Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 13/10/2021
Date de péremption : 25/11/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Bucure?ti: Services de conduite des travaux

2021/S 199-519471  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 13/10/2021 S199 Roumanie-Bucure?ti: Services de conduite des travaux 2021/S 199-519471 Avis de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A. Numéro national d'identification: 16054368 Adresse postale: Strada: Golescu Dinicu, nr. 38 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 010873 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Horia Mihai NICOLAE Courriel: achizitiipublicebuget@andnet.ro Téléphone: +40 212643299 Fax: +40 212643298 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.cnadnr.ro Adresse du profil d'acheteur: www.e-licitatie.ro
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100128952 Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activité principale Logement et équipements collectifs
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Servicii de Supervizare ,,Proiectare ?i execu?ie Autostrada Bra?ov - Târgu Mure - Cluj - Oradea, Sec?iunea 3B: Mih?ie?ti - Suplacu de Barc?u, Subsec?iunea 3B2: Zimbor - Poarta Salajului (km 13+260 - km 25+500) " Numéro de référence: 16054368/2021/2315/S/10
II.1.2) Code CPV principal 71520000 Services de conduite des travaux
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Obiectul contractului Servicii de Supervizare ,,Proiectare ?i execu?ie Autostrada Bra?ov - Târgu Mure - Cluj - Oradea, Sec?iunea 3B: Mih?ie?ti - Suplacu de Barc?u, Subsec?iunea 3B2: Zimbor - Poarta S?lajului (km 13+260 - km 25+500)" va consta în furnizarea de servicii de supervizare de înalt calitate, atât în timpul perioadei de proiectare ?i execu?ie a lucr?rilor, cât ?i pe parcursul perioadei de garan?ie a lucr?rilor, în vederea urm?ririi corectei utiliz?ri a fondurilor disponibile ?i pentru a se asigura c Antreprenorul proiecteaz ?i execut lucr?rile în conformitate cu obliga?iile contractuale, în special în ceea ce prive?te durata, cantitatea, calitatea ?i costul proiectarii ?i al lucr?rilor. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, termenul limita pana la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de achizitie publica are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este cu 18 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (2) din Legea 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, Autoritatea Contractanta stabileste doua termene limita in care va raspunde tuturor solicitarilor de clarificare/ informatiilor suplimentare, dupa cum urmeaza: primul termen - limita este cu 25 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor; al doilea termen - limita este cu 11 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Precizam ca cele doua termene de raspuns la clarificari nu afecteaza dreptul operatorilor economici de a adresa solicitari de clarificare pe parcursul intregii perioade care se scurge de la momentul publicarii Anuntului de Participare si pana la termenul limita cu 18 zile anterior termenului limita de depunere a ofertelor stabilit de Autoritatea Contractanta. Cu toate acestea, avand in vedere faptul ca Autoritatea Contractanta are obligatia de a raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare, sens in care aceasta trebuie sa isi aloce un termen rezonabil pentru procesarea solicitarilor de clarificarea si formularea raspunsurilor care se impun, la primul termen de raspuns la clarificari Autoritatea Contractanta va raspunde tuturor solicitarilor de clarificare adresate de operatorii economici in intervalul de la publicarea Anuntului de Participare si pana la data la care se implineste termenul cu 33 de zile anterior datei limita de depunere a ofertelor, iar la al doilea termen de raspuns Autoritatea Contractanta va raspunde restului de solicitari de clarificare adresate pana la termenul limita cu 18 zile anterior datei limita de depunere a ofertelor. In functie de complexitatea solicitarilor de clarificare adresate de operatorii economici, pentru care raspunsurile ar trebui publicate la primul termen indicat mai sus, Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de a publica raspunsurile la clarificarile respective la al doilea termen stabilit in Documentatia de Atribuire. Termenele de raspuns la clarificari au fost stabilite astfel incat operatorii economici sa aiba o perioada adecvata pentru analizarea documentatiei de atribuire si, ulterior, pentru elaborarea ofertelor prin prisma raspunsurilor oferite de Autoritatea Contractanta. In conformitate cu prevederile art. 104 alin (8) din Legea nr. 98/2016, Autoritatea Contractanta opteaza pentru achizitia ulterioara de noi servicii similare de la ofertantul a carui oferta va fi declarata castigatoare in cadrul prezentei proceduri de achizitie publica in cuantum de
   4. 752.084,81 Lei fara TVA, valoarea reprezentand 20% din valoarea estimata a contractului (fara sumele provizionate si rezerve de implementare). Valoarea Estimata Totala a contractului (inclusiv servicii similare) este de 31.088.551,25 Lei fara TVA. Valoarea minima a intervalului de la Sectiunea II.1.5 reprezinta valoa... detalii pe www.e-licitatie.ro www.e-licitatie.ro
II.1.5) Valeur totale estimée Valeur hors TVA: 31 088 551.25 RON
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71356100 Services de contrôle technique
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO321 Bucure?ti Lieu principal d'exécution:
Jud. Cluj, S?laj si Bucuresti
II.2.4) Description des prestations:
