Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 23/11/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Bucure?ti:Services de collecte des ordures

2022/S 226-649278  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
23/11/2022 S226 Roumanie-Bucure?ti: Services de collecte des ordures 2022/S 226-649278 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: SECTOR 4 (PRIMARIA SECTORULUI 4 BUCURESTI) Numéro national d'identification: RO 4316422 Adresse postale: Strada: Co?buc George, poet, nr. 6-16 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 040532 Pays: Roumanie Point(s) de contact: IORDANA HUDISTEANU Courriel: achizitiipublice@ps4.ro Téléphone: +40 213360360 Fax: +40 213360360 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.ps4.ro Adresse du profil d'acheteur: www.e-licitatie.ro
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Delegarea de gestiune a serviciului public de salubrizare pe raza Sectorului 4 al Municipiului Bucure?ti Numéro de référence: 4316422/2022/08
II.1.2) Code CPV principal 90511000 Services de collecte des ordures
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti, se afla intr-un proces accelerat de dezvoltare urbanistica, economica si sociala, iar cresterea populatiei ?i limitarea teritoriala, necesit? masuri adaptate de asigurare a nevoilor de salubritate public? si deszapezire in vederea mentinerii unui standard normal de viata. Prin sintagma "contract de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare" în sensul prevederilor prezentei documentatii se în?elege oricare din formele îmbr?cate de contractul de achizi?ie public?/concesiune de lucr?ri/servicii, ori instrumentele ?i tehnicile specifice de atribuire a contractelor de achizi?ie public? stabilite în conformitate cu legisla?ia în vigoare în materia achizi?iilor publice/concesiunilor, în conformitate cu informa?iile specifice prev?zute în cadrul fi?ei de date a achizi?iei. Acordul-cadru este inteles ca fiind unul mixt, in sensul art. 34 alin. (4) din Legea nr. 98/2016 si priveste in principal delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare stradala si deszapezire pentru Sectorului 4 al Municipiului Bucure?ti, conform descrierilor din caietul de sarcini; Procedura de atribuire este licitatie deschisa online, si se va finaliza prin incheierea unui acord-cadru cu o durata de 5 ani, frecventa de incheiere a contractelor subsecvente fiind de 1 (unul) contract pe an, in limita fondurilor bugetare si a necesitatilor autoritatii contractante. În cazul atribuirii unui acord-cadru, în conformitate cu prevederile art. 107 alin. (4) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizi?ie public?/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizi?iile publice, durata de execu?ie a contractelor subsecvente poate dep??i durata de valabilitate a acordului - cadru. Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent: 301.331.489,14lei Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 18 zile. Clarificarile solicitate dupa acest termen nu vor mai fi luate in considerare. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare /informatii suplimentare, in cea de-a 11-a zi inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90511200 Services de collecte des ordures ménagères 90512000 Services de transport des ordures ménagères 90610000 Services de voirie et services de balayage des rues 90620000 Services de déneigement
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO321 Bucure?ti Lieu principal d'exécution:
SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
II.2.4) Description des prestations:
Activit??ile specifice propuse a fi desf??urate în baza prezentului caiet de sarcini, precum ?i cantit??ile aferente, împreun? cu modalit??ile de prestare/execu?ie/furnizare solicitate de c?tre autoritatea contractant? sunt stabilite în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (3) din Legea nr. 101/2006, fiind grupate în 4 categorii principale, dup? cum urmeaz?:
   2. 1. Salubrizarea menajer? a) Colectarea separat? ?i transportul separat al de?eurilor municipale pentru toate categoriile de utilizatori (persoane fizice/persoane juridice), provenind inclusiv din activit??i comeriale/industriale/de interes public desf??urate de operatorii economici/institu?iile publice cu sediul pe raza Sectorului 4 al Municipiului Bucure?ti, inclusiv frac?iile colectate separat (f?r? a aduce atingere fluxului de de?euri de echipamente electrice ?i electronice, baterii ?i acumulatori); b) Colectarea ?i transportul de?eurilor provenite din locuin?e (utilizatori casnici), generate de activit??ile de reamenajare ?i reabilitare interioar? ?i/sau exterioar? a acestora.
