Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 10/10/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Bucure?ti:Services de conception technique pour la construction d'ouvrages de génie civil

2023/S 195-609141  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 10/10/2023 S195 Roumanie-Bucure?ti: Services de conception technique pour la construction d'ouvrages de génie civil 2023/S 195-609141 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: SECTOR 3 (PRIMARIA SECTOR 3 BUCURESTI) Numéro national d'identification: 4420465 Adresse postale: Strada: Dude?ti, nr. 191 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 031084 Pays: Roumanie Point(s) de contact: ROBERT SORIN NEGOITA Courriel: dmaria@primarie3.ro Téléphone: +40 213180339 Fax: +40 213180336 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.primarie3.ro Adresse du profil d'acheteur: www.e-licitatie.ro
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
SERVICII DE PROIECTARE PENTRU ELABORAREA DOCUMENTA?IEI TEHNICO- ECONOMICE PENTRU CRE?TEREA EFICIEN?EI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUIN?E - SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURE?TI Numéro de référence: 4420465_2022_PAAPD1341601
II.1.2) Code CPV principal 71322000 Services de conception technique pour la construction d'ouvrages de génie civil
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
"SERVICII DE PROIECTARE PENTRU ELABORAREA DOCUMENTA?IEI TEHNICO- ECONOMICE PENTRU CRE?TEREA EFICIEN?EI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUIN?E - SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURE?TI ", conform caiet de sarcini. Termene pentru depunerea/ raspunsul la solicitarile de clarificari/informatii suplimentare: In conformitate cu prevederile art. 160 alin.(1) din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, termenul limita pana la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 18 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. În conformitate cu prevederile art. 160 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, autoritatea contractanta va transmite raspunsul consolidat formulat la solicit?rile de clarificari/informatii suplimentare în a 11-a zi înainte de termenul limit? stabilit pentru depunerea ofertelor, în m?sura în care sunt transmise în termenul precizat.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Offre la plus basse: 38 439 017.25 RON / Offre la plus élevée: 38 439 017.25 RON prise en considération
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71336000 Services d'assistance dans le domaine de l'ingénierie
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO321 Bucure?ti Lieu principal d'exécution:
Sector 3 - Municipiul Bucuresti
II.2.4) Description des prestations:
Serviciile ce urmeaz? a fi prestate sunt: - expertiza tehnica inclusiv releveu; - audit energetic; - certificat de performanta energetica initial; - documenta?ie tehnic? pentru autorizarea lucr?rilor de interven?ie (DALI); - documentatii pentru obtinerea avizelor cerute in certificatul de urbanism - documenta?ie tehnic? necesar? pentru emiterea autoriza?iei de construire (DTAC)/(PAC); - documentat?ie tehnic? pentru organizarea execu?iei (DTOE)/(POE), - proiect tehnic + detalii de executie; - asisten?? Tehnic? pe Perioada de Execu?ie a Lucr?rilor (AT) - certificat energetic de performanta la incheierea lucrarilor; - intocmirea cartii tehnice (as-built); - intocmirea punctului de vedere al proiectantului la incheierea lucrarilor; - proiect As-built; - suport pe perioada derul?rii procedurii de atribuire a Contractului de execu?ie a lucr?rilor; - elaborare caiete de sarcini; - asigurarea verificarii tehnice de calitate a proiectelor de catre verificatori tehnici de proiecte atesta?i; Lucr?rile de interven?ie proiectate vor contribui la cre?terea performan?ei energetice a blocurilor de locuin?e, respectiv reducerea consumurilor energetice pentru înc?lzirea apartamentelor. Modificarea ori de câte ori se solicit? de c?tre autoritatea contractant? a proiectelor elaborate de c?tre ofertan?ii declara?i câ?tig?tori pe parcursul derul?rii acordului cadru de prest?ri servicii pentru a fi posibil? accesarea programelor P.N.R.R., P.O.R., buget local,etc. f?r? a se limita la acestea, se va realiza de c?tre proiectan?i, f?r? a fi percepute costuri suplimentare autorit??ii contractante. ACORDUL CADRU MAXIM 65.346.329,33 lei fara TVA CEL MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT
   3. 143.676,47 lei fara TVA Cantitatea estimata pentru acordul cadru maxim (655 blocuri) -
   2. 562.601,15 mp. Cantitatea estimata pentru acordul cadru minim (60 blocuri) - 182.494,60 mp. Cantitatea estimata pentru cel mai mare contract subsecvent (40 blocuri) - 123.281,43 mp. Cantitatea estimata pentru cel mai mic contract subsecvent (20 blocuri) - 59.213,17 mp. Frecventa contractelor ce urmeaza sa fie atribuite: 14 contracte subsecvente/4 ani. Note:
   1.  Nu se vor atribui contracte subsecvente de tipuri sau natura diferite unele fata de altele.
   2.  Cantit??ile minime ?i maxime estimate de servicii, care ar putea fi solicitate pe întreaga durat? a Acordului-cadru sunt precizate in anexa la Caietului de sarcini
   3.  Cantitatile minime ?i maxime estimate de servicii, care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmeaz? s? fie atribuite pe durata Acordului-cadru sunt precizate in anexa la Caietului de sarcini.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Experian?a profesional? a Managerului de proiect / Pondération: 10 Critère de qualité - Nom: Experien?a Arhitect cu drept de semn?tur? OAR / Pondération: 6 Prix - Pondération: 84
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 063-166175
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 157745 Intitulé:
Contract subsecvent 157745/20.06.2023 la AC.184098/16.08.2022
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
20/06/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: EURO BUILDING IDEEA S.R.L.
Numéro national d'identification: RO 15989394 Adresse postale: Strada Independen?ei, Nr. 202k Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 060022 Pays: Roumanie Courriel: office.eurobuilding@yahoo.com Téléphone: +40 760671267/+40 764406590 Fax: +40 314379117 Adresse internet: www.eurobuilding.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 3 317 176.57 RON Valeur totale du marché/du lot: 3 317 176.57 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 211 Intitulé:
Contract subsecvent nr.211/30.03.2023 (48140/21.02.2023)
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
30/03/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: EURO BUILDING IDEEA S.R.L.
Numéro national d'identification: RO 15989394 Adresse postale: Strada Independen?ei, Nr. 202k Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 060022 Pays: Roumanie Courriel: office.eurobuilding@yahoo.com Téléphone: +40 760671267/+40 764406590 Fax: +40 314379117 Adresse internet: www.eurobuilding.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 3 012 691.50 RON Valeur totale du marché/du lot: 3 012 691.50 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 208 Intitulé:
Contract subsecvent nr.208/30.03.2023 (48155/21.02.2023)
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
30/03/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: EURO BUILDING IDEEA S.R.L.
Numéro national d'identification: RO 15989394 Adresse postale: Strada Independen?ei, Nr. 202k Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 060022 Pays: Roumanie Courriel: office.eurobuilding@yahoo.com Téléphone: +40 760671267/+40 764406590 Fax: +40 314379117 Adresse internet: www.eurobuilding.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 279 535.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 2 279 535.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 209 Intitulé:
Contract subsecvent nr.209/30.03.2023 (48129/21.02.2023)
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
30/03/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: EURO BUILDING IDEEA S.R.L.
Numéro national d'identification: RO 15989394 Adresse postale: Strada Independen?ei, Nr. 202k Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 060022 Pays: Roumanie Courriel: office.eurobuilding@yahoo.com Téléphone: +40 760671267/+40 764406590 Fax: +40 314379117 Adresse internet: www.eurobuilding.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 3 073 677.75 RON Valeur totale du marché/du lot: 3 073 677.75 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 873 Intitulé:
Contract subsecvent 873/20.12.2022 (277771/23.11.2022) la AC.184098/16.08.2022
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
20/12/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: EURO BUILDING IDEEA S.R.L.
Numéro national d'identification: RO 15989394 Adresse postale: Strada Independen?ei, Nr. 202k Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 060022 Pays: Roumanie Courriel: office.eurobuilding@yahoo.com Téléphone: +40 760671267/+40 764406590 Fax: +40 314379117 Adresse internet: www.eurobuilding.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 059 234.80 RON Valeur totale du marché/du lot: 2 059 234.80 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 606 Intitulé:
Contract subsecvent nr.606/28.09.2022 (184967/16.08.2022)
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
28/09/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: EURO BUILDING IDEEA S.R.L.
Numéro national d'identification: RO 15989394 Adresse postale: Strada Independen?ei, Nr. 202k Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 060022 Pays: Roumanie Courriel: office.eurobuilding@yahoo.com Téléphone: +40 760671267/+40 764406590 Fax: +40 314379117 Adresse internet: www.eurobuilding.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 3 181 943.46 RON Valeur totale du marché/du lot: 3 181 943.46 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 613 Intitulé:
Contract subsecvent nr.613/28.09.2022 (184977/16.08.2022)
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
28/09/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: EURO BUILDING IDEEA S.R.L.