Obiectul prezentului Contract de Servicii este furnizarea de servicii de supervizare de inalta calitate, atat in timpul perioadei de proiectare si executie a lucrarilor, cat si pe parcursul perioadei de garantiei a lucrarilor, in vederea urmarii corectei utilizari a fondurilor disponibile si pentru a se asigura ca Antreprenorul proiecteaza si executa lucrarile in conformitate cu obligatiile contractuale, in special in ceea ce priveste durata, cantitatea, calitatea si costul proiectarii si al lucrarilor. Consultantul va avea rolul de Supervizor conform prevederilor Contractului de Servicii de Supervizare pentru "Proiectare ?i execu?ie Autostrada Bra?ov - Târgu Mure - Cluj - Oradea, Sec?iunea 3B: Mih?ie?ti - Suplacu de Barc?u, Subsec?iunea 3B2: Zimbor - Poarta S?lajului (km 13+260 - km 25+500)". In conformitate cu prevederile art. 221 din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, si cu respectarea articolului 24 din Contractul de servicii, eventualele modificari care pot interveni in perioada de derulare a contractului, se refera la urmatoarele, fara a se limita la acestea:
   1. Modificari ale partilor contractante;
   2. Modificari care rezulta din necesitatea efectuarii unor studii suplimentare/expertize;
   3. Modificari care rezulta din implementarea solicitarilor provenite de la diverse institutii/autoritati/entitati care au atributii in legatura cu obiectivul de investitie (ca de exemplu: Ministere, JASPERS, Autoritati/Institutii centale si/sau locale, Verificatori atestati, organisme de control, etc);
   4. Modificari legislative sau de norme tehnice/stas-uri/normative/standarde pe parcursul derularii contractului;
   5. Modificari generate de includerea/introducerea de noi subcontractanti si/sau inlocuirea subcontractantilor initiali;
   6.  Modificari generate de schimbarea/inlocuirea personalului cheie/non-cheie/alt personal (altul decat expertii/persoanele care au facut obiectul punctarii in cadrul factorilor de evaluare aferenti criteriului de atribuire);
   7. Modific?rile privind prelungirea termenelor de predare de catre Prestator a rapoartelor/livrabilelor specificate in contractsau modificari referitoare la verificarea si aprobarea raportelor/livrabilelor de catre Beneficiar
   8.  Modificarea Graficului de Activitati Gantt existent initial in cadrul Contractului pe parcursul Perioadei de Prestare a Serviciilor prin prisma realocarii personalului si/sau a resurselor/economiilor existente.
   9. Realocarea resurselor sau economiilor in cadrul contractului de servicii provenite din: a) neconsumarea zilelor lucratoare datorita nemobilizarii/demobilizarii/mobilizarii reduse a expertilor/personalului; b) probabilitatea ca anumite resurse sa nu mai fi consumate/necesare; c) aplicarea prevederilor art. 20.9 din Contractul de Servicii; d) neconsumarea zilelor lucratoare datorita semnarii cu intarziere a contractului de servicii fata de contractul de proiectare si executie (in conditiile in care anumite faze ale contractului de proiectare si executie au fost deja realizate); e) redistribuirea zilelor lucratoare intre experti/persoanesi/sau intre etapele/fazele contractului de servicii in scopul corelarii serviciilor de supervizare cu durata/faza/etapa/evolu?ia/stadiulfizic/progresul fizic al contractului de proiectare ?i execu?ie lucr?ri 10.Prelungirea Perioadei de Prestare a Serviciilor avand la baza modificarile mentionate la punctele de mai sus precum si in urmatoarele situatii: a) prelungirea perioadei de proiectare a lucrarilor si/sau a duratei de executie a lucrarilor si/sau a perioadei de garantie a lucrarilor; b) necesitatea corel?rii perioadei de prestare a serviciilor cu durata/faza/etapa/ evolu?ia/ stadiul fizic/ progresul fizic al contractului de proiectare ?i execu?ie lucr?ri; c) intârzierea în execu?ia lucr?rilor sau in activitatea de proiectare ca urmare a unor dificult??i întâmpinate de Antreprenor; d) suspendarea/rezilierea contractului de proiectare si executie; e) aparitia unor reglement?ri/dispozi?ii ale Poli?iei Rutiere ulterior semnarii contractului de proiectare si executie; f) apari?ia unor lucr?ri suplimentare in cadrul contractului de proiectare si executie identificate dup începerea lucr?rilor; g) mobilizarea slab ?i îndelungat a Antreprenorului; h) aparitia necesitatii utilizarii sumelor aferente rezervelor de implementare; i) aparitia necesitatii realocarii/utilizarii resurselor sau economiilor in cadrul contractului de servicii; j) aparitia riscurilor privind obtinerea avizelor/permiselor/certificatelor/autorizatiilor (inclusiv Autorizatia de construire) ce trebuie obtinute de la terti; Modificarile vor fi realizate ulterior semnarii contractului, in conformitate cu prevederile contractuale, numai in conditiile in care acestea nu reprezinta modificari substantiale in sensul prevederilor art. 221 alin. (7) din Legea nr. 98/2016. Prelungirea Perioadei de Prestare a Serviciilor se va realiza in conformitate cu prevederile articolului 24 din Contractul de servicii. Mai multe informatii se regasesc in Contract.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Critère de qualité - Nom: Experienta detinuta in pozitia de Inginer Constructor - Responsabil Cantitati si/sau Responsabil Cantitati si/sau Inginer Cantitate si/sau Inspector Cantitati, in cadrul unor contracte de supervizarea/consultanta si/sau executie lucrari si/sau proiectare si executie lucrari de constructie noua si/ sau modernizare si/ sau largire si/sau reabilitare de drumuri nationale si/ sau drumuri expres si/ sau autostrazi. / Pondération: 7 Critère de qualité - Nom: Experienta detinuta in pozitia de Sef echipa proiectare si/ sau Adjunct Sef Echipa proiectare si/ sau Sef Proiect si/ sau Adjunct Sef Proiect si/sau Inginer proiectant de drumuri in cadrul unor contracte de elaborare si/sau actualizare si/sau revizuire de Studii de Fezabilitate si/sau Proiecte Tehnice pentru constructie noua si/sau modernizare si/sau largire si/sau reabilitare de drumuri nationale si/sau drumuri expres si/sau autostrazi. / Pondération: 5 Critère de qualité - Nom: Experienta detinuta in pozitia de Coordonator proiect/ contract si/sau Adjunct