   2. 2. Salubrizarea stradal? c) M?turatul, sp?latul, stropirea ?i între?inerea cur??eniei c?ilor publice (inclusiv r?zuirea rigolelor ?i igienizarea punctelor de pre-colectare a de?eurilor menajere).
   2. 3.Desz?pezire d) Cur??area ?i transportul z?pezii de pe c?ile publice ?i men?inerea în func?iune a acestora pe timp de polei sau de înghe? (desz?pezire ?i combaterea poleiului).
   2. 4. Colectarea cadavrelor animale (de?euri de origine animal?) e) Colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public ?i predarea acestora c?tre unit??ile de ecarisaj sau c?tre instala?iile de neutralizare. Cantitatile minime si maxime aferente acordului cadru si celui mai mare contract subsecvent se reg?sesc la nivelul documentelor ata?ate anun?ului de participare in continutul anexelor la caietul de sarcini. În derularea acordului-cadru, la nivelul contractelor subsecvente pot fi introduse tipologii noi de servicii, în baza art. 221 alin. (1), lit. f) din Legea nr. 98/2016 coroborat cu art. 9 din Instruc?iunea nr. 1/2021, tratate ca ?i modific?ri contractuale cu valoare sc?zut? - adapta?ri la context practic", care nu aduc atingere naturii generale a contractului ?i nici acordului-cadru, care sunt în leg?tur? cu ducerea la îndeplinire a contractului (necesare pentru eficientizarea procesului de implementare s?i/sau pentru i?mbuna?ta?t?irea c?lita?t?ii rezultatului), în limita a 10% din valoarea contractului subsecvent. Totodat?, astfel de situa?ii de introducere de activit?ti noi nu pot conduce la dep??irea unui procent de 10% din valoarea acordului-cadru. Pre?urile unitare în acest caz vor fi stabilite prin raportare la pre?uri unitare pentru activit??ile/serviciile similare din acordul-cadru, cu adapt?rile de rigoare. Dac? nu exist? pre?uri unitare similare pentru calcularea modific?rii, se va lua în calcul rezonabilitatea pre?ului, luând în considerare orice aspect relevant care reflect? natura serviciilor, nivelul de calitate, dup? caz, precum ?i orice aspect care impacteaz? pre?ul, la care se adaug? un profit rezonabil. Caracterul rezonabil va fi evaluat în raport cu bunele practici general acceptate în sectorul respectiv de activitate, astfel încât s? reflecte faptul c? achizi?ia serviciilor, ce fac obiectul modific?rii, s-a f?cut în condi?ii de eficien?? economic? ?i social?, ob?inându-se nivelul de calitate necesar, la un pre? ce nu dep??e?te pe cel mediu existent pe pia?a de profil în cauz? În perioada de derulare a acordului-cadru, cantitatea previzionat? de servicii care urmeaz? a fi prestate în baza contractelor subsecvente poate fi diminuat? sau majorat?, în func?ie de necesit??ile achizitorului. În ceea ce prive?te majorarea cantit??ilor estimate maxime pentru acordul-cadru, pe perioada de valabilitate a acordului-cadru Promitentul-Achizitor î?i rezerva dreptul/op?iunea de a suplimenta cantitatea de servicii estimat? la nivelul documenta?iei de atribuire cu pân? la maxim 50% din cantitatea maxim? estimat? pentru acordul-cadru. Pre?ul reperelor care pot fi achizi?ionate suplimentar în baza prezentei clauze de revizuire este cel din propunerea financiar? ce st? la baza semn?rii prezentului acord-cadru (ajustat dup? caz conform formul? de ajustare prev?zut? de legisla?ia specific?). Condi?iile unor astfel de modific?ri sunt legate de atingerea cantit??ilor maxime estimate înainte de expirarea duratei de valabilitate a acordului-cadru pentru suplimentarea cu pân? la 50%, respectiv necesitatea introducerii de noi repere esen?iale finaliz?rii contractului subsecvent în condi?iile de calitate dorite. Suplimentarea cantit??ilor se va transpune în contractul subsecvent semnat, momentul ini?ierii procesului de punere în aplicare pentru o astfel de modificare fiind notificarea de semnare a contractului subsecvent. Limitele modific?rii sunt cele valorice mai sus detaliate.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Propunerea tehnic? - Normele de poluare pentru utilajele/ autovehiculele folosite pe parcursul derul?rii contractelor subsecvente în vederea asigur?rii protec?iei mediului / Pondération: 15 Prix - Pondération: 85
