonduri comunitare: Conform Regulamentului nr. 2280 din 11 Decembrie 2017 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/220 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1217/2009.
II.2.14) Informations complémentaires Autoritatea contractant? va r?spunde la clarific?ri pân? în a-11-a zi înainte de termenul limit? de depunere a ofertelor. Termenul de r?spuns al autorit??ii contractante va respecta prevederile art. 161 din Legea nr. 98/2016 cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare.Operatorii economici pot solicita clarific?ri cu un num?r de 18 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor.De asemenea în cazul în care dou? sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul ob?inut la factorii de evaluare în ordinea descresc?toare a ponderilor acestora. În situa?ia în care egalitatea se men?ine, autoritatea contractant? are dreptul s? solicite noi propuneri financiare, ?i oferta câ?tig?toare va fi desemnat? cea cu propunerea financiar? cea mai mic?.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
JUDE?UL BOTO?ANI
Lot nº: 7
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 72314000 Services de collecte et de collation de données
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO321 Bucure?ti Lieu principal d'exécution:
JUDE?UL BOTO?ANI
II.2.4) Description des prestations:
Cantit??i estimate: Cantitatea minim? estimat? a serviciilor care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent: 117 chestionare Cantitatea maxim? estimat? a serviciilor care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent: 137 chestionare Cantitatea minim? estimat? a serviciilor pe durata acordului - cadru: 468 chestionare Cantitatea maxim? estimat? a serviciilor pe durata acordului - cadru: 548 chestionare Valori estimate (f?r? TVA): Valoarea minim? estimat? a serviciilor care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent: 78.039,00 lei Valoarea maxim? estimat? a serviciilor care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent: 91.379,00 lei Valoarea minim? estimat? a serviciilor pe durata acordului cadru: 312.156,00 lei Valoarea maxim? estimat? a serviciilor pe durata acordului cadru: 365.516,00 lei Valoare estimat?: intervalul între 312.156,00 lei ?i 365.516,00 lei
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Experien?a Coordonatorului de proiect: Lider de echip? / Pondération: 10 Prix - Pondération: 90
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Program finan?at din fonduri comunitare: Conform Regulamentului nr. 2280 din 11 Decembrie 2017 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/220 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1217/2009.
II.2.14) Informations complémentaires Autoritatea contractant? va r?spunde la clarific?ri pân? în a-11-a zi înainte de termenul limit? de depunere a ofertelor. Termenul de r?spuns al autorit??ii contractante va respecta prevederile art. 161 din Legea nr. 98/2016 cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare.Operatorii economici pot solicita clarific?ri cu un num?r de 18 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor.De asemenea în cazul în care dou? sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul ob?inut la factorii de evaluare în ordinea descresc?toare a ponderilor acestora. În situa?ia în care egalitatea se men?ine, autoritatea contractant? are dreptul s? solicite noi propuneri financiare, ?i oferta câ?tig?toare va fi desemnat? cea cu propunerea financiar? cea mai mic?.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
JUDE?UL HARGHITA
Lot nº: 21
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 72314000 Services de collecte et de collation de données
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO321 Bucure?ti Lieu principal d'exécution:
JUDE?UL HARGHITA
II.2.4) Description des prestations:
Cantit??i estimate: Cantitatea minim? estimat? a serviciilor care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent: 93 chestionare Cantitatea maxim? estimat? a serviciilor care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent: 109 chestionare Cantitatea minim? estimat? a serviciilor pe durata acordului - cadru: 372 chestionare Cantitatea maxim? estimat? a serviciilor pe durata acordului - cadru: 436 chestionare Valori estimate (f?r? TVA): Valoarea minim? estimat? a serviciilor care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent: 62.031,00 lei Valoarea maxim? estimat? a serviciilor care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent: 72.703,00 lei Valoarea minim? estimat? a serviciilor pe durata acordului cadru: 248.124,00 lei Valoarea maxim? estimat? a serviciilor pe durata acordului cadru: 290.812,00 lei Valoare estimat?: intervalul între 248.124,00 lei ?i 290.812,00 lei
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Experien?a Coordonatorului de proiect: Lider de echip? / Pondération: 10 Prix - Pondération: 90
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Program finan?at din fonduri comunitare: Conform Regulamentului nr. 2280 din 11 Decembrie 2017 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/220 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1217/2009.
II.2.14) Informations complémentaires Autoritatea contractant? va r?spunde la clarific?ri pân? în a-11-a zi înainte de termenul limit? de depunere a ofertelor. Termenul de r?spuns al autorit??ii contractante va respecta prevederile art. 161 din Legea nr. 98/2016 cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare.Operatorii economici pot solicita clarific?ri cu un num?r de 18 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor.De asemenea în cazul în care dou? sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul ob?inut la factorii de evaluare în ordinea descresc?toare a ponderilor acestora. În situa?ia în care egalitatea se men?ine, autoritatea contractant? are dreptul s? solicite noi propuneri financiare, ?i oferta câ?tig?toare va fi desemnat? cea cu propunerea financiar? cea mai mic?.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
JUDE?UL MEHEDIN?I
Lot nº: 26
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 72314000 Services de collecte et de collation de données
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO321 Bucure?ti Lieu principal d'exécution:
JUDE?UL MEHEDIN?I
II.2.4) Description des prestations:
Cantit??i estimate: Cantitatea minim? estimat? a serviciilor care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent: 68 chestionare Cantitatea maxim? estimat? a serviciilor care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent: 80 chestionare Cantitatea minim? estimat? a serviciilor pe durata acordului - cadru: 272 chestionare Cantitatea maxim? estimat? a serviciilor pe durata acordului - cadru: 320 chestionare Valori estimate (f?r? TVA): Valoarea minim? estimat? a serviciilor care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent: 45.356,00 lei Valoarea maxim? estimat? a serviciilor care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent: 53.360,00 lei Valoarea minim? estimat? a serviciilor pe durata acordului cadru: 181.424,00 lei Valoarea maxim? estimat? a serviciilor pe durata acordului cadru: 213.440,00 lei Valoare estimat?: intervalul între 181.424,00 lei ?i 213.440,00 lei
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Experien?a Coordonatorului de proiect: Lider de echip? / Pondération: 10 Prix - Pondération: 90
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Program finan?at din fonduri comunitare: Conform Regulamentului nr. 2280 din 11 Decembrie 2017 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/220 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1217/2009.