Coordonator proiect/ contract si/sau Inginer Rezident si/sau Manager proiect/ contract si/sau Adjunct Manager proiect/ contract si/sau Director proiect/ contract si/sau Adjunct Director proiect/ contract si/sau Project Manager si/sau Project Manager Adjunct, in cadrul unor contracte de supervizare/consultanta si/sau executie lucrari si/sau proiectare si executie lucrari de constructie noua si/ sau modernizare si/ sau largire si/sau reabilitare de drumuri nationale si/ sau drumuri expres si/ sau autostrazi / Pondération: 10 Critère de qualité - Nom: Abordarea propusa privind planificarea resurselor tehnice si umane in corelare cu specificul si complexitatea activitatilor desfasurate in cadrul contractului de supervizare / Pondération: 8 Critère de qualité - Nom: Experienta detinuta in pozitia de Inginer pentru Asigurarea Calitatii si/sau Inginer Responsabil Calitate si/ sau Inspector Asigurarea Calitatii si/sau Inginer Calitate si/ sau Responsabil calitate si/ sau Responsabil tehnic cu calitatea si/ sau Responsabil cu asigurarea calitatii si/sau Inspector materiale si/sau Inginer materiale, in cadrul unor contracte de supervizarea/consultanta si/sau executie lucrari si/sau proiectare si executie lucrari de constructie noua si/ sau modernizare si/ sau largire si/sau reabilitare de drumuri nationale si/ sau drumuri expres si/ sau autostrazi / Pondération: 8 Critère de qualité - Nom: Abordarea propusa privind implementarea contractului prin prisma metodologiei de prestare a serviciilor / Pondération: 22 Critère de qualité - Nom: Experienta detinuta in pozitia de Inginer Constructor - Responsabil structuri si /sau Inginer Structuri si/sau Inginer de Poduri si/sau Inspector de Poduri, in cadrul unor contracte de supervizare/ consultanta* si/sau executie lucrari si/sau proiectare si executie lucrari de constructie noua si/ sau modernizare si/ sau largire si/sau reabilitare de drumuri nationale si/ sau drumuri expres si/ sau autostrazi care au inclus cel putin un pod si/sau pasaj suprateran si/sau viaduct aferent acestor categorii de drum. / Pondération: 5 Critère de qualité - Nom: Experienta profesionala detinuta in pozitia de Inginer Constructor Responsabil Drum si/sau Inginer de Drumuri si/sau Inspector de drumuri, in cadrul unor contracte de supervizare/consultanta si/sau executie lucrari si/sau proiectare si executie lucrari de constructie noua si/ sau modernizare si/ sau largire si/sau reabilitare de drumuri nationale si/ sau drumuri expres si/ sau autostrazi / Pondération: 5 Prix - Pondération: 30
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 160 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
In conformitate cu prevederile art. 104 alin. (8) din Legea nr. 98/2016, Autoritatea Contractanta opteaza pentru achizitionarea ulterioara de noi servicii similare de la ofertantul a carui oferta va fi declarata castigatoare in cadrul prezentei proceduri de achizitie publica in cuantum de
   4. 752.084,81 Lei fara TVA, valoarea reprezentand 20% din valoarea estimata a contractului (fara sumele provizionate si rezerve de implementare). A se vedea si informatiile din Sectiunea II.1.4.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Autostrada Bra?ov - Târgu Mure - Cluj - Oradea
II.2.14) Informations complémentaires Proiect cu finantare din fonduri externe nerabursabile aferente cadrului financiar 2014 - 2020 - "Programe din Fondul de Coeziune".
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor/ cerintelor de calificare se vor prezenta: I. Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/ Subcontractantul/ Tertul sustinator trebuie sa demonstreze ca nu se incadreaza in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/ 2016. In acest sens, Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/ Subcontractantul/ Tertul sustinator va completa DUAE - Sectiunea "Motive de excludere" - punctul A "Motive referitoare la condamnarile penale". De asemenea, Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii contractului, va prezenta, la solicitarea Autoritatii Contractante, urmatoarele documente edificatoare care probeaza/ confirma neincadrarea in situatiile prevazute la art. 164 de mai sus, atat pentru Ofertantul unic/ Ofertantul asociat cat si pentru Subcontractantul/ Tertul sustinator declarati in oferta: - cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/ actul constitutiv; - alte documente edificatoare, dupa caz. II. Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/ Subcontractantul/ Tertul sustinator trebuie sa demonstreze ca nu se incadreaza in prevederile art. 165 din Legea nr. 98/ 2016. Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/ Subcontractantul/ Tertul sustinator va completa DUAE - Sectiunea "Motive de excludere" - punctul B "Motive legate de plata impozitelor sau a contributiilor la asigurarile sociale". De asemenea, ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii contractului, va prezenta, la solicitarea Autoritatii Contractante, urmatoarele documente edificatoare care probeaza/ confirma neincadrarea in situatiile prevazute la art. 165 de mai sus, atat pentru Ofertantul unic/ Ofertantul asociat, cat si pentru Subcontractantul/ Tertul sustinator declarati in oferta: A. Persoanele juridice romane trebuie sa prezinte: - certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat, din care sa reiasa lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii acestuia. B. Persoanele juridice straine vor prezenta orice documente edificatoare eliberate de institutiile autorizate ale tarii de origine (certificate de atestare fiscala, caziere judiciare, alte documente echivalente, etc.) prin care sa dovedeasca faptul ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat, in conformitate cu legislatia nationala a tarii de rezidenta a Ofertantului unic/ Ofertantului asociat/ Subcontractantului/ Tertului sustinator sau a tarii in care Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/ Subcontractantul/ Tertul sustinator este stabilit. Din documentele edificatoare prezentate trebuie sa reiasa lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii acestora. [...] III. Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/ Subcontractantul/ Tertul sustinator trebuie sa demonstreze ca nu se incadreaza in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/ 2016. In acest sens, Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/ Subcontractantul/ Tertul sustinator va completa DUAE - Sectiunea "Motive de excludere" - punctul C "Motive legate de insolventa, conflicte de interese sau abateri profesionale". De asemenea, Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/ Subcontractantul/ Tertul sustinator trebuie sa prezinte: Formularul C "Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 60 alin (1) din Legea 98/2016", in conformitate cu modelul prezentat in sectiunea Formulare. Formularul C va fi incarcat in mod obligatoriu odata cu oferta, si va fi semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii. Nota: In sensul dispozitiilor art. 60, alin. (1) lit. d) din Legea 98/2016, prin actionar sau asociat semnificativ se intelege persoana care exercita drepturi aferente unor actiuni care, cumulate, reprezinta cel putin 10% din capitalul social sau ii confera detinatorului cel putin 10% din totalul drepturilor de vot in adunarea generala. Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii contractului, va prezenta, la solicitarea Autoritatii Contractante, urmatoarele documente edificatoare care probeaza/ confirma neincadrarea in situatiile prevazute la art. 167 de mai sus, atat pentru Ofertantul unic/ Ofertantul asociat cat si pentru Subcontractantul/ Tertul sustinator declarati in oferta: - certificate, caziere, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 167 alin. (2) si art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, daca este cazul; - alte documente edificatoare, dupa caz. [...] IV. Persoane cu functii de decizie din cadrul Autoritatii Contractante, precum si persoanele din cadrul Autoritatii Contractante ce pot influenta continutul documentatiei de atribuire si/ sau desfasurarea procedurii de atribuire sunt: Director General - Cristian - Ovidiu - Catalin PISTOL Director General - dna. Mariana IONITA (pana la data de 28.09.2021) Director General Adjunct - dl. Gabriel BUDESCU Sef Departament Achizitii Fonduri Externe - dl. Horia Mihai NICOLAE Sef Serviciu Achizitii Lucrari - Victor Cristian STEFAN Salariati in cadrul Serviciului Achizitii Lucrari: Alin Daniel ILIE, Madalina-Aurora PANA, Gabriel Elian GEORGESCU, Nicoleta ENACHE, Georgeta BALAN, Andronica COJOACA, GHEORGHITA Oana - Maria Sef Serviciu Contracte si Achizitii Directe - dna Anca Elena BOBALCA Salariati in cadrul Serviciului Contracte si Achizitii Directe: Cristina Stefania RADU, Cecilia Florentina GHEORGHE, Claudia Agipsina MTIR Sef Departament Achizitii Buget de Stat si Venituri Proprii - dna. Ioana - Silvia BARBULESCU Sef Birou Analiza Preturi - Tudor Mihail BANA Salariata in cadrul Biroului Analiza Preturi - Raluca RUSOIU Director Directia Economica si Financiara - dl. Ionut Laurentiu MASALA Director Adjunct Directia Financiara - dl. Adrian Marian MARIN Sef Serviciu CFP Propriu - dl. Catalin Alexandru TICU Salariati in cadrul Serviciului CFP Propriu: Neluta Veronica DUINA, Danut Grigore GIVAN, Georgian Victor OTELEA, Ioan Victor DOGARU, Sef Departament Avizare - ZANFIR Valeriu Bebe Salariati in cadrul Departament Avizare - dna. Raluca Maria PALII, Laura CAMBOSIE, Mihai Iulian STAN Ruxandra Mihaela HLIBOCIANU, sef compartiment in cadrul Compartiment indrumare metodologica Salariati in cadrul Departament Avizare_Compartiment indrumare metodologica: Andreea Roxana MARINICA, Cristina DUMITRU, Aura Georgiana SERBAN, Bogdan-Aurel SULTANA, Roxana Mihaela STANESCU, Mihai Daniel BERDEI. Director Directia Implementare Proiecte - dl. Cristian Ovidiu Catalin PISTOL (la data elaborarii documentatiei) Director Adjunct Directia Implementare Proiecte - dl. Grigore CHIS ?ef Unitatea de Implementare 2 - Autostr?zi - dna. DIACONESCU Mihaela-Andreea ?ef Unitatea de Implementare 2 - Autostr?zi - dl. Sorin DICU Salariati in cadrul Unitatii de Implementare 2 - Autostrazi: DUMITRESCU Bogdan-Mihai; IOAN Radu Daniar; Florin Claudiu NICOLAE; IONESCU Ionela; DRAGAN Claudia; SPERIATU Paula-Luminita. Bogdan PASCU - Presedinte Consiliul de Administratie al C.N.A.I.R. S.A Membrii Consiliului de Administratie al C.N.A.I.R. S.A.: Stefania Gabriella FERENCZ, Alexandru George POPESCU, Ion LIXANDRU, Cristian - Ovidiu - Catalin PISTOL - Membri Consiliul de Administratie al C.N.A.I.R. S.A. Membrii Adunarii Generale a Actionarilor CNAIR SA nu au atributii/competente cu privire la documentatia de atribuire si derularea procesului de achizitie publica. In virtutea obligatiilor ce ii revin potrivit prevederilor art. 58 din Legea nr. 98/ 2016, Autoritatea Contractanta va verifica respectarea dispozitiilor privind relatiile intre Supervizor/ Consultant si Antreprenor de natura sa afecteze impartialitatea Supervizorului/ Consultantului. In acest sens, Ofertantul unic/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator va prezenta o declaratie pe propria raspundere a reprezentantului legal, privind absenta conflictului de interese, in conformitate cu modelul pus la dispozitie in Documentatia de atribuire (Formularul E "Declaratie privind absenta conflictului de interese in relatia dintre supervizor/ consultant si antreprenor"). Antreprenorul desemnat pentru proiectarea si executia lucrarilor care fac obiectul supervizarii este SPEDITION UMB SRL. Formularul E va fi prezentat in mod obligatoriu odata cu DUAE, prin incarcarea acestuia in SEAP, si va fi semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii. [...] Avand in vedere numarul limitat de caractere, informatiile complete aferente acestei sectiuni se vor consulta in Anexa 1 la Documentatia de Atribuire, inclusiv in ce priveste persoanele cu functii de decizie din cadrul Autoritatii Contractante/ persoanelor din cadrul Autoritatii Contractante care pot influenta continutul Documentatiei de Atribuire si/sau derularea procedurii. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna din situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitate profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitatea de indeplinire: Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/Tertul sustinator/ Subcontractantul va completa DUAE - Sectiunea "Criteriile de selectie" - punctul A "Capacitatea de a corespunde cerintelor". Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, anterior atribuirii co... detalii pe www.e-licitatie.ro www.e-licitatie.ro
III.1.2) Capacité économique et financière Liste et description succincte des critères de sélection:
Cifra de afaceri anuala generalaOfertantul trebuie sa demonstreze ca cifra de afaceri anuala totala pentru fiecare din exercitiile financiare aferente anilor 2018, 2019 si 2020 a fost de minim
   8. 000.000 Lei.Nota 1
:
Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In aceasta situatie, si ofertantul asociat va completa DUAE - sectiunea "Criteriile de selectie" - pct. B "Capacitatea economica si financiara". De asemenea, impreuna cu DUAE si cu oferta, se va incarca in SEAP si Acordul de Asociere, semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii.Nota 2: In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul poate beneficia de sustinerea unui/unor tert/terti, cu respectarea prevederilor art. 182 din Legea nr. 98/2016 si ale art. 48 din HG nr. 395/2016. In acest caz, tertul sustinator va completa DUAE - sectiunea "Criteriile de selectie" - pct. B "Capacitatea economica si financiara".Nota 3:a) Pentru transformarea in Lei se va utiliza cursul mediu pentru 2018 - 1 Euro = 4,6535 Lei, 2019 - 1 Euro = 4,7452 Lei si 2020 - 1 Euro = 4,8371 Lei.b) Pentru alte monede decat Euro, se transforma mai intai in Euro, utilizandu-se cursul mediu pentru anul 2018, 2019 si 2020 publicat pe site-ul https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/procedures-guidelines-tenders/information-contractors-and-beneficiaries/exchange-rate-inforeuro_ro. Cursul mediu anual pentru anii de referinta se va calcula pe baza cursului mediu lunar afisat de sursa indicata. Pentru transformarea Euro in Lei se vor urma indicatiile de la punctul a. https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/procedures-guidelines-tenders/information-contractors-and-beneficiaries/exchange-rate-inforeuro_ro Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
Ofertantul/ ofertantul asociat/ tertul sustinator va completa, DUAE - sectiunea "Criteriile de selectie" - pct. B "Capacitatea economica si financiara". Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante, situatiile financiare sau extrase din situatiile financiare aferente anilor 2018, 2019 si 2020. Aceste documente vor fi prezentate si de catre ofertantul asociat, in situatia in care resursele acestuia au fost luate in considerare pentru indeplinirea cerintei. Nota 1: Daca din motive obiective si justificate operatorul economic nu este in masura sa prezinte documentele solicitate, acesta este autorizat sa faca dovada situatiei sale economice si financiare prin orice alt document care poate fi considerat adecvat. Nota 2: In cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert, ofertantul va prezenta: a) Angajamentul ferm privind sustinerea economica si financiara acordata de tertul sustinator, in conformitate cu Formularul nr. 3A. Angajamentul ferm va fi incarcat in SEAP impreuna cu oferta si va fi semnat cu semnatura electronica extinsa, in conditiile legii. b) documentele transmise ofertantului de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori, din care rezulta modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, care se constituie in anexe la angajamentul ferm. Documentele prezentate trebuie sa indice concret care sunt resursele financiare pe care tertul le va mobiliza in cazul in care ofertantul intampina dificultati pe parcursul derularii contractului sau se va afla in imposibilitatea derularii contractului, tipul acestor documente fiind determinat de obligatiile asumate de ofertant si tertul sustinator prin angajamentul ferm. Tertul sustinator va dovedi prin documentele prezentate ca detine toate resursele invocate ca element de sustinere a ofertantului. Aceste documente vor fi incarcate in SEAP impreuna cu Angajamentul ferm si cu oferta, si vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, in conditiile legii. c) situatiile financiare sau extrase din situatiile financiare pentru anii 2018, 2019 si 2020 din care rezulta indeplinirea nivelului minim solicitat al cerintei privind situatia economica si financiara. Documentele mentionate la pct. c) vor fi prezentate de ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante, cu respectarea cerintelor privind semnarea electronica a documentelor. Nota 3: Autoritatea Contractanta va lua in considerare sustinerea acordata de tertul/ tertii sustinator/i pentru indeplinirea criteriilor minime impuse in documentatia de atribuire, daca sunt indeplinite in mod cumulativ urmatoarele conditii: a) tertul/ tertii sustinator(i) pot dovedi ca detin resursele invocate ca element de sustinere a ofertantului, b) ofertantul poate demonstra ca va dispune efectiv de resursele entitatilor ce acorda sustinerea, necesare pentru realizarea contractului, in cazul in care tertul sustinator nu este declarat subcontractant. Informatii suplimentare privind tertii sustinatori se regasesc in sectiunea IV.4.3 Modul de prezentare a ofertei, punctul 3 din Instructiunile catre ofertanti.