Numéro national d'identification: RO 15989394 Adresse postale: Strada Independen?ei, Nr. 202k Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 060022 Pays: Roumanie Courriel: office.eurobuilding@yahoo.com Téléphone: +40 760671267/+40 764406590 Fax: +40 314379117 Adresse internet: www.eurobuilding.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 3 028 501.35 RON Valeur totale du marché/du lot: 3 028 501.35 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 609 Intitulé:
Contract subsecvent nr.609/28.09.2022 (184972/16.08.2022)
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
28/09/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: EURO BUILDING IDEEA S.R.L.
Numéro national d'identification: RO 15989394 Adresse postale: Strada Independen?ei, Nr. 202k Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 060022 Pays: Roumanie Courriel: office.eurobuilding@yahoo.com Téléphone: +40 760671267/+40 764406590 Fax: +40 314379117 Adresse internet: www.eurobuilding.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 3 112 542.60 RON Valeur totale du marché/du lot: 3 112 542.60 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 610 Intitulé:
Contract subsecvent nr.610/28.09.2022 (184973/16.08.2022)
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
28/09/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: EURO BUILDING IDEEA S.R.L.
Numéro national d'identification: RO 15989394 Adresse postale: Strada Independen?ei, Nr. 202k Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 060022 Pays: Roumanie Courriel: office.eurobuilding@yahoo.com Téléphone: +40 760671267/+40 764406590 Fax: +40 314379117 Adresse internet: www.eurobuilding.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 3 054 470.40 RON Valeur totale du marché/du lot: 3 054 470.40 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 614 Intitulé:
Contract subsecvent nr.614/28.09.2022 (184978/16.08.2022)
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
28/09/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: EURO BUILDING IDEEA S.R.L.
Numéro national d'identification: RO 15989394 Adresse postale: Strada Independen?ei, Nr. 202k Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 060022 Pays: Roumanie Courriel: office.eurobuilding@yahoo.com Téléphone: +40 760671267/+40 764406590 Fax: +40 314379117 Adresse internet: www.eurobuilding.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 904 734.25 RON Valeur totale du marché/du lot: 2 904 734.25 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 184098 Intitulé:
Acord cadru
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
16/08/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: EURO BUILDING IDEEA S.R.L.
Numéro national d'identification: RO 15989394 Adresse postale: Strada Independen?ei, Nr. 202k Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 060022 Pays: Roumanie Courriel: office.eurobuilding@yahoo.com Téléphone: +40 760671267/+40 764406590 Fax: +40 314379117 Adresse internet: www.eurobuilding.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 65 346 329.33 RON Offre la plus basse: 38 439 017.25 RON / Offre la plus élevée: 38 439 017.25 RON prise en considération
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 612 Intitulé:
Contract subsecvent nr.612/28.09.2022 (184975/16.08.2022)
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
28/09/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: EURO BUILDING IDEEA S.R.L.
Numéro national d'identification: RO 15989394 Adresse postale: Strada Independen?ei, Nr. 202k Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 060022 Pays: Roumanie Courriel: office.eurobuilding@yahoo.com Téléphone: +40 760671267/+40 764406590 Fax: +40 314379117 Adresse internet: www.eurobuilding.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 3 106 422.45 RON Valeur totale du marché/du lot: 3 106 422.45 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 608 Intitulé:
Contract subsecvent nr.608/28.09.2022 (184971/16.08.2022)
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
28/09/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: EURO BUILDING IDEEA S.R.L.
Numéro national d'identification: RO 15989394 Adresse postale: Strada Independen?ei, Nr. 202k Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 060022 Pays: Roumanie Courriel: office.eurobuilding@yahoo.com Téléphone: +40 760671267/+40 764406590 Fax: +40 314379117 Adresse internet: www.eurobuilding.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 1 859 622.28 RON Valeur totale du marché/du lot: 1 859 622.28 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 607 Intitulé:
Contract subsecvent nr.607/28.09.2022 (184970/16.08.2022)
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
28/09/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: EURO BUILDING IDEEA S.R.L.
Numéro national d'identification: RO 15989394 Adresse postale: Strada Independen?ei, Nr. 202k Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 060022 Pays: Roumanie Courriel: office.eurobuilding@yahoo.com Téléphone: +40 760671267/+40 764406590 Fax: +40 314379117 Adresse internet: www.eurobuilding.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 991 846.54 RON Valeur totale du marché/du lot: 2 991 846.54 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 611 Intitulé:
Contract subsecvent nr.611/28.09.2022 (184974/16.08.2022)
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
28/09/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: EURO BUILDING IDEEA S.R.L.