II.2.14) Informations complémentaires Autoritatea contractant? va r?spunde la clarific?ri pân? în a-11-a zi înainte de termenul limit? de depunere a ofertelor. Termenul de r?spuns al autorit??ii contractante va respecta prevederile art. 161 din Legea nr. 98/2016 cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare.Operatorii economici pot solicita clarific?ri cu un num?r de 18 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor.De asemenea în cazul în care dou? sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul ob?inut la factorii de evaluare în ordinea descresc?toare a ponderilor acestora. În situa?ia în care egalitatea se men?ine, autoritatea contractant? are dreptul s? solicite noi propuneri financiare, ?i oferta câ?tig?toare va fi desemnat? cea cu propunerea financiar? cea mai mic?.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
JUDE?UL ALBA
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 72314000 Services de collecte et de collation de données
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO321 Bucure?ti Lieu principal d'exécution:
JUDE?UL ALBA
II.2.4) Description des prestations:
Cantit??i estimate: Cantitatea minim? estimat? a serviciilor care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent: 111 chestionare Cantitatea maxim? estimat? a serviciilor care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent: 130 chestionare Cantitatea minim? estimat? a serviciilor pe durata acordului - cadru: 444 chestionare Cantitatea maxim? estimat? a serviciilor pe durata acordului - cadru: 520 chestionare Valori estimate (f?r? TVA): Valoarea minim? estimat? a serviciilor care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent: 74.037,00 lei Valoarea maxim? estimat? a serviciilor care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent: 86.710,00 lei Valoarea minim? estimat? a serviciilor pe durata acordului cadru: 296.148,00 lei Valoarea maxim? estimat? a serviciilor pe durata acordului cadru: 346.840,00 lei Valoare estimat?: intervalul între 296.148,00 lei ?i 346.840,00 lei
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Experien?a Coordonatorului de proiect: Lider de echip? / Pondération: 10 Prix - Pondération: 90
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Program finan?at din fonduri comunitare: Conform Regulamentului nr. 2280 din 11 Decembrie 2017 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/220 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1217/2009.
II.2.14) Informations complémentaires Autoritatea contractant? va r?spunde la clarific?ri pân? în a-11-a zi înainte de termenul limit? de depunere a ofertelor. Termenul de r?spuns al autorit??ii contractante va respecta prevederile art. 161 din Legea nr. 98/2016 cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare.Operatorii economici pot solicita clarific?ri cu un num?r de 18 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor.De asemenea în cazul în care dou? sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul ob?inut la factorii de evaluare în ordinea descresc?toare a ponderilor acestora. În situa?ia în care egalitatea se men?ine, autoritatea contractant? are dreptul s? solicite noi propuneri financiare, ?i oferta câ?tig?toare va fi desemnat? cea cu propunerea financiar? cea mai mic?.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
JUDE?UL VRANCEA
Lot nº: 40
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 72314000 Services de collecte et de collation de données
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO321 Bucure?ti Lieu principal d'exécution:
JUDE?UL VRANCEA
II.2.4) Description des prestations:
Cantit??i estimate: Cantitatea minim? estimat? a serviciilor care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent: 128 chestionare Cantitatea maxim? estimat? a serviciilor care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent: 150 chestionare Cantitatea minim? estimat? a serviciilor pe durata acordului - cadru: 512 chestionare Cantitatea maxim? estimat? a serviciilor pe durata acordului - cadru: 600 chestionare Valori estimate (f?r? TVA): Valoarea minim? estimat? a serviciilor care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent: 85.376,00 lei Valoarea maxim? estimat? a serviciilor care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent: 100.050,00 lei Valoarea minim? estimat? a serviciilor pe durata acordului cadru: 341.504,00 lei Valoarea maxim? estimat? a serviciilor pe durata acordului cadru: 400.200,00 lei Valoare estimat?: intervalul între 341.504,00 lei ?i 400.200,00 lei
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Experien?a Coordonatorului de proiect: Lider de echip? / Pondération: 10 Prix - Pondération: 90
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Program finan?at din fonduri comunitare: Conform Regulamentului nr. 2280 din 11 Decembrie 2017 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/220 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1217/2009.
II.2.14) Informations complémentaires Autoritatea contractant? va r?spunde la clarific?ri pân? în a-11-a zi înainte de termenul limit? de depunere a ofertelor. Termenul de r?spuns al autorit??ii contractante va respecta prevederile art. 161 din Legea nr. 98/2016 cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare.Operatorii economici pot solicita clarific?ri cu un num?r de 18 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor.De asemenea în cazul în care dou? sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul ob?inut la factorii de evaluare în ordinea descresc?toare a ponderilor acestora. În situa?ia în care egalitatea se men?ine, autoritatea contractant? are dreptul s? solicite noi propuneri financiare, ?i oferta câ?tig?toare va fi desemnat? cea cu propunerea financiar? cea mai mic?.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
JUDE?UL BISTRI?A N?S?UD
Lot nº: 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 72314000 Services de collecte et de collation de données
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO321 Bucure?ti Lieu principal d'exécution:
JUDE?UL BISTRI?A N?S?UD
II.2.4) Description des prestations:
Cantit??i estimate: Cantitatea minim? estimat? a serviciilor care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent: 97 chestionare Cantitatea maxim? estimat? a serviciilor care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent: 114 chestionare Cantitatea minim? estimat? a serviciilor pe durata acordului - cadru: 388 chestionare Cantitatea maxim? estimat? a serviciilor pe durata acordului - cadru: 456 chestionare Valori estimate (f?r? TVA): Valoarea minim? estimat? a serviciilor care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent: 64.699,00 lei Valoarea maxim? estimat? a serviciilor care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent: 76.038,00 lei Valoarea minim? estimat? a serviciilor pe durata acordului cadru: 258.796,00 lei Valoarea maxim? estimat? a serviciilor pe durata acordului cadru: 304.152,00 lei Valoare estimat?: intervalul între 258.796,00 lei ?i 304.152,00 lei
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Experien?a Coordonatorului de proiect: Lider de echip? / Pondération: 10 Prix - Pondération: 90
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Program finan?at din fonduri comunitare: Conform Regulamentului nr. 2280 din 11 Decembrie 2017 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/220 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1217/2009.
II.2.14) Informations complémentaires Autoritatea contractant? va r?spunde la clarific?ri pân? în a-11-a zi înainte de termenul limit? de depunere a ofertelor. Termenul de r?spuns al autorit??ii contractante va respecta prevederile art. 161 din Legea nr. 98/2016 cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare.Operatorii economici pot solicita clarific?ri cu un num?r de 18 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor.De asemenea în cazul în care dou? sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul ob?inut la factorii de evaluare în ordinea descresc?toare a ponderilor acestora. În situa?ia în care egalitatea se men?ine, autoritatea contractant? are dreptul s? solicite noi propuneri financiare, ?i oferta câ?tig?toare va fi desemnat? cea cu propunerea financiar? cea mai mic?.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
JUDE?UL GALA?I
Lot nº: 18
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 72314000 Services de collecte et de collation de données
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO321 Bucure?ti Lieu principal d'exécution:
JUDE?UL GALA?I
II.2.4) Description des prestations:
Cantit??i estimate: Cantitatea minim? estimat? a serviciilor care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent: 122 chestionare Cantitatea maxim? estimat? a serviciilor care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent: 143 chestionare Cantitatea minim? estimat? a serviciilor pe durata acordului - cadru: 488 chestionare Cantitatea maxim? estimat? a serviciilor pe durata acordului - cadru: 572 chestionare Valori estimate (f?r? TVA): Valoarea minim? estimat? a serviciilor care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent: 81.374,00 lei Valoarea maxim? estimat? a serviciilor care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent: 95.381,00 lei Valoarea minim? estimat? a serviciilor pe durata acordului cadru: 325.496,00 lei Valoarea maxim? estimat? a serviciilor pe durata acordului cadru: 381.524,00 lei Valoare estimat?: intervalul între 325.496,00 lei ?i 381.524,00 lei
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Experien?a Coordonatorului de proiect: Lider de echip? / Pondération: 10 Prix - Pondération: 90
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Program finan?at din fonduri comunitare: Conform Regulamentului nr. 2280 din 11 Decembrie 2017 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/220 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1217/2009.