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critères de sélection:
Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat Ofertantul trebuie sa faca dovada ca a dus la bun sfarsit* in ultimii 5 ani** servicii de supervizare/consultanta*** pentru lucrari de constructie noua si/ sau largire si/ sau modernizare si/sau reabilitare aferente drumurilor nationale si/sau autostrazilor si/ sau drumurilor expres, la nivelul a maxim 5 contracte in valoare**** cumulata de minim 17.000.000 lei fara TVA. *) Prin servicii duse la bun sfarsit se intelege: - servicii receptionate partial, cu conditia ca acestea sa fi putut fi utilizate de Beneficiar ca rezultat independent; - servicii receptionate la sfarsitul prestarii. **) ultimii 5 ani se raporteaza la termenul limita de depunere a ofertelor, cu aplicarea corespunzatoare a Instructiunii ANAP nr. 2/2017 (art. 13). ***) În sensul prezentelor cerinte, prin "supervizare/consultanta" se intelege activitatea desfasurata in cadrul unei firme/ echipe de consultanta/de supervizare angajata de catre Beneficiar/ Investitor, prin care a fost asigurata supravegherea/ verificarea lucrarilor executate sau a activitatilor indeplinite de catre Antreprenor, in ceea ce priveste certificarea valorii lucrarilor executate si certificarea conformitatii calitative si cantitative a acestora cu contractul, documentatia de executie si reglementarile tehnice si legislative in vigoare. ****) In calcularea valorii cumulate de minim 17.000.000 lei, fara TVA se vor lua in considerare doar valorile aferente serviciilor prestate in ultimii 5 ani. Nu se vor lua in considerare valorile prestatiilor realizate in cadrul acestor contracte anterior ultimilor 5 ani, chiar daca contractul/contractele prezentate au o durata mai mare de 5 ani. Nota 1: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In aceasta situatie, si Ofertantul asociat va completa DUAE - sectiunea "Criteriile de selectie" - pct. C "Capacitatea tehnica si profesionala". De asemenea, impreuna cu DUAE si cu oferta, se va incarca in SEAP si Acordul de Asociere, semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii. Nota 2: In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul poate beneficia de sustinerea unui/ unor tert/ terti, cu respectarea prevederilor art. 182 din Legea nr. 98/2016 si ale art. 48 din HG nr. 395/2016. In acest caz, tertul sustinator va completa DUAE - sectiunea "Criteriile de selectie" - pct. C "Capacitatea tehnica si profesionala". Nota 3: a) Pentru transformarea in Lei se va utiliza cursul mediu pentru anul 2015 -1 Euro = 4,4450 Lei, 2016 - 1 Euro = 4,4908 Lei, 2017-1 Euro = 4,5681 Lei, 2018-1 Euro = 4,6535 Lei, 2019-1 Euro = 4,7452 Lei, 2020-1 Euro = 4,8371 Lei, 2021 - 1 Euro = 4,9066 Lei. b) Pentru alte monede decat Euro, se transforma mai intai in Euro, utilizandu-se cursul mediu pentru anul 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 si 2021 publicat pe site-ul https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/procedures-guidelines-tenders/information-contractors-and-beneficiaries/exchange-rate-inforeuro_ro. Cursul mediu anual pentru anii de referinta se va calcula pe baza cursului mediu lunar afisat de sursa indicata. Pentru transformarea Euro in Lei se vor urma indicatiile de la punctul a. Proportia de subcontractare Ofertantul va preciza categoriile de servicii din contract pe care intentioneaza sa o/le subcontracteze. In cazul in care Ofertantul va subcontracta o parte din contract, Ofertantul are obligatia de a completa, DUAE- sectiunea "Criteriile de selectie" - pct. C "Capacitatea tehnica si profesionala", cu indicarea explicita a procentului la care se ridica categoriile de servicii subcontractate pentru fiecare subcontractant declarat. Subcontractan?ii pe ale c?ror capacit??i ofertantul se bazeaz pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor de calificare sunt considera?i ?i ter?i sus?in?tori, caz în care acordul de subcontractare reprezint?, în acela?i timp, ?i angajamentul ferm, situatie in care se va respecta modelul de Acord de Subcontractare din Documentatia de Atribuire - Formularul 3C. De asemenea, fiecare subcontractant va completa un formular DUAE separat care sa cuprinda informatiile solicitate in Sectiunile "Motive de excludere"; "Criteriile de selectie" - pct. A "Capacitatea de a corespunde cerintelor" si C "Capacitatea tehnica si profesionala" (numai in situatia in care resursele sale sunt utilizate pentru indeplinirea criteriului referitor la capacitatea tehnica). In cazul in care este identificata o situatie de excludere, cu aplicarea in mod corespunzator a dispozitiilor art. 170 alin. (2) din Legea 98/2016, Autoritatea Contractanta solicita ofertantului o singura data sa inlocuiasca un subcontractant in legatura cu care a rezultat, in urma verificarii, ca se afla in aceasta situatie. In conformitate cu prevederile art. 174, alin. (1) din Legea 98/2016, Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de a solicita ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire sa transmita informatii si documente relevante referitoare la capacitatea tehnica si profesionala a subcontractantilor propusi, cu privire la categoriile de servicii din contract pe care acestia urmeaza sa o/le indeplineasca efectiv. In cazul in care din informatiile si documentele prezentate potrivit solicitarii de mai sus nu rezulta ca subcontractantul propus are capacitatea tehnica si profesionala necesara pentru categoriile de servicii din contract pe care acesta urmeaza sa o/le indeplineasca efectiv, in conformitate cu art. 174, alin. (2) din Legea nr. 98/ 2016, autoritatea contractanta respinge subcontractantul propus si solicita