Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 13/10/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Bucure?ti:Services de conception d'Ètudes

2023/S 198-619664  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
13/10/2023 S198 Roumanie-Bucure?ti: Services de conception d'Ètudes 2023/S 198-619664 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor NumÈro national d'identification: 16335444 Adresse postale: Strada: Libert??ii, nr. 12 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 040129 Pays: Roumanie Point(s) de contact: ALEXANDRA CACIURIAC Courriel: alexandra.caciuriac@mmediu.ro TÈlÈphone: +40 214089604 Fax: +40 4089604 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.mmediu.ro Adresse du profil díacheteur: www.e-licitatie.ro
I.4) Type de pouvoir adjudicateur MinistËre ou toute autre autoritÈ nationale ou fÈdÈrale, y compris leurs subdivisions rÈgionales ou locales
I.5) ActivitÈ principale Environnement
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Studiul privind fundamentarea ?i completarea informa?iilor Ón vederea consolid?rii re?elei Natura 2000 NumÈro de rÈfÈrence: 13
II.1.2) Code CPV principal 79311100 Services de conception d'Ètudes
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
OEndeplinirea obliga?iilor ce revin Rom'niei, ca stat membru al Uniunii Europene, Ón domeniul protec?iei naturii, Ón ceea ce prive?te implementarea Directivelor Habitate ?i P?s?ri ?i a ?intelor din Strategia UE privind biodiversitatea p'n? Ón 2030, prin fundamentarea ?i completarea informa?iilor necesare Ón vederea consolid?rii re?elei Natura 2000, precum ?i consolidarea sistemelor de raportare a datelor c?tre Comisia European?.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO Rom'nia Lieu principal d'exÈcution:
La sediul prestatorului ?i pe teritoriul Rom'niei.
II.2.4) Description des prestations:
Ca stat membru al Uniunii Europene, Rom'nia contribuie la asigurarea biodiversit??ii la nivel european prin conservarea habitatelor naturale, precum ?i a faunei ?i florei s?lbatice. OEn acest sens, pe teritoriul Rom'niei a fost constituit? re?eaua ecologic? Natura 2000 prin care sunt conservate speciile ?i habitatele considerate a fi de importan?? comunitar? prin desemnarea siturilor de interes comunitar SCI ñ situri de importan?? comunitar? ?i SPA - arii de protec?ie special? avifaunistic?. Aceast? re?ea de situri este menit? s? asigure men?inerea sau restabilirea tipurilor de habitate naturale ?i a habitatelor speciilor Óntr-o stare de conservare favorabil? pe cuprinsul ariilor lor de r?sp'ndire natural?. - Consolidarea re?elei de situri de importan?? comunitar?/arii speciale de conservare/arii de protec?ie avifaunstic? prin completarea informa?iilor lips? ?i corectarea, dup? caz, a datelor existente aferente siturilor care constituie re?eaua actual? de situri; - Identificarea ?i fundamentarea desemn?rii de noi situri de importan?? comunitar?/arii de protec?ie avifaunstic?, Ón vederea complet?rii re?elei actuale, a asigur?rii coeren?ei acesteia, precum ?i Ón vederea atingerii ?intelor din Strategia UE privind biodiversitatea p'n? Ón 2030; - Asigurarea suportului tehnic ?i ?tiin?ific Ón vederea corec?iilor din baza de date Natura 2000 Ón vederea asigur?rii coeren?ei cu formatul de raportare c?tre Comisia European?, precum ?i a preg?tirii discu?iilor, Ón contextul specifica?iilor actuale ?i/sau alte cerin?e, inclusiv Ón contextul negocierilor bilaterale cu Comisia sau organizarea seminarilor biogeografice.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Oferta tehnica - demonstrarea unei metodologii adecvate de implementare a contractului, precum ?i o planificare adecvat? a resurselor umane ?i a activit??ilor / PondÈration: 60 Prix - PondÈration: 40
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Sursa de finan?are: Bugetul Administra?iei Fondului de Mediu, conform contractului de finan?are nerambursabil? nr. 2/N/15.07.2021, ?i a actului adi?ional nr. 1 din 29.12.2021 de modificare a: Art. 3 ñ Durata contractului ?i perioada de utilizare a finan??rii, Anexei nr. 2 ñ Graficul de finan?are nerambursabil?, Óncheiat cu AFM Ón baza HG 616/2015 privind aprobarea finan??rii din bugetul Fondului pentru mediu a ac?iunilor multianuale necesare programului "Colectarea, prelucrarea ?i crearea de mecanisme ?i instrumente de promovare a datelor ?i informa?iilor necesare Óntocmirii rapoartelor c?tre Comisia European?, Agen?ia European? de Mediu ?i Secretariatele Conven?iilor interna?ionale din domeniul protec?iei mediului" desf??urat Ón perioada 2015 ñ 2021 cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, repsectiv Anexa cuprinz'nd Lista subprogramelor, pozi?ia nr. 29.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2023/S 095-292196