II.2.14) Informations complémentaires Autoritatea contractant? va r?spunde la clarific?ri pân? în a-11-a zi înainte de termenul limit? de depunere a ofertelor. Termenul de r?spuns al autorit??ii contractante va respecta prevederile art. 161 din Legea nr. 98/2016 cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare.Operatorii economici pot solicita clarific?ri cu un num?r de 18 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor.De asemenea în cazul în care dou? sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul ob?inut la factorii de evaluare în ordinea descresc?toare a ponderilor acestora. În situa?ia în care egalitatea se men?ine, autoritatea contractant? are dreptul s? solicite noi propuneri financiare, ?i oferta câ?tig?toare va fi desemnat? cea cu propunerea financiar? cea mai mic?.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
JUDE?UL OLT
Lot nº: 29
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 72314000 Services de collecte et de collation de données
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO321 Bucure?ti Lieu principal d'exécution:
JUDE?UL OLT
II.2.4) Description des prestations:
Cantit??i estimate: Cantitatea minim? estimat? a serviciilor care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent: 96 chestionare Cantitatea maxim? estimat? a serviciilor care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent: 112 chestionare Cantitatea minim? estimat? a serviciilor pe durata acordului - cadru: 384 chestionare Cantitatea maxim? estimat? a serviciilor pe durata acordului - cadru: 448 chestionare Valori estimate (f?r? TVA): Valoarea minim? estimat? a serviciilor care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent: 64.032,00 lei Valoarea maxim? estimat? a serviciilor care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent: 74.704,00 lei Valoarea minim? estimat? a serviciilor pe durata acordului cadru: 256.128,00 lei Valoarea maxim? estimat? a serviciilor pe durata acordului cadru: 298.816,00 lei Valoare estimat?: intervalul între 256.128,00 lei ?i 298.816,00 lei
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Experien?a Coordonatorului de proiect: Lider de echip? / Pondération: 10 Prix - Pondération: 90
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Program finan?at din fonduri comunitare: Conform Regulamentului nr. 2280 din 11 Decembrie 2017 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/220 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1217/2009.
II.2.14) Informations complémentaires Autoritatea contractant? va r?spunde la clarific?ri pân? în a-11-a zi înainte de termenul limit? de depunere a ofertelor. Termenul de r?spuns al autorit??ii contractante va respecta prevederile art. 161 din Legea nr. 98/2016 cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare.Operatorii economici pot solicita clarific?ri cu un num?r de 18 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor.De asemenea în cazul în care dou? sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul ob?inut la factorii de evaluare în ordinea descresc?toare a ponderilor acestora. În situa?ia în care egalitatea se men?ine, autoritatea contractant? are dreptul s? solicite noi propuneri financiare, ?i oferta câ?tig?toare va fi desemnat? cea cu propunerea financiar? cea mai mic?.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
JUDE?UL GIURGIU
Lot nº: 19
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 72314000 Services de collecte et de collation de données
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO321 Bucure?ti Lieu principal d'exécution:
JUDE?UL GIURGIU
II.2.4) Description des prestations:
Cantit??i estimate: Cantitatea minim? estimat? a serviciilor care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent: 98 chestionare Cantitatea maxim? estimat? a serviciilor care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent: 115 chestionare Cantitatea minim? estimat? a serviciilor pe durata acordului - cadru: 392 chestionare Cantitatea maxim? estimat? a serviciilor pe durata acordului - cadru: 460 chestionare Valori estimate (f?r? TVA): Valoarea minim? estimat? a serviciilor care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent: 65.366,00 lei Valoarea maxim? estimat? a serviciilor care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent: 76.705,00 lei Valoarea minim? estimat? a serviciilor pe durata acordului cadru: 261.464,00 lei Valoarea maxim? estimat? a serviciilor pe durata acordului cadru: 306.820,00 lei Valoare estimat?: intervalul între 261.464,00 lei ?i 306.820,00 lei
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Experien?a Coordonatorului de proiect: Lider de echip? / Pondération: 10 Prix - Pondération: 90
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Program finan?at din fonduri comunitare: Conform Regulamentului nr. 2280 din 11 Decembrie 2017 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/220 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1217/2009.
II.2.14) Informations complémentaires Autoritatea contractant? va r?spunde la clarific?ri pân? în a-11-a zi înainte de termenul limit? de depunere a ofertelor. Termenul de r?spuns al autorit??ii contractante va respecta prevederile art. 161 din Legea nr. 98/2016 cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare.Operatorii economici pot solicita clarific?ri cu un num?r de 18 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor.De asemenea în cazul în care dou? sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul ob?inut la factorii de evaluare în ordinea descresc?toare a ponderilor acestora. În situa?ia în care egalitatea se men?ine, autoritatea contractant? are dreptul s? solicite noi propuneri financiare, ?i oferta câ?tig?toare va fi desemnat? cea cu propunerea financiar? cea mai mic?.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
JUDE?UL DOLJ
Lot nº: 17
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 72314000 Services de collecte et de collation de données
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO321 Bucure?ti Lieu principal d'exécution:
JUDE?UL DOLJ
II.2.4) Description des prestations:
Cantit??i estimate: Cantitatea minim? estimat? a serviciilor care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent: 111 chestionare Cantitatea maxim? estimat? a serviciilor care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent: 130 chestionare Cantitatea minim? estimat? a serviciilor pe durata acordului - cadru: 444 chestionare Cantitatea maxim? estimat? a serviciilor pe durata acordului - cadru: 520 chestionare Valori estimate (f?r? TVA): Valoarea minim? estimat? a serviciilor care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent: 74.037,00 lei Valoarea maxim? estimat? a serviciilor care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent: 86.710,00 lei Valoarea minim? estimat? a serviciilor pe durata acordului cadru: 296.148,00 lei Valoarea maxim? estimat? a serviciilor pe durata acordului cadru: 346.840,00 lei Valoare estimat?: intervalul între 296.148,00 lei ?i 346.840,00 lei
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Experien?a Coordonatorului de proiect: Lider de echip? / Pondération: 10 Prix - Pondération: 90
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Program finan?at din fonduri comunitare: Conform Regulamentului nr. 2280 din 11 Decembrie 2017 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/220 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1217/2009.
II.2.14) Informations complémentaires Autoritatea contractant? va r?spunde la clarific?ri pân? în a-11-a zi înainte de termenul limit? de depunere a ofertelor. Termenul de r?spuns al autorit??ii contractante va respecta prevederile art. 161 din Legea nr. 98/2016 cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare.Operatorii economici pot solicita clarific?ri cu un num?r de 18 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor.De asemenea în cazul în care dou? sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul ob?inut la factorii de evaluare în ordinea descresc?toare a ponderilor acestora. În situa?ia în care egalitatea se men?ine, autoritatea contractant? are dreptul s? solicite noi propuneri financiare, ?i oferta câ?tig?toare va fi desemnat? cea cu propunerea financiar? cea mai mic?.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
JUDE?UL MURE?
Lot nº: 27
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 72314000 Services de collecte et de collation de données
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO321 Bucure?ti Lieu principal d'exécution:
JUDE?UL MURE?