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 050-129437
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché

Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Pentru indeplinirea obligatiei referitoare la modul de transmitere a DUAE de catre operatorii economici participanti la procedurile de atribuire, prevazuta la art. 60 alin. (1) si (4), art. 69 alin. (1) si (3), art. 123 alin. (2) si (3) din H.G. nr. 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, acestia vor completa direct in SEAP, in sectiunea dedicata a procedurii, DUAE-ul deja configurat de autoritatea contractanta. DUAE, astfel completat, va putea fi vizualizat si analizat de catre autoritatea contractanta in sectiunea dedicata acestuia. De asemenea, raspunsurile la DUAE ale operatorilor economici care participa la procedura vor fi completate in SEAP in mod direct, dupa autentificare, de catre fiecare participant. Pentru cazurile in care ofertantul este o asociere de operatori economici sau pentru cazurile in care ofertantul are subcontractanti sau terti sustinatori, fiecare operator economic se va autentifica in sistem si va accesa procedura de atribuire in vederea completarii DUAE in calitatea in care a fost inclus in respectiva procedura (asociat, subcontractant, tert sustinator). Este necesar ca toti cei care trebuie sa raspunda la DUAE sa fie inregistrati ca utilizatori ai sistemului. Detalii cu privire la intocmirea DUAE veti regasi, dupa autentificarea in sistem, in sectiunea "Informatii DUAE" - Ghid de completare DUAE. Corespondenta si toate documentele depuse de operatorii economici vor fi in limba romana, sau insotite de traducere autorizata in limba romana. Solicitarile de clarificari ale potentialilor ofertanti se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la Sectiunea "Intrebari" din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice. Raspunsurile la solicitarile de clarificari se vor posta in termen legal la rubrica de "Documentatii, clarificari si decizii" a anuntului de participare publicat pe site -ul www.e-licitatie.ro. Autoritatea contractanta nu va da curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare. Autoritatea contractanta nu este obligata sa dea curs solicitarilor depuse dupa data limita de solicitare clarificari. Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare privind ofertele depuse, in SEAP la Sectiunea "Intrebari". Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (Sectiunea "Intrebari"), integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, sub forma unuia sau a mai multor documente/fisiere distincte semnate cu semnatura electronica. In cazul in care doua sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face avand in vedere punctajul obtinut la factorii de evaluare in ordinea descrescatoare a ponderilor acestora. In situatia in care egalitatea se mentine, autoritatea contractanta are dreptul sa solicite noi propuneri financiare, si oferta castigatoare va fi desemnata cea cu propunerea financiara cea mai mica. www.e-licitatie.ro
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucuresti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro Téléphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
18/11/2022 Delegarea de gestiune a serviciului public de salubrizare pe raza Sectorului 4 al Municipiului Bucure?ti 23/11/2022 ROU National
 
 
C L A S S E    C P V
90511000 - Services de collecte des ordures 
90511200 - Services de collecte des ordures ménagères 
90512000 - Services de transport des ordures ménagères 
90610000 - Services de voirie et services de balayage des rues 
90620000 - Services de déneigement