Numéro national d'identification: RO 15989394 Adresse postale: Strada Independen?ei, Nr. 202k Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 060022 Pays: Roumanie Courriel: office.eurobuilding@yahoo.com Téléphone: +40 760671267/+40 764406590 Fax: +40 314379117 Adresse internet: www.eurobuilding.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 3 108 958.95 RON Valeur totale du marché/du lot: 3 108 958.95 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 874 Intitulé:
Contract subsecvent nr.874/20.12.2022 (277848/23.11.2022) la AC.184098/16.08.2022
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
20/12/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: EURO BUILDING IDEEA S.R.L.
Numéro national d'identification: RO 15989394 Adresse postale: Strada Independen?ei, Nr. 202k Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 060022 Pays: Roumanie Courriel: office.eurobuilding@yahoo.com Téléphone: +40 760671267/+40 764406590 Fax: +40 314379117 Adresse internet: www.eurobuilding.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 354 759.25 RON Valeur totale du marché/du lot: 2 354 759.25 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 210 Intitulé:
Contract subsecvent nr.210/30.03.2023 (48163/21.02.2023)
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
30/03/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: EURO BUILDING IDEEA S.R.L.
Numéro national d'identification: RO 15989394 Adresse postale: Strada Independen?ei, Nr. 202k Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 060022 Pays: Roumanie Courriel: office.eurobuilding@yahoo.com Téléphone: +40 760671267/+40 764406590 Fax: +40 314379117 Adresse internet: www.eurobuilding.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 832 902.70 RON Valeur totale du marché/du lot: 2 832 902.70 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Pentru indeplinirea obligatiei referitoare la modul de transmitere a DUAE de catre operatorii economici participanti la procedurile de atribuire, prevazuta la art. 60 alin. (1) si (4), art. 69 alin. (1) si (3), art. 123 alin. (2) si (3) din H.G. nr. 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, acestia vor completa direct in SEAP, in sectiunea dedicata a procedurii, DUAE-ul deja configurat de autoritatea contractanta. DUAE, astfel completat, va putea fi vizualizat si analizat de catre autoritatea contractanta in sectiunea dedicata acestuia. De asemenea, raspunsurile la DUAE ale operatorilor economici care participa la procedura vor fi completate in SEAP in mod direct, dupa autentificare, de catre fiecare participant. Pentru cazurile in care ofertantul este o asociere de operatori economici sau pentru cazurile in care ofertantul are subcontractanti sau terti sustinatori, fiecare operator economic se va autentifica in sistem si va accesa procedura de atribuire in vederea completarii DUAE in calitatea in care a fost inclus in respectiva procedura (asociat, subcontractant, tert sustinator). Este necesar ca toti cei care trebuie sa raspunda la DUAE sa fie inregistrati ca utilizatori ai sistemului. Detalii cu privire la intocmirea DUAE veti regasi, dupa autentificarea in sistem, in sectiunea "Informatii DUAE" - Ghid de completare DUAE. Corespondenta si toate documentele depuse de operatorii economici vor fi in limba romana, sau insotite de traducere autorizata in limba romana. Solicitarile de clarificari ale potentialilor ofertanti se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la Sectiunea "Intrebari" din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice. Raspunsurile la solicitarile de clarificari se vor posta in termen legal la rubrica de "Documentatii, clarificari si decizii" a anuntului de participare publicat pe site -ul www.e-licitatie.ro. Autoritatea contractanta nu va da curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare. Autoritatea contractanta nu este obligata sa dea curs solicitarilor depuse dupa data limita de solicitare clarificari. Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare privind ofertele depuse, in SEAP la Sectiunea "Intrebari". Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (Sectiunea "Intrebari"), integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, sub forma unuia sau a mai multor documente/fisiere distincte semnate cu semnatura electronica. Punctajul se va acorda de comisia de evaluare prin aplicarea algoritmului de calcul stabilit. Autoritatea contractanta va incheia acordul cadru cu primii trei ofertanti clasati in ordinea punctajului alocat. În cazul existentei a doua sau mai multe oferte cu punctaje egale, autoritatea contractanta va solicita acestora o noua propunere financiara prin intermediul SEAP. Clasamentul final se va stabili in urma punctajelor obtinute prin reofertare, fara afectarea clasamentului ofertantilor aflati pe locurile superioare. In cazul in care din motive tehnice exclusive legate de performantele tehnice ale SEAP nu este posibila transmiterea in forma electronica prin intermediul SEAP documentele respective se transmit AC in forma scrisa in plic sigilat. Stabilirea clasamentului Având în vedere c? autoritatea contractant? va semna acordul-cadru doar cu operatorii economici situa?i pe locul I, II, III, dup? caz, modul de departajare a ofertelor cu punctaje egale se va face astfel:
   1.  În cazul în care comisia constat? c? au fost depuse/introduse în SEAP mai mult de 2 oferte admisibile cu punctaje egale la ofertan?ii clasa?i pe locul 1, autoritatea contractant? va solicita depunerea unor noi propuneri financiare îmbun?t??ite (cu 2 zecimale), iar operatorii economici vor transmite r?spunsul lor în SEAP , caz în care acordul cadru va fi atribuit primilor 3 ofertan?i care au pre?ul cel mai sc?zut.