II.2.4) Description des prestations:
Cantit??i estimate: Cantitatea minim? estimat? a serviciilor care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent: 121 chestionare Cantitatea maxim? estimat? a serviciilor care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent: 142 chestionare Cantitatea minim? estimat? a serviciilor pe durata acordului - cadru: 484 chestionare Cantitatea maxim? estimat? a serviciilor pe durata acordului - cadru: 568 chestionare Valori estimate (f?r? TVA): Valoarea minim? estimat? a serviciilor care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent: 80.707,00 lei Valoarea maxim? estimat? a serviciilor care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent: 94.714,00 lei Valoarea minim? estimat? a serviciilor pe durata acordului cadru: 322.828,00 lei Valoarea maxim? estimat? a serviciilor pe durata acordului cadru: 378.856,00 lei Valoare estimat?: intervalul între 322.828,00 lei ?i 378.856,00 lei
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Experien?a Coordonatorului de proiect: Lider de echip? / Pondération: 10 Prix - Pondération: 90
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Program finan?at din fonduri comunitare: Conform Regulamentului nr. 2280 din 11 Decembrie 2017 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/220 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1217/2009.
II.2.14) Informations complémentaires Autoritatea contractant? va r?spunde la clarific?ri pân? în a-11-a zi înainte de termenul limit? de depunere a ofertelor. Termenul de r?spuns al autorit??ii contractante va respecta prevederile art. 161 din Legea nr. 98/2016 cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare.Operatorii economici pot solicita clarific?ri cu un num?r de 18 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor.De asemenea în cazul în care dou? sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul ob?inut la factorii de evaluare în ordinea descresc?toare a ponderilor acestora. În situa?ia în care egalitatea se men?ine, autoritatea contractant? are dreptul s? solicite noi propuneri financiare, ?i oferta câ?tig?toare va fi desemnat? cea cu propunerea financiar? cea mai mic?.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
JUDE?UL SIBIU
Lot nº: 33
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 72314000 Services de collecte et de collation de données
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO321 Bucure?ti Lieu principal d'exécution:
JUDE?UL SIBIU
II.2.4) Description des prestations:
Cantit??i estimate: Cantitatea minim? estimat? a serviciilor care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent: 91 chestionare Cantitatea maxim? estimat? a serviciilor care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent: 107 chestionare Cantitatea minim? estimat? a serviciilor pe durata acordului - cadru: 364 chestionare Cantitatea maxim? estimat? a serviciilor pe durata acordului - cadru: 428 chestionare Valori estimate (f?r? TVA): Valoarea minim? estimat? a serviciilor care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent: 60.697,00 lei Valoarea maxim? estimat? a serviciilor care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent: 71.369,00 lei Valoarea minim? estimat? a serviciilor pe durata acordului cadru: 242.788,00 lei Valoarea maxim? estimat? a serviciilor pe durata acordului cadru: 285.476,00 lei Valoare estimat?: intervalul între 242.788,00 lei ?i 285.476,00 lei
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Experien?a Coordonatorului de proiect: Lider de echip? / Pondération: 10 Prix - Pondération: 90
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Program finan?at din fonduri comunitare: Conform Regulamentului nr. 2280 din 11 Decembrie 2017 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/220 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1217/2009.
II.2.14) Informations complémentaires Autoritatea contractant? va r?spunde la clarific?ri pân? în a-11-a zi înainte de termenul limit? de depunere a ofertelor. Termenul de r?spuns al autorit??ii contractante va respecta prevederile art. 161 din Legea nr. 98/2016 cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare.Operatorii economici pot solicita clarific?ri cu un num?r de 18 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor.De asemenea în cazul în care dou? sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul ob?inut la factorii de evaluare în ordinea descresc?toare a ponderilor acestora. În situa?ia în care egalitatea se men?ine, autoritatea contractant? are dreptul s? solicite noi propuneri financiare, ?i oferta câ?tig?toare va fi desemnat? cea cu propunerea financiar? cea mai mic?.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
JUDE?UL CLUJ
Lot nº: 13
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 72314000 Services de collecte et de collation de données
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO321 Bucure?ti Lieu principal d'exécution:
JUDE?UL CLUJ
II.2.4) Description des prestations:
Cantit??i estimate: Cantitatea minim? estimat? a serviciilor care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent: 97 chestionare Cantitatea maxim? estimat? a serviciilor care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent: 114 chestionare Cantitatea minim? estimat? a serviciilor pe durata acordului - cadru: 388 chestionare Cantitatea maxim? estimat? a serviciilor pe durata acordului - cadru: 456 chestionare Valori estimate (f?r? TVA): Valoarea minim? estimat? a serviciilor care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent: 64.699,00 lei Valoarea maxim? estimat? a serviciilor care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent: 76.038,00 lei Valoarea minim? estimat? a serviciilor pe durata acordului cadru: 258.796,00 lei Valoarea maxim? estimat? a serviciilor pe durata acordului cadru: 304.152,00 lei Valoare estimat?: intervalul între 258.796,00 lei ?i 304.152,00 lei
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Experien?a Coordonatorului de proiect: Lider de echip? / Pondération: 10 Prix - Pondération: 90
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Program finan?at din fonduri comunitare: Conform Regulamentului nr. 2280 din 11 Decembrie 2017 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/220 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1217/2009.
II.2.14) Informations complémentaires Autoritatea contractant? va r?spunde la clarific?ri pân? în a-11-a zi înainte de termenul limit? de depunere a ofertelor. Termenul de r?spuns al autorit??ii contractante va respecta prevederile art. 161 din Legea nr. 98/2016 cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare.Operatorii economici pot solicita clarific?ri cu un num?r de 18 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor.De asemenea în cazul în care dou? sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul ob?inut la factorii de evaluare în ordinea descresc?toare a ponderilor acestora. În situa?ia în care egalitatea se men?ine, autoritatea contractant? are dreptul s? solicite noi propuneri financiare, ?i oferta câ?tig?toare va fi desemnat? cea cu propunerea financiar? cea mai mic?.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
JUDE?UL S?LAJ
Lot nº: 32
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 72314000 Services de collecte et de collation de données
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO321 Bucure?ti Lieu principal d'exécution:
JUDE?UL S?LAJ
II.2.4) Description des prestations:
Cantit??i estimate: Cantitatea minim? estimat? a serviciilor care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent: 94 chestionare Cantitatea maxim? estimat? a serviciilor care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent: 110 chestionare Cantitatea minim? estimat? a serviciilor pe durata acordului - cadru: 376 chestionare Cantitatea maxim? estimat? a serviciilor pe durata acordului - cadru: 440 chestionare Valori estimate (f?r? TVA): Valoarea minim? estimat? a serviciilor care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent: 62.698,00 lei Valoarea maxim? estimat? a serviciilor care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent: 73.370,00 lei Valoarea minim? estimat? a serviciilor pe durata acordului cadru: 250.792,00 lei Valoarea maxim? estimat? a serviciilor pe durata acordului cadru: 293.480,00 lei Valoare estimat?: intervalul între 250.792,00 lei ?i 293.480,00 lei
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Experien?a Coordonatorului de proiect: Lider de echip? / Pondération: 10 Prix - Pondération: 90
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Program finan?at din fonduri comunitare: Conform Regulamentului nr. 2280 din 11 Decembrie 2017 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/220 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1217/2009.