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
Nota 1: Nedepunerea DUAE odat? cu oferta (inclusiv pentru asociat/ter? sus?in?tor/subcontractant) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila. Se vor depune, odat? cu DUAE, urm?toarele documente: angajamentul ferm al ter?ului sus?in?tor din care rezult? modul efectiv Ón care se materializeaz? sus?inerea acestuia, acordul de subcontractare si/sau acordul de asociere, dup? caz. Nota 2: OEn cazul Ón care se constat? c? 2 sau mai multe oferte se situeaz? pe primul loc ca urmare a egalit??ii punctajului ofertei, pentru departajarea ofertelor, autoritatea contractant? va declara c'?tig?toare oferta cu punctajul tehnic P (tehnic) mai mare. Nota 3: OEn cazul in care ofertan?ii Ónt'mpin? dificult??i de natura tehnic? Ón ceea ce prive?te transmiterea ofertei Ón SEAP (documentele justificative ca dovada a informa?iilor cuprinse Ón DUAE, documentele propunerii tehnice ?i ale propunerii financiare, c't ?i pre?ul ofertei Ón spa?iul din SEAP dedicat), rug?m ca ace?tia s? contacteze operatorul serviciului SEAP. Nota 4: OEn cazul Ón care garan?ia de participare se va constitui prin instrument de garantare emis de o societate de asigur?ri se va prezenta pe l'ng? scrisoarea de garan?ie ?i poli?a de asigurare/clauze de garantare/condi?ii generale, condi?ii specifice de asigurare, semnat? de c?tre asigurator ?i asigurat. Nota 5: procedura se va desf??ura integral prin mijloace electronice, trasabilitatea ac?iunilor aferente atribuirii contractelor de achizi?ie public? este asigurat? implicit de SEAP, astfel toate solicit?rile de clarific?ri, totodat? ?i solicit?rile de clarific?ri privind documenta?ia de atribuire se vor solicita Ón SEAP, iar r?spunsurile se vor transmite tot prin SEAP. Clarific?rile ?i informa?iile suplimentare pot fi solicitate cu cel pu?in 18 zile Ónainte de termenul de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta va r?spunde Ón mod clar si complet tuturor solicit?rilor de clarificare/informa?iilor suplimentare Ón a 11 zi Ónainte de termenul limit? de depunere a ofertelor. Nota 6: mai mul?i operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comun?, f?r? a fi obliga?i s? Ó?i legalizeze din punct de vedere formal asocierea. OEn cadrul acordului de asociere trebuie men?ionate cel pu?in urm?toarele: ca to?i asocia?ii Ó?i asum? r?spunderea colectiv? ?i solidar? pentru Óndeplinirea contractului; ca liderul asocia?iei este Ómputernicit s? se oblige ?i s? primeasc? instruc?iuni Ón numele tuturor asocia?ilor; at't pe parcursul derul?rii procedurii, c't ?i Ón cazul desemn?rii ca ?i c'?tig?tor pe parcursul execu?iei contractului liderul este responsabil Ón nume propriu ?i Ón numele asocierii pentru Óndeplinirea contractului; se vor indica obligatoriu p?r?ile, respectiv categoriile de servicii care urmeaz? a fi executate de fiecare dintre asociat Ón parte. Nota 7: OEn cazul Ón care ofertantul: 1) este o asociere de operatori economici, 2) propune subcontractan?i, 3) se bazeaz? pe ter?i sus?in?tori, fiecare operator economic va prezenta c'te un DUAE (r?spuns) separat, a?a cum este specificat mai sus ?i va include informa?iile solicitate. Nota 8: OEn condi?iile art. 20 alin. (7) din Normele metodologice, Ón cazul Ón care exist? discrepan?e Óntre informa?iile prev?zute Ón DUAE ?i cele prev?zute Ón fi?a de date, prevaleaz? informa?iile din fi?a de date, DUAE urm'nd a fi revizuit corespunz?tor. Nota 9: Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea îsau echivalentî.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucuresti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
09/10/2023 Studiul privind fundamentarea ?i completarea informa?iilor Ón vederea consolid?rii re?elei Natura 2000 13/10/2023 ROU National Original
 
 
C L A S S E    C P V
79311100 - Services de conception d'études