ofertantului o singura data inlocuirea acestuia si prezentarea unui alt subcontractant care sa aiba capacitatea tehnica si profesionala necesara pentru categoriile de servicii din contract pe care acesta urmeaza sa o/le indeplineasca efectiv. https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/procedures-guidelines-tenders/information-contractors-and-beneficiaries/exchange-rate-inforeuro_ro Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul/ofertantul asociat/tertul sustinator va completa DUAE - sectiunea "Criteriile de selectie" - pct. C "Capacitatea tehnica si profesionala", indicand in mod explicit, pentru fiecare contract prezentat, cel putin urm inf necesare pt a verifica modul de indeplinire a criteriului: dena contrac, Beneficiarul, tipul serv duse la bun sfarsit, tipul lucrarilor pentru care au fost realizate serviciile, cata drumului, per de prestare a serv, val serv duse la bun sfarsit in ultimii 5 ani. Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea AC, certificate/ doc care atesta indeplinirea cerintei, si anume: certif/doc emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar si/sau PV de receptie si/sau Doc constatatoare emise de autoritatile contractante si/sau certificari de buna executie, din care sa reiasa toate elem necesare pt conf indeplinirii cerintei de capacitate tehnica. Aceste doc vor fi prezentate si de catre ofertantul asociat, in sit in care resursele acestuia au fost luate in considerare pentru indeplinirea cerintei. N 1:AC isi rezerva dreptul de a se adresa beneficiarului final al serviciilor pt confi experientei similare prezentate de ofertant in cadrul DUAE. N 2:In cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert, ofertantul va prezenta: a) Angajamentul ferm privind sustinerea capacitatii tehnice acordata de tertul sustinator, in conf cu Formularul nr. 3B. Angajamentul ferm va fi incarcat in SEAP impreuna cu DUAE si cu oferta si va fi semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in cond legii. b) doc transmise ofertantului de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, care se constituie in anexe la angajamentul ferm. Doc prezentate trebuie sa indice concret care sunt resursele (materiale/ umane/ tehnice/ etc.) pe care tertul le va mobiliza in cazul in care ofertantul intampina dificultati pe parcursul derularii contractului sau se va afla in imposibilitatea derularii contractului, tipul acestor doc fiind determinat de obligatiile asumate de ofertant si tertul sustinator prin angajamentul ferm. Tertul sustinator va dovedi prin documentele prezentate ca detine toate resursele invocate ca element de sustinere a ofertantului. Aceste doc vor fi incarcate in SEAP impreuna cu Angajamentul ferm si cu oferta, si vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, in cond legii. c) certif/ doc emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar si/sau PV de receptie si/sau Doc constatatoare emise de autoritatile contractate si/sau Certificari de buna executie, din care sa reiasa toate elem necesare pt conf indeplinirii cerintei de capacitate tehnica. Doc mentionate la pct c) vor fi prezentate de ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii contractului, la solicitarea AC, cu respectarea cerintelor privind semnarea electronica a doc. N 3: AC va lua in considerare sustinerea acordata de tertul/ tertii sustinator/i pt indeplinirea criteriilor minime impuse in documentatia de atribuire, daca sunt indeplinite in mod cumulativ urm conditii:a) tertul/ tertii sustinator(i) pot dovedi ca detin resursele invocate ca elem de sustinere a ofertantului b) ofertantul poate demonstra ca va dispune efectiv de resursele entitatilor ce acorda sustinerea, necesare pt realizarea contractului, in cazul in care tertul sustinator nu este declarat subcontractant. Inf suplimentare privind tertii sustinatori se regasesc in sectiunea IV.4.3 Modul de prezentare a ofertei, punctul 3 din Instructiunile catre ofertanti. Ofertantii vor prezenta in SEAP, impreuna cu DUAE si cu oferta, acordul/ acordurile de subcontractare incheiate intre ofertant si subcontractantul/ subcontractantii nominalizat / nominalizati in oferta, astfel incat activitatile ce revin acestuia/ acestora, precum si procentul aferent prestatiilor, sa poata fi cuprinse in contractul de subcontractare ce va fi prezentat la incheierea contractului de achizitie publica. Acordul/ acordurile de subcontractare va/ vor fi semnat/e cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii. Acestea trebuie sa contina cel putin urmatoarele elemente: numele, datele de contact, reprezentantii legali ai subcontractantului; activitatile ce urmeaza a fi subcontractate; procentul de subcontractare; optiunea privind realizarea platilor direct catre subcontractant. In situatia in care subcontractantul are si calitatea de tert sustinator, acordul de subcontractare va include in mod obligatoriu clauzele minime din cuprinsul Formularului 3C. In conformitate cu prevederile art. 218 alin. (4) din Legea 98/2016, Autoritatea contractanta are obligatia de a solicita, la încheierea contractului, prezentarea contractului/ contractelor încheiate între contractant si subcontractantul/ subcontractantii nominalizat/ nominalizati in oferta. Contractul/ Contractele de subcontractare prezentate la incheierea contractului de achizitie publica : - vor contine cel putin informatiile din acordul/ acordurile de subcontractare prezentate in cadrul ofertelor, - vor contine valoarea la care se ridica categoriile de servicii subcontractate, iar aceasta valoare va fi in concordanta cu procentul de subcontractare inclus in Acordul de Subcontractare si declarat in DUAE, - vor fi in concordanta cu Oferta si - se vor constitui in anexa la contractul de achizitie publica. In situatia in care Subcontractantul si-a exprimat optiunea de a fi platit direct de catre Beneficiar, Contractele de Subcontractare vor include, pe langa cele mai sus mentionate, in mod obligatoriu o anexa in care Ofertantul desemnat castigator si Subcontractantul: - vor consemna optiunea privind plata directa a Subcontractantului; - vor preciza contul bancar al Subcontractantului in care se vor realiza direct platile; - vor indica valoarea aferenta serviciilor pentru care isi exprima optiunea privind plata directa de catre Beneficiar. Raspunderea contractantului in ceea ce priveste modul de indeplinire a contractului nu este diminuata in cazul in care categoriile de servicii din acesta sunt indeplinite de subcontractanti.