II.2.14) Informations complémentaires Autoritatea contractant? va r?spunde la clarific?ri pân? în a-11-a zi înainte de termenul limit? de depunere a ofertelor. Termenul de r?spuns al autorit??ii contractante va respecta prevederile art. 161 din Legea nr. 98/2016 cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare.Operatorii economici pot solicita clarific?ri cu un num?r de 18 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor.De asemenea în cazul în care dou? sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul ob?inut la factorii de evaluare în ordinea descresc?toare a ponderilor acestora. În situa?ia în care egalitatea se men?ine, autoritatea contractant? are dreptul s? solicite noi propuneri financiare, ?i oferta câ?tig?toare va fi desemnat? cea cu propunerea financiar? cea mai mic?.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
JUDE?UL IALOMI?A
Lot nº: 23
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 72314000 Services de collecte et de collation de données
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO321 Bucure?ti Lieu principal d'exécution:
JUDE?UL IALOMI?A
II.2.4) Description des prestations:
Cantit??i estimate: Cantitatea minim? estimat? a serviciilor care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent: 100 chestionare Cantitatea maxim? estimat? a serviciilor care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent: 117 chestionare Cantitatea minim? estimat? a serviciilor pe durata acordului - cadru: 400 chestionare Cantitatea maxim? estimat? a serviciilor pe durata acordului - cadru: 468 chestionare Valori estimate (f?r? TVA): Valoarea minim? estimat? a serviciilor care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent: 66.700,00 lei Valoarea maxim? estimat? a serviciilor care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent: 78.039,00 lei Valoarea minim? estimat? a serviciilor pe durata acordului cadru: 266.800,00 lei Valoarea maxim? estimat? a serviciilor pe durata acordului cadru: 312.156,00 lei Valoare estimat?: intervalul între 266.800,00 lei ?i 312.156,00 lei
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Experien?a Coordonatorului de proiect: Lider de echip? / Pondération: 10 Prix - Pondération: 90
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Program finan?at din fonduri comunitare: Conform Regulamentului nr. 2280 din 11 Decembrie 2017 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/220 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1217/2009.
II.2.14) Informations complémentaires Autoritatea contractant? va r?spunde la clarific?ri pân? în a-11-a zi înainte de termenul limit? de depunere a ofertelor. Termenul de r?spuns al autorit??ii contractante va respecta prevederile art. 161 din Legea nr. 98/2016 cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare.Operatorii economici pot solicita clarific?ri cu un num?r de 18 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor.De asemenea în cazul în care dou? sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul ob?inut la factorii de evaluare în ordinea descresc?toare a ponderilor acestora. În situa?ia în care egalitatea se men?ine, autoritatea contractant? are dreptul s? solicite noi propuneri financiare, ?i oferta câ?tig?toare va fi desemnat? cea cu propunerea financiar? cea mai mic?.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
JUDE?UL IA?I
Lot nº: 24
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 72314000 Services de collecte et de collation de données
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO321 Bucure?ti Lieu principal d'exécution:
JUDE?UL IA?I
II.2.4) Description des prestations:
Cantit??i estimate: Cantitatea minim? estimat? a serviciilor care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent: 105 chestionare Cantitatea maxim? estimat? a serviciilor care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent: 123 chestionare Cantitatea minim? estimat? a serviciilor pe durata acordului - cadru: 420 chestionare Cantitatea maxim? estimat? a serviciilor pe durata acordului - cadru: 492 chestionare Valori estimate (f?r? TVA): Valoarea minim? estimat? a serviciilor care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent: 70.035,00 lei Valoarea maxim? estimat? a serviciilor care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent: 82.041,00 lei Valoarea minim? estimat? a serviciilor pe durata acordului cadru: 280.140,00 lei Valoarea maxim? estimat? a serviciilor pe durata acordului cadru: 328.164,00 lei Valoare estimat?: intervalul între 280.140,00 lei ?i 328.164,00 lei
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Experien?a Coordonatorului de proiect: Lider de echip? / Pondération: 10 Prix - Pondération: 90
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Program finan?at din fonduri comunitare: Conform Regulamentului nr. 2280 din 11 Decembrie 2017 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/220 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1217/2009.
II.2.14) Informations complémentaires Autoritatea contractant? va r?spunde la clarific?ri pân? în a-11-a zi înainte de termenul limit? de depunere a ofertelor. Termenul de r?spuns al autorit??ii contractante va respecta prevederile art. 161 din Legea nr. 98/2016 cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare.Operatorii economici pot solicita clarific?ri cu un num?r de 18 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor.De asemenea în cazul în care dou? sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul ob?inut la factorii de evaluare în ordinea descresc?toare a ponderilor acestora. În situa?ia în care egalitatea se men?ine, autoritatea contractant? are dreptul s? solicite noi propuneri financiare, ?i oferta câ?tig?toare va fi desemnat? cea cu propunerea financiar? cea mai mic?.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
JUDE?UL GORJ
Lot nº: 20
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 72314000 Services de collecte et de collation de données
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO321 Bucure?ti Lieu principal d'exécution:
JUDE?UL GORJ
II.2.4) Description des prestations:
Cantit??i estimate: Cantitatea minim? estimat? a serviciilor care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent: 70 chestionare Cantitatea maxim? estimat? a serviciilor care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent: 82 chestionare Cantitatea minim? estimat? a serviciilor pe durata acordului - cadru: 280 chestionare Cantitatea maxim? estimat? a serviciilor pe durata acordului - cadru: 328 chestionare Valori estimate (f?r? TVA): Valoarea minim? estimat? a serviciilor care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent: 46.690,00 lei Valoarea maxim? estimat? a serviciilor care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent: 54.694,00 lei Valoarea minim? estimat? a serviciilor pe durata acordului cadru: 186.760,00 lei Valoarea maxim? estimat? a serviciilor pe durata acordului cadru: 218.776,00 lei Valoare estimat?: intervalul între 186.760,00 lei ?i 218.776,00 lei
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Experien?a Coordonatorului de proiect: Lider de echip? / Pondération: 10 Prix - Pondération: 90
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Program finan?at din fonduri comunitare: Conform Regulamentului nr. 2280 din 11 Decembrie 2017 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/220 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1217/2009.
II.2.14) Informations complémentaires Autoritatea contractant? va r?spunde la clarific?ri pân? în a-11-a zi înainte de termenul limit? de depunere a ofertelor. Termenul de r?spuns al autorit??ii contractante va respecta prevederile art. 161 din Legea nr. 98/2016 cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare.Operatorii economici pot solicita clarific?ri cu un num?r de 18 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor.De asemenea în cazul în care dou? sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul ob?inut la factorii de evaluare în ordinea descresc?toare a ponderilor acestora. În situa?ia în care egalitatea se men?ine, autoritatea contractant? are dreptul s? solicite noi propuneri financiare, ?i oferta câ?tig?toare va fi desemnat? cea cu propunerea financiar? cea mai mic?.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
JUDE?UL CONSTAN?A
Lot nº: 14
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 72314000 Services de collecte et de collation de données
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO321 Bucure?ti Lieu principal d'exécution:
JUDE?UL CONSTAN?A
II.2.4) Description des prestations:
Cantit??i estimate: Cantitatea minim? estimat? a serviciilor care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent: 182 chestionare Cantitatea maxim? estimat? a serviciilor care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent: 214 chestionare Cantitatea minim? estimat? a serviciilor pe durata acordului - cadru: 728 chestionare Cantitatea maxim? estimat? a serviciilor pe durata acordului - cadru: 856 chestionare Valori estimate (f?r? TVA): Valoarea minim? estimat? a serviciilor care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent: 121.394,00 lei Valoarea maxim? estimat? a serviciilor care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent: 142.738,00 lei Valoarea minim? estimat? a serviciilor pe durata acordului cadru: 485.576,00 lei Valoarea maxim? estimat? a serviciilor pe durata acordului cadru: 570.952,00 lei Valoare estimat?: intervalul între 485.576,00 lei ?i 570.952,00 lei
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Experien?a Coordonatorului de proiect: Lider de echip? / Pondération: 10 Prix - Pondération: 90
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Program finan?at din fonduri comunitare: Conform Regulamentului nr. 2280 din 11 Decembrie 2017 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/220 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1217/2009.