   2.  În cazul în care comisia constat? c? au fost depuse mai mult de 2 oferte admisibile cu pre?uri egale de c?tre ofertan?ii clasa?i pe locul II, modul de departajare a acestora se va face prin solicitarea depunerii în plic închis de noi propuneri financiare îmbun?t??ite (cu 2 zecimale), iar operatorii economici vor transmite r?spunsul lor, astfel încât ofertantul clasat pe locul I s? nu fie afectat, respectiv noua propunere financiar? s? nu fie egal? sau mai mic? decât oferta clasat? pe locul I. În cazul în care noua propunere financiar? îmbun?t??it? ca urmare a solicit?rii autorit??ii contractante, va influen?a clasamentul locurilor superioare, aceasta nu va fi luat? în considerare, p?strându-se oferta ini?ial? depus? în SEAP, la procedur?.
   3.  În cazul în care comisia constat? c? au fost depuse mai mult de 2 oferte admisibile cu pre?uri egale de c?tre ofertan?ii clasa?i pe locul III, modul de departajare a acestora se va face prin solicitarea depunerii în SEAP, a unei noi propuneri financiare îmbun?t??ite (cu 2 zecimale), iar operatorii economici vor transmite r?spunsul lor, astfel încât ofertan?ii clasa?i pe locul I ?i II s? nu fie afecta?i, respectiv noua propunere financiar? s? nu fie egal? sau mai mic? decât oferta clasat? pe locul I, respectiv II. În cazul în care noua propunere financiar? îmbun?t??it? prezentat? ca urmare a solicit?rii autorit??ii contractante va influen?a clasamentul locurilor I ?i II, aceasta nu va fi luat? în considerare, p?strându-se oferta ini?ial? depus? în SEAP, la procedur?. Termenele/datele de depunere ale noilor propuneri financiare se vor comunica în solicitarea transmis? de c?tre autoritatea contractant? ?i postat? în SEAP. Atribuirea contractelor subsecvente se va face fara reluarea competitiei, conform art. 118 alin. 1) lit. a) din Legea nr. 98/2016, respectiv in cascada (in ordinea clasamentului rezultat in urma evaluarii ofertelor, astfel: daca primului ofertant i se atribuie un contract avand valoarea celui mai mare contract subsecvent, dup? atingerea acestuia operatorul are posibilitatea de a refuza încheierea unui alt contract subsecvent indiferent de valoarea acestuia , dac? refuzul f?cut în scris ?i transmis c?tre autoritatea contractant?, justific? acest lucru. Ulterior, autoritatea contractant? va transmite solicitarea de încheiere a contracului subsecvent refuzat justificat de c?tre operatorul economic clasat pe locul I operatorului economic clasat pe locul doi, parcurgând aceia?i pa?i ca in paragraful de mai sus.. Dac? acesta refuz? în acelea?i condi?ii ca ?i cel clasat pe primul loc, se trece la operatorul economic clasat pe locul trei, parcurgand aceiasi pasi. www.e-licitatie.ro
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucuresti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro Téléphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
05/10/2023 SERVICII DE PROIECTARE PENTRU ELABORAREA DOCUMENTA?IEI TEHNICO- ECONOMICE PENTRU CRE?TEREA EFICIEN?EI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUIN?E - SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURE?TI 10/10/2023 ROU National
 
 
C L A S S E    C P V
71322000 - Services de conception technique pour la construction d'ouvrages de génie civil 
71336000 - Services d'assistance dans le domaine de l'ingénierie