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 25/11/2021 Heure locale: 15:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
roumain
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit être valable jusqu'au: 25/06/2022
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 25/11/2021 Heure locale: 15:00 Lieu:
In SEAP
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.3) Informations complémentaires:
 
1.Prezenta procedura de achizitie publica este initiata sub incidenta urmatoarei conditii: a) Incheierea contractului de achizi?ie public este condi?ionat de ob?inerea/ aprobarea finan??rii serviciilor din fonduri de la bugetul de stat ?i/ sau fonduri europene nerambursabile, semnarea contractului fiind posibil doar în situa?ia în care se respect dispozi?iile referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele care intr sub inciden?a legisla?iei privind finan?ele publice. În cazul în care, indiferent de motive, ob?inerea/aprobarea finan??rii serviciilor din fonduri de la bugetul de stat ?i/ sau fonduri europene nerambursabile nu se realizeaz?, Autoritatea Contractant va aplica prevederile art. 212 alin (1) lit. c) teza a II-a din Legea nr. 98/2016, fiind imposibil încheierea contractului de achizi?ie public?. Autoritatea Contractant estimeaz c va ob?ine finan?area necesar semn?rii contractului în primul semestru al anului 2022. b) Având în vedere c la data lans?rii prezentei proceduri de achizi?ie public exist în desf??urare contractul nr. 2562/2004 încheiat între Autoritatea Contractant ?i J.V. Egis Royte Scetaroute - Egis International, având ca obiect supervizarea întregului obiectiv de investi?ii: Autostrada Bra?ov - Târgu Mure - Cluj - Oradea, semnarea contractului de achizi?ie public este condi?ionat de decizia Autorit??ii Contractante privind încetarea contractului mai sus men?ionat.
   2.  Termenele specificate in Contract cu privire la plati sunt justificate de complexitatea proiectului de infrastructura rutiera (proiecte de interes major), precum si de circuitul financiar al fondurilor care implica mai multe institutii ale statului.
   3.  Durata contractului este de 160 luni incepand de la Data de Incepere a Contractului si cuprinde: 12 luni supervizarea pentru etapa de proiectare, 24 luni supervizarea pentru etapa de executie a lucrarilor si 124 de luni supervizarea pentru perioada de garantie a lucrarilor.
   4.  In vederea completarii DUAE, ofertantii vor utiliza formularul electronic disponibil in SEAP, in conformitate cu Notificarile ANAP din 08.04.2019 si 02.07.2019. Informatii suplimentare in sectiunea IV.4.3).
   5.  Documentatia de atribuire este atasata in integralitatea in SEAP. Documentele sunt semnate electronic in conformitate cu prevederile art. 22, alin (2) din HG 395/2016. Pentru deschiderea acestor fisiere utilizati aplicatia TrustSigner, disponibila la adresa https://www.alfasign.ro/download. Documentatia de atribuire poate fi descarcata si de pe site-ul Autoritatii Contractante eachizitii.cnadnr.ro.
   6.  Persoana care se considera vatamata de un act al autoritatii contractante poate sesiza Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor in vederea anularii actului Autoritatii Contractante, obligarii acesteia la emiterea unui act sau la adoptarea de masuri de remediere, precum ?i pentru recunoa?terea dreptului pretins sau a interesului legitim, in termen de 10 zile, potrivit prevederilor art. 8 alin. (1) lit. a) din Legea 101/2016. Pentru solutionarea pe cale judiciara, persoana care se considera vatamata se poate adresa instantei de judecata competente, potrivit prevederilor art. 49 din Legea 101/2016. Pentru solutionarea contestatiei formulate in conditiile art. 8 sau art. 49 din Legea 101/2016, sub sanctiunea respingerii acesteia, persoana care se considera vatamata trebuie sa constituie in prealabil o cautiune in conditiile prevazute la art. 61 indice 1 din Legea nr.101/2016.
   7.  Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea "sau echivalent". https://www.alfasign.ro/download
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucuresti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro Téléphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare 10 zile, conform art. 8, alin (1) lit. a) din Legea nr.101/2016. A se vedea informatiile suplimentare din sectiunea VI.3) de mai sus.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Directia Achizitii Publice - Serviciul Achizitii Lucrari Adresse postale: Bd Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1 Ville: Bucure?ti Code postal: 010873 Pays: Roumanie Courriel: victor.stefan@andnet.ro Téléphone: +40 212643299 Fax: +40 212643298 Adresse internet: www.cnadnr.ro
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
08/10/2021
 
 
C L A S S E    C P V
71356100 - Services de contrôle technique 
71520000 - Services de conduite des travaux