II.2.14) Informations complémentaires Autoritatea contractant? va r?spunde la clarific?ri pân? în a-11-a zi înainte de termenul limit? de depunere a ofertelor. Termenul de r?spuns al autorit??ii contractante va respecta prevederile art. 161 din Legea nr. 98/2016 cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare.Operatorii economici pot solicita clarific?ri cu un num?r de 18 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor.De asemenea în cazul în care dou? sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul ob?inut la factorii de evaluare în ordinea descresc?toare a ponderilor acestora. În situa?ia în care egalitatea se men?ine, autoritatea contractant? are dreptul s? solicite noi propuneri financiare, ?i oferta câ?tig?toare va fi desemnat? cea cu propunerea financiar? cea mai mic?.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
JUDE?UL BR?ILA
Lot nº: 9
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 72314000 Services de collecte et de collation de données
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO321 Bucure?ti Lieu principal d'exécution:
JUDE?UL BR?ILA
II.2.4) Description des prestations:
Cantit??i estimate: Cantitatea minim? estimat? a serviciilor care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent: 110 chestionare Cantitatea maxim? estimat? a serviciilor care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent: 129 chestionare Cantitatea minim? estimat? a serviciilor pe durata acordului - cadru: 440 chestionare Cantitatea maxim? estimat? a serviciilor pe durata acordului - cadru: 516 chestionare Valori estimate (f?r? TVA): Valoarea minim? estimat? a serviciilor care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent: 73.370,00 lei Valoarea maxim? estimat? a serviciilor care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent: 86.043,00 lei Valoarea minim? estimat? a serviciilor pe durata acordului cadru: 293.480,00 lei Valoarea maxim? estimat? a serviciilor pe durata acordului cadru: 344.172,00 lei Valoare estimat?: intervalul între 293.480,00 lei ?i 344.172,00 lei
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Experien?a Coordonatorului de proiect: Lider de echip? / Pondération: 10 Prix - Pondération: 90
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Program finan?at din fonduri comunitare: Conform Regulamentului nr. 2280 din 11 Decembrie 2017 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/220 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1217/2009.
II.2.14) Informations complémentaires Autoritatea contractant? va r?spunde la clarific?ri pân? în a-11-a zi înainte de termenul limit? de depunere a ofertelor. Termenul de r?spuns al autorit??ii contractante va respecta prevederile art. 161 din Legea nr. 98/2016 cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare.Operatorii economici pot solicita clarific?ri cu un num?r de 18 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor.De asemenea în cazul în care dou? sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul ob?inut la factorii de evaluare în ordinea descresc?toare a ponderilor acestora. În situa?ia în care egalitatea se men?ine, autoritatea contractant? are dreptul s? solicite noi propuneri financiare, ?i oferta câ?tig?toare va fi desemnat? cea cu propunerea financiar? cea mai mic?.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
JUDE?UL BUZ?U
Lot nº: 10
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 72314000 Services de collecte et de collation de données
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO321 Bucure?ti Lieu principal d'exécution:
JUDE?UL BUZ?U
II.2.4) Description des prestations:
Cantitatea minim? estimat? a serviciilor care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent: 130 chestionare Cantitatea maxim? estimat? a serviciilor care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent: 152 chestionare Cantitatea minim? estimat? a serviciilor pe durata acordului - cadru: 520 chestionare Cantitatea maxim? estimat? a serviciilor pe durata acordului - cadru: 608 chestionare Valori estimate (f?r? TVA): Valoarea minim? estimat? a serviciilor care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent: 86.710,00 lei Valoarea maxim? estimat? a serviciilor care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent: 101.384,00 lei Valoarea minim? estimat? a serviciilor pe durata acordului cadru: 346.840,00 lei Valoarea maxim? estimat? a serviciilor pe durata acordului cadru: 405.536,00 lei Valoare estimat?: intervalul între 346.840,00 lei ?i 405.536,00 lei
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Experien?a Coordonatorului de proiect: Lider de echip? / Pondération: 10 Prix - Pondération: 90
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Program finan?at din fonduri comunitare: Conform Regulamentului nr. 2280 din 11 Decembrie 2017 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/220 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1217/2009.
II.2.14) Informations complémentaires Autoritatea contractant? va r?spunde la clarific?ri pân? în a-11-a zi înainte de termenul limit? de depunere a ofertelor. Termenul de r?spuns al autorit??ii contractante va respecta prevederile art. 161 din Legea nr. 98/2016 cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare.Operatorii economici pot solicita clarific?ri cu un num?r de 18 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor.De asemenea în cazul în care dou? sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul ob?inut la factorii de evaluare în ordinea descresc?toare a ponderilor acestora. În situa?ia în care egalitatea se men?ine, autoritatea contractant? are dreptul s? solicite noi propuneri financiare, ?i oferta câ?tig?toare va fi desemnat? cea cu propunerea financiar? cea mai mic?.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
JUDE?UL TIMI?
Lot nº: 36
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 72314000 Services de collecte et de collation de données
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO321 Bucure?ti Lieu principal d'exécution:
JUDE?UL TIMI?
II.2.4) Description des prestations:
Cantit??i estimate: Cantitatea minim? estimat? a serviciilor care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent: 172 chestionare Cantitatea maxim? estimat? a serviciilor care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent: 202 chestionare Cantitatea minim? estimat? a serviciilor pe durata acordului - cadru: 688 chestionare Cantitatea maxim? estimat? a serviciilor pe durata acordului - cadru: 808 chestionare Valori estimate (f?r? TVA): Valoarea minim? estimat? a serviciilor care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent: 114.724,00 lei Valoarea maxim? estimat? a serviciilor care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent: 134.734,00 lei Valoarea minim? estimat? a serviciilor pe durata acordului cadru: 458.896,00 lei Valoarea maxim? estimat? a serviciilor pe durata acordului cadru: 538.936,00 lei Valoare estimat?: intervalul între 458.896,00 lei ?i 538.936,00 lei
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Experien?a Coordonatorului de proiect: Lider de echip? / Pondération: 10 Prix - Pondération: 90
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Program finan?at din fonduri comunitare: Conform Regulamentului nr. 2280 din 11 Decembrie 2017 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/220 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1217/2009.
II.2.14) Informations complémentaires Autoritatea contractant? va r?spunde la clarific?ri pân? în a-11-a zi înainte de termenul limit? de depunere a ofertelor. Termenul de r?spuns al autorit??ii contractante va respecta prevederile art. 161 din Legea nr. 98/2016 cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare.Operatorii economici pot solicita clarific?ri cu un num?r de 18 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor.De asemenea în cazul în care dou? sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul ob?inut la factorii de evaluare în ordinea descresc?toare a ponderilor acestora. În situa?ia în care egalitatea se men?ine, autoritatea contractant? are dreptul s? solicite noi propuneri financiare, ?i oferta câ?tig?toare va fi desemnat? cea cu propunerea financiar? cea mai mic?.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
JUDE?UL C?L?RA?I
Lot nº: 12
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 72314000 Services de collecte et de collation de données
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO321 Bucure?ti Lieu principal d'exécution:
JUDE?UL C?L?RA?I
II.2.4) Description des prestations:
Cantit??i estimate: Cantitatea minim? estimat? a serviciilor care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent: 136 chestionare Cantitatea maxim? estimat? a serviciilor care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent: 160 chestionare Cantitatea minim? estimat? a serviciilor pe durata acordului - cadru: 544 chestionare Cantitatea maxim? estimat? a serviciilor pe durata acordului - cadru: 640 chestionare Valori estimate (f?r? TVA): Valoarea minim? estimat? a serviciilor care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent: 90.712,00 lei Valoarea maxim? estimat? a serviciilor care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent: 106.720,00 lei Valoarea minim? estimat? a serviciilor pe durata acordului cadru: 362.848,00 lei Valoarea maxim? estimat? a serviciilor pe durata acordului cadru: 426.880,00 lei Valoare estimat?: intervalul între 362.848,00 lei ?i 426.880,00 lei
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Experien?a Coordonatorului de proiect: Lider de echip? / Pondération: 10 Prix - Pondération: 90
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Program finan?at din fonduri comunitare: Conform Regulamentului nr. 2280 din 11 Decembrie 2017 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/220 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1217/2009.
II.2.14) Informations complémentaires Autoritatea contractant? va r?spunde la clarific?ri pân? în a-11-a zi înainte de termenul limit? de depunere a ofertelor. Termenul de r?spuns al autorit??ii contractante va respecta prevederile art. 161 din Legea nr. 98/2016 cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare.Operatorii economici pot solicita clarific?ri cu un num?r de 18 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor.De asemenea în cazul în care dou? sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul ob?inut la factorii de evaluare în ordinea descresc?toare a ponderilor acestora. În situa?ia în care egalitatea se men?ine, autoritatea contractant? are dreptul s? solicite noi propuneri financiare, ?i oferta câ?tig?toare va fi desemnat? cea cu propunerea financiar? cea mai mic?.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
JUDE?UL ARAD
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 72314000 Services de collecte et de collation de données
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO321 Bucure?ti Lieu principal d'exécution:
JUDE?UL ARAD
II.2.4) Description des prestations:
Cantit??i estimate: Cantitatea minim? estimat? a serviciilor care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent: 126 chestionare Cantitatea maxim? estimat? a serviciilor care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent: 148 chestionare Cantitatea minim? estimat? a serviciilor pe durata acordului - cadru: 504 chestionare Cantitatea maxim? estimat? a serviciilor pe durata acordului - cadru: 592 chestionare Valori estimate (f?r? TVA): Valoarea minim? estimat? a serviciilor care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent: 84.042,00 lei Valoarea maxim? estimat? a serviciilor care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent: 98.716,00 lei Valoarea minim? estimat? a serviciilor pe durata acordului cadru: 336.168,00 lei Valoarea maxim? estimat? a serviciilor pe durata acordului cadru: 394.864,00 lei Valoare estimat?: intervalul între 336.168,00 lei ?i 394.864,00 lei
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Experien?a Coordonatorului de proiect: Lider de echip? / Pondération: 10 Prix - Pondération: 90
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Program finan?at din fonduri comunitare: Conform Regulamentului nr. 2280 din 11 Decembrie 2017 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/220 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1217/2009.
II.2.14) Informations complémentaires Autoritatea contractant? va r?spunde la clarific?ri pân? în a-11-a zi înainte de termenul limit? de depunere a ofertelor. Termenul de r?spuns al autorit??ii contractante va respecta prevederile art. 161 din Legea nr. 98/2016 cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare.Operatorii economici pot solicita clarific?ri cu un num?r de 18 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor.De asemenea în cazul în care dou? sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul ob?inut la factorii de evaluare în ordinea descresc?toare a ponderilor acestora. În situa?ia în care egalitatea se men?ine, autoritatea contractant? are dreptul s? solicite noi propuneri financiare, ?i oferta câ?tig?toare va fi desemnat? cea cu propunerea financiar? cea mai mic?.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
JUDE?UL HUNEDOARA
Lot nº: 22
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 72314000 Services de collecte et de collation de données
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO321 Bucure?ti Lieu principal d'exécution:
JUDE?UL HUNEDOARA
II.2.4) Description des prestations:
Cantit??i estimate: Cantitatea minim? estimat? a serviciilor care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent: 110 chestionare Cantitatea maxim? estimat? a serviciilor care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent: 129 chestionare Cantitatea minim? estimat? a serviciilor pe durata acordului - cadru: 440 chestionare Cantitatea maxim? estimat? a serviciilor pe durata acordului - cadru: 516 chestionare Valori estimate (f?r? TVA): Valoarea minim? estimat? a serviciilor care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent: 73.370,00 lei Valoarea maxim? estimat? a serviciilor care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent: 86.043,00 lei Valoarea minim? estimat? a serviciilor pe durata acordului cadru: 293.480,00 lei Valoarea maxim? estimat? a serviciilor pe durata acordului cadru: 344.172,00 lei Valoare estimat?: intervalul între 293.480,00 lei ?i 344.172,00 lei
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Experien?a Coordonatorului de proiect: Lider de echip? / Pondération: 10 Prix - Pondération: 90
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Program finan?at din fonduri comunitare: Conform Regulamentului nr. 2280 din 11 Decembrie 2017 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/220 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1217/2009.
II.2.14) Informations complémentaires Autoritatea contractant? va r?spunde la clarific?ri pân? în a-11-a zi înainte de termenul limit? de depunere a ofertelor. Termenul de r?spuns al autorit??ii contractante va respecta prevederile art. 161 din Legea nr. 98/2016 cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare.Operatorii economici pot solicita clarific?ri cu un num?r de 18 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor.De asemenea în cazul în care dou? sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul ob?inut la factorii de evaluare în ordinea descresc?toare a ponderilor acestora. În situa?ia în care egalitatea se men?ine, autoritatea contractant? are dreptul s? solicite noi propuneri financiare, ?i oferta câ?tig?toare va fi desemnat? cea cu propunerea financiar? cea mai mic?.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
JUDE?UL TELEORMAN
Lot nº: 35
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 72314000 Services de collecte et de collation de données
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO321 Bucure?ti Lieu principal d'exécution:
JUDE?UL TELEORMAN
II.2.4) Description des prestations:
Cantit??i estimate: Cantitatea minim? estimat? a serviciilor care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent: 121 chestionare Cantitatea maxim? estimat? a serviciilor care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent: 142 chestionare Cantitatea minim? estimat? a serviciilor pe durata acordului - cadru: 484 chestionare Cantitatea maxim? estimat? a serviciilor pe durata acordului - cadru: 568 chestionare Valori estimate (f?r? TVA): Valoarea minim? estimat? a serviciilor care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent: 80.707,00 lei Valoarea maxim? estimat? a serviciilor care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent: 94.714,00 lei Valoarea minim? estimat? a serviciilor pe durata acordului cadru: 322.828,00 lei Valoarea maxim? estimat? a serviciilor pe durata acordului cadru: 378.856,00 lei Valoare estimat?: intervalul între 322.828,00 lei ?i 378.856,00 lei
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Experien?a Coordonatorului de proiect: Lider de echip? / Pondération: 10 Prix - Pondération: 90
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Program finan?at din fonduri comunitare: Conform Regulamentului nr. 2280 din 11 Decembrie 2017 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/220 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1217/2009.
II.2.14) Informations complémentaires Autoritatea contractant? va r?spunde la clarific?ri pân? în a-11-a zi înainte de termenul limit? de depunere a ofertelor. Termenul de r?spuns al autorit??ii contractante va respecta prevederile art. 161 din Legea nr. 98/2016 cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare.Operatorii economici pot solicita clarific?ri cu un num?r de 18 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor.De asemenea în cazul în care dou? sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul ob?inut la factorii de evaluare în ordinea descresc?toare a ponderilor acestora. În situa?ia în care egalitatea se men?ine, autoritatea contractant? are dreptul s? solicite noi propuneri financiare, ?i oferta câ?tig?toare va fi desemnat? cea cu propunerea financiar? cea mai mic?.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
JUDE?UL VASLUI
Lot nº: 38
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 72314000 Services de collecte et de collation de données
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO321 Bucure?ti Lieu principal d'exécution:
JUDE?UL VASLUI
II.2.4) Description des prestations:
Cantit??i estimate: Cantitatea minim? estimat? a serviciilor care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent: 97 chestionare Cantitatea maxim? estimat? a serviciilor care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent: 114 chestionare Cantitatea minim? estimat? a serviciilor pe durata acordului - cadru: 388 chestionare Cantitatea maxim? estimat? a serviciilor pe durata acordului - cadru: 456 chestionare Valori estimate (f?r? TVA): Valoarea minim? estimat? a serviciilor care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent: 64.699,00 lei Valoarea maxim? estimat? a serviciilor care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent: 76.038,00 lei Valoarea minim? estimat? a serviciilor pe durata acordului cadru: 258.796,00 lei Valoarea maxim? estimat? a serviciilor pe durata acordului cadru: 304.152,00 lei Valoare estimat?: intervalul între 258.796,00 lei ?i 304.152,00 lei
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Experien?a Coordonatorului de proiect: Lider de echip? / Pondération: 10 Prix - Pondération: 90
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Program finan?at din fonduri comunitare: Conform Regulamentului nr. 2280 din 11 Decembrie 2017 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/220 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1217/2009.
II.2.14) Informations complémentaires Autoritatea contractant? va r?spunde la clarific?ri pân? în a-11-a zi înainte de termenul limit? de depunere a ofertelor. Termenul de r?spuns al autorit??ii contractante va respecta prevederile art. 161 din Legea nr. 98/2016 cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare.Operatorii economici pot solicita clarific?ri cu un num?r de 18 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor.De asemenea în cazul în care dou? sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul ob?inut la factorii de evaluare în ordinea descresc?toare a ponderilor acestora. În situa?ia în care egalitatea se men?ine, autoritatea contractant? are dreptul s? solicite noi propuneri financiare, ?i oferta câ?tig?toare va fi desemnat? cea cu propunerea financiar? cea mai mic?.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
JUDE?UL PRAHOVA
Lot nº: 30
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 72314000 Services de collecte et de collation de données
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO321 Bucure?ti Lieu principal d'exécution:
JUDE?UL PRAHOVA
II.2.4) Description des prestations:
Cantit??i estimate: Cantitatea minim? estimat? a serviciilor care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent: 100 chestionare Cantitatea maxim? estimat? a serviciilor care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent: 117 chestionare Cantitatea minim? estimat? a serviciilor pe durata acordului - cadru: 400 chestionare Cantitatea maxim? estimat? a serviciilor pe durata acordului - cadru: 468 chestionare Valori estimate (f?r? TVA): Valoarea minim? estimat? a serviciilor care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent: 66.700,00 lei Valoarea maxim? estimat? a serviciilor care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent: 78.039,00 lei Valoarea minim? estimat? a serviciilor pe durata acordului cadru: 266.800,00 lei Valoarea maxim? estimat? a serviciilor pe durata acordului cadru: 312.156,00 lei Valoare estimat?: intervalul între 266.800,00 lei ?i 312.156,00 lei
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Experien?a Coordonatorului de proiect: Lider de echip? / Pondération: 10 Prix - Pondération: 90
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Program finan?at din fonduri comunitare: Conform Regulamentului nr. 2280 din 11 Decembrie 2017 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/220 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1217/2009.
II.2.14) Informations complémentaires Autoritatea contractant? va r?spunde la clarific?ri pân? în a-11-a zi înainte de termenul limit? de depunere a ofertelor. Termenul de r?spuns al autorit??ii contractante va respecta prevederile art. 161 din Legea nr. 98/2016 cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare.Operatorii economici pot solicita clarific?ri cu un num?r de 18 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor.De asemenea în cazul în care dou? sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul ob?inut la factorii de evaluare în ordinea descresc?toare a ponderilor acestora. În situa?ia în care egalitatea se men?ine, autoritatea contractant? are dreptul s? solicite noi propuneri financiare, ?i oferta câ?tig?toare va fi desemnat? cea cu propunerea financiar? cea mai mic?.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
JUDE?UL BAC?U
Lot nº: 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 72314000 Services de collecte et de collation de données
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO321 Bucure?ti Lieu principal d'exécution:
JUDE?UL BAC?U
II.2.4) Description des prestations:
Cantit??i estimate: Cantitatea minim? estimat? a serviciilor care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent: 109 chestionare Cantitatea maxim? estimat? a serviciilor care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent: 128 chestionare Cantitatea minim? estimat? a serviciilor pe durata acordului - cadru: 436 chestionare Cantitatea maxim? estimat? a serviciilor pe durata acordului - cadru: 512 chestionare Valori estimate (f?r? TVA): Valoarea minim? estimat? a serviciilor care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent: 72.703,00 lei Valoarea maxim? estimat? a serviciilor care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent: 85.376,00 lei Valoarea minim? estimat? a serviciilor pe durata acordului cadru: 290.812,00 lei Valoarea maxim? estimat? a serviciilor pe durata acordului cadru: 341.504,00 lei Valoare estimat?: intervalul între 290.812,00 lei ?i 341.504,00 lei
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Experien?a Coordonatorului de proiect: Lider de echip? / Pondération: 10 Prix - Pondération: 90
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Program finan?at din fonduri comunitare: Conform Regulamentului nr. 2280 din 11 Decembrie 2017 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/220 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1217/2009.
II.2.14) Informations complémentaires Autoritatea contractant? va r?spunde la clarific?ri pân? în a-11-a zi înainte de termenul limit? de depunere a ofertelor. Termenul de r?spuns al autorit??ii contractante va respecta prevederile art. 161 din Legea nr. 98/2016 cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare.Operatorii economici pot solicita clarific?ri cu un num?r de 18 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor.De asemenea în cazul în care dou? sau mai multe oferte s"Acord cadru pentru servicii de colectare date pentru RICA din România" 09/10/2023 ROU National Original
 
 
C L A S S E    C P V
72314000 - Services de collecte